A

G

F

C

B

D

(09.00-09.30 น.) ปาฐกถาพิเศษ 1 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็ จพระนางเจ้าสริ ก ิ ิติ์ ิ น พระบรมราชน ี าถ เรือ ่ ง “พระราชกรณียกิจของ สมเด็ จพระนางเจ้าสริ ก ิ ิติ์ ิ พระบรมราชนน ี าถ ด้านการแพทย์” ท่านผูห ้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ (รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็ จ ิ น พระบรมราชน ี าถ)

(09.30-10.00 น.) ปาฐกถาพิเศษ 2 ึ ษาก ับระบบ เรือ ่ ง “การปฏิรูปการศก สาธารณสุขไทย” นายแพทย์ธรี ะเกียรติ ิ ป์ เจริญเศรษฐศล ่ ยว่าการ (ร ัฐมนตรีชว ึ ษาธิการ) กระทรวงศก

11.45-12.30

Bariatric and metabolic surgery : results after 10 years of services ศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ (M) อ.พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์ ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน รศ.นพ.ณั ฐพงษ์ เจียมจริยธรรม อ.พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ คุณณั ฐพล เข็มทอง คุณสะริญญาลภัสธร์ บูรณะกิต ิ อ.อนันต์ชัย คงจันทร์ คุณนฤมล ศริ วิ ัฒน์ คุณสามารถ เจริญสุข

Can we prevent Dementia?

Malignant melanoma ในประชากรไทย อ.นพ.พสุ พรหมนิยม รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอฬ ุ ารพงศ ์

Sponsored symposium

Hot topics in Allergy & Immunology รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี อ.พญ.นริศรา สุรทานต์นนท์ ผศ.พญ.นิภาศริ ิ วรปาณิ

Coffee Break

E

(08.30-09.00 น.) พิธเี ปิ ด โดย ท่านแผน วรรณเมธี (เลขาธิการ สภากาชาดไทย) และพิธม ี อบรางว ัลผูช ้ นะการประกวด ผลงานวิจ ัย

10.30-11.45

Nuclear Medicine in the Molecular Era รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ รศ.พญ.สุภท ั รพร เทพมงคล ผศ.พญ.คนึงนิจ กิง่ เพชร อ.พญ.อุษณี วุทราพงษ์ วัฒนา ั อ.พญ.เมธินี ฉันทาดิศย

Minimal Invasive in Spine Surgery State of the Art รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศว์ รชัย (M) รศ.นพ.วรวรรธน์ ลิม ้ ทองกุล ั ติ อ.นพ.นรา จารุวังสน ั ดิ์ สงิ หถนัดกิจ อ.นพ.วีรศก Chronic cough ; A common problem in OPD practice ผศ.นพ.ฮโิ รช ิ จันทาภากุล อ.พญ.เปรมสุดา สมบุญธรรม ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ Arthroscopic reconstruction : The knee & acromioclavicular joint ั ดิ์ คุปต์นริ ัตศ ั กุล(M) รศ.นพ.สมศก ิ ย ผศ.(พิเศษ)นพ.ธนะเทพ ตัน ่ เผ่าพงษ์ นพ.นิต ิ ประสาทอาภรณ์

12.3013.30

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (บริษท ั สยามฟาร์มา ซูต ิคอล จาก ัด)

บริษท ั เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จาก ัด

Sponsored symposium บริษท ั เบอร์ลน ิ ฟาร์มาซูตค ิ อล ้ อินด ัสตรี จาก ัด

New Treatment PARADIGM in Heart Failure: Translating Research to Practice ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ (บริษัท โนวาติส (ประเทศไทย) จากัด)

Sponsored symposium บริษท ั ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จาก ัด

Sponsored Symposium บริษท ั แกล็กโซสมิทไคลน์ จาก ัด (ประเทศไทย)

13.30-14.45

14.4515.00

15.00-16.00

Rejuvenating medicine and Face-off ์ ฤฒิพันธ์ อ.พญ.มาริษา พงศพ อ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปั ญจประทีป อ.พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ

The multi-faces in non-traumatic emergencies ิ ถาวร อ.นพ.ครองวงศ ์ มุสก อ.พญ.สุธาพร ล้าเลิศกุล

Advance Management to achieve curative and cosmetic outcomes in breast cancer รศ.นพ.พัฒน์พงศ ์ นาวีเจริญ รศ.พญ.สุกัญญา ศรีอัษฎาพร รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกล ู อ.พญ.นภา ปริญญานิตก ิ ล ู

ธนาคารผิวหน ังครบวงจรแห่ง แรกของประเทศไทย ผศ.นพ.พรเทพ พึง่ รัศมี

OSLER test drowsiness measurement without EEG ผศ.นพ.ทายาท ดีสด ุ จิต Pediatric headache อ.พญ.มณฑิดา วีรวิกรม

Screening and prevention of iron deficiency anemia ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผศ.ดร.พญ.ศริ น ิ ุช ชมโท ั ดิ์ ชลไชยะ ผศ.นพ.วีระศก

Diagnostic Radiology in Common Emergency Conditions อ.พญ.น้ าผึง้ นาการุณอรุณโรจน์ อ.พญ.ณั ฐพร ตัน ่ เผ่าพงษ์ อ.พญ.เกศสุดา จักรชัยรุง่ เรือง

Orthopaedic tumor : What to know 13.30-14.20 อ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ

Intertrochanteric Fracture in Aging Prosthesis VS Fixation 14.20-15.10 รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ อ.นพ.ศรัณย์ ตันติท ์ วิสท ุ ธิ์

