สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๘ / เรื่องที่ ๒ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา / ระบบสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์

ระบบสืบพันธุ์

อวัยวะสืบพันธุ์ของชายและหญิงประกอบด้วย อวัยวะ
สืบพันธุ์ภายใน และอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก

อวัยวะสืบพันธุ์ภายในของชาย

ได้แก่ อัณฑะ (testis) ท่อจากอัณฑะ เซมินัลเวสิเคิล
(seminal vesicle) ต่อมลูกหมาก (prostate gland) รวมทั้งท่อปัสสาวะ

อัณฑะ รูปร่างคล้ายเม็ดขนุน ค่อนข้างแบน ขนาด
ยาว ๔ เซนติเมตร กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร หนา ๒ เซนติเมตร
อยู่ในถุงอัณฑะทั้งสองข้าง มีปลอกหุ้มสีขาว ภายในเป็นหลอด
เล็ก ขดไปมา หลอดนี้เป็นที่สร้างตัวอสุจิ

เชิงกรานผ่าซีก แสดงอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและภายในของชาย
เชิงกรานผ่าซีก แสดงอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกและภายในของชาย  ท่อจากอัณฑะ ส่วนต้นประกอบด้วยหลอดเล็กๆ
ขดกันไปมาเรียกว่า เอปิดิไดมิส รูปร่างคล้ายตัวลูกน้ำแก่ๆ ส่วนบน โต ส่วนล่างแคบ อยู่ชิดกับขอบหลังของอัณฑะ ต่อจากเอปิดิไดมิส
ก็เป็นท่ออสุจิ (ductus defferens) เริ่มต้นที่ปลายล่างของเอปิดิไดมิส
ยาวทั้งหมด ๔๕ เซนติเมตร ส่วนแรกขดไปขดมาอยู่ภายใน
ถุงหุ้มอัณฑะ ต่อไปจึงทอดเป็นท่อยาว ๓๐ เซนตเมตร ผ่านมา
ที่ส่วนล่างของหน้าท้อง แล้วแทงผ่านผนังหน้าท้องเฉียงเข้าสู่
ช่องเชิงกรานไปอยู่ชิดกับด้านหลังกระเพาะปัสสวะ ตอนที่อยู่
ชิดกับด้านหลังกระเพาะปัสสาวะนี้ ท่ออสุจิจะโตขึ้นเล็กน้อย
แล้วเรียวเล็กลงเป็นท่อเล็กร่วมกับท่อจากเซมินัลเวสิเคิล เป็นท่อ
ฉีดอสุจิ

