ุ กรมเสร ี

หน ้ าเปล ี่ ยนทางกรพรรด

คลอเด

ยส

กอธ ิ ค ั สกรพรรด

คลอเด

ยส

กอธ ิ ค ั ส

จากว ิ ก ิ

ั นตก – จ ั กรพรรด ิ ไบแซนไทน ์กรพรรด

คลอเด

ยส

กอธ ิ ค ั ส หร ื อ จ ั

ื่ ออ ื่ นๆ เก ี่ ยวก ั บกรพรรด

คลอเด

ยส

กอธ ิ ค ั ส

• • จ ั กรพรรด ิ

คลอเด ี ยส กอธ ิ ค ั ส

• •กรพรรด

คลอเด

ยส

กอธ ิ ค ั ส เป ็ นบทความเก ี่ ยวก

ข ้ อม ู ลเก ี่ ยวก ั บกรพรรด

คลอเด

ยส

กอธ ิ ค ั ส ในภาษาอ ื่ น อาจสามารถหาอ ่

ุ กรมเสร ี

หน ้ าเปล ี่ ยนทางกรพรรด

คลอเด

ยส

กอธ ิ ค ั ส

นเก ิ ด

• 1 ส ิ งหาคม –กรพรรด

คลอเด

ยส

ว ั นถ ึ งแก ่ กรรม

• • พ

ุ กรมเสร ี

SEE ALSO  "เครือซีพี" สนับสนุนนักกีฬาไทยแข่งระดับโลกเป็นปีที่ 6 จัดเต็ม “อาหารและการสื่อสาร” เสริมด้วยนวัตกรรมยกระดับสุขภาพนักกีฬาผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอดี” - บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

หน ้ าเปล ี่ ยนทางกรพรรด

คลอเด

ยส

กอธ ิ ค ั สกรพรรด

คลอเด

ยส

จากว ิ ก ิ พ ี เด ี ย

• สม ั ยก ่ อนหน ้ า ••กรพรรด

คลอเด

ยส

•• สม ั ยถ ั ดไป

• คาล ิ ก

)

• ร ั ชกาลก ่ อนหน ้ า •กรพรรด

คลอเด

ยส

• ร ั ชกาลถ ั ดไป • จ ั กรพรรด

ุ กรมเสร ี

หน ้ าเปล ี่ ยนทางกรพรรด

คลอเด

ยส

ุ กรมเสร ี

หน ้ าเปล ี่ ยนทางกรพรรด

คลอเด

ยส

กอธ ิ ค ั ส

ุ กรมเสร ี

หน ้ าเปล ี่ ยนทางกรพรรด

มาร ์ ค ั ส

คลอเด

ยส

แทซ ิ ท ั ส

ุ กรมเสร ี

หน ้ าเปล ี่ ยนทางกรพรรด

มาร ์ ค ั ส

คลอเด

ยส

แทซ ิ ท ั สกรพรรด

มาร ์ ค ั ส

คลอเด

ยส

แทซ ิ ท ั ส

SEE ALSO  เนื้อเพลง How You Like That - BLACKPINK - musicnook เนื้อเพลงเกาหลี แปลเพลงเกาหลี

จากว ิ ก ิ

ั นตก – จ ั กรพรรด ิ ไบแซนไทน ์กรพรรด

มาร ์ ค ั ส

คลอเด

ยส

แทซ ิ ท ั ส [ 1 ] ( อ ั

ื่ ออ ื่ นๆ เก ี่ ยวก ั บกรพรรด

มาร ์ ค ั ส

คลอเด

ยส

แทซ ิ ท ั ส

• • จ ั กรพรรด ิ

คลอเด ี ยส แทซ ิ ท ั ส

• •กรพรรด

มาร ์ ค ั ส

คลอเด

ยส

แทซ ิ ท ั ส เป ็ นบทความเก ี่ ยวก

ข ้ อม ู ลเก ี่ ยวก ั บกรพรรด

มาร ์ ค ั ส

คลอเด

ยส

แทซ ิ ท ั ส ในภาษาอ ื่ น อาจสามารถหาอ ่

ิ น ี
บร ู เนลโล รอนด ี

• น

กแสดงนำ • มาร ์ เชลโล มาสโตรอ

อาน ี

คลอเด

ย คาร ์ ด ิ เนล
อาน ุ ก

ิ ช ิ เป ็ นร ู ปจ ั

กรพรรด

ิ โรม ั น : กาลบา ,

คลอเด

ยส

, เจอร ์ ม ั นน ิ ค ั ส

ี ก – อ ี ย ิ ปต ์

คลอเด

ยส

ทอเลเมอ ุ ส ท ี่ ร ู้ จ ั กก

SEE ALSO  ลูกสาวคนที่สอง 'เจ้าสัวบุญชัย'

)

• ราชวงศ ์• จ ู ล ิ โอ –

คลอเด

ยส

• ครองราชย ์• 16 มกราคม พ . ศ . 516

พระนามเต ็ ม • ไทบ ี เร ี ยส

คลอเด

ยส

เนโร
( เก ิ ด – เป ็ นบ ุ

์• ราชวงศ ์ จ ู ล ิ โอ –

คลอเด

ยส

• สม ั ย • ค . ศ . 14

เป ็ นล ู กของไทบ ี เร ี ยส

คลอเด

ยส

เนโร และล ิ เว ี ย ดร ู ซ ิ

ราชวงศ ์ จ ู ล ิ โอ –

คลอเด

ยส

จากว ิ ก ิ พ ี เด ี ย

ราชวงศ ์ จ ู ล ิ โอ –

คลอเด

ยส

• ตำแหน ่ งประม ุ ข • จ ั กรพรรด

• •

ราชวงศ ์ จ ู ล ิ โอ –

คลอเด

ยส

( 27 ป ี ก ่ อน ค . ศ

งต ั้ งให ้ ไทบ ี เร ี ยส

คลอเด

ยส

โคก ิ ด ู บน ั ส ( Tiberius Claudius

้ ท ี่ ทอเลม ี ( ช ื่ อ )

คลอเด

ยส

ทอเลเมอ ุ ส ( กร ี ก : Κλαύδιος Πτολεμαῖος

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น