(2 Chronicles 26:3, 4, 16; Proverbs 18:12; 19:20) So if we ‘take some false step before we are aware of it’ and receive needed counsel from God’s Word, let us imitate Baruch’s maturity, spiritual discernment, and humility. —Galatians 6:1.

(2 โครนิกา 26:3, 4, 16; สุภาษิต 18:12; 19:20) ดัง นั้น ถ้า เรา ‘ก้าว พลาด ไป ประการ ใด ก่อน ที่ เรา รู้ ตัว’ และ ได้ รับ คํา แนะ นํา ที่ จําเป็น จาก พระ คํา ของ พระเจ้า ขอ ให้ เรา เลียน แบบ ความ อาวุโส, ความ สังเกต เข้าใจ ฝ่าย วิญญาณ, และ ความ ถ่อม ใจ ของ บารุค.—ฆะลาเตีย 6:1, ล. ม.

jw2019

As a result of a particularly irreverent act, he was struck with a loathsome skin disease, which incapacitated him, so that he could no longer serve as king in the fullest sense. —2 Chronicles 26:16-21.

การ กระทํา ของ ท่าน อย่าง หนึ่ง ที่ ขาด ความ เคารพ ยําเกรง พระเจ้า ส่ง ผล ให้ ท่าน เป็น โรค ผิวหนัง ที่ น่า รังเกียจ ซึ่ง ทํา ให้ ท่าน กลาย เป็น คน ทุพพลภาพ ดัง นั้น ท่าน จึง ไม่ สามารถ ปฏิบัติ ราชกิจ ทั้ง ปวง ของ ท่าน ได้ อีก ต่อ ไป.—2 โครนิกา 26:16-21.

jw2019

(2 Samuel 12:1-13; 2 Chronicles 26:16-20) Today, Jehovah’s organization appoints imperfect men to offer counsel, and mature Christians gladly accept it and apply it.

(2 ซามูเอล 12:1-13; 2 โครนิกา 26:16-20) ใน ทุก วัน นี้ องค์การ ของ พระ ยะโฮวา แต่ง ตั้ง มนุษย์ ที่ ไม่ สมบูรณ์ เพื่อ ให้ คํา แนะ นํา และ คริสเตียน ที่ อาวุโส ยินดี ยอม รับ คํา แนะ นํา นั้น และ นํา ไป ใช้.

jw2019

(2 Kings 16:3) Despite this bad example, Hezekiah was able to “cleanse his path” of pagan influences by getting acquainted with God’s Word. —2 Chronicles 29:2.

(2 กษัตริย์ 16:3) แม้ เห็น ตัว อย่าง ไม่ ดี เช่น นี้ ฮิศคียา สามารถ “ชําระ ทาง ประพฤติ ของ ตน ให้ บริสุทธิ์” พ้น จาก อิทธิพล นอก รีต ด้วย การ คุ้น เคย กับ พระ คํา ของ พระเจ้า.—2 โครนิกา 29:2.

jw2019

23 First Chronicles was also of great benefit to the early Christian congregation.

23 โครนิกา ฉบับ ต้น ยัง เป็น ประโยชน์ อย่าง ยิ่ง แก่ ประชาคม คริสเตียน รุ่น แรก ด้วย.

jw2019

(2 Kings 22:20; 2 Chronicles 34:28) Josiah died before the calamity of 609-607 B.C.E. when the Babylonians besieged and destroyed Jerusalem.

SEE ALSO  วงขับร้องประสานเสียง : définition de วงขับร้องประสานเสียง et synonymes de วงขับร้องประสานเสียง (thai)

(2 กษัตริย์ 22:20, ฉบับ แปล ใหม่; 2 โครนิกา 34:28) โยซียา สิ้น พระ ชนม์ ก่อน เหตุ ร้าย ใน ปี 609-607 ก. ส. ศ. เมื่อ ชาว บาบูโลน ล้อม และ ทําลาย กรุง ยะรูซาเลม.

jw2019

Yet, David erred by multiplying wives for himself and numbering the people. —Deuteronomy 17:14-20; 1 Chronicles 21:1.

กระนั้น ดาวิด ทํา ผิด โดย การ มี ภรรยา เพิ่ม หลาย คน และ การ นับ จํานวน พลเมือง.—พระ บัญญัติ 17:14-20; 1 โครนิกา 21:1.

jw2019

Imagine the grandeur of that magnificent choir! —1 Chronicles 23:5; 25:1, 6, 7.

ลอง นึก ภาพ ดู ซิ ว่า นี่ จะ เป็น คณะ นัก ร้อง นัก ดนตรี ที่ ยิ่ง ใหญ่ อลังการ สัก เพียง ไร!—1 โครนิกา 23:5; 25:1, 6, 7

jw2019

(1 Samuel 20:20; Lamentations 3:12) Running was another athletic endeavor for which men of old exercised and trained. —2 Samuel 18:23-27; 1 Chronicles 12:8.