อัณฑะข้างขวาตัดหนังด้านหน้าออก แสดงให้เห็นภายใน
อัณฑะข้างขวาตัดหนังด้านหน้าออก แสดงให้เห็นภายใน เซมินัลเวสิเคิล เป็นต่อมรูปร่างคล้ายถุงยาวๆ ผนัง
ไม่เรียบ ยาวประมาณ ๕ เซนติเมตร อยู่ชิดกับด้านหลังของ
กระเพาะปัสสาวะ เซมินัลเวสิเคิลมีปลายล่างเรียวเล็กลงไป
ร่วมกับท่ออสุจิเป็นท่อฉีดอสุจิ
อัณฑะและเอปิดิไดมิสข้างซ้าย แสดงให้เห็นท่อเล็ก ๆ ที่นำตัวอสุจิไปสู่ ส่วนหัวของเอปิดิไดมิส
อัณฑะและเอปิดิไดมิสข้างซ้าย แสดงให้เห็นท่อเล็ก ๆ ที่นำตัวอสุจิไปสู่ ส่วนหัวของเอปิดิไดมิส ท่อฉีดอสุจิ เป็นท่อขนาดเล็กเกิดจากการรวมของ
ท่ออสุจิระหว่างท่อจากเซมินัลเวสิเคิล ยาวน้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร
ผ่านต่อมลูกหมากไปเปิดสู่ท่อปัสสาวะส่วนในต่อมลูกหมาก
ด้านหลังของอัณฑะข้างซ้าย A* H – – @ – 4 4 D ! 4 * A % 0 H – – * 8 4 * H ‘ 1 ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 8 / s 8 – 6 8 – 2 . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > I 2 + % 1 – – 1 0 I 2 I 2 ” A * H – – @ – 4 4 D ! 4 * A % 0 H – – * 8 4 * H ‘ 1 / t d > / t r > t r > t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : l e f t ; ” > b > H – ! % 9 + ! 2 / b > 2 * H ‘ @ G H – ! 2 * H ‘ @ G % I 2 ! @ 7 I –
@ # 5 ” + 8 I ! % I – ! # – * H ‘ I – H – 1 * * 2 ‘ 0 C
2 ” # 9 # H 2 % I 2 ”
5 # 0 ! 4 @ – 2 ” – % 2 * 9 S @ 4 @ ! # ‘ I 2 T @ 4 @ ! #
A % 0 + 2 R @ 4 @ ! # H – ! 5 I ! 5 H – @ % G F 3 ‘ ! 2 D @ 4 * 9 H H – 1 * * 2 ‘ 0 * H ‘ C H – ! % 9 + ! 2 ! 5 + I 2 5 H + % 1 H * 2 # I 3 @ % 5 I ” 1 ‘ – * 8 4
A % 0 ! 5 * 2 #
4 + 6 H @ # 5 ” ‘ H 2 # – * 2 @ * ( p h o s p h a t a s e a c i d )
6 H C 2 # 4 * 9 L 2 # H ! 7 # 0 3
3 @ # 2 @ I 2 + I 2 5 H 0 # ‘ + 2
* 2 # 5 I D I A ! I 0 D ! H 1 ‘ – * 8 4 C
H – % – – +
4 G 2 !
/ t d > / t r > t r > t d s t y l e = ” b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 4 0 p x ; h e i g h t : 1 9 6 p x ; ” a l t = ” @
4 # 2 H 2 5 A * – ‘ 1 ” ‘ 0 * 7 1 8 L 2 ” – A % 0 2 ” C
H – @
4 # 2 –
2 ” ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 8 / s 8 – 6 9 . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > @
4 # 2 H 2 5 A * – ‘ 1 ” ‘ 0 * 7 1 8 L 2 ” – A % 0 2 ” C
H – @
4 # 2 –
2 ” / t d > / t r > t r > t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : l e f t ; ” > – 2 1 I ” 1 ! 5 H – ! @ % G F * # I 2 I 3 @ ! 7 – ! 2 * 9 H H – 1 * * 2 ‘ 0
– 5 I ‘ ”
b r > b r > b > – ‘ 1 ” ‘ 0 * 7 1 8 L 2 ” – –
2 ” / b >
b r > b r > D I A H 8 – 1 0 ( s c r o t u m ) A % 0 % 6 L
b > b r > b r > 8 – 1 0 / b > @ G 8 – 4 ‘ + 1 6 H 2 ” C ! 5 – 1 0
@ – 4 4 D ! 4 * A % 0 * H ‘ I – H – – * 8 4 – ” 9 H * 5 – 4 ‘ + 1 ! 1 0 @ I !
‘ H 2 * H ‘ – 7 H – # H 2 2 ” 1 H ‘ D C 9 I C +
H ! 5 ” 2 ‘ 6 I – ” 9 H + H 2 F
# % 2 @ G * 1 – 4 ‘ + 1 @ # 5 ” ‘ H 2 # – ” # 0 * 2 – 8 – 1 0
8 – 1 0 ! 5 # 9 # H 2 A H 2 1 C A H % 0 8 % A ! I C @ 5 ” ‘ 1 G
” 1 A H 2 1 D I C 2 ‘ 0 A ‘ % I – ! H 2 F 1 6 H 6 I – ” 9 H 1 2 # + 1 ‘
+ # 7 – 2 # + ” H – 1 ‘ – % I 2 ! @ 7 I – @ # 5 ” C
1 I 1 7 C I + 1 I 2
% I 2 ! @ 7 I – + 1 ‘ G 3 C + I 8 – 1 0 @ % G % A % 0 ” H C 0 – 2 2 (
+ 2 ‘ @ ” G I 2 % I 2 ! @ 7 I – + ” H – 1 ‘ G 3 C + I 8 – 1 0 + ” H – ” 2 A % 0
@ # 5 ” C 0 – 2 2 ( # I – + # 7 – – – 3 % 1 1 I 5 I @ 7 H – # 1 ) 2 – 8 + 9 ! 4 5 H
@ + ! 2 0 * ! C + I 1 – 1 0 5 H 0 * # I 2 1 ‘ – * 8 4 b r > b r > s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; ” > % 6 L / s p a n > 2 ” C # 0 – I ‘ ” @ 7 I – @ ” 7 H – 5 H A G 1 ‘ D I ( e r e c t i l e
t i s s u e ) S A H 2 ” C @ 7 I – @ ” 7 H – 5 H A G 1 ‘ D I 5 I ! 5 # 9 # 8 % I 2 ”
– I 3 @ ! 7 H – ! 5 @ % 7 – ! 2 1 H C # 9 # 8 5 I @ – 3 C + I % 6 L ! 5 2 B 6 I
A % 0 A G

