สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนเมนู 33

เล่มที่ ๓๔


เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์

เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน

เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย

เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ

เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย

เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย

เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน

เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู

รายชื่อผู้เขียน

กลับหน้าแรก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ / ลักษณะสถาปัตยกรรม และประติมากรรมในเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ลักษณะสถาปัตยกรรม และประติมากรรมในเทวสถานโบสถ์พราหมณ์

ลักษณะสถาปัตยกรรม และประติมากรรมในเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ทั้งในกรุงเทพฯ
และต่างจังหวัด

สถาปัตยกรรมและประติมากรรมในเทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เป็นศิลปะอันเนื่องมาจากคติในศาสนาพราหมณ์ การสร้างเทวสถานในสมัยโบราณ
มักสร้างให้เทวสถานของพระเป็นเจ้าเป็นประธานคือ เป็นศูนย์กลางของสถานที่
และมีวิหารล้อมรอบ ๔ ด้าน เสมือนเทวสถานเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
ที่ล้อมรอบด้วยทวีปทั้ง ๔ เทวสถาน ในสมัยโบราณนั้น ส่วนใหญ่ทำด้วยศิลา
และมักมีส่วนประกอบสำคัญคือ โคปุระ
เป็นซุ้มประตูขนาดใหญ่อยู่บริเวณชั้นล่างสุด
สำหรับใช้เป็นที่ทำสมาธิบูชาพระเป็นเจ้า ก่อนเข้าสู่ภายในเทวสถาน
พระมหามณเฑียร อยู่ชั้นถัดมา
สำหรับใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินเมื่อเสด็จฯ มา
รวมทั้งเป็นที่พักสำหรับผู้มาจาริกแสวงบุญ 
ชั้นบนสุดคือส่วนที่เรียกว่า มหาปราสาท
หรือเทวสถานที่เป็นที่ประทับของพระเป็นเจ้า โดยมากมักประดิษฐานศิวลึงค์

หน้าบันของสถานพระอิศวร
หน้าบันของสถานพระอิศวร

หน้าบันของสถานพระอิศวร

ภายในเทวสถานมักจำหลักรูปเคารพ และเรื่องราวของพระเป็นเจ้า เทวดา
รวมถึงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในคติพราหมณ์ เช่น 
นาคราช สิงห์ ส่วนเสามักเป็นหินสี่เหลี่ยมวางซ้อนกัน จำหลักลายต่างๆ เช่น
ลายกระจัง ลายดอกมณฑากลีบบัวซ้อน 
และลายประจำยามก้ามปู
สำหรับหลังคามักมุงด้วยกระเบื้องดินเผาโค้งเป็นลูกฟูกแบบที่เรียกว่า
กาบู และประดิษฐานเทวรูปต่างๆ
ซึ่งเป็นรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย

b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 9 7 p x ; h e i g h t : 2 5 6 p x ; ” a l t = ” * 2 # 0 – 4 ( ‘ # ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 3 b . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r >
+ I 2 1 – * 2 # 0 – 4 ( ‘ # b r >
/ d i v >
b r >
@ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L C # 0 @ ( D ” – 2 A H @ G @ ‘ * 2 C # 8 @ /
A % 0 @ ‘ * 2 C H 2 1 + ‘ 1 b r >
b r >
s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 0 2 , 1 0 2 , 0 ) ; ” > @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L C # 8 @ / / s p a n > b r >
b r >
C # 8 @ /
! 5 @ ‘ * 2 5 H * 3 1
7 – @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L * 3 + # 1 # 0 # @ 4 ! @ # 5 ” ‘ H 2
@ ‘ * 2 * 3 + # 1 # 0 # 1 I – ” 9 H @ % 5 H R V X 4 * – A ‘ @ * 2
4
I 2 @ # 0 #
# 8 @ / ! 5 @ 7 I – 5 H # 0 ! 2 Q D # H @ ( ) – ” 9 H C % I 1 ‘ 1 * 8 1 ( @ ‘ # 2 # 2 !
* # I 2 6 I @ ! 7 H – . ( . R S R W 2 ” C @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L * 3 + # 1 # 0 #
! 5 B * L – ” 9 H S + % 1 # 0 – I ‘ ” * 2 # 0 – 4 ( ‘ # * 2 # 0 4 @ (
A % 0 * 2 # 0 2 # 2 ” L b r >
b r >
d i v s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 1 0 p x ; h e i g h t : 3 2 1 p x ; ” a l t = ” @ ‘ # 9 # 0 4 @ ( # 0 4 ) 2 2 ” C * 2 # 0 4 @ ( ! 5 U – L # 0 1 1 H 8 – L ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 4 a . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r >
@ ‘ # 9 # 0 4 @ ( # 0 4 ) 2 2 ” C * 2 # 0 4 @ ( ! 5 U – L # 0 1 1 H 8 – L b r >
/ d i v >
b r >
B * L 1 I
S + % 1 @ G * 2 * 1 2 # 0 * 3 1