(1 ซามูเอล 20:20; บทเพลง ร้อง ทุกข์ ของ ยิระมะยา 3:12) การ วิ่ง ก็ เป็น กีฬา อีก ประเภท หนึ่ง ซึ่ง ชาย ใน สมัย โบราณ ฝึก ซ้อม และ รับ การ ฝึก สอน.—2 ซามูเอล 18:23-27; 1 โครนิกา 12:8.

jw2019

2:1-18) The Jews of Ezra’s day accepted Chronicles as a genuine part of ‘all Scripture that is inspired of God and beneficial.’

2:1-18) ชาว ยิว ใน สมัย เอษรา ยอม รับ ว่า โครนิกา เป็น ส่วน ที่ แท้ จริง ส่วน หนึ่ง ของ ‘พระ คัมภีร์ ทุก ตอน ที่ มี ขึ้น โดย การ ดล ใจ จาก พระเจ้า และ เป็น ประโยชน์.’

jw2019

(2 Chronicles 7:13) During the resulting drought, ravens fed Elijah in the torrent valley of Cherith, and later a widow’s meager supply of flour and oil was miraculously extended to provide him with food.

(2 โครนิกา 7:13) ใน ช่วง ที่ เกิด ความ แห้ง แล้ง นั้น อีกา นํา อาหาร มา เลี้ยง เอลียา ที่ หุบเขา คะรีธ และ ใน เวลา ต่อ มา ท่าน มี อาหาร รับประทาน ได้ เรื่อย ๆ อย่าง อัศจรรย์ จาก แป้ง และ น้ํามัน ที่ หญิง ม่าย มี อยู่ เพียง น้อย นิด.

jw2019

(1 Chronicles 25:1; 2 Chronicles 29:30) Privileged though Asaph was, Psalm 73 shows that the material prosperity of wicked people proved to be a great test of his faith.

(1 โครนิกา 25:1; 2 โครนิกา 29:30) แม้ ว่า อาซาฟ ได้ รับ สิทธิ พิเศษ เพลง สรรเสริญ บท 73 แสดง ว่า ความ มั่งคั่ง ทาง วัตถุ ของ คน ชั่ว เป็น การ ทดสอบ ความ เชื่อ ของ ท่าน ครั้ง ยิ่ง ใหญ่.

SEE ALSO  มารู้จักผู้หญิงหน้าสวยที่สุดในโลก 'Thylane Blondeau' It Girl วัย 17 ที่กำลังมาแรง!

jw2019

This outstanding teenager was clearly a responsible individual. —2 Chronicles 34:1-3.

เด็ก วัยรุ่น ที่ โดด เด่น ผู้ นี้ เป็น บุคคล ที่ รู้ จัก รับผิดชอบ อย่าง เห็น ได้ ชัด.—2 โครนิกา 34:1-3.

jw2019

(2 Chronicles 1:10-12; 1 Kings 3:12) No wonder Solomon came to “speak three thousand proverbs”!

(2 โครนิกา 1:10-12, ฉบับ แปล ใหม่; 1 กษัตริย์ 3:12) จึง ไม่ น่า ประหลาด ใจ ที่ ซะโลโม ได้ “แต่ง คํา สุภาษิต สาม พัน ข้อ”!

jw2019

Indeed, music was so important to the worship of God that singers were relieved of other temple duties in order to concentrate on their profession. —1 Chronicles 9:33.

ที่ จริง ดนตรี สําคัญ ต่อ การ นมัสการ พระเจ้า ถึง ขนาด ที่ ไม่ มี การ เรียก ร้อง ให้ เหล่า นัก ร้อง ทํา หน้า ที่ อื่น ๆ ใน พระ วิหาร เพื่อ พวก เขา จะ จดจ่อ อยู่ กับ การ ร้อง เพลง.—1 โครนิกา 9:33.

jw2019

Actually, the high places did not disappear completely, even during Jehoshaphat’s reign. —2 Chronicles 17:5, 6; 20:31-33.

ที่ จริง ที่ นมัสการ บน เนิน สูง ก็ ไม่ ได้ หมด ไป เสีย เลย ที เดียว แม้ แต่ ใน ช่วง การ ปกครอง ของ ยะโฮซาฟาด.—2 โครนิกา 17:5, 6; 20:31-33.

jw2019

Jeremiah compiled First and Second Kings, and Ezra wrote First and Second Chronicles, largely in this way.

