คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาโรงเรียนลูก น่าจะเคยได้ยินชื่อโรงเรียนทางเลือกกันผ่านหูผ่านตากันมาบ้าง โรงเรียนทางเลือก คืออะไร แตกต่างจากโรงเรียนปกติไหม มีแนวการสอนแบบไหน เหมาะกับลูกหรือไม่ The 1 Family จะพาไปทำความรู้จักโรงเรียนทางเลือกให้มากขึ้น กับ 9 โรงเรียนทางเลือกในกทม.และปริมณฑล พร้อมค่าเทอม เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกโรงเรียนลูกกัน   

โรงเรียนทางเลือก คือ โรงเรียนที่มีแนวการศึกษาหลากหลายและเฉพาะตัว เพื่อตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก แนวการสอนส่วนใหญ่จะไม่ใช่การเขียนอ่านหรือท่องจำในห้องเรียนเท่านั้น แต่จะเน้นการพัฒนาทางทักษะต่าง ๆ จากความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก โดยที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เน้นการลงมือปฏิบัติ มีอิสระในการเลือกในกิจกรรมที่ชอบ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นแนวการสอนแบบต่าง ๆ ดังนี้    

โรงเรียนทางเลือก แนวการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ (Montessori) 

เป็นแนวการสอนที่เชื่อที่ว่าเด็กแต่ละคนมีความเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน จึงควรได้รับการยอมรับ เติบโตในแบบของตัวเองตามความสามารถที่มี การเรียนที่นี่จะให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โรงเรียนมีหน้าที่จัดสรรสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับช่วงวัย เด็กจะได้เรียนรู้ ตั้งคำถาม ลงมือทำด้วยตัวเองอย่างอิสระ เกิดการสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้ เข้าใจ และจดจำ เติบโตไปเป็นเด็กที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 

โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร 

คุณพ่อคุณแแม่ที่สนใจโรงเรียนทางเลือก หลักสูตรมอนเตสเซอรี่ โรงเรียนอนุบาลยุวมิตร จ.กรุงเทพฯ เปิดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับหลักสูตรมอนเตสเซอรี่ เน้นส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถ นอกจากเด็กนักเรียนทั่วไปแล้ว ที่นี่ยังเปิดรับนักเรียนเด็กพิเศษเข้าร่วมชั้นเรียนปกติ ให้สามารถเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย 

เปิดสอนระดับชั้น : เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 

ค่าเทอม : เริ่มต้น 24,000 บาท/ปี

พิกัด : 5 ถนนสวัสดิการ 2 ซอย 10 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. : 0-2421-4331

เว็บไซต์ : https://www.yuwamit.com  

โรงเรียนทางเลือก แนวการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) 

เป็นแนวการสอนที่เหมาะกับเด็กในยุคนี้ หลักสูตรจะเน้นทักษะด้านกระบวนการทางความคิด ส่งเสริมให้เด็กรู้จักคัดกรองความรู้ มีการวางแผน คาดคะเนคำตอบ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ หัวข้อกิจกรรมในห้องเรียนจะเกิดจากสิ่งที่เด็กต้องการเรียนรู้ ไม่มีการกำหนดระยะเวลาแน่นอน ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสนใจของเด็ก และที่แตกต่างจากแนวการสอนอื่น ๆ คือ คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ ได้ด้วย 

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ โรงเรียนทางเลือกแนวการสอนแบบเรกจิโอ เอมิเลีย มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลาง มองเด็กอย่างเข้าใจ ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร และนำแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม คุณพ่อคุณแม่ส่งลูกเรียนที่นี่ เด็กจะมีทักษะความสามารถเฉพาะตัว ช่างคิด กล้าแสดงออก มีทัศนคติที่ดี และยังมีความสุขกับการไปโรงเรียนเพราะได้เรียนและทำกิจกรรมที่ชอบ   

เปิดสอนระดับชั้น : เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 

ค่าเทอม : เริ่มต้น 90,000 บาท/ปี

พิกัด : 2066/1 ซอย 18 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทร. : 0-2678-4612

เว็บไซต์ : http://www.maneerut.com 

โรงเรียนทางเลือก แนวการสอนแบบโครงการ (Project Approach)

SEE ALSO  3 ตัวช่วยลด ริ้วรอยใต้ตา มีอะไรบ้าง มาดูกัน! - Apex Profound Beauty

เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากการเรียนรู้แบบเรกจิโอ เอมิเลีย โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกทำโครงการในหัวข้อที่สนใจ ศึกษา รวบรวม และค้นคว้ามานำเสนอ เด็กจะได้ Learning to Learn และ Learning to Think โดยมีครูช่วยบูรณาการกิจกรรม ภาษาไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม ผนวกเข้ากับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งนอกจากจะทำให้เด็กฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้ว ยังมีความสุขกับในการเรียนสิ่งที่สนใจจริง ๆ 

โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 

แนวการสอนแบบโครงการที่โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ เปิดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กวัย 2-6 ปี คุณพ่อคุณแม่ส่งลูกเรียนที่นี่ เด็กจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาในทุกด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่สนใจและลงมือปฏิบัติจริง หลัก ๆ จะใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอน แต่สามารถเลือกให้ลูกเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษาเป็นกิจกรรมพิเศษเสริมได้

เปิดสอนระดับชั้น : เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 

ค่าเทอม : เริ่มต้น 103,000 บาท/ปี

พิกัด :  3810 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร. :  0-2249-0081-3

เว็บไซต์ :  https://kukai.ac.th 

โรงเรียนทางเลือก แนวการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf)

เป็นแนวการสอนที่มุ่งพัฒนามนุษย์ไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ บูรณาการวิชาการกับกิจกรรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เน้นสอนตามพัฒนาการของเด็ก ให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ ไม่มีห้องเรียน ไม่มีกระดานดำ แต่มีมุมเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งกลางแจ้งและในห้องเรียน โดยมีครูคอยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด เด็กจะได้เล่นอย่างอิสระ ใช้ชีวิตเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติ ค่อย ๆ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางกาย อารมณ์ความรู้สึก และการคิด

โรงเรียนวรรณสว่างจิต
โรงเรียนสอนแบบวอลดอร์ฟ มุ่งพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด ตามศักยภาพแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่เด็กเล็กที่เน้นจัดบรรยากาศการเรียนด้วยสภาพแวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติ วัยอนุบาล พัฒนาเด็กผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ และวัยประถม พัฒนาเด็กจากสิ่งที่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว ได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ที่เป็นจริง ด้วยอายตนะทั้ง 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)   

เปิดสอนระดับชั้น : เด็กเล็ก-ประถมศึกษาตอนปลาย

ค่าเทอม : เริ่มต้น 81,000 บาท/ปี

พิกัด : 137 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. : 0-2895-6944-5 

เว็บไซต์ : https://www.wsc.ac.th/th 

โรงเรียนทางเลือก แนวการสอนแบบพหุปัญญา (Multiple Intelligence) 

เป็นแนวการสอนที่เชื่อว่าเด็กมีแต่ละคนมีความฉลาดที่ต่างกัน ครูจะส่งเสริมเด็กตามความถนัดใน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านดนตรี ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติ เพื่อทำให้เด็กรู้จุดเด่น จุดอ่อนของตัวเอง และดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความภาคภูมิใจ และสามารถตั้งเป้าหมายในอนาคต

SEE ALSO 

โรงเรียนอนุบาลจุติพร

โรงเรียนมีทั้งหลักสูตรสามัญและ English Program มุ่งเน้นให้เด็กสนุกสนานและเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย มีครูเฉพาะทางทั้งทางด้านศิลปะ คหกรรม ดนตรีไทย นาฏศิลป์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาความถนัดและความฉลาดด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของเด็ก เพื่อพัฒนาความฉลาดของเด็กในทุก ๆ ด้านได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพ

เปิดสอนระดับชั้น : เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3  

ค่าเทอม : เริ่มต้น 87,000 บาท/ปี      

พิกัด : 59/229 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120   

โทร. : 0-2573-0409  

เว็บไซต์ : http://www.jutiporn.ac.th/main-thai 

โรงเรียนทางเลือก แนวการสอนแบบนีโอ-ฮิวแมนนิสต์ (Neo-Humanist Education) 

เป็นแนวการสอนที่มุ่งเน้นสร้างเด็กที่มีความฉลาด จิตใจดี มีร่างกายที่แข็งแรง เน้นกิจกรรมในการสร้างเซลล์สมองที่พัฒนาไปตามวัยได้อย่างเต็มที่ ผสมผสานการเรียนและการเล่นเข้าด้วยกัน ทำให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พาเด็กไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน เช่น เช่น การไปเรียนรู้ธรรมชาติที่สวนสาธารณะ ไปทัศนศึกษา เป็นอาสาสมัคร เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก เป็นต้น 

โรงเรียนอมาตยกุล

โรงเรียนอมาตยกุลเป็นโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพแฝงเร้นที่มีอยู่ในตัวเด็กให้แสดงออกมาได้อย่างสูงสุด ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง เน้นการพัฒนา 4 ด้าน คือร่างกาย จิตใจ ความรักความมีน้ำใจ และวิชาการ เมื่อนักเรียนได้รับหลักทั้ง 4 ประการนี้อย่างสมดุล ก็จะช่วยขัดเกลาให้เด็กเติบโตอย่างมีความมั่นใจ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และก้าวสู่ความสำเร็จ

เปิดสอนระดับชั้น : อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ค่าเทอม : เริ่มต้น 30,000 บาท/ปี      

พิกัด : 100/20 ซอยพหลโยธิน 51 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