5 H D I # 0 – # 0 # 2
4 5 ‘ 2 ” ! 2 1 I A H # 1
2 % 5 H Q 1 ‘ – 2 2 # H – – 4 7 – 9
D ! H ! 5 % ‘ % 2 ” @ 2 0 * 2 # 0 – 4 ( ‘ # + I 2 1 ! 5 % 2 ” 9 1 I @ G # 9 ‘ 4 ! 2
@ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # @ ‘ # 9 # 0 – 8 ! 2
A % 0 @ # 7 H – ! 7 – 4 5 % ( * 1 L 8 ! L % – ” – ” 9 H @ ! 2 ” C @ ! ! 5 B 4
6 H # 2 @ G # 9 B ! 5 @ 2 0 A H + I 2 D ! H ! 5 1 ‘ B
2 ” C B * L D ! H ! 5 2 4 # # # ! 2 1
* 2 # 0 – 4 ( ‘ # ! 5 2 C +
H ‘ H 2 * 2 # 0 4 @ ( A % 0 * 2 # 0 2 # 2 ” L
* H ‘ * 2 # 0 4 @ ( A % 0 * 2 # 0 2 # 2 ” L ! 5 2 D % I 2 + I 2 A % 0 I 2 + % 1 &n b s p ;
6 H D I # 1 – 4 4 % 2 # * # I 2 B * L C * ! 1 ” – ” 8 ” 2 b r >
b r >
t a b l e s t y l e = ” w i d t h : 9 0 % ; t e x t – a l i g n : l e f t ; m a r g i n – l e f t : a u t o ; m a r g i n – r i g h t : a u t o ; ” b o r d e r = ” 0 ” c e l l p a d d i n g = ” 3 ” c e l l s p a c i n g = ” 3 ” >
t b o d y >
t r >
t d s t y l e = ” v e r t i c a l – a l i g n : m i d d l e ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 2 8 0 p x ; h e i g h t : 3 7 0 p x ; ” a l t = ” @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # C 1 8 1 3 D @ G # 1 ) 2 D ‘ I 5 H 4 4 1 L * 2 A + H
2 4 # 0 # @ ! 7 H – @ 4 I 3 H ‘ ! C +
H # 8 @ / C . ( . R T X T ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 5 a . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > / t d >
t d > @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ #
C 1 8 1 3 D @ G # 1 ) 2 D ‘ I 5 H 4 4 1 L * 2 A + H
2 4 # 0 #
@ ! 7 H – @ 4 I 3 H ‘ ! C +
H # 8 @ / C . ( . R T X T / t d >
/ t r >
/ t b o d y >
/ t a b l e >
b r >
@ ‘ # 9 5 H # 0 4 ) 2 2 ” C B * L b r >
b r >
Q . &n b s p ;
* 2 # 0 – 4 ( ‘ # + # 7 – B ” 1 H ‘ D @ # 5 ” ‘ H 2 B * L C +
H
! 5 2 C +
H ‘ H 2 * 2 # 0 4 @ ( A % 0 * 2 # 0 2 # 2 ” L 2 ” C # 0 4 ) 2 @ ‘ # 9 * 3 1