SEE ALSO  รีวิว หนัง THE WOMAN IN THE WINDOW ส่องปมมรณะ รีวิวหนัง รีวิวซีรี่ netflix

/ t d > / t r > t r > t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 9 0 p x ; h e i g h t : 1 7 4 p x ; ” a l t = ” % 3 % 6 L 1 2 ! ‘ 2 A * * H ‘ # 0 – – % 3 % 6 L ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 8 / s 8 – 7 0 – 1 . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > % 3 % 6 L 1 2 ! ‘ 2 A * * H ‘ # 0 – – % 3 % 6 L / t d > / t r > t r > t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : l e f t ; ” > @ 7 I – @ ” 7 H – 5 H A G 1 ‘ D I R A H 2 I 2 @ # 5 ” ‘ H 2 – # L 1 *
2 @ ‘ – # L B 8 ! ( c o r p u s c a v e r n o s u m ) ! 5 1 7 * 5 2 ‘ + 8 I ! @ G % –
+ 2 % 2 ” + I 2 – A H @ G # 9 # ‘ ” % 2 ” + % 1 A ” 1 D ” 6 4
5 H # 0 9 A H % H 2 @ # 5 ” ‘ H 2 – # L 1 * * – ” 4 B – 8 ! A % 0 @ G * H ‘
5 H ! 5 H – 1 * * 2 ‘ 0 H 2 B ” % – % 2 ” + I 2 – A H % H 2 5 I 0 A H
‘ I 2 – – @ G * H ‘ + 1 ‘ – % 6 L ( g l a n s p e n i s ) A % 0 + 8 I ! % 2 ” + I 2 –
– # L 1 * 2 @ ‘ – # L B 8 ! % 2 ” + % 1 0 B H – – @ G # 0 @ 2 0 4 1
A H @ ” 7 H – H 3 ‘ H 2 # 0 9 + 1 ‘ + H 2 ‘ @ 7 I – @ ” 7 H – 5 H A G 1 ‘ D I 1 I S A H
9 + H – + 8 I ! I ‘ ” 4 ‘ + 1 B ” # – @ ” 7 H – C I + 1 + % ‘ ! A % 0 D ! H ! 5 D ! 1
+ 1 6 # H D I 5 H + 1 ‘ – % 6 L ! 5 + 1 + 8 I ! % 2 ” % 6 L I ‘ ” / t d > / t r > t r > t d s t y l e = ” b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 4 1 5 p x ; h e i g h t : 1 6 3 p x ; ” a l t = ” : % 2 ” % 6 L H 2 5 2 ! ” 2 ‘ A * * H ‘ # 0 – 2 ” C ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 8 / s 8 – 7 0 – 2 . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > : % 2 ” % 6 L H 2 5 2 ! ” 2 ‘ A * * H ‘ # 0 – 2 ” C / t d > / t r > t r > t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : l e f t ; ” > b > – ‘ 1 ” ‘ 0 * 7 1 8 L 2 ” C – +
4 / b >

