Atrial arrhythmia

Short Description

Download Atrial arrhythmia…

Description

atrial cardiac arrhythmia ventricles Arrhythmia ทัศนียา ไกรสรสวัสดิ์ RN CCUI Sunpasithiprasong hospital

Premature Atrium Contraction ( PAC ) Supraventricular Tachycardia ( SVT ) Atrail Flutter Atrail Fibrillation

Premature Atrium Contraction ( PAC ) เกิดจากการ เหนี่ยวนาโดยจุด ผิดปกติ ( ectopic Foci ) ที่ไม่ใช่ SA lymph node

จังหวะการเต้น : ไม่สม่าเสมอ

P wave เร็วกว่ากาหนด บางครัง้ ซ้อนอยูบ่ น T Wave ทาให้ร ูปร่างของ T wave เปลี่ยนไปบางครัง้

สาเหต ุ : caffeine, ภาวะหัวใจวาย หรือโรคปอด, กล้ามเนื้อ หัวใจห้องบนขาดเลือด, anxiety และ hyper metabolic state  มักเป็นอาการแสดงแรกของภาวะหัวใจวาย และพบบ่อยใน ภาวะ hypoxemia  ผูป้ ่ วยที่มีปัญหา Sinus node ถ ูกกด อาจมี pause ยาว ตามหลัง PAC

Premature Atrium Contraction ( PAC ) Nursing manage 1. ค้นหาและกาจัดสาเหต ุ 2. ประเมินและติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างต่อเนื่อง 3. สังเกตความถี่ของการเกิด PAC รายงานแพทย์ ถ้าเกิด บ่อยมากกว่า 6 ครัง้ /นาที 4. ด ูแลให้ยาตามการรักษาและภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยา

Supraventricular tachycardia

( SVT )

– rate เร็ว ( 150-250 ครัง้ /นาที ) สม่าเสมอ – P wave หัวตัง้ หรือหัวกลับ บางครัง้ มองไม่เห็น หรือ ตามหลัง QRS – QRS ตัวแคบปกติ

– มักเกิดทันทีและหย ุดทันที อาจเริม่ ต้นจาก PAC

Supraventricular tachycardia ( SVT ) • พบในคนอาย ุน้อย • อาการ : อาจมีใจสัน่ เจ็บแน่นหน้าอก หายใจขัด ปวดศรีษะ เป็นลม หน้ามืด • อาการอาจเกิดและหย ุดทันที

Supraventricular tachycardia ( SVT ) การรักษาและการพยาบาล • จับชีพจร • ต้องหาสาเหต ุร่วม เช่น ภาวะที่มีการออกกาลังกาย มีอารมณ์ ตื่นเต้นตกใจ เจ็บปวด มีไข้ มีภาวะเลือดออก ตกเลือด ช็อก • แก้ที่สาเหต ุ • ต้องประเมินว่าผูป้ ่ วยได้รบั ยาที่ทาให้หวั ใจเต้นเร็วหรือไม่ เช่น • ยา Aminophylline, Dopamine, Epinephrine • Hydralazine, Atropine หรือไม่

Supraventricular tachycardia ( SVT ) • การรักษาและการพยาบาล – Valsalva manoeuver โดยหายใจเข้าแล้วเบ่ง – Carotid fistula massage โดยนวดที่ angle of lower jaw กดไม่เกิน 5 วินาที สังเกตภาวะstroke ห้าม ! ทาในผูป้ ่ วยมีประวัติขาดเลือดไปเลี้ยงสมองชัว่ คราว

Supraventricular tachycardia ( SVT ) • static BP ไม่ drop 1.Isoptin /verapamil ต้องฉีดช้าๆ 2.5-5 มก.ใน 12 นาที เพราะจะทาให้ความดันโลหิตต่าได้มาก

Supraventricular tachycardia ( SVT ) 2. adenosine  half life สัน้ เริ่มต้น 6 magnesium ไม่ตอ้ ง load Rapid four bolus ภายในเวลา 1-2 วินาทีตามด้วย NSS Flush  ถ้าไม่ตอบสนองต่อการรักษา ภายใน 1-2 นาที ควรให้ยาครัง้ ที่ 2 โดยเพิ่มขนาดเป็น 12 magnesium  หากให้ยาครัง้ ที่ 2 ไปแล้ว 1-2 นาที อาการยังไม่ดีข้ ึน ให้ใช้ยาครัง้ ที่ 3 ขนาด 12 milligram ถ้าBP ต่า หลังฉีดยาจะเกิดเพียงชัว่ ครู่

