รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา

04 ธ.ค. 2560 13:25:00

หัวข้อข่าว

แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)

หลักทรัพย์

PLANB

แหล่งข่าว

PLANB

รายละเอียดแบบเต็ม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม

        แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (F53-5)        
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 04 ธ.ค. 2560

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

กรรมการและพนักงาน (ESOP)             
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 18,869,518
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 6.27
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 27 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 01 ธ.ค. 2560
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 13,476,883
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 5,392,635

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 18,869,518
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 13,476,883
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 5,392,635
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 84,500,056.41
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 84,500,056.41
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ                      :
หุ้นที่เสนอขายในปีที่ 3 เท่ากับ 13,333,338 หุ้น โดยมีหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายในปีที่ 1 และ 2 รวม 
5,536,180 หุ้น รวมเป็นเสนอขายทั้งหมด 18,869,518 หุ้น
ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
กรรมการผู้จัดการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

      

SEE ALSO  จากคู่รัก...สู่คู่ชีวิต ปาลาวี บุนนาค-ปลาวาฬ อิสสระ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น