b r > b r > D I A H # 1 D H ( o v a r y ) H – 3 D H + # 7 – H – ! % 9 ( u t e r i n e t u b e )
! % 9 ( u t e r u s )
H – % – ( v a g i n a ) A % 0 – ‘ 1 ” ‘ 0 * 7 1 8 L 2 ” –
# ‘ ! 1 I H – ! ! I ‘ ” / t d > / t r > t r > t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 8 0 p x ; h e i g h t : 1 7 7 p x ; ” a l t = ” I 2 + % 1 – – ‘ 1 ” ‘ 0 * 7 1 8 L 2 ” C – +
4 ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 8 / s 8 – 7 1 – 1 . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > I 2 + % 1 – – ‘ 1 ” ‘ 0 * 7 1 8 L 2 ” C – +
4 b r > / t d > / t r > t r > t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : l e f t ; ” > b > # 1 D H / b > – ” 9 H C
H – @
4 # 2 1 I * – I 2 # 9 # H 2 % I 2 ”
@ ! G 8 H – I 2 A G A ” 2 ‘ R . U – S . U @ 4 @ ! # + 2
# 0 ! 2 Q . S @ 4 @ ! # ! 5 @ ” 7 H – 8
H – I – ” 6 – – # 1 D H
D ‘ I 1 5 ! % 9 C +
4 B * A 2 ! ” 2 ‘ – # 1 D H 0 – ” 9 H A ‘ 4 H A % 0 C +
4 @ ” ! 5 8 # A % I ‘ ! 1 0 – ” 9 H A ‘ – # 1 D H
! 5 + I 2 5 H * # I 2 D H b r > b r > b > H – 3 D H + # 7 – H – ! % 9 / b > @ G H – 6 H @ G 2 3 D H 5 H
* # I 2 2 # 1 D H D * 9 H B # ! % 9 A H % 0 H – ” 2 ‘ # 0 ! 2 Q P
@ 4 @ ! # % 2 ” + 6 H @ 4 * 9 H
H – I – C % I F 1 # 1 D H # 9 @ 4
‘ I 2 @ 5 ” R ! 4 % % 4 @ ! # I 2 # 9 @ 4 H – # 1 D H 2 ” ‘ I 2 – – A % 0
A ” @ G A F @ # 5 ” ‘ H 2 4 ! @ # 5 ” ( f i m b r i a ) – 5 % 2 ” + 6 H @ 4
@ I 2 * 9 H ! 8 ! – B # ! % 9 2 – H – ! % 9 D ! H @ H 2 1 % 2 ” 5 H
– ” 9 H C % I # 1 D H 0 ‘ I 2 ” 2 ‘ 5 H * 8 A % 0 @ 5 I ” ‘ @ % G I – ” * H ‘ 5 H – ” 9 H