**Maximum unmarried dose :12 magnesium

แบบ duplicate syringe proficiency โดยใช้ syringe 2 อัน อันหนึ่งใส่ยา adenosine ที่แสดงไว้ในร ูปเป็นสีขาว ( ใน ความเป็นจริงยานี้ใสไม่มีสี ) อีก syringe หนึ่งต่อเข้ากับ normal saline solution เพื่อฉีดตามยาให้ เข้าไปอย่างรวดเร็ว โดยต่อเข้า 3-way stopcock และ ยกแขนสูง

SEE ALSO  กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ถึง กรัมต่อลูกบาศก์นิ้ว ตารางการแปลง: กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ถึง กรัมต่อลูกบาศก์นิ้ว (g/cm3 ถึง g/cu in) เครื่องคำนวณ

Adenosine

เส้นเลือดผูป้ ่ วย

NSS

Supraventricular tachycardia ( SVT ) – electrocardiogram monitor ระหว่างให้ยา – Heart Rate, BP หลังให้ยาแล้วบันทึกข้อมูล ทันที และท ุก 2 นาที 3 รอบ -Critical point ให้รายงานแพทย์ : Heart rate < 60 /min BP100 ครัง้ /นาที Moderate vent. answer ( MVR ) • ventricular rate 60-100 ครัง้ /นาที Slow vent. reception ( SVR ) • ventricular rate < 60 ครัง้ /นาที Atrial Fibrillation • สาเหต ุ • ส่วนใหญ่ พบใน ผูส้ งู อาย ุ โรคหัวใจร ูมาติก MS ASD Thyrotoxicosis • Metabolic : hypokalemia, hypomagnesemia หลักการรักษา Atrial Fibrillation Rate Control Rhythm control Anticoagulation Rate Control in acute 1.ผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นภาวะหัวใจล้มเหลว Digoxin 0.25 milligram IV ให้ได้ท ุก 2 ชัว่ โมง มากส ุด 1.5 magnesium *ข้อสังเกตและข้อควรระวัง : ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชม.ในการ ออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง ventricular arrhyrhmia, AV block, sinus pause Rate Control Amiodarone เพื่อ convert fibrillation ให้กลับเป็น venous sinus rhythm • ขนาดที่ใช้ 150 milligram IV • ผลข้างเคียง : ความดันโลหิตต่า ปอดและตับอักเสบ Rate Control 2. ผูป้ ่ วยที่ไม่อยูใ่ นภาวะหัวใจล้มเหลว Calcium channel blockers : Diltiazem 0.25 mg/kg IV หรือ Verapamil 0.075 mg/kg IV ข้อควรระวัง : มีผลกดการบีบตัวของหัวใจ ไม่ควรใช้ในผูป้ ่ วย ภาวะหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัวไม่ดี Rate Control  Beta Blockers : Propanolol 0.15 mg/kg IV มีประโยชน์ในผูป้ ่ วยโรคหัวใจขาดเลือด Rate Control 3. ผูป้ ่ วยที่มี Accessory Pathway การใช้ยาที่ลดการนาไฟฟ้าผ่าน AV node เช่น Calcium duct blocker หรือ เร่งการนาไฟฟ้าทาง Accessory Pathway เช่น Beta blockers ถ้าผูป้ ่ วยมีความดันต่า ควรช็อคไฟฟ้าเพื่อให้หวั ใจกลับมาปกติ Rhythm control การทาให้หวั ใจกลับมาเต้นในจังหวะปกติ ( reversion to sinus rhythm ) หากพบว่า • BP drop • Acute altered mental status ระดับความ รส้ ู ึกตัวเปลี่ยนแปลงฉับพลัน • Sign of jolt • Chest annoyance • เตรียม defibrillator Synchronous Rhythm control การทาให้หวั ใจกลับมาเต้นในจังหวะปกติ ( reversion to sinus rhythm ) 1. การเตรียม defibrillator synchronous direct ( DC ) cardioversion ควรเริม่ ที่ไม่นอ้ ยกว่า200 joules ( monophasic ) และ 100joules ( Biphasic ) ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 นาที ถ้าต้องช็อคซ้า Rhythm operate 2. ยาที่ใช้ เช่น Amiodarone 3. การจี้ดว้ ยคลื่นไฟฟ้าความถี่สงู Radiofrequency ablation • ไม่สามารถควบค ุมด้วยยา หรือมีผลข้างเคียงจากยา • ผูท้ ี่เป็น paroxysmal AF อาย ุน้อยและไม่พบความ ผิดปกติของหัวใจ Anticoagulation Prevention of Thromboembolism** AF เกิดลิ่มเลือดได้ง่ายโดยเฉพาะที่ LA process พบ atrium thrombus ไปอ ุดตันในหลอดเลือดแดงที่ อวัยวะสาคัญต่างๆ ได้อาจเกิด stroke, MI ถ้าลิ่มเลือด อยูใ่ นหัวใจห้องขวาอาจเกิด pneumonic embolus ได้ : โดยการให้ยา warfarine INR อยูท่ ี่ 2-3 หรือ ASA 325 mg/day Premature ventricle Contraction ( PVC ) Ventricular Tachycardia ( VT ) Ventricular Fibrillation Premature Atrium Contraction ( PVC ) • พบได้บ่อยส ุด โดยเฉพาะผูป้ ่ วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน • อาการ รส้ ู ึกใจเต้น ( palpitation ) หรือเต้นเว้นช่วง เพราะ จังหวะที่พบ PVC จะมีระยะพัก ( compensatory ) ที่ตามหลังมานานกว่าปกติ ทาให้รส้ ู ึกเหมือนหัวใจกระโดด จากการ ฟังเสียงหรือจับชีพจร ถ้าพบบ่อย จะเปลี่ยนเป็น ventricular tachycardia และ fibrillation