7 – @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # 2 # 0 2 # # 0 1 C H 2 ” 7
A % 0 ! 5 @ ‘ # 9 2 @ % G + % 2 ” – L – ” 9 H
1 I % 1 I I 2 ” A % 0 ‘ 2 @
H # 0 – 4 ( ‘ #
# 0 2 # 2 ” L # 0 4 @ ( # 0 # + ! A % 0 # 0 $ 2 ) 5 6 H ! 5 2 # 0 ! 2 Q ( –
I 2
1 I % 1 I I 2 ” A % 0 ‘ 2 ! 5 @ ‘ # 9 # 0 ( 4 ‘ 2 # 2
A % 0 # 0 – 8 ! 2
@ ‘ # 9 5 H – ” 9 H 2 ” C B * L * H ‘ C +
H @ G @ ‘ # 9 5 H # 0 2 * ! @ G # 0 8 ” – I 2 8 , 2 B % ! + 2 # 2

0 % – – 1
@
4
! 2 2 # 8 * 8 B 1 ” ! 5 – ” 9 H + % 2 ” – L 5 H @ G ( 4 % 0 – ! ” 8 – 4 @ 5 ” C I
@
H # 0 ( 4 ‘ 2 # 2
( 4 % 0 – ! b r > b r > t a b l e s t y l e = ” w i d t h : 9 0 % ; t e x t – a l i g n : l e f t ; m a r g i n – l e f t : a u t o ; m a r g i n – r i g h t : a u t o ; ” b o r d e r = ” 0 ” c e l l p a d d i n g = ” 3 ” c e l l s p a c i n g = ” 3 ” >
t b o d y >
t r >
t d s t y l e = ” v e r t i c a l – a l i g n : m i d d l e ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 2 4 8 p x ; h e i g h t : 3 8 2 p x ; ” a l t = ” @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # C 1 8 1 3 D @ G # 1 ) 2 D ‘ I 5 H 4 4 1 L * 2 A + H
2 4 # 0 # @ ! 7 H – @ 4 I 3 H ‘ ! C +
H # 8 @ / C . ( . R T X T ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 5 b . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > / t d >
t d > @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ #
C 1 8 1 3 D @ G # 1 ) 2 D ‘ I 5 H 4 4 1 L * 2 A + H
2 4 # 0 #
@ ! 7 H – @ 4 I 3 H ‘ ! C +
H # 8 @ / C . ( . R T X T / t d >
/ t r >
/ t b o d y >
/ t a b l e > b r >
2 ” C * 2 # 0 – 4 ( ‘ # ! 5 @ * 2 + * L 6 H C
I * 3 + # 1 # 0 – 4 5 C # 0 # 2
4 5 # 5 ” 1 ! ‘ 2 ” – # 5 ‘ 2 ”
* H # 0 – 4 ( ‘ # 5 H 1 6 I C ‘ 1 A # ! Q
H 3 @ 7 – R A % 0 ! 5 5 H * 3 + # 1 # 0 4 ) 2 # 9 * % 1 D ! I # 0 A ! H # 5 # 0 A ! H 2
A % 0 # 0 – 2 4 ” L 1 # 0 1 # L 6 H – ” 9 H C A H @ 5 ” ‘ 1 1 I + ! 5 I @ # 5 ” ‘ H 2
2 # 0 2 ! 5 S A H * 9 # 0 ! 2 @ H 2 ( 4 % 0 * ! 1 ” # 1 B * 4 # L * 1 4 ) 2 ‘ H 2
* # I 2 C * ! 1 ” # 1
2 % 5 H Q b r >
b r >
R . &n b s p ;
* 2 # 0 4 @ ( # 0 4 ) 2 @ ‘ # 9 # 0 4 @ (
@ G ( 4 % 0 * ! 1 ” * 8 B 1 ” @
H @ 5 ” ‘ 1 # 0 – 4 ( ‘ # * 1 4 ) 2 ‘ H 2

0 % – ! 2 # I – ! 1 B ” – L # 0 4 @ ( # 0 4 ) 2 – ” 9 H @
2
@ G # 0 4 @ ( * % 1 + 4 ( 4 % 0 – ! * ! 1 ” B , 0 – – 4 @ 5 ” C I
– L C +
H 2 @ H 2 1 H b r >
b r >
S . &n b s p ;
* 2 # 0 2 # 2 ” L ! 5 @ ‘ # 9 # 0 2 # 2 ” L * ! 1 ” * 8 B 1 ” * 1 4 ) 2 ‘ H 2