Coffee Break

09.00-10.00

Lunch

ห ้อง

Radiation Oncology Emergencies อ.นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์ ั ดิศ อ.พญ.กิตต์วดี ศก ์ รชัย อธิก คุณากร อ.นพ.เพชร อลิสานันท์

15.10-15.30 Break 15.30-16.30 Alumni panel discussion : Spine & Hip-knee

Update in musculoskeletal pain management ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

Exercise and Nutrition management in Obesity อ.พญ.สริสสา แรงกล ้า อ.นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์ อ.พญ.จิรภา แจ่มไพบูลย์ (M)

Arthroscopy in hand & wrist รศ.นพ.ประวิทย์ กิตด ิ ารงสุข (M) อ.นพ.ภพ เหลืองจามิกร นพ.วิทวัส เจนบุญไทย ั ห์ ทวีวฒ นพ.วรสณ ุ ท ิ รัพย์

Alumni panel discussion : Sports medicine & Hand surgery

Diabetic foot infection : Preservation vs Amputation อ.นพ.กวี ภัทราดูลย์ อ.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์

C

10.30-11.45

13.30-14.45

14.4515.00

15.00-16.00

Acute pancreatitis revisited ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์ นม ิ ต ิ ร (M) ผศ.พญ.วิรย ิ าพร ฤทธิทศ ิ อ.นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์ อ.นพ.พรเทพ อังศุวัชรากร

Hormonal treatment in elderly; needs and concerns ผศ.นพ.ธิต ิ สนับบุญ ศ.นพ.นิมต ิ เตชไกรชนะ

Comprehensive Management in Breast Cancer 1.30 ั ดิ์ รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศก ื พงศ ์ ธนสารวิมล อ.นพ.สบ อ.พญ.เจนจีรา ปรึกษาดี อ.นพ.กรุณย์พงษ์ เอีย ่ มเพ็ญแข ์ ายสุวรรณ อ.นพ.มาวิน วงศส

Paradigm shift in malignant colorectal disease ี สหกิจรุง่ เรือง ศ.นพ.ชูชพ ผศ.นพ.จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ อ.นพ.สุภกิจ ขมวิลย ั อ.นพ.ชาญจิโรจน์ ทิพย์ธนกิจ ิ ป์ อ.นพ.ประพนธ์ กาญจนศล

Mass Casualties ผศ.นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ (M) อ.นพ.พสุรเชษฐ์ สมร รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ

Current Status of Viral Hepatitis in Thailand ศ.นพ.ยง ภูว่ รวรรณ

Acute liver failure : an update and clinical management อ.พญ.สุทธิรักษ์ จิตรารัชต์

Brain resuscitation ศ.นพ.รุจภ ิ ต ั ต์ สาราญสารวจกิจ อ.นพ.กฤษณชัย ชมโท

Non-alcoholic fatty liver disease: a challenge for pediatrician รศ.พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ Acute GN: from difficult to practical ผศ.นพ.พรชัย กิง่ วัฒนกุล

Executive function : essential skill for children in the challenging world อ.พญ.กอบรัตน์ จิรพัฒนกุล ั ดิ์ ชลไชยะ ผศ.นพ.วีระศก

Basic Pelvic Surgery – Introduction -The transverse incision -Review surgical steps รศ.นพ.วิชัย เติมรุง่ เรืองเลิศ ั ดิ์ เลิศขจรสุข รศ.นพ.เรืองศก ผศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร

Prevent the complication Retroperitoneal space approach Sx รศ.(พิเศษ)พญ.ธาริณี แม่นชนะ ิ ผศ.นพ.พงษ์ เกษม วรเศรฐสน อ.พญ.ณั ฐชา พูลเจริญ

Essential Tips and Tricks in difficult pelvic surgery รศ.นพ.ดารง ตรีสโุ กศล ผศ.นพ.อภิชัย วสุรัตน์ อ.นพ.นครินทร์ ศริ ท ิ รัพย์ ิ า โอฬารรัตนพันธ์ อ.พญ.ชน

Advance in Noninvasive Prenatal Diagnosis ั นัน มะโนทัย รศ.นพ.ศก อ.นพ.ธีระภัทร เจริญวิทย์

Infertility: Updates and challenges ั ต์ เสรีภาพงศ ์ รศ.นพ.วิสน Fertility Preservation ผศ.พญ.พรทิพย์ สริ ยาภิวัฒน์

Airway management : State of the Art อ.นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ์ อ.พญ.วริตา ชัยอรุณดีกล ุ อ.พญ.อธิฎฐาน เอียสกุล อ.พญ.พุดกรอง แก ้วพิจต ิ ร

SEE ALSO  "วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต" ฉายภาพ ปตท.กับการออกแบบ New Business S-curve

How to manage 5th vital sign? อ.พญ.บรรจบพร ทรงธรรมวัฒน์ อ.นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ์ อ.นพ.อติคณ ุ ธนกิจ

Adult immunization what’s new ี ร ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชย

Interventional pulmonology in benign airway diseases อ.นพ.ธิตวิ ัฒน์ ศรีประสาธน์

ิ แพทย์เรียนข้างนอก” “เมือ ่ นิสต ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์

“Red eyes” resuscitation (13:30-14:00) ผศ.(พิเศษ)พญ.อุษณีย ์ เหรียญ ประยูร อ.พญ.ปั จฉิมา จันทเรนทร์ Acute eye pain; Is glaucoma the only culprit?(14.00-14.30) ผศ.พญ.วิศนี ตันติเสวี ผศ.พญ.อนิตา มนัสสากร อ.นพ.รัฐ อิทธิพานิชพงศ ์