4 1 ! % 9 0 ! 5 2 @ % G % * 1 I A % 0 A
b > b r > b r > ! % 9 / b > @ G – ‘ 1 ” ‘ 0 5 H ! 5 1 @ G % I 2 ! @ 7 I – @ # 5 ” + 2
” 7 H 2
H – % – 6 I D I 2 + I 2 6 – ” 9 H @ + 7 – # 0 @ 2 0 1 * * 2 ‘ 0
* H ‘ R / S – ! % 9 @ # 5 ” ‘ H 2 1 ‘ ! % 9 # 9 # H 2 % I 2 ” D H A H
H – I 2 A 2 + I 2 D + % 1 A % 0 ! 5 % 2 ” ! 5 H @ # 5 ” ‘ H 2 I ! % 9
2 1 ‘ ! % 9 ” 2 ‘ U @ 4 @ ! # ‘ I 2 U @ 4 @ ! # + 2 R . U
@ 4 @ ! # * H ‘ % H 2 Q / S @ G # 9 # # 0 – A % 0 2 @ % G ‘ H 2
! % 9 @ # 5 ” ‘ H 2 – ! % 9 ” 2 ‘ R U ! 4 % % 4 @ ! # @ * I H 2 ( 9 ” L % 2
R . U ! 4 % % 4 @ ! # ” 7 H H 2 + 1 + I 2 –
H – % – * H ‘ * H ‘
– – ! % 9 5 H ” 7 H % D C
H – % – @ # 5 ” ‘ H 2 2 ! % 9 #
# – ” H – # 0 + ‘ H 2 1 ‘ ! % 9 1 – ! % 9 0 – % @ % G I – ” ‘ I 2
# 0 ! 2 Q @ 4 @ ! # @ # 5 ” ‘ H 2 # – ” – – ! % 9 / t d > / t r > t r a l i g n = ” c e n t e r ” > t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 1 0 p x ; h e i g h t : 2 1 8 p x ; ” a l t = ” ! % 9 H 2 C + I @ + G 2 ” C ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 8 / s 8 – 7 1 – 2 . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > ! % 9 H 2 C + I @ + G 2 ” C / t d > / t r > t r > t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : l e f t ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; ” > B # ! % 9 / s p a n > @ ! 7 H – @ # 5 ” @ 5 ” 1 2 – ! % 9 A % I ‘
0 ! 5 2 @ % G @ 7 H – 2 1 ! % 9 + 2 ! 2 @ ! 7 H – ! – 2 I 2 + I 2
B # ! % 9 0 ! 5 # 9 @ G * 2 ! @ + % 5 H ” ! A H A ! 2 @ # 2 0 1 + I 2
A % 0 1 + % 1 – ! % 9 @ I 2 ! 2
4 1
b r > b r > s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; ” >
H – – ! % 9 / s p a n > 4 H – 2 ! 8 ! % H 2 – B # ! % 9 6 # 9
@ 4 @ I 2 * 9 H
H – % – # 9 # H 2 % I 2 ” # 0 * ‘ ” 6 H % 2 ” 1 I * – A
! 2 ‘ H 2 * H ‘ % 2
b r > b r > # 0 + ‘ H 2 2 # 1 I # # L 1 ‘ ! % 9 ” 2 ” B 6 I D I – ” H 2
! 2 ! 2 ” + % 1 2 2 # % – 8 # ! % 9 G + 1 ‘ @ % G % 1 5 A H G ” 1
C +
H ‘ H 2 2 4 + % 1 2 1 I ! % 9 G H – ” F + 1 ‘ % – ” H 2
I 2 F
@ # 5 ” ‘ H 2 ! % 9 @ I 2 – 9 H 6 % 2 ” * 1 2 + L 5 H X + % 1 % – 6 0
! 5 2 % 1 ! 2 @ H 2 1 4 b r > b r > 1 ‘ ! % 9 ! 5 @ ” 7 H – 8 ! % 9 @ # 5 ” A % 0 + 2 @ H 2 1 B ” % –
A H 0 + 2 ! 2 6 I C # 0 ” 0 I 2 ” H – ! 5 @ % 7 – # 0 3 @ 7 – 8 @ 7 –
( R X ‘ 1 ) C # 0 ” 0 A # – # – # 0 3 @ 7 – @ ” 7 H – 8 ! % 9 0 H – ” F
