ลำดับที่
ชื่อมงคลวันเสาร์
คำอ่าน
ความหมาย

1
ดารานาถ
ดารานาด
นักปราชญ์อันประเสริฐ

2
ถามุนา
ถามุนา
ผู้มีความมั่นคงพร้อมมูล

3
ทมิตา
ทะมิตา
ผู้มีความรักความอบอุ่นเสมอ

4
ทยาตา
ทะยาตา
ผู้ได้รับความกรุณาทุกเมื่อ

5
ทัสดา
ทัดสะตา
ผู้มีความงามเด่นเสมอ

6
นภัค
นะพัก
ผู้มีความงดงามดั่งดวงดาว

7
รุจาภา
รุจาพา
มีรัศมีเรืองรอง ผู้รุ่งเรืองยิ่ง

8
วิภาดา
วิภาดา
ผู้มีความสุขสว่างเสมอ

9
ศรุดา
สะรุดา
ผู้ทรงไว้ด้วยมีชื่อเสียง

10
ศุทรา
สุทะรา
ผู้บริสุทธิ์อันประเสริฐ

11
ศุภกร
สุพะกอน
สร้างสิ่งที่ดี โชคดี

12
สรชา
สอระชา
ผู้บริสุทธิ์อันประเสริฐ

13
สุกฤตา
สุกริดตา
ผู้สร้างมาดี ผู้สร้างบุญกุศล

14
สุรดา
สุระดา
ผู้ยินดียิ่ง

15
สุรภา
สุระพา
รัศมีแห่งเทพ

16
ธยาดา
ทะยาดา
ผู้ได้รับการอุปถัมภ์ทุกเมื่อ

17
ธาริกา
ทาริกา
ผู้ได้รับความสุขทุกเมื่อ

18
ธาริดา
ทาริดา
ผู้ได้รับการอุปถัมภ์ทุกเมื่อ

19
นพดา
นบพะดา
ผู้มีความสุขความสดชื่น

SEE ALSO  ลด น้ํา หนัก แบบ นับ แค ล? - Eyelight.vn

20
นภัทร
นะพัด
มีสิริมงคลและความรู้

21
นวตา
นะวะตา
ผู้มีความสุขความสดชื่น

22
นิรดา
นิระดา
เป็นที่ยินดี พึงพอใจ

23
รมิดา
ระมิดา
ผู้รื่นรมย์ ผู้มีความสุข

24
สคร
สะคอน
ประกอบด้วยคำสรรเสริญ

25
สทาการ
สะทากาน
แข็งขันโดยสม่ำเสมอ

26
สุดารา
สุดารา
แจ่มจ้ายิ่ง มีความงาม

27
สุทธภา
สุดทะพา
มีรัศมีบริสุทธิ์

28
จินตภา
จินตะพา
มีความคิดเจิดจ้า

29
ชวิศา
ชะวิสา
เจ้าแห่งเชาว์ปัญญา

30
ตมิสา
ตะมิสา
งดงามดั่งพระจันทร์

31
ตัทธิตา
ตัดทิตา
มีความดีประเสริฐแก่ตน

32
ติรยา
ติระยา
สำเร็จลุล่วงด้วยความดี

33
ตุลยดา
ตุนยะดา
ผู้มีความยุติธรรมในใจ

34
โตษยา
โตสะยา
ยินดีในความสำเร็จ

35
ทินภัทร
ทินนะพัด
วันที่เป็นสิริมงคล

36
ทิพนาถ
ทิบพะนาด
เป็นที่พึ่งแห่งคนทั้งหลาย

SEE ALSO  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - รายละเอียดข่าว

37
ทีปินา
ทีปินา

ผู้มีความละเอียดรอบคอบอันประเสริฐ

38
โทสิตา
โทสิตา
งดงามดั่งพระจันทร์

39
ธรัตรา
ทะรัดตรา
ผู้มีคุณธรรมเป็นเลิศ

40
ธารมิกา
ทาระมิกา
ผู้ทรงไว้ด้วยคุณธรรม

41
นรวรา
นอระวะรา
เป็นเลิศในหมู่ชน

42
นลิน
นะลิน
ผู้ทรงไว้ซึ่งความประเสริฐ

43
นิพาดา
นิพาดา
ผู้มีความนอบน้อมเสมอ

44
นิยุดา
นิยุดา
มีความมั่งคั่งร่ำรวยมาก

45
นิวรา
นิวะรา
หญิงสาวอันประเสริฐ

46
รัญชนา
รันชะนา
น่ายินดี น่ารักเสมอ

47
รัญชิดา
รันชิดา
น่ายินดี ผู้มีเสน่ห์ น่ารัก

48
ลลิตา
ละลิตา
สวย มีเสน่ห์ แก่คนทั้งหลาย

49
วนิธา
วะนิทา
ผู้มีความจำเป็นเลิศ

50
วิรากร
วิรากอน
บ่อเกิดแห่งผู้กล้า

51
ศศิภา
สะสิพา
ผู้งดงามดั่งแสงจันทร์

52
ศาลิดา
สาลิดา
ผู้มีความยิ่งใหญ่

53
ศุภานน
สุพานน
ผู้มีรูปร่างหน้าตางดงาม

SEE ALSO  6 การตรวจคัดกรอง ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องตรวจ

54
สขิลา
สะขิลา
ผู้มีความนุ่มนวล อ่อนหวาน

55
สทัย
สะไท
ผู้ทรงไว้ด้วยความเมตตา

56
สมิตา
สะมิตา
ผู้ทรงไว้ด้วยความยิ้มแย้ม

57
สวนาถ
สะวะนาด
เป็นที่พึ่งของตนเอง

58
สาธิตา
สาทิตา
ให้สำเร็จสมประสงค์

59
สาวิกา
สาวิกา
ศิษย์ฝ่ายหญิงของศาสดา

60
อารดา
อาระดา
ผู้งดเว้นจากความชั่วร้าย และสิ่งไม่ดี

61
ปุณณดา
ปุนนะดา
ความสำเร็จที่สมบูรณ์

62
ตรีชา
ตีชา
คำกล่าวเกี่ยวกับการขอโทษ

63
นิรชา
นีรชา
ไม่มีเถ้า ไม่มีธุลี

64
ณชา
นะชา
สะอาด บริสุทธิ์

65
นทีรินทร์ 
นะทีริน
ฉลาดหลักแหลม 

66
ลิณลดา 
ลินละดา
ความงาม 

67
อันดา 
อันดา 
ล้ำค่า

68
เฌอลินดา
เชอลินดา
เพชร

69
ลลิษา
ละลิสา
สวย

70 
ณลิน
นะลิน 
เก่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น