Management of the eye floaters (14.30-15.00) พันตรี นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุง่ โรจน์ (M) รศ.นพ.ปกิตติ ทยานิธ ิ อ.นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์ Break (15.00-15.30) Approach to diplopia (15.30-16.00) ี ข อ.นพ.สุภณั ฐ อภิญญาวสส ุ อ.พญ.วรวลัญช ์ หงสเ์ ลิศนภากุล H14Thyroid eye diseases; what’s important (16.00-16.30) อ.พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากร

Sicca virus: the first report in Thailand from KCMH ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี

Studying Roles of mTOR Complex 2 Signaling Pathway in Brain Cancer Cell Migration อ.ดร.นพัต จันทรวิสต ู ร

Current Biomarker of Cellular Aging: From Morphological to Molecular Evidences ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์

Treating patients in a palliative way: End of life+alternative medicine อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก ้ว

Treating patients in a palliative way: End of life+alternative medicine (continued) อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก ้ว

-Research Highlight -Oral presentation

Acute Stroke Management ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช อ.พญ.อรอุมา ชุตเิ นตร ์ ท นพ.พงศภ ั ร วรสายัณห์ พญ.จิตรลดา สมาจารย์ การปลูกถ่ายต ับในโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ (Liver Transplantation: An experience in KCMH) ผศ.นพ.บัณฑูร นนทสูต ิ

Coffee Break

Is it the time for using minimally invasive monitoring for shock management? อ.พญ.นลิน โชคงามวงศ ์ อ.พญ.สุธาพร ล้าเลิศกุล

B

D

11.45- 12.3012.30 13.30

่ วามมนคงและ การพ ัฒนาหล ักประก ันสุขภาพถ้วนหน้าสูค ่ั ยง่ ั ยืน รศ.ดร.นพ.จิรต ุ ม์ ศรีรัตนบัลล์ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล และคณะ

G

F

10.0010.30

Lunch

E

09.15-10.00

Sponsored Symposium

A

08.30-09.15

Coffee Break

ห้อง

Organ support in critically ill patients ิ ธิพันธุ์ (M) รศ.นพ.ฉันชาย สท ั อ.นพ.ณั ฐชย ศรีสวัสดิ์ อ.พญ.ณั บผลิกา กองพลพรหม

E

G

F

C

D

09.15-10.00

10.0010.30

10.30-11.45

Emerging Paradigm in Essential Cardiovascular Imaging ั อ.นพ.ไพโรจน์ ฉั ตรานุกล ู ชย ิ ผศ.พญ.มนตร์รวี ทุมโฆสต อ.นพ.วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี

Herbal, polypharmacy and kidney injury ั สุเทพารักษ์ ผศ.นพ.สุชย ั ศรีสวัสดิ์ อ.นพ.ณั ฐชย

Management of thyroid and parathyroid รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ อ.นพ.พสุรเชษฐ์ สมร อ.พญ.เนตรศริ ิ ดารงพิศท ุ ธิกล ุ

Prostate cancer : The new trend 45 min อ.นพ.จุลน ิ ทร์ โอภานุรักษ์ (M) ั ติงามกุล ผศ.นพ.อภิรักษ์ สน อ.นพ.กมล ภานุมาตรัศมี

ปัญหาจิตเวชยุค online อ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจส ิ วัสดิ์

จริยธรรมและกฎหมายเกีย ่ วก ับ ้ งคม ั การดูแลผูป ้ ่ วยโดยใชส online ั ติเบ็ญจกุล อ.นพ.สมรักษ์ สน

ื่ และ ภาวะการเสพติด สอ ั สงคม online อ.นพ.ธีรยุทธ รุง่ นิรันดร

Implantable Hearing Devices: Another options for Hearing Loss ี ระดิฐ รศ.นพ.เพิม ่ ทรัพย์ อิสป อ.พญ.ภาณินี จารุศรีพันธุ์

Nasal Saline Irrigations อ.นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร รศ.นพ.ทรงกลด เอีย ่ มจตุรภัทร

Well-differentiated thyroid cancer; An Update อ.นพ.วรวรรธน์ ระหว่างบ ้าน อ.นพ.วรุตม์ ศุภนคร ศ.นพ.ชนพ ชว่ งโชติ

Breathing of love.. enhances quality of Life น.ส.สงบ ลาภูพวง ื่ ประไพ นางประภาศรี ชน

Nursing role in DVT prevention after TKA น.ส.สุภาภรณ์ หิรัญภุชชงค์ น.ส.นีรนุช หาดคา

11.45-12.30

12.3013.30

13.30-16.00

การดูแลเด็ กและว ัยรุน ่ ในยุค online ผศ.นพ.ณั ทธร พิทยรัตน์เสถียร

Chula bundle for VAP Prevention ดร.สุณี สุวรรณพสุ น.ส.สุพรรณนา อัชชศริ ิ นางฑิวาริณณ์ วัฒนาวัตถุ

Regulation of Cell Therapy – Integrative Reviews : US / EU / Singapore / Australia / Japan & Thailand ผศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ นางสริ ภ ิ ากร แสงกิจพร นพ.สมชาย แสงกิจพร นพ.เกรียง อัศวรุง่ นิรันดร์ นายมรกต ประภัสศริ พ ิ ันธ์