ยิระมะยา ได้ รวบ รวม พงศาวดาร กษัตริย์ ฉบับ ต้น และ ฉบับ สอง และ เอษรา เขียน โครนิกา ทั้ง สอง ฉบับ ด้วย วิธี เดียว กัน นี้ เป็น ส่วน ใหญ่.

jw2019

(Luke 12:48; 15:1-7) Elders, who ‘judge for Jehovah,’ therefore give such sheep tender care and readjust them in a spirit of mildness.—2 Chronicles 19:6; Acts 20:28, 29; Galatians 6:1.

(ลูกา 12:48; 15:1-7) ดัง นั้น ผู้ ปกครอง ที่ ‘พิพากษา แทน พระ ยะโฮวา’ ย่อม ดู แล เอา ใจ ใส่ แกะ ด้วย ความ อ่อนโยน และ ปรับ เขา ให้ เข้า ที่ ด้วย น้ําใจ อ่อน สุภาพ.—2 โครนิกา 19:6; กิจการ 20:28, 29; ฆะลาเตีย 6:1.

jw2019

For example, when Jehovah told David about the future role of his son Solomon, He said: “Solomon [from a root meaning “Peace”] is what his name will become, and peace and quietness I shall bestow upon Israel in his days.” —1 Chronicles 22:9.

SEE ALSO  กรณ์ ณรงค์เดช HBD หลานแฝดแต่เกิดคนละวัน เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเท่าเมี่ยง โตแล้วสวยหล่อ

ตัว อย่าง เช่น เมื่อ พระ ยะโฮวา บอก ดาวิด เกี่ยว กับ สิ่ง ที่ ซะโลโม (โซโลมอน) ราชบุตร ของ ท่าน จะ ทํา ใน อนาคต พระองค์ ตรัส ว่า “ผู้ นั้น จะ มี ชื่อ ว่า ซะโลโม [มา จาก ราก ศัพท์ ที่ หมาย ความ ว่า “สันติ สุข”], เรา จะ ให้ พวก ยิศราเอล มี ความ สุข สบาย สิ้น วัน รัชกาล ของ ผู้ นั้น.”—1 โครนิกา 22:9

jw2019

(Genesis 18:25; 1 Chronicles 29:17) God could accurately read David’s heart, evaluate the genuineness of his repentance, and grant forgiveness.

; 1 โครนิกา 29:17, ล. ม.) พระเจ้า ทรง อ่าน หัวใจ ของ ดาวิด ได้ อย่าง ถูก ต้อง แม่นยํา ประเมิน ได้ ว่า ท่าน กลับ ใจ อย่าง แท้ จริง และ ทรง ให้ อภัย.

jw2019

(2 Chronicles 20:21, 22) Yes, let us exhibit similar sterling faith as Jehovah prepares to move into action against his enemies!

(2 โครนิกา 20:21, 22) ถูก แล้ว ให้ เรา แสดง ความ เชื่อ แท้ แบบ เดียว กัน ขณะ ที่ พระ ยะโฮวา ทรง ตระเตรียม จะ ลง มือ จัด การ ศัตรู ของ พระองค์!

jw2019

(Isaiah 41:10; Nahum 2:1; 2 Chronicles 24:13) Your words must skillfully rebuild the depressed person’s self-esteem, brick by brick, as it were.

(ยะซายา 41:10; นาฮูม 2:1; 2 โครนิกา 24:13, ฉบับ แปล ใหม่) คํา พูด ของ คุณ ต้อง สร้าง ความ นับถือ ต่อ ตัว เอง ของ บุคคล ผู้ ที่ ซึมเศร้า นั้น ขึ้น ใหม่ อย่าง ชํานิ ชํานาญ เสมือน การ ก่อ อิฐ ที ละ ก้อน.

jw2019

(2 Chronicles 36:20, 21) Is there any archaeological evidence to support this?

(2 โครนิกา 36:20, 21) มี หลักฐาน ทาง โบราณคดี ใด ๆ ไหม ที่ สนับสนุน เรื่อง นี้?

jw2019

THE BABYLONIAN CHRONICLES —A HISTORY WITH GAPS

พงศาวดาร ของ บาบิโลน —ประวัติศาสตร์ ที่ มี ช่อง โหว่

jw2019

“As regards Jehovah, his eyes are roving about through all the earth to show his strength in behalf of those whose heart is complete toward him.” —2 CHRONICLES 16:9.

“ส่วน พระ ยะโฮวา พระ เนตร ของ พระองค์ กวาด มอง ไป ทั่ว แผ่นดิน โลก เพื่อ จะ สําแดง ฤทธิ์ ของ พระองค์ เพื่อ คน เหล่า นั้น ที่ มี หัวใจ เป็น หนึ่ง เดียว ต่อ พระองค์.”—2 โครนิกา 16:9, ล. ม.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น