• A
 • A
 • A

BPK Hotline

 • หน้าหลัก
 • บทความ
 • โรคไตรักษาได้ด้วยสิทธิประกันสังคม
 • โรคไตรักษาได้ด้วยสิทธิประกันสังคม

  โรคไตรักษาได้ด้วยสิทธิประกันสังคม

  ไต เป็นหนึ่งอวัยวะสำคัญของร่างกายที่ช่วยกรองของเสีย ถ้าหากป่วยเป็น “โรคไต” ขึ้นมา ย่อมส่งผลอย่างมากต่อสุขภาพ และโรคไตยังเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษายาวนานตลอดชีวิต ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ประกันตน ประกันสังคมจะได้รับความคุ้มครองกรณีป่วยเป็นโรคไต ส่วนจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างนั้น มาเช็กข้อมูลกัน

  รักษาโรคไต ประกันสังคม ใครมีสิทธิ์บ้าง ?

            ผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ กรณีป่วยเป็นโรคไต จะต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้

  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่เข้ารับการรักษา
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่เข้ารับการรักษา
  • กรณีส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือนแล้ว แต่ลาออกจากประกันสังคม จะยังขอรับสิทธิ์รักษาได้ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน  

   

  ผู้ป่วยโรคไต ประกันสังคมช่วยอะไรบ้าง ?

  1. โรคไตวาย (ที่ไม่ใช่ระยะสุดท้าย)

            ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามคำสั่งของแพทย์  ณ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ แต่มีเงื่อนไขคือ จะไม่ได้รับสิทธิ์บำบัดทดแทนไต เช่น การฟอกไต ปลูกถ่ายไต การล้างช่องท้อง เป็นต้น

  1. โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
  SEE ALSO  [PDF] Recessionista - CULI - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Free Download PDF

            สามารถขอใช้สิทธิ์เข้ารับการบำบัดทดแทนไต ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเกือบปกติได้ โดยสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย

            – การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ (เดือนละ 18,000 บาท)

            – จ่ายค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาทในระยะเวลา 2 ปี หากใน 2 ปีนี้ จำเป็นต้องเตรียมเส้นเลือดหรือแก้ไขเส้นเลือด จ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน 10,000 บาท

            – การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน

            – จ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกทางช่องท้องพร้อมอุปกรณ์  ไม่เกิน 20,000 บาทในระยะเวลา 2 ปี หากใน 2 ปีนี้จำเป็นต้องวางท่อรับส่งน้ำยาทางช่องท้อง จ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน 10,000 บาท

  SEE ALSO  ข้อ นิ้ว เท้า ด้าน ดํา? - Eyelight.vn

            – การปลูกถ่ายไต ได้รับสิทธิ์บริการทางการแพทย์ ก่อน ระหว่าง หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

            สำหรับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพและเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

            ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ทุพพลภาพจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้

            – การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เท่าที่จ่ายจริงตามความเป็นจำเป็น กรณีรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ

            – การเตรียมหลอดเลือดหรือสายสวนหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการให้อิริโธรปัวอิติน เท่าที่จ่ายจริงตามความเป็นจำเป็น กรณีรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ

            กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ

  บำบัดทดแทนไต ประกันสังคม มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?

            ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บำบัดทดแทนไต ต้องเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด โดยมีผลการพิสูจน์ Serum Bun, Serum Creatinine หรืออัตราการกรองของเสียของไต และขนาดของไต

            ส่วนกรณีผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับสิทธิ์บำบัดทดแทนไตมาแล้วจากที่อื่น เช่น สิทธิข้าราชการ หรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็ยังสามารถรับการบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคมได้ต่อเนื่อง

  วิธีขอรับสิทธิ์รักษาโรคไต ประกันสังคม

            หากผู้ประกันตนต้องการรับบำบัดทดแทนไต จะต้องทำการยื่นขอรับการอนุมัติก่อน ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยเตรียมเอกสารประกอบ ได้แก่

  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำบัดทดแทนไตและปลูกถ่ายอวัยวะ หรือการดูแลหลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและรับยากดภูมิคุ้มกันกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-18)
  2. สำเนาเวชระเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  3. ผลการตรวจไตตามหลักเกณฑ์
  4. หนังสือรับรองจากอายุรแพทย์โรคไต
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  6. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  SEE ALSO  การเปลี่ยนแปลงของร่างกายขณะตั้งครรภ์ | จอห์นสัน เบบี้ ประเทศไทย

            ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์บำบัดทดแทนไตเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจะไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ทางผู้ประกันตนจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง

            สำหรับใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์รักษาโรคไต ประกันสังคม สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ สำนักงานประกันสังคม หรือ สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  ด้วยความห่วงใยและใส่ใจจากโรงพยาบาลบางปะกอก 3

  ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม
  *หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 19 กันยายน 2562

   

  • Google Plus

  • Email

  ย้อนกลับ

  Go to top

  Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น