Antiviral drugs: How it’s made? อ.ดร.พญ.ศวิ ะพร บุณยทรัพยากร

Immune Mediators in Osteoarthritis ิ า เหรียญตระกูล อ.ดร.พญ.รังสม

Postmortem interval Massive Blood Transfusion estimation in skeletal remashs อ.พญ.พรรณดี อ.นพ.ปองพล ไตรเทพชนะภัย วัฒนบุญยงเจริญ

The chronicle of migraine: the fact, the fiction and the flaws ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร

Sponsored symposium Advanced prostate cancer: right treatment to right patient ั ติงามกุล ผศ.นพ.อภิรักษ์ สน อ.นพ.จุลน ิ ทร์ โอภานุรักษ์ อ.นพ.กมล ภานุมาตรัศมี ั แอนด์จอห์นสน ั ) (บริษัท จอห์นสน

Lunch

A

08.30-09.15

Coffee Break

ห้อง

MED CU ALUMNI รุน ่ 5, 15, 25, 35 และ 45

แบบแปลนชั้น 12 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ

ลงทะเบียน

หอง ประชุม

หองประชุม

นิทรรศการ ว�ชาการ หองประชุม

E

F

D

หองประชุม

Speaker room หองประชุม

B C

หองประชุม VIP room

A

แบบแปลนชั้น 13 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณ

หองอาหาร หองประชุม

G

หองแสดงบูธเวชภัณฑ

และ Coffee break

หัวขอเร�่องสำหรับจัดกิจกรรมภาคประชาชน วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559

ณ อาคารแพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การออกกำลังกายที่ถูกตอง สำหรับประชาชน  สายตาแจมใส โดยไมใสแวน  รูกระจาง เรื่องตอกระจก  นอนหลับ กินดี ชีวีมีสุข  เตรียมตัวมาตรวจเลือดอยางไรดี  วัณโรค โรครายที่แฝงมากับลมหายใจ  มะเร็งราย ภัยคุกคามโลก  เลี้ยงลูกอยางไรในยุค generation alpha  ยิ่งรูเร็ว ยิ่งรอด ปลอดอัมพาต  ธรรมราชินี เรื่อง พุทธศาสนากับสุขภาพ 

Platinum sponsor

Gold sponsor

แบบฟอรมลงทะเบียนลวงหนา

การประชุมว�ชาการประจำปครั�งที่ 54

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ตำแหนงทางวิชาการ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. แพทย  เวชปฏิบัติทั่วไป  เฉพาะทาง  แพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอด ร.พ. ……………………………..  ศิษยเกาแพทยจุฬาฯ รุน ………….  ศิษยเกาแพทยประจำบานจุฬาฯ ภาควิชา……………จบป พ.ศ. ……………  แพทยอายุ 60 ป จบจากสถาบัน ……………………………………………………………………………………………………….. บุคลากรทางการแพทย  เภสัชกร  พยาบาล  เทคนิคการแพทย  นักวิทยาศาสตร  ………………………………. นิสิต/นักศึกษา หลักสูตร ………………………………………………. สถาบัน ………………………………………………………………………….. ที่ทำงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… สถานที่ติดตอไดสะดวก …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. มือถือ ……………………………………………………………….. E-mail ……………………………………………………………………………………. คาลงทะเบียนการประชุมวิชาการ บุคลากรภายนอก  แพทย  พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย  แพทยประจำบาน, แพทยประจำบานตอยอด  นิสิต/นักศึกษาแพทยและนักศึกษาพยาบาล

2,000 1,000 500 500

บาท บาท บาท บาท

 แพทยทุกสถาบัน ที่มีอายุ 60 ป ฟรี (ขอสำเนาบัตรประชาชน)  แพทย และบุคลากรทางการแพทย 3 จังหวัดภาคใต ฟรี (ขอหนังสือรับรองจากตนสังกัด) * กรุณาลงทะเบียนลวงหนา หากไมลงทะเบียนลวงหนาจะไดรับเฉพาะ CD เทานั้น *

บุคลากรภายใน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  แพทย อาจารย และอาจารยแพทย 500 บาท  พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย 300 บาท  แพทยประจำบาน, แพทยประจำบานตอยอด, นิสิต-นักศึกษาแพทย, นักศึกษาพยาบาล และนิสิตปริญญาโท-เอก สาขา Basic Sciences ฟรี ( ไดรับเฉพาะ CD เทานั้น) การชำระเงิน: จำนวนเงิน ………………………. บาท  ธนาณัติ ระบุปลายทาง ปณ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สั่งจาย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เช็คธนาคาร สั่งจาย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตางจังหวัดไมบวกคาเรียกเก็บ)  โอนเขาบัญชีออมทรัพย ศูนยประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทย

SEE ALSO  How the Buddha Got His Face - The New York Times

เลขที่ 045-566624-9 (โปรด fax ใบสมัครและหลักฐานการโอนเงิน ที่เบอร 02-652-4203 หรือ E-mail:

กรุณาระบุขอมูลที่ตองการใหออกใบเสร็จรับเงิน (** หากไมระบุ ทานจะไดรับใบเสร็จในนามของผูลงทะเบียนเขารวมประชุม ) ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ที่อยู ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

หมดเขตรับลงทะเบียนลวงหนา วันที่ 30 กรกฎาคม 2559

(การลงทะเบียนจะสมบูรณเมื่อชำระเงินแลวเทานั้น และไมสามารถขอคืนทุกกรณี) ศูนยประชุมวิชาการ ชั้น 1 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร.02 256 4193 โทรสาร 02 652 4203 http://www.MDCUcongress.com Email:

