settings iconshare icon

คำถาม

คริสเตียนควรออกกำลังกายไหม? พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับสุขภาพไว้อย่างไรบ้าง?

คำตอบ

ข้อพระคัมภีร์ 1 ทิโมธี 4:8 กล่าวว่า “เพราะว่าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย” จงสังเกตว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าการออกกำลังกายไม่มีประโยชน์! พระคัมภีร์บอกว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ และวางลำดับความสำคัญไว้อย่างถูกต้องคือบอกว่าทางของพระเจ้ามีคุณค่ามากกว่า อัครทูตเปาโลก็ได้พูดถึงการฝึกทางกายเช่นกันเมื่อพูดถึงความจริงฝ่ายวิญญาณ หนังสือ 1 โครินธ์ 9:24-27 กล่าวว่า “ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกัน ก็วิ่งด้วยกันทุกคน แต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบ เขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้ แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลม แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้” หนังสือ 2 ทิโมธี 2:5 กล่าวว่า “และถ้าผู้ใดจะเข้าแข่งขันกัน เขาก็คงมิได้สวมมงกุฎ เว้นเสียแต่เขาได้ปฏิบัติตามกฎ” 2 ทิโมธี 4:7 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว”

SEE ALSO  Swanson Ultra Luteolin Complex 100 mg 30 Veg Caps - Swanson®

ดังนั้นการออกกำลังกายจึงไม่มีอะไรผิด อันที่จริงพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าเราควรดูแลร่างกายของเรา (1 โครินธ์ 6:19-20) ข้อพระคัมภีร์ เอเฟซัส 5:29 บอกว่า “เพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเอง มีแต่เลี้ยงดูและทะนุถนอม…” พระคัมภีร์ยังเตือนอีกด้วยว่าไม่ให้เรากินอย่างตะกละมูมมาม (เฉลยธรรมบัญญัติ 21:20, สุภาษิต 23:2, 2 เปโตร 1:5-7, 2 ทิโมธี 3:1-9, 2 โครินธ์ 10:5) ในเวลาเดียวกันพระคัมภีร์ก็ได้สอนเราไม่ให้สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่ไร้สาระ (1 ซามูเอล 16:7; สุภาษิต 31:30; 1 เปโตร 3:3-4) แล้วพระคัมภีร์พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับสุขภาพ? จงมีสุขภาพที่แข็งแรง! แล้วเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร? ก็โดยการออกกำลังอย่างพอสมควรและกินอาหารอย่างเหมาะสม นั่นคือรูปแบบเกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังกายตามแนวพระคัมภีร์

SEE ALSO  Graduation Guidelines - SAT | CDE

English


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรออกกำลังกายไหม? พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับสุขภาพไว้อย่างไรบ้าง?

ข้อพระคัมภีร์ 1 ทิโมธี 4:8 กล่าวว่า “เพราะว่าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย” จงสังเกตว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าการออกกำลังกายไม่มีประโยชน์! พระคัมภีร์บอกว่าการออกกำลังกายมีประโยชน์ และวางลำดับความสำคัญไว้อย่างถูกต้องคือบอกว่าทางของพระเจ้ามีคุณค่ามากกว่า อัครทูตเปาโลก็ได้พูดถึงการฝึกทางกายเช่นกันเมื่อพูดถึงความจริงฝ่ายวิญญาณ หนังสือ 1 โครินธ์ 9:24-27 กล่าวว่า “ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกัน ก็วิ่งด้วยกันทุกคน แต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ได้ ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบ เขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้ แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลม แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้” หนังสือ 2 ทิโมธี 2:5 กล่าวว่า “และถ้าผู้ใดจะเข้าแข่งขันกัน เขาก็คงมิได้สวมมงกุฎ เว้นเสียแต่เขาได้ปฏิบัติตามกฎ” 2 ทิโมธี 4:7 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว”ดังนั้นการออกกำลังกายจึงไม่มีอะไรผิด อันที่จริงพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าเราควรดูแลร่างกายของเรา (1 โครินธ์ 6:19-20) ข้อพระคัมภีร์ เอเฟซัส 5:29 บอกว่า “เพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้อหนังของตนเอง มีแต่เลี้ยงดูและทะนุถนอม…” พระคัมภีร์ยังเตือนอีกด้วยว่าไม่ให้เรากินอย่างตะกละมูมมาม (เฉลยธรรมบัญญัติ 21:20, สุภาษิต 23:2, 2 เปโตร 1:5-7, 2 ทิโมธี 3:1-9, 2 โครินธ์ 10:5) ในเวลาเดียวกันพระคัมภีร์ก็ได้สอนเราไม่ให้สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่ไร้สาระ (1 ซามูเอล 16:7; สุภาษิต 31:30; 1 เปโตร 3:3-4) แล้วพระคัมภีร์พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับสุขภาพ? จงมีสุขภาพที่แข็งแรง! แล้วเราจะทำอย่างนั้นได้อย่างไร? ก็โดยการออกกำลังอย่างพอสมควรและกินอาหารอย่างเหมาะสม นั่นคือรูปแบบเกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังกายตามแนวพระคัมภีร์

SEE ALSO  Did Jude Law Get a Hair Transplant or Not? Analysis by Matt Dominance

แบ่งปันหน้านี้:

Facebook icon
Twitter icon
Pinterest icon
Email icon

© Copyright Got Questions Ministries

Leave a Reply

Your email address will not be published.