+ 2 6 I + % 1 2 2 # D H 2 # 1 D H @ ” 7 H – 8 ! % 9 G ” 4 H + 2 6 I ! 5 @ % 7 – @ % 5 I ” ! 2 6 I H – ! ! % 9 G B 6 I H – D * H ‘ 4 ‘ – @ ” 7 H – 8
– ! % 9 G % – + % 8 6 ! 5 @ % 7 – # 0 3 @ 7 – – – @ ! 7 H – @ % 7 – # 0 3 @ 7 –
+ ! @ ” 7 H – 8 ! % 9 G % 1 – 6 I ! 2 C + ! H 2 @ ” 7 H – 8 ! % 9 * H ‘ % 6 5 H ” 1
@ + % 7 – – ” 9 H ‘ @ ‘ 5 ” 1 @
H 5 I % – D @ G # – # 0 3 @ 7 – b r > b r > b >
H – % – / b > B ” 1 H ‘ D ” 2 ‘ Y @ 4 @ ! # % 2 ”
H – 1 – ! % 9 % 2 ” % H 2 @ 4 5 H # 4 @ ‘ – ‘ 1 ” ‘ 0 * 7 1 8 L 2 ” –
– @ 5 ” 6 I D 2 + % 1 1 + I 2 A % 0 1 + % 1 @ I 2 ! 2 – ” 9 H
4 1
” @ ‘ I 5 H % 2 ” ! 5 – ! % 9 * – @ I 2 ! 2 * H ‘ 6 @ G * H ‘
‘ I 2 5 H * 8 – ! % 9 * – @ I 2
H – % – H 2 * H ‘ – 1 + I 2
1 + I 2 6 ” 2 ‘ W . U @ 4 @ ! # A % 0 1 + % 1 ” 2 ‘ # 0 ! 2
Y @ 4 @ ! #
b r > b r > % 2 ” % H 2 @ 4 * 9 H @ ‘ * 4 9 % ( v e s t i b u l e ) 6 H @ G
H – # 0 + ‘ H 2
A ! @ % G ( l a b i a m i n o r a ) C +
4 * 2 ‘ ! 5 @ ” 7 H – 2 F # 9 # 0 1 # L @ * 5 I ” ‘
+ # 7 – # 9 A H % ! 4 2 * H ‘ – 2
H – % – @ # 5 ” ‘ H 2 @ ” 7 H –
# + ! 2 # 5 A H C +
4 5 H % – 8 # A % I ‘ ! 1 0 @ + % 7 – @ G –
0 # 8 H 0 # 4 H – ” 9 H # –
H – % –
b r > b r > b > – ‘ 1 ” ‘ 0 * 7 1 8 L 2 ” – – +
4 / b > b r > b r > D I A H A ! C +
H ( l a b i a m a j o r a ) A ! @ % G A % 0 % 4 – # 4 *
( c l i t o r i s )
b r > b r > b > A ! C +
H / b > @ G # – ” 9 – 4 ‘ + 1 2 + % 1 –
# – ” 9 1 I * – A A % 0 @ I 2 D
4 1 5 H + I 2 # 9 ‘ 2 # + 1 2 + I 2
– # – ” 9 ‘ I 2 A % 0 # 0 * 2 1 – 5 I 2 + 6 H @ # 5 ” ‘ H 2 # – ” 9
+ 1 ‘ + H 2 ‘ + # 7 – @ 4 + 1 ‘ + H 2 ‘ 6 H – ” 9 H # 0 9 + 1 ‘ + H 2 ‘ @ ” 7 H – C I + 1 ! 5
D ! 1 ! 2
H – # 0 + ‘ H 2 A ! C +
H @ # 5 ” ‘ H 2 # H – 9 @ 1 % ( p u d e n d a l
c l e f t )
/ t d > / t r > t r > t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 3 0 p x ; h e i g h t : 2 0 4 p x ; ” a l t = ” – ‘ 1 ” ‘ 0 * 7 1 8 L 2 ” – – +
4 ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 8 / s 8 – 7 2 . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > – ‘ 1 ” ‘ 0 * 7 1 8 L 2 ” – – +
4 / t d > / t r > t r > t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : l e f t ; ” > b > A ! @ % G / b > @ G # – ” 9 – 4 ‘ + 1 A ‘ H 2 A % 0 @ % G ‘ H 2
A ! C +
H D ! H ! 5 D ! 1 C @ ” 7 H – C I + 1 % 2 ” % H 2 – A ! @ % G A