10.0010.30(09.00-09.30 น.) ปาฐกถาพิเศษ 1 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็ จพระนางเจ้าสริ ก ิ ิติ์ ิ น พระบรมราชน ี าถ เรือ ่ ง “พระราชกรณียกิจของ สมเด็ จพระนางเจ้าสริ ก ิ ิติ์ ิ พระบรมราชนน ี าถ ด้านการแพทย์” ท่านผูห ้ ญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ (รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็ จ ิ น พระบรมราชน ี าถ)(09.30-10.00 น.) ปาฐกถาพิเศษ 2 ึ ษาก ับระบบ เรือ ่ ง “การปฏิรูปการศก สาธารณสุขไทย” นายแพทย์ธรี ะเกียรติ ิ ป์ เจริญเศรษฐศล ่ ยว่าการ (ร ัฐมนตรีชว ึ ษาธิการ) กระทรวงศก11.45-12.30Bariatric and metabolic surgery : results after 10 years of services ศ.นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ (M) อ.พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์ ผศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน รศ.นพ.ณั ฐพงษ์ เจียมจริยธรรม อ.พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ คุณณั ฐพล เข็มทอง คุณสะริญญาลภัสธร์ บูรณะกิต ิ อ.อนันต์ชัย คงจันทร์ คุณนฤมล ศริ วิ ัฒน์ คุณสามารถ เจริญสุขCan we prevent Dementia?Malignant melanoma ในประชากรไทย อ.นพ.พสุ พรหมนิยม รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอฬ ุ ารพงศ ์Sponsored symposiumHot topics in Allergy & Immunology รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี อ.พญ.นริศรา สุรทานต์นนท์ ผศ.พญ.นิภาศริ ิ วรปาณิCoffee Break(08.30-09.00 น.) พิธเี ปิ ด โดย ท่านแผน วรรณเมธี (เลขาธิการ สภากาชาดไทย) และพิธม ี อบรางว ัลผูช ้ นะการประกวด ผลงานวิจ ัย10.30-11.45Nuclear Medicine in the Molecular Era รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์ รศ.พญ.สุภท ั รพร เทพมงคล ผศ.พญ.คนึงนิจ กิง่ เพชร อ.พญ.อุษณี วุทราพงษ์ วัฒนา ั อ.พญ.เมธินี ฉันทาดิศยMinimal Invasive in Spine Surgery State of the Art รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศว์ รชัย (M) รศ.นพ.วรวรรธน์ ลิม ้ ทองกุล ั ติ อ.นพ.นรา จารุวังสน ั ดิ์ สงิ หถนัดกิจ อ.นพ.วีรศก Chronic cough ; A common problem in OPD practice ผศ.นพ.ฮโิ รช ิ จันทาภากุล อ.พญ.เปรมสุดา สมบุญธรรม ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ Arthroscopic reconstruction : The knee & acromioclavicular joint ั ดิ์ คุปต์นริ ัตศ ั กุล(M) รศ.นพ.สมศก ิ ย ผศ.(พิเศษ)นพ.ธนะเทพ ตัน ่ เผ่าพงษ์ นพ.นิต ิ ประสาทอาภรณ์12.3013.30ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ (บริษท ั สยามฟาร์มา ซูต ิคอล จาก ัด)บริษท ั เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จาก ัดSponsored symposium บริษท ั เบอร์ลน ิ ฟาร์มาซูตค ิ อล ้ อินด ัสตรี จาก ัดNew Treatment PARADIGM in Heart Failure: Translating Research to Practice ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์ ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ (บริษัท โนวาติส (ประเทศไทย) จากัด)Sponsored symposium บริษท ั ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จาก ัดSponsored Symposium บริษท ั แกล็กโซสมิทไคลน์ จาก ัด (ประเทศไทย)13.30-14.4514.4515.0015.00-16.00Rejuvenating medicine and Face-off ์ ฤฒิพันธ์ อ.พญ.มาริษา พงศพ อ.ดร.พญ.รัชต์ธร ปั ญจประทีป อ.พญ.พูนพิศมัย สุวะโจThe multi-faces in non-traumatic emergencies ิ ถาวร อ.นพ.ครองวงศ ์ มุสก อ.พญ.สุธาพร ล้าเลิศกุลAdvance Management to achieve curative and cosmetic outcomes in breast cancer รศ.นพ.พัฒน์พงศ ์ นาวีเจริญ รศ.พญ.สุกัญญา ศรีอัษฎาพร รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกล ู อ.พญ.นภา ปริญญานิตก ิ ล ูธนาคารผิวหน ังครบวงจรแห่ง แรกของประเทศไทย ผศ.นพ.พรเทพ พึง่ รัศมีOSLER test drowsiness measurement without EEG ผศ.นพ.ทายาท ดีสด ุ จิต Pediatric headache อ.พญ.มณฑิดา วีรวิกรมScreening and prevention of iron deficiency anemia ศ.ดร.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ผศ.ดร.พญ.ศริ น ิ ุช ชมโท ั ดิ์ ชลไชยะ ผศ.นพ.วีระศกDiagnostic Radiology in Common Emergency Conditions อ.พญ.น้ าผึง้ นาการุณอรุณโรจน์ อ.พญ.ณั ฐพร ตัน ่ เผ่าพงษ์ อ.พญ.เกศสุดา จักรชัยรุง่ เรืองOrthopaedic tumor : What to know 13.30-14.20 อ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภIntertrochanteric Fracture in Aging Prosthesis VS Fixation 14.20-15.10 รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ อ.