0 % – ! 2 C * ! 1 ” @ 5 ” ‘ 1 – 2 5 I ” 1 ! 5 @ ‘ # 9 # 0 % 1 ) ! 5
# 0 ! @ + ( ‘ # 5 ( 9 ! 4 @ ‘ 5 ) # 0 4 ) 2 – ” 9 H 8 ) ! 5 % 1 ) 0 A % 0 2 @ H 2
A % 0 ! 5 @ * 2 + * L C
I # 0 – 4 5 * H # 0 2 # 2 ” L C ‘ 1 A # ! U H 3 @ 7 – R b r >
b r >
B * L 1 I
S + % 1 D I 6 I 0 @ 5 ” @ G B # 2 * 2 * 3 1

2 4
6 H # 0 2 ( C # 0 # 2
4 2 8 @ ) 2 @ % H ! 5 H V V – 5 H V T ‘ 1 5 H R $ ( 4 2 ”
8 ( 1 # 2
R T Y R + I 2 U R X Q % 3 1 5 H Q Q # 0 8 ‘ H 2 @ ‘ * 2 @ G s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 0 2 , 1 0 2 , 0 ) ; ” > ” B # 2 ‘ 1 8 * 2 ” / s p a n > &n b s p ;
* 3 1

2 4 # 0 2 ( ‘ 1 5 H Q X $ ( 4 2 ” 8 ( 1 # 2
R T Y R b r >
b r >
d i v s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 3 7 p x ; h e i g h t : 3 0 9 p x ; ” a l t = ” + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! 1 I – ” 9 H 2 ” C @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 5 c . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r >
+ – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! 1 I – ” 9 H 2 ” C @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L b r >
/ d i v >
b r >
* 3 + # 1 @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # # 0 2 # 2 ” L A % 0 # 0 4 @ ( 5 H # 0 4 ) 2 2 ” C B * L 1 I
S
+ % 1 * 1 4 ) 2 ‘ H 2 * # I 2 C * ! 1 ” # 0 ! + 2 # # ! # 2
2 5 H Q ( % 4 D ” )
A + H # 8 * 8 B 1 ” # 2 ‘ . ( . Q Y P P A % I ‘ B # C + I # 0 4 ) 2 D ‘ I C @ ‘ 2 % 1 ” ! + 2 @ ) #
C % I 1 ‘ 1 H 2 ! 0 ! H ‘
2 ” + % 1 # 0 2 * ! @ G # 0 8 ” – I 2 8 , 2 B % ! + 2 # 2
B # @ % I 2 /
C + I
0 % – 2 @ ! 7 – * 8 B 1 ” ! 2 # 0 4 ) 2 D ‘ I @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L * 3 + # 1 # 0 #
@ ! 7 H – – A # * # I 2 1 8 1 @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # A % 0 @ ‘ # 9 # 0 2 # 2 ” L
2 * H ‘ D I 3 D @ G # 1 ) 2 D ‘ I 5 H 4 4 1 * 2 A + H
2 4 # 0 #
1 I A H @ ! 7 H – # 2 ‘ @ 4 I 3 H ‘ ! C +
H # 8 @ / . ( . R T X T
@ + % 7 – A H @ ‘ # 9 # 0 4 @ ( 5 H ” 1 # 0 4 ) 2 – ” 9 H * 2 # 0 4 @ (
# 2 1 8 1 b r >
b r >
d i v s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 8 0 p x ; h e i g h t : 2 4 8 p x ; ” a l t = ” * H ‘ ” – – @ * 2
4
I 2 * % 1 % 2 ” – 8 2 ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 7 a . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r >
* H ‘ ” – – @ * 2
4
I 2 * % 1 % 2 ” – 8 2 b r >
/ d i v >
b r >
– 2 B * L * 3 1
1 I S + % 1 A % I ‘
2 ” C @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L ” 1 ! 5 – 2 2 # * 3 1
– 5 + % 1 + 6 H
7 – + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! * # I 2 6 I @ ! 7 H – . ( . R U S P &n b s p ;
C