SEE ALSO  Verb Tenses: Adding "-ed" And "-ing" | https://usakairali.com
Premature Atrium Contraction ( PVC ) 1. premature, occurring before & following expected beat. 2. No P beckon before the PVC. 3. Compensatory pause 4. QRS widened ( 0.12 or wider ) 5. T wave is normally oppositely directed from QRS complex. Premature Atrium Contraction ( PVC ) When to treat PVCs 1. frequent PVC คือ พบ PVC มากกว่า 6 ครัง้ ใน 1 นาที When to treat PVCs • 2.Multifocal PVCs When to treat PVCs • 3.The R on T practice • คือพบPVC ตัวต่อไปบน T wave ของจังหวะก่อนหน้า When to treat PVCs • 4.Bigeminal PVC • คือ พบ PVC ตามหลังจังหวะปกติท ุกครัง้ ทาให้จบั ชีพจร หรือนับอัตราหัวใจได้เป็นสองจังหวะติดกันและทิ้งช่วงห่างกัน เพราะมีระยะพักตามหลัง PVC ท ุกครัง้ When to treat PVCs • 5.Runs of two ( 2 ) or more PVCs in a row คือพบ PVC 2 หรือ 3 ครัง้ ติดต่อกัน Premature Atrium Contraction ( PVC ) 1. induce a. Myocardial ischemia b. hypoxemia c. digitalis toxicity, epinephrine, aminophyline d. hypokalemia e. anemia f. CHF g. fever h. acidosis i. bradycardia j. anxiety k.caffeine /alcohol L : smoke Premature Atrium Contraction ( PVC ) • Nursing caution • Observe V/S EKG • Chest pain : Isordil ( 5mg ) SL • Oxygen 5 LPM keep O2 saturation > 95 % • MO • Treat the fundamental cause • PVC : ไม่มาก ให้เฝ้าระวัง ติดตามผล K+, Mg++

Premature Atrium Contraction ( PVC ) • Amiodarone ( Cordarone ) : 300 mg dilute D5W 100 milliliter five drip in 1 hour then 900 mg in D5W 1000 milligram vanadium dribble in 24 hour ( conc. ไม่ควรเกิน 2:1 อาจเกิด phlebitis )

Premature Atrium Contraction ( PVC ) • Lidocaine, Xylocain • IV bolus of 1 – 1.5 mg/kg. • 2 % xylocain 50 milligram vanadium push then 1 gm in D5W 200 milliliter volt drip 1-4 mg/min ( 1mg/min = 15 µd/min

Premature Atrium Contraction ( PVC ) • DC counter electric shock

Ventricular Tachycardia monomorphic VT

• regular rhythm rate 150-250 beats per minute •QRS complex 0.12 secant, normally > 0.14 securities and exchange commission •ST-T directed opposite to QRS complex สาเหต ุ : Old Heart Disease, electrolyte asymmetry, anti arrhythmics drugs

Polymorphic VT • Torsades de Pointes ( TdP )

Irregular polymorphic VT ชนิดที่มี prolong QT QRS มีหลายรูปร่างเล็กบ้างใหญ่บา้ ง คล้ายVTหมุนบิดตามแกน -Rate 150-250 beats per minute

Torsades de Pointes ( TdP ) • สาเหต ุ • จากยาบางอย่าง เช่น quinidine, tricyclic antidepressant, electrolyte asymmetry ( hyper K, hypodermic syringe Mg, hypodermic syringe Ca ), OHD • TdP แก้ electrolyte เตรียมยา magnesium sulfate / อ ุปกรณ์ฉ ุกเฉินให้พร้อม