นพ.ศรัณย์ ตันติท ์ วิสท ุ ธิ์Coffee Break09.00-10.00Lunchห ้องRadiation Oncology Emergencies อ.นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร์ ั ดิศ อ.พญ.กิตต์วดี ศก ์ รชัย อธิก คุณากร อ.นพ.เพชร อลิสานันท์15.10-15.30 Break 15.30-16.30 Alumni panel discussion : Spine & Hip-kneeUpdate in musculoskeletal pain management ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดาExercise and Nutrition management in Obesity อ.พญ.สริสสา แรงกล ้า อ.นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์ อ.พญ.จิรภา แจ่มไพบูลย์ (M)Arthroscopy in hand & wrist รศ.นพ.ประวิทย์ กิตด ิ ารงสุข (M) อ.นพ.ภพ เหลืองจามิกร นพ.วิทวัส เจนบุญไทย ั ห์ ทวีวฒ นพ.วรสณ ุ ท ิ รัพย์Alumni panel discussion : Sports medicine & Hand surgeryDiabetic foot infection : Preservation vs Amputation อ.นพ.กวี ภัทราดูลย์ อ.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์10.30-11.4513.30-14.4514.4515.0015.00-16.00Acute pancreatitis revisited ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์ นม ิ ต ิ ร (M) ผศ.พญ.วิรย ิ าพร ฤทธิทศ ิ อ.นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์ อ.นพ.พรเทพ อังศุวัชรากรHormonal treatment in elderly; needs and concerns ผศ.นพ.ธิต ิ สนับบุญ ศ.นพ.นิมต ิ เตชไกรชนะComprehensive Management in Breast Cancer 1.30 ั ดิ์ รศ.พญ.กาญจนา โชติเลอศก ื พงศ ์ ธนสารวิมล อ.นพ.สบ อ.พญ.เจนจีรา ปรึกษาดี อ.นพ.กรุณย์พงษ์ เอีย ่ มเพ็ญแข ์ ายสุวรรณ อ.นพ.มาวิน วงศสParadigm shift in malignant colorectal disease ี สหกิจรุง่ เรือง ศ.นพ.ชูชพ ผศ.นพ.จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ อ.นพ.สุภกิจ ขมวิลย ั อ.นพ.ชาญจิโรจน์ ทิพย์ธนกิจ ิ ป์ อ.นพ.ประพนธ์ กาญจนศลMass Casualties ผศ.นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ (M) อ.นพ.พสุรเชษฐ์ สมร รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธCurrent Status of Viral Hepatitis in Thailand ศ.นพ.ยง ภูว่ รวรรณAcute liver failure : an update and clinical management อ.พญ.สุทธิรักษ์ จิตรารัชต์Brain resuscitation ศ.นพ.รุจภ ิ ต ั ต์ สาราญสารวจกิจ อ.นพ.กฤษณชัย ชมโทNon-alcoholic fatty liver disease: a challenge for pediatrician รศ.พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ Acute GN: from difficult to practical ผศ.นพ.พรชัย กิง่ วัฒนกุลExecutive function : essential skill for children in the challenging world อ.พญ.กอบรัตน์ จิรพัฒนกุล ั ดิ์ ชลไชยะ ผศ.นพ.วีระศกBasic Pelvic Surgery – Introduction -The transverse incision -Review surgical steps รศ.นพ.วิชัย เติมรุง่ เรืองเลิศ ั ดิ์ เลิศขจรสุข รศ.นพ.เรืองศก ผศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชรPrevent the complication Retroperitoneal space approach Sx รศ.(พิเศษ)พญ.ธาริณี แม่นชนะ ิ ผศ.นพ.พงษ์ เกษม วรเศรฐสน อ.พญ.ณั ฐชา พูลเจริญEssential Tips and Tricks in difficult pelvic surgery รศ.นพ.ดารง ตรีสโุ กศล ผศ.นพ.อภิชัย วสุรัตน์ อ.นพ.นครินทร์ ศริ ท ิ รัพย์ ิ า โอฬารรัตนพันธ์ อ.พญ.ชนAdvance in Noninvasive Prenatal Diagnosis ั นัน มะโนทัย รศ.นพ.ศก อ.นพ.ธีระภัทร เจริญวิทย์Infertility: Updates and challenges ั ต์ เสรีภาพงศ ์ รศ.นพ.วิสน Fertility Preservation ผศ.พญ.พรทิพย์ สริ ยาภิวัฒน์Airway management : State of the Art อ.นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ์ อ.พญ.วริตา ชัยอรุณดีกล ุ อ.พญ.อธิฎฐาน เอียสกุล อ.พญ.พุดกรอง แก ้วพิจต ิ รHow to manage 5th vital sign? อ.พญ.บรรจบพร ทรงธรรมวัฒน์ อ.นพ.ปรก เหล่าสุวรรณ์ อ.นพ.อติคณ ุ ธนกิจAdult immunization what’s new ี ร ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชยInterventional pulmonology in benign airway diseases อ.นพ.ธิตวิ ัฒน์ ศรีประสาธน์ิ แพทย์เรียนข้างนอก” “เมือ ่ นิสต ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์“Red eyes” resuscitation (13:30-14:00) ผศ.(พิเศษ)พญ.อุษณีย ์ เหรียญ ประยูร อ.พญ.ปั จฉิมา จันทเรนทร์ Acute eye pain; Is glaucoma the only culprit?(14.00-14.30) ผศ.พญ.วิศนี ตันติเสวี ผศ.พญ.อนิตา มนัสสากร อ.นพ.รัฐ อิทธิพานิชพงศ ์Management of the eye floaters (14.30-15.00) พันตรี นพ.