โทร. : 0-2972-8890

เว็บไซต์ : https://amatyakulschool.com  

โรงเรียนทางเลือก แนวการสอนแบบไฮสโคป (High Scope)   

โรงเรียนทางเลือกแบบไฮสโคปเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจ เน้นพัฒนาศักยภาพของเด็ก ผ่านการลงมือทำด้วยพื้นที่มุมเล่นที่หลากหลาย สื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง เมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำเร็จ ก็จะเกิดความภูมิใจในตนเอง 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 

ส่งลูกเรียนที่นี่ เด็กจะได้เรียนรู้ผ่านนิทานและการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะคิดอย่างอิสระและสร้างสรรค์ เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยนำเอาจุดเด่นของแต่ละแนวการสอนมาประยุกต์ใช้ ครูประจำชั้นสามารถออกแบบการสอนของตัวเองให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวการสอนแบบไฮสโคป หรือแนวการสอนแบบอื่น ๆ มาบูรณาการ

เปิดสอนระดับชั้น : เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6  

ค่าเทอม : เริ่มต้น 178,000 บาท/ปี  

SEE ALSO  positive แปลว่า คือ หมายถึง ตัวอย่าง การใช้ - Dr. Krok

พิกัด : 295 ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

โทร. : 0-2244-5590

เว็บไซต์ : https://la-orutis.dusit.ac.th  

โรงเรียนทางเลือก แนวการสอนแบบภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach) 

อยากให้ลูกเก่งภาษาครบทุกมิติ โรงเรียนทางเลือกที่มีการสอนภาษาแบบธรรมชาติ จะทำให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ภาษาอย่างรอบด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ที่นี่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้ลงมือทำด้วยตนเอง เช่น อ่านหรือฟังนิทาน เล่าเรื่องราว เขียนคำที่สนใจจากเรื่องที่ได้ฟัง เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ได้สร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม เพื่อการใช้ชีวิตหรือเข้าสังคมในอนาคต  

โรงเรียนทอรัก  

หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนทอรัก ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้าน (สังคม อารมณ์-จิตใจ สติปัญญา ร่างกาย) โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรง การเรียนแนวภาษาธรรมชาติยังทำให้เด็กสมัครใจและรักที่จะอ่านเขียนโดยไม่ต้องบังคับ ซึ่งการปลูกฝังดังกล่าว จะทำให้เด็กกล้าที่จะค้นหา และกล้าที่จะใช้ภาษาในการสื่อสาร

เปิดสอนระดับชั้น : เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6   

ค่าเทอม : เริ่มต้น 52,000 บาท/ปี  

พิกัด :  209 (ซอยเทศบาลบางปู 70) โอเชียนวิลเลจ สุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร. : 0-2709-1200-1

เว็บไซต์ : http://www.taurakschool.net 

โรงเรียนทางเลือก แนวการสอนวิถีพุทธ (Buddhist School)

เป็นแนวการสอนที่ยึดหลักตามพระพุทธศาสนา ภายในโรงเรียนมีธรรมชาติและบรรยากาศที่สงบ เด็กจะได้เรียนรู้วิถีชาวพุทธ รู้จักสวดมนนต์ นั่งสมาธิ เพื่อการเจริญสติปัญญา ทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความเข้าอกเข้าใจ มีธรรมะคอยกล่อมเกลาจิตใจ สามารถมองเห็นและรับมือกับปัญหาได้เป็นอย่างดี และเติบโตอย่างมีอารมณ์ที่มั่นคง

โรงเรียนทอสี

โรงเรียนที่ใช้แนวการสอนวิถีพุทธ เปิดรับเด็กที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 2 ขวบ 6 เดือน การเรียนรู้ในชั้นเรียนจะเป็นลักษณะการบูรณาการพุทธธรรมในการเรียนรู้ ทั้งความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบัติ และมีการวัดประเมินทุกหน่วยการเรียนรู้ นอกจากหลักสูตรภาษาไทยยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษให้ได้เรียนด้วย บรรยากาศภายในโรงเรียนเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น สงบ สะอาดเป็นระเบียบ ซึ่งช่วยเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาชีวิตของเด็กเป็นอย่างมาก 

เปิดสอนระดับชั้น : เตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 

ค่าเทอม : เริ่มต้น 120,000 บาท/ปี 

พิกัด : 1023/46 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 41 ถ.สุขุมวิท71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. : 0-2713-0260-1

เว็บไซต์ : www.thawsischool.com 

 

นอกจากโรงเรียนทางเลือกแล้ว ยังมีโรงเรียนอีกหลายประเภท หลายหลักสูตรที่น่าสนใจ  

==========================================

คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามสาระน่ารู้ สำหรับเจ้าตัวเล็กและครอบครัว พร้อมโปรโมชั่น สิทธิพิเศษที่น่าสนใจได้ที่ The 1 Family บนแอป The 1 คลิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น