SEE ALSO  5 อุปสรรคของคนทำงานโปรแกรมเมอร์

Nursing caution VT DC shock /Defibrilliation • Monophasic : 200/300 /360 j • Biphasic : 150 / 200 joule Electrolyte : K ( hyper K ) : Hypo Magnesium

VT มีสติ / หมดสติก็ได้

Ventricular Fibrillation

Rate เร็วมากจนวัดไม่ได้ Rhythm ไม่สม่าเสมอ ไม่เป็นระเบียบ P waveไม่พบ QRS complexes or T wave แยกไม่ได้

Ventricular Fibrillation • Fine V.F. ตัวละเอียด

• *Very Fine V.F. ตัวละเอียดมากๆ • *Coase V.F. ตัวโตไม่เท่ากัน/ค่อยๆโตและค่อยๆ เล็กสลับกันตลอด

STEMI R on T leads to polymorphic VT, which then degenerates to VF.

Ventricular Fibrillation R on T ” phenomenon causing Torsades de Pointes, which subsequently degenerates to VF.

Ventricular Fibrillation

• เตรียม Transcutaneous pace ( TCP ) /defibrillator – breathless VT/ VF ให้ defibrillation และ CPR

Cardioversion VS defibrillation • Cardioversion คือ การปล่อยกระแสไฟฟ้าจากเครือ่ ง โดยกระแสไฟฟ้าจะวิ่งออกจากขัว้ ลบเข้าสูข่ วั้ บวก โดยให้ผา่ น หัวใจ ทาให้คลื่นหัวใจท ุกชนิดที่เกิดขึ้นหย ุดไปชัว่ ขณะ เปิด โอกาสให้กล้ามเนื้อหัวใจสามารถจับสัญญาณไฟฟ้าจาก SA node ได้ตามปกติ แบ่งได้เป็น -Nonsynchronized cardioversion /defibrillation การปลดปล่อยพลังงานจะไม่สมั พันธ์กบั ช่วง big R waves หรือ QRS complex -Synchronized cardioversion เป็นการปล่อย กระแสไฟฟ้าตรงตาแหน่ง boastfully R waves หรือ QRS complex เป็นการรักษา arrythymia ที่ไม่ร ุนแรง

• Defibrillation • ข้อควรตระหนัก 1. ใน cardiac arrest, VF เป็น initial rhythm ที่พบบ่อยที่ส ุด 2. การรักษาที่ได้ผลดีสาหรับ VF คือ defibrillation

3. โอกาสที่จะแก้ไขภาวะ VF โดย defibrillation ให้ สาเร็จนัน้ จะลดลงเรือ่ ยๆ เมื่อเวลาผ่านไป ยิง่ เร็ว = ยิง่ รอด • ข้อควรตระหนัก 4. VF จะเปลี่ยนเป็น asystole ภายในไม่กี่นาที 5. ผูป้ ่ วยที่เป็น asystole มีโอกาสรอดน้อยมาก 6. basic CPR เฉยๆ ไม่สามารถเปลี่ยน VF เป็น venous sinus rhythm method of birth control ได้แต่จาเป็นในการ “ ซื้อเวลา ” ก่อนเครือ่ ง defibrillator จะพร้อม

สรุป E.K.G.ที่ตอ้ งDefibrillation 1. ventricular tachycardia : : ที่ไม่มี pulse : ถ้ามี Pulse อาจทา Cardioversion 2. ventricular fibrillation 3. Torsades de Pointes ( TdP ) ถ้า Defib แล้วไม่ดีตอ้ งให้ MgSo4

สรุป E.K.G.ที่ตอ้ งCardioversion 1. SVT 2. AF 3. VT beneficial pulse โดยใช้ปริมาณไฟฟ้าต่า 50 ,100 j หากกดปุ่ม “ SYNC “ synchronized mode Shock จะเกิดหลังR wave 2-3 second เพื่อป้องกันไม่ให้ ไฟฟ้าไปตกที่ช่วง T wave ( relative refractory time period ) เกิด VF ได้ง่าย

Always take prison term to smile. ยิ้มเสมอในท ุกสถานการณ์ เดี๋ยวดีเอง

View more…

Comments

Download Atrial cardiac arrhythmia …

source : https://usakairali.com
Category : Nutrition

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.escapefromwatchtower.com/slot-online/ https://thebakersavenue.com/wp-includes/slot-online/ https://www.antiquavox.it/live22-indonesia/ https://ogino.co.uk/wp-includes/slot-gacor/ https://www.amarfoundation.org/slot-gacor/