ธนาพงษ์ สมกิจรุง่ โรจน์ (M) รศ.นพ.ปกิตติ ทยานิธ ิ อ.นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์ Break (15.00-15.30) Approach to diplopia (15.30-16.00) ี ข อ.นพ.สุภณั ฐ อภิญญาวสส ุ อ.พญ.วรวลัญช ์ หงสเ์ ลิศนภากุล H14Thyroid eye diseases; what’s important (16.00-16.30) อ.พญ.วรรณกรณ์ พฤกษากรSicca virus: the first report in Thailand from KCMH ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดีStudying Roles of mTOR Complex 2 Signaling Pathway in Brain Cancer Cell Migration อ.ดร.นพัต จันทรวิสต ู รCurrent Biomarker of Cellular Aging: From Morphological to Molecular Evidences ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์Treating patients in a palliative way: End of life+alternative medicine อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก ้วTreating patients in a palliative way: End of life+alternative medicine (continued) อ.นพ.ภรเอก มนัสวานิช ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก ้ว-Research Highlight -Oral presentationAcute Stroke Management ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช อ.พญ.อรอุมา ชุตเิ นตร ์ ท นพ.พงศภ ั ร วรสายัณห์ พญ.จิตรลดา สมาจารย์ การปลูกถ่ายต ับในโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ (Liver Transplantation: An experience in KCMH) ผศ.นพ.บัณฑูร นนทสูต ิCoffee BreakIs it the time for using minimally invasive monitoring for shock management? อ.พญ.นลิน โชคงามวงศ ์ อ.พญ.สุธาพร ล้าเลิศกุล11.45- 12.3012.30 13.30่ วามมนคงและ การพ ัฒนาหล ักประก ันสุขภาพถ้วนหน้าสูค ่ั ยง่ ั ยืน รศ.ดร.นพ.จิรต ุ ม์ ศรีรัตนบัลล์ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล และคณะ10.0010.30Lunch09.15-10.00Sponsored Symposium08.30-09.15Coffee Breakห้องOrgan support in critically ill patients ิ ธิพันธุ์ (M) รศ.นพ.ฉันชาย สท ั อ.นพ.ณั ฐชย ศรีสวัสดิ์ อ.พญ.ณั บผลิกา กองพลพรหม09.15-10.0010.0010.3010.30-11.45Emerging Paradigm in Essential Cardiovascular Imaging ั อ.นพ.ไพโรจน์ ฉั ตรานุกล ู ชย ิ ผศ.พญ.มนตร์รวี ทุมโฆสต อ.นพ.วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรีHerbal, polypharmacy and kidney injury ั สุเทพารักษ์ ผศ.นพ.สุชย ั ศรีสวัสดิ์ อ.นพ.ณั ฐชยManagement of thyroid and parathyroid รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ อ.นพ.พสุรเชษฐ์ สมร อ.พญ.เนตรศริ ิ ดารงพิศท ุ ธิกล ุProstate cancer : The new trend 45 min อ.นพ.จุลน ิ ทร์ โอภานุรักษ์ (M) ั ติงามกุล ผศ.นพ.อภิรักษ์ สน อ.นพ.กมล ภานุมาตรัศมีปัญหาจิตเวชยุค online อ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจส ิ วัสดิ์จริยธรรมและกฎหมายเกีย ่ วก ับ ้ งคม ั การดูแลผูป ้ ่ วยโดยใชส online ั ติเบ็ญจกุล อ.นพ.สมรักษ์ สนื่ และ ภาวะการเสพติด สอ ั สงคม online อ.นพ.ธีรยุทธ รุง่ นิรันดรImplantable Hearing Devices: Another options for Hearing Loss ี ระดิฐ รศ.นพ.เพิม ่ ทรัพย์ อิสป อ.พญ.ภาณินี จารุศรีพันธุ์Nasal Saline Irrigations อ.นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร รศ.นพ.ทรงกลด เอีย ่ มจตุรภัทรWell-differentiated thyroid cancer; An Update อ.นพ.วรวรรธน์ ระหว่างบ ้าน อ.นพ.วรุตม์ ศุภนคร ศ.นพ.ชนพ ชว่ งโชติBreathing of love.. enhances quality of Life น.ส.สงบ ลาภูพวง ื่ ประไพ นางประภาศรี ชนNursing role in DVT prevention after TKA น.ส.สุภาภรณ์ หิรัญภุชชงค์ น.ส.นีรนุช หาดคา11.45-12.3012.3013.3013.30-16.00การดูแลเด็ กและว ัยรุน ่ ในยุค online ผศ.นพ.ณั ทธร พิทยรัตน์เสถียรChula bundle for VAP Prevention ดร.สุณี สุวรรณพสุ น.ส.สุพรรณนา อัชชศริ ิ นางฑิวาริณณ์ วัฒนาวัตถุRegulation of Cell Therapy – Integrative Reviews : US / EU / Singapore / Australia / Japan & Thailand ผศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ นางสริ ภ ิ ากร แสงกิจพร นพ.สมชาย แสงกิจพร นพ.เกรียง อัศวรุง่ นิรันดร์ นายมรกต ประภัสศริ พ ิ ันธ์Antiviral drugs: How it’s made? อ.ดร.พญ.ศวิ ะพร บุณยทรัพยากรImmune Mediators in Osteoarthritis ิ า เหรียญตระกูล อ.ดร.พญ.รังสมPostmortem interval Massive Blood Transfusion estimation in skeletal remashs อ.พญ.พรรณดี อ.นพ.