SEE ALSO  น้ำเสาวรส – Maam Journey

4 1 I 2 C – A ! C +
H % 2 ” D 4 1 % 4 – # 4 * B ” A ”
@ G R A A + 6 H D # 0 * 2 1 I 2 # I 2 ! % 8 ! % 4 – # 4 * D ‘ I @ # 5 ” ‘ H 2 + 1 % 8 ! % 4 – # 4 * ( p r e p u c e o f c l i t o r i s ) – 5 A + 6 H
D # 0 * 2 1 I 2 # I 2 ! 4 1 I 2 % H 2 – % 4 – # 4 * @ # 5 ” ‘ H 2
@ # 9 % 1 ! – % 4 – # 4 * ( f r e n u l u m o f c l i t o r i s ) / t d > / t r > t r > t d s t y l e = ” b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 2 0 p x ; h e i g h t : 2 1 2 p x ; ” a l t = ” @
4 # 2 H 2 5 A * C + I @ + G – ‘ 1 ” ‘ 0 * 7 1 8 L 2 ” – A % 0 2 ” C – +
4 ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 8 / s 8 – 7 3 . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > @
4 # 2 H 2 5 A * C + I @ + G – ‘ 1 ” ‘ 0 * 7 1 8 L 2 ” – A % 0 2 ” C – +
4 / t d > / t r > t r >
t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : l e f t ; ” >
s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; ” > / s p a n >
H – # 0 + ‘ H 2 A ! @ % G @ # 5 ” ‘ H 2 s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; ” > @ ‘ * 4 9 % / s p a n > 6 H 0 ! 5 # 9 @ 4 –
H – 1 * * 2 ‘ 0 A % 0 2
H – % – # 9 @ 4 – H – 1 * * 2 ‘ 0 @ G # 9 @ % G F
– ” 9 H + I 2
H – % – A % 0 # 0 ! 2 R . U @ 4 @ ! # – ” 9 H H 3 ‘ H 2
% 4 – # 4 * # 9 @ 4 – 2
H – % – A # @ % 5 H ” D 2 ! * 2 ‘ 0 –
@ ” 7 H – # + ! 2 # 5 I 2 @ ” 7 H – # + ! 2 # 5 ” 1 – ” 9 H
H – % – G A I 2 @ ” 7 H –
# + ! 2 # 5 2 G ! 5 2 C +
H 6 I
b r > b r > b > % 4 – # 4 * / b > # 0 – I ‘ ” @ 7 I – @ ” 7 H – 5 H A G 1 ‘ D I % I 2 ” % 6 L
C
2 ” A H 2 @ % G ‘ H 2 ! 2 ” 2 ‘ # 0 ! 2 R . U @ 4 @ ! # A % 0
B I I D I 2 + I 2 % 2 ” + I 2 @ # 5 ” ‘ @ % G % A % 0 % 2 ” * 8 B 6 I @ G
8 H ! % 4 – # 4 *
/ t d > / t r > / t b o d y > / t a b l e >
t a b l e s t y l e = ” t e x t – a l i g n : l e f t ; b a c k g r o u n d – c o l o r : w h i t e ; w i d t h : 7 8 0 p x ; ” b o r d e r = ” 0 ” c e l l p a d d i n g = ” 3 ” c e l l s p a c i n g = ” 3 ” >
t b o d y >
t r >
t d s t y l e = ” w i d t h : 5 0 % ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 5 5 , 2 5 5 ) ; ” > a h r e f = ” b o o k . p h p ? b o o k = 8 &a m p ; c h a p = 2 &a m p ; p a g e = t 8 – 2 – i n f o d e t a i l 0 8 . h t m l ” > + 1 ‘ I – H – + I 2 / a > / t d >
t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : r i g h t ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 5 5 , 2 5 5 ) ; ” > a h r e f = ” b o o k . p h p ? b o o k = 8 &a m p ; c h a p = 2 &a m p ; p a g e = t 8 – 2 – i n f o d e t a i l 1 0 . h t m l ” > + 1 ‘ I – 1 D / a > / t d >
/ t r >
/ t b o d y >
/ t a b l e > / b o d y > / h t m l > ! – – e n d m a i n – – >

SEE ALSO  15 ชุดซานตี้แฟชั่น คริสต์มาสนี้ฉันขอจัดเต็ม !

/ t d >
/ t r >
/ t b o d y >
/ t a b l e >

/ t d >
/ t r >
/ t b o d y >
/ t a b l e >

t a b l e a l i g n = ” c e n t e r ” b a c k g r o u n d = ” . . / . . / i m a g e s / b g – b a r 2 . j p g ” c e l l p a d d i n g = ” 0 ” c e l l s p a c i n g = ” 0 ” w i d t h = ” 9 9 5 ” b o r d e r = ” 0 ” >
t b o d y >
t r >
t d >
d i v c l a s s = ” c o p y – r i g h t ” >
p > i m g s r c = ” . . / . . / f o o t e r . p n g ” > / p >
/ d i v >
! – –
d i v c l a s s = ” s t y l e 1 9 ” a l i g n = ” c e n t e r ” > B # 2 # * 2 # 2 8 # ! D ” * 3 + # 1 @ ” 2 ‘

B ” # 0 # 2
# 0 * L C # 0 2 * ! @ G # 0 @ I 2 – ” 9 H + 1 ‘ / d i v >
/ t d >
/ t r >
t r >
t d >
d i v c l a s s = ” s t y l e 1 9 ” a l i g n = ” c e n t e r ” > B # 2 # * 2 # 2 8 # ! D ” /
* 2 ! @ * 7 – H 2 ( # 5 – ” 8 ” 2 @ 8 * 4 # 8 @ / 1 0 3 0 0 / d i v >
/ t d >
/ t r >
t r >
t d >
d i v c l a s s = ” s t y l e 1 9 ” a l i g n = ” c e n t e r ” > B # ( 1 L
0 – 2 2 8 0 – 6 5 0 2 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 0 7 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 1 5 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 3 8 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 4 1 ,
0 – 2 2 8 0 – 6 5 8 0 B # * 2 # 0 – 2 2 8 0 – 6 5 8 9 / d i v >
– – >
/ t d >
/ t r >
/ t b o d y >
/ t a b l e >

! – – I n s t a n c e E n d – – >
/ b o d y > / h t m l >

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น