• ประวัติ โรงเรียนบ้านเทพา
 • ชื่อโรงเรียนบ้านเทพา         ที่ตั้ง  หมู่ที่  8     ตำบลม่วงสามสิบอำเภอ  ม่วงสามสิบ    จังหวัด  อุบลราชธานี  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1  โทรศัพท์ 045-489498  โทรสาร…… E-Mail……………………………Website………………………………….

   เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เนื้อที่         28     ไร่     2  งาน    31.4   ตารางวา   เขตพื้นที่บริการ  บ้านเทพา  หมู่ที่  8 ตำบลม่วงสามสิบ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

   

  1. ประวัติความเป็นมา                                                                                                           

  โรงเรียนบ้านเทพาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียน

  วัดบ้านเหล่าข้าว วันที่  9  มิถุนายน  2482 ได้แยกมาเรียนที่วัดบ้านเทพา  ได้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลม่วงสามสิบ(สาขาวัดบ้านเหล่าข้าว) โดยมีนายบัว  หิรัญรมย์ เป็นครูสอนเพียงคนเดียว เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

                                  วันที่  15  พฤษภาคม  2483 นายจร ศิริแก้ว  ธรรมการอำเภอได้ทำพิธีเปิดให้เป็นโรงเรียนอิสระให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลม่วงสามสิบ(วัดบ้านเหล่าข้าว) ภายหลังทางราชการเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านเทพา

                                  วันที่  18  กุมภาพันธ์  2507  โรงเรียนได้รับงบประมาณ 20,000  บาท ชาวบ้านสมทบ 10,000 บาท จัดสร้างโรงเรียนเอกเทศ  โดยปลูกสร้างในที่ดินสาธารณะประจำหมู่บ้าน

                                  วันที่  18  กันยายน  2507  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดมาทำการสอนที่โรงเรียนหลังใหม่และเปลี่ยนชื่อว่า  โรงเรียนบ้านเทพา

                                  วันที่  20  มิถุนายน  2521  ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ ขนาด  3  ห้องเรียน กว้าง  8.50  เมตร  ยาว  27  เมตร

                                  ปีพุทธศักราช   2521  ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5

                                  ปีพุทธศักราช  2525  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  600,000  บาท   จัดสร้างอาคารเรียนแบบจังหวัด  3  ห้องเรียน  1  ห้องพักครู

                                  ปีพุทธศักราช  2526  ได้รับงบประมาณ  10,000  บาท  จากโครงการ กสช.สร้างถังน้ำเป็นซีเมนต์  1  ถัง

                                  ปีพุทธศักราช  2527  ได้รับงบประมาณจากกรมอนามัยสร้างถังเก็บน้ำฝนซีเมนต์  จำนวน  1  ถัง   เป็นเงิน  29,800  บาท

                                  ปีพุทธศักราช  2531  ได้รับบริจาคจัดตั้งไฟฟ้าในโรงเรียน  เป็นเงิน  18,000  บาท

                                  วันที่  1  พฤษภาคม  2531 ได้รับอัตราจ้างตำแหน่งนักการภารโรง  1  ตำแหน่ง

                                  วันที่  3  เมษายน  2532  ได้รับงบประมาณ  20,000  บาท  เพื่อสร้างเรือนเพาะชำ

                                  วันที่  5  พฤษภาคม  2533  รพช.  จัดสร้างบ่อน้ำบาดาลสูบโยก จำนวน  1  บ่อ

                                  วันที่  1  กันยายน  2533  รพช.ม่วงสามสิบ  สร้างถังเก็บน้ำฝนซีเมนต์  4  ถัง 

                                  วันที่  15  มีนาคม  2536   จัดทำฐานที่ตั้งและถังประปา  โดยได้รับบริจาค  15,000  บาท

                                  ปีงบประมาณ   2537 ได้รับงบประมาณจาก ส.ส.สนิท 

  จันทวงศ์ 30,000   บาท และบริษัทเยนเนอร์รัลไดมอนด์  จำกัด  เป็นเงิน  20,000  บาท เพื่อต่อเติมห้องเด็กเล็ก

                                  วันที่  29  ธันวาคม  2539  ได้รับงบประมาณจากการบริจาค  55,715  บาท  เพื่อจัดสร้างโรงอาหาร

                                  ปีพุทธศักราช  2540  ได้รับงบประมาณโรงเรียนปัจจุบัน  เป็นเงิน  66,020  บาท  เพื่อพัฒนาอาคารเรียนอาคารประกอบและได้รับงบประมาณจากผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างโรงอาหารขนาด  7.50  เมตร  ยาว  23  เมตร  เป็นเงิน  165,325  บาท

                                  ปีการศึกษา  2541  เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                                  วันที่  30  กันยายน  2542  นายไพศาล  ธรรมเจริญผู้บริหารโรงเรียนเกษียณอายุราชการ  นายไพฑูรย์  แก้วสุข  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

                                  วันที่  30  กันยายน  2543  นายไพฑูรย์  แก้วสุขขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

                                  วันที่  6  พฤศจิกายน  2544  นายประยูร  พิมพาลัย  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

                                  วันที่  15  มกราคม   2544  นายอุทัย  สิงห์ทอง ดีมีคำสั่งหามรักษาการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเทพา และให้นายประยูร  พิมพาลัย  ไปรักษาการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเตย

                                  วันที่  30  กันยายน  2544  นายอุทัย  สิงห์ทอง  อาจารย์ใหญ่ได้เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

                                  วันที่  19   กุมภาพันธ์  2545  นายประยูร  พิมพาลัย  ได้กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเทพาเหมือนเดิม

                                  วันที่  16  พฤศจิกายน  2545  นายประยูร  พิมพาลัย  ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเศรษฐี  โดยนายสมพงษ์  ศิริขันธ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน  ได้จัดสร้างสนามวอลเลย์บอลโดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

                                  วันที่  1  พฤศจิกายน  2550  นายสมพงษ์  ศิริขันธ์ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว

                                  วันที่  12  ธันวาคม  2550  นายประวัติ  กาฬเนตร  เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพาแทน

                                  ปีงบประมาณ  2552  ได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดสร้างส้วมตามโครงการส้วมสุขสันต์  เป็นเงิน  50,000  บาท

                                  ปีงบประมาณ  2554  ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อเปลี่ยนสังกะสีใหม่และซ่อมแซมห้องเรียนเป็นเงิน  97,000  บาท

                                  เดือนธันวาคม  2554  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากชมรมรถโบราณและชมรมคนรักพระ  เพื่อจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนเป็นเงิน  50,000  บาท

                                  ปี พ.ศ.  2555   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศิษย์เก่าและบริษัทสยามชูโต  จำกัด  เพื่อทาสีรั้วโรงเรียนและปูกระเบื้องอาคารเรียน  เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 33,000  บาท

                                  ปีงบประมาณ  2555  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ(งบแปรญัตติ)เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน  99,890  บาท

                                  ปีการศึกษา  2555  ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เด็กเล่นเป็นชุดสนามเด็เล่น  จาก  ส.ส.ดร.ศุภชัย  ศรีหล้า

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-11-17 14:38:22 น.

SEE ALSO  FWD มอบ Brand Experience จับมือ ‘PENNY THE CHEF’ ส่งความสุขให้ทุกคนผ่าน Micro moments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น