ปองพล ไตรเทพชนะภัย วัฒนบุญยงเจริญThe chronicle of migraine: the fact, the fiction and the flaws ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจรSponsored symposium Advanced prostate cancer: right treatment to right patient ั ติงามกุล ผศ.นพ.อภิรักษ์ สน อ.นพ.จุลน ิ ทร์ โอภานุรักษ์ อ.นพ.กมล ภานุมาตรัศมี ั แอนด์จอห์นสน ั ) (บริษัท จอห์นสนLunch08.30-09.15Coffee Breakห้องMED CU ALUMNI รุน ่ 5, 15, 25, 35 และ 45แบบแปลนชั้น 12 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณลงทะเบียนหอง ประชุมหองประชุมนิทรรศการ ว�ชาการ หองประชุมหองประชุมSpeaker room หองประชุมB Cหองประชุม VIP roomแบบแปลนชั้น 13 อาคารภูมิสิร�มังคลานุสรณหองอาหาร หองประชุมหองแสดงบูธเวชภัณฑและ Coffee breakหัวขอเร�่องสำหรับจัดกิจกรรมภาคประชาชน วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2559ณ อาคารแพทยพัฒน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยการออกกำลังกายที่ถูกตอง สำหรับประชาชน  สายตาแจมใส โดยไมใสแวน  รูกระจาง เรื่องตอกระจก  นอนหลับ กินดี ชีวีมีสุข  เตรียมตัวมาตรวจเลือดอยางไรดี  วัณโรค โรครายที่แฝงมากับลมหายใจ  มะเร็งราย ภัยคุกคามโลก  เลี้ยงลูกอยางไรในยุค generation alpha  ยิ่งรูเร็ว ยิ่งรอด ปลอดอัมพาต  ธรรมราชินี เรื่อง พุทธศาสนากับสุขภาพ Platinum sponsorGold sponsorแบบฟอรมลงทะเบียนลวงหนาการประชุมว�ชาการประจำปครั�งที่ 54วันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัยชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ตำแหนงทางวิชาการ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. แพทย  เวชปฏิบัติทั่วไป  เฉพาะทาง  แพทยประจำบาน/แพทยประจำบานตอยอด ร.พ. ……………………………..  ศิษยเกาแพทยจุฬาฯ รุน ………….  ศิษยเกาแพทยประจำบานจุฬาฯ ภาควิชา……………จบป พ.ศ. ……………  แพทยอายุ 60 ป จบจากสถาบัน ……………………………………………………………………………………………………….. บุคลากรทางการแพทย  เภสัชกร  พยาบาล  เทคนิคการแพทย  นักวิทยาศาสตร  ………………………………. นิสิต/นักศึกษา หลักสูตร ………………………………………………. สถาบัน ………………………………………………………………………….. ที่ทำงาน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… สถานที่ติดตอไดสะดวก …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. มือถือ ……………………………………………………………….. E-mail ……………………………………………………………………………………. คาลงทะเบียนการประชุมวิชาการ บุคลากรภายนอก  แพทย  พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย  แพทยประจำบาน, แพทยประจำบานตอยอด  นิสิต/นักศึกษาแพทยและนักศึกษาพยาบาล2,000 1,000 500 500บาท บาท บาท บาท แพทยทุกสถาบัน ที่มีอายุ 60 ป ฟรี (ขอสำเนาบัตรประชาชน)  แพทย และบุคลากรทางการแพทย 3 จังหวัดภาคใต ฟรี (ขอหนังสือรับรองจากตนสังกัด) * กรุณาลงทะเบียนลวงหนา หากไมลงทะเบียนลวงหนาจะไดรับเฉพาะ CD เทานั้น *บุคลากรภายใน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  แพทย อาจารย และอาจารยแพทย 500 บาท  พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย 300 บาท  แพทยประจำบาน, แพทยประจำบานตอยอด, นิสิต-นักศึกษาแพทย, นักศึกษาพยาบาล และนิสิตปริญญาโท-เอก สาขา Basic Sciences ฟรี ( ไดรับเฉพาะ CD เทานั้น) การชำระเงิน: จำนวนเงิน ………………………. บาท  ธนาณัติ ระบุปลายทาง ปณ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สั่งจาย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เช็คธนาคาร สั่งจาย คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตางจังหวัดไมบวกคาเรียกเก็บ)  โอนเขาบัญชีออมทรัพย ศูนยประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสภากาชาดไทยเลขที่ 045-566624-9 (โปรด fax ใบสมัครและหลักฐานการโอนเงิน ที่เบอร 02-652-4203 หรือ E-mail: [email protected] กรุณาระบุขอมูลที่ตองการใหออกใบเสร็จรับเงิน (** หากไมระบุ ทานจะไดรับใบเสร็จในนามของผูลงทะเบียนเขารวมประชุม ) ชื่อ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ที่อยู ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..หมดเขตรับลงทะเบียนลวงหนา วันที่ 30 กรกฎาคม 2559(การลงทะเบียนจะสมบูรณเมื่อชำระเงินแลวเทานั้น และไมสามารถขอคืนทุกกรณี) ศูนยประชุมวิชาการ ชั้น 1 อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โทร.02 256 4193 โทรสาร 02 652 4203 http://www.MDCUcongress.com Email: [email protected]

SEE ALSO  รู้จักทายาทคนเล็กแห่งปาร์คนายเลิศ ‘แพท-พัชรวิภา’ จิวเวลรีดีไซเนอร์อนาคตไกล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น