351ปัญหาการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากรรตินันท์ นุ้ยฉิมภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ307

352ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างณิชชา โชติอ่อนภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ317

353ปัญหาการจัดเก็บภาษีเงินได้จากสินทรัพย์ดิจิทัลศุภชัย มาซาภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ327

354ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับประวัติอาชญากรปุญญฤทธิ์ ปานทองภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ315

355ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ประเภท การเกษตรและที่อยู่อาศัยคุณากรณ์ ระเบียบธรรมภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ412

356ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรการลงโทษว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ควีรวรรณ เผื่อนงูเหลือมภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ322

357ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงาน โดยวิธีการชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานวิไลพร ศิลปกุลภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ316

358ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญาในชั้นสอบสวนชวนันท์ ไกรนราภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ373

359ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการให้อำนาจศาลตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำ ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562พัชรินทร์ กัณณิกาภรณ์ภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ364

360ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาของผู้เสียหาย และผู้มีอำนาจจัดการแทนณัฐิวุฒิ คังฆะมะโนภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ357

361ปัญหาการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก : ศึกษาเฉพาะกรณีการแสดงออก อันก่อให้เกิดความเกลียดชังธีรโชติ สุขวิลัยภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ338

362ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลดวันต้องโทษจำคุก และการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาดอนุวัฒน์ ฉีดอิ่มภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ349

363ปัญหาข้อกฎหมายของระบบเกษตรพันธสัญญามะลิดาว แสงชมภูภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ391

364ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินสุวรรณา รอดภัยภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ428

365ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ของพนักงานฝ่ายปกครองสิทธิพร สีนุ่นภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ480

SEE ALSO  The 10 Best 3 Star Hotels in El Segundo list cheap Deals | Trip.com

366ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Waste หรือ E-waste)เกจชณัฐ ยิ้มเทียนภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ495

367การใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ในการเสนอแนะต่อรัฐบาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ในกรณีการประกันรายได้และการจำนำข้าวขัดต่อกฎหมายธาวิน กลมประสิทธิ์ภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ492

368ปัญหาการพัฒนากฎหมายด้านการบริหารจัดการเอกสารและวัตถุพยานในคดีอาญาปรับใช้กับ Digital Court 5G (ศาลดิจิทัล 5G)อาทิตย์ ธรรมชัยภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ512

369ปัญหากฎหมายโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาปริยัติธรรม พ.ศ. 2562พระวิโรจน์ หลวงสิทธิ์ภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ529

370ปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากการประกอบ ธุรกิจตลาดออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อักษิพร ขัติพันธุ์ภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ566

371ปัญหาเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้างลักษิกา ธรรมแสงภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ501

372ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพรเทพ ปาลวงษ์ภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ508

373ปัญหาการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวน กรณีสั่งให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญา ในหมวด 4 ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562ปอล เรือนใจดีภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ463

374ปัญหาความบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีการดำเนินคดีโดยผู้เสียหายรัตติยากร ทวีสุขภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ525

375ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการติดตาม รังควานความเป็นส่วนตัวของบุคคลอัครพงศ์ อาสาภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ474

SEE ALSO  Top 20 miss universe thailand 2018 ชุดว่ายน้ํา hay nhất 2022

376มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการหลอกลวงในรูปแบบฟิชชิ่งฐิติชญาณ์ เกตุสุรินทร์ภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ527

377ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย และค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544ศุภกาญจน์ อินทรบุตรภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ500

378ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบุคคล ที่มีความหลากหลายทางเพศในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปัณฑารีย์ สำราญทรัพย์ภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ421

379การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้เสียหาย (ศึกษาเฉพาะกรณีการรับฟังถ้อยคำของบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา)ศิริสิทธิ์ สุจริตธรรมภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ496

380ปัญหาความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม ที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาศึกษาเฉพาะกรณีชั้นสอบสวนกมลทิพย์ บุญมีผลภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ475

381ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการระงับของคดีอาญาศักดิโชติ ชวนสมบูรณ์ภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ521

382ปัญหากฎหมายการกำหนดนโยบายทางอาญาเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรกฤษณ์ธีรา คำแหงภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ510

383มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจุฑามาศ ศรีรังภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ508

384ปัญหาการกำหนดหน้าที่รักษาความลับของบริษัทรักษาความปลอดภัย การกำหนดหน้าที่ทำสัญญาประกันภัยเป็นเงื่อนไขในการขอประกอบธุรกิจ และการคุ้มครองพนักงานรักษาความปลอดภัยในการได้รับค่าล่วงเวลาศุภโชค จิรภิญญธรภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ527

385ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารเครื่องบิน: ศึกษากรณีเที่ยวบินล่าช้า ยกเลิกเที่ยวบิน และปฏิเสธการขนส่งของสายการบินภายในประเทศชื่นปิติ เวชสุวรรณรักษ์ภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ443

386ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาตตั้งสถานบริการให้แก่ผู้ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาต การออกใบอนุญาตตั้งสถานบริการใหม่ให้แก่ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต และการควบคุมความสะอาดของสถานบริการอาบ อบ นวดชนิสรา บุบผาภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ486

387มาตรการทางกฎหมายกรณีการประกอบกิจการร้านอาหารข้างทาง (Street food)ชนกชนม์ ไชยชุ่มศักดิ์ภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ590

SEE ALSO  กล้ามเนื้อหัวใจตายเหตุขาดเลือด - วิกิพีเดีย

388มาตรการทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ศรัณย์ภัทร เตจ๊ะภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ479

389ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจ้างในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19ธนาธิป สุขสวัสดิ์ภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ461

390ปัญหาการทำสัญญาประกันชีวิตของผู้จำนองอสังหาริมทรัพย์ปฐมา ศิริวุฒิภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ526

391ปัญหาวิธีการจัดตั้งสถาบันการเงินประชาชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562อนุธิดา หัตถาพันธ์ภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ507

392มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย กับผู้กระทำความผิดติดนิสัย กรณีกักกันพิชญ์วรรธ ภาคอัตภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ470

393มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลภัทรพร เอี่ยมพิชัยมงคลภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ581

394มาตรการทางกฎหมายการดำเนินคดีเกี่ยวกับการพาณิชย์และอิเล็กทรอนิกส์นพรัตน์ ไชยโยภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ577

395มาตรการทางกฎหมายในการแสวงหาและนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ตัวผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปริญญ์ ภักดิ์ภูวดลภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ424

396มาตรการทางกฎหมายในการฟ้องคดีอาญาต่อศาลแขวงวันชัย ประณมศรีภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ535

397มาตรการทางกฎหมายในความรับผิดของนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวอรวรรยา ปัทมพันธุ์ภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ500

398มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับผู้ค้ายาเสพติดพันตรี ครุฑถนอมภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ578

399มาตรการการขอรับชำระหนี้ค่าปรับทางอาญาในคดีล้มละลายอรทัย แสงทองภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ578

400มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกันตัวบุคคลผู้กระทำผิดหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเกียรติศักดิ์ ณ จันภาคเรียนที่ 2 2563บทความทางวิชาการ506

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น