I @ G + – @ G + 1 * 7 – C + I ‘ 2 ! # 9 I A H # 0
2
1 I C I 2 ( 4 % ‘ 1 # # ! A % 0 ( 2 * 2
+ – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! @ 4 ! @ G + – * 3 + # 1 # 2 + ! L # 0 – 4 5 2 ! % 1 4 D * ” ( 2 * # L
6 H D I ! 5 + % 1 2 % H 2 ‘ C s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 5 3 , 1 0 2 , 5 1 ) ; ” > ” # 0 # 2
( 2 ‘ 2 #
# 1
2 % 5 H Q ” / s p a n > ‘ H 2
@ ! 7 H – 8 % ( 1 # 2
Q Q T W ( . ( . R S R X )
@ G 5 5 H * # I 2 # 0 # A % 0 # 0 # 2
! @ 5 ” # 6 I C + ! H &n b s p ;
* ! ‘ # 0 # 0 – # 0 # 2
4 5 # ! # 2
2 4 @ ) C + I @ G ! # 9 A – B # 2 # 2
# 0 @ 5
6 B # @ % I 2 / C + I 1 2 # # 0 # 2
4 5 6 I # 0 5 H 1 H – ! # 4 # 2 4 @ )
( 1 8 1 7 – # 0 5 H 1 H 8 * 4 ! + 2 # 2 * 2 )
A % 0 C + I 1 I B # 4 5 # 2 + ! L + I 2 # 0 5 H 1 H C
I @ G 5 H # 0 – 4 5 2 ! % 1 4
@ # 5 ” 1 ‘ H 2 s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 5 3 , 1 0 2 , 5 1 ) ; ” > ” + – # 2 + ! L ” / s p a n >
! 5
7 H – @ G 2 2 # ‘ H 2 s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 5 1 , 1 0 2 , 1 0 2 ) ; ” > ” + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! ” / s p a n >
C * ! 1 ” H – ! 2 # 0 ! 2 . ( . R U Q R –
R U Q S
D I ! 5 2 # # 7 I – – 2 2 # C # 4 @ ‘ 1 I @ 7 H – H – * # I 2 – 2 2 # 5 H 3 2 # – * 3 1 # 0 # 2
‘ 1 A % 0 * 3 1 # 2
@ % 2 4 2 #
6 B # @ % I 2 / C + I # 7 I – + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! &n b s p ;
@ 7 H – C
I @ G % 2 2 @ I 2 – – # ! 8 ! – – 2 2 # 5 H 0 * # I 2 6 I C + ! H 1 I
@ ! 7 H – # 7 I – + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! A % I ‘ D I # # 0 # 8 2 B # @ % I 2 / # 0 # 2
2 # 0 # ! # 2
2 8
2 C + I # 0 # 2
# 9 ‘ 2 ! @ ! 8 5
( * ! 4 L # 1 * 4 # 2 + ! 8 % ) + 1 ‘ + I 2 # 2 + ! L
3 D C
I @ G 2 ! – + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! 5 H 0 * # I 2 C # 4 @ ‘ @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L
1 8 1 + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! 7 – @ G + I – * ! 8 @ 2 0 4 &n b s p ;
@ G # ‘ # ‘ ! * # # ‘ 4
2 2 # H 2 F B ” @ I I 2 ‘ # # 5 4 5 # # ! D * ” ( 2 * # L
B + # 2 ( 2 * # L A % 0 ‘ 1 # # ! # 0 @ 5 ! 5 1 I + 1 * 7 – 1 H ‘ D &n b s p ;
+ 1 * 7 – 5 H H 2 ” @ G D ! B # 4 % L ! A % 0 * D % L
– 2 5 I ” 1 @ G * 2 5 H * 3 + # 1 # 0 – 4 5 # # ! 2 ( 2 * 2 3 @ G
8 ( %
A * # 0 # # ! @ ( 2 2 2 – 4 # 2 ” &n b s p ;
* 2 A % 0 A % @ % 5 H ” ‘ 2 ! 4 @ + G 6 H 1 A % 0 1 2 ! B – 2 * – 1 ‘ #
@ 7 H – C + I + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! @ G ( 9 ” L ( 6 ) 2 I ‘ I 2 ‘ 4 1 ”
A % 0 # ‘ # ‘ ! * # # ‘ 4 ” 2 2 # I 2 # 0 @ 5 A % 0 4 5 # # ! A + H + 6 H C # 0 @ ( D ”
# 4 @ ‘ B ” # – ” 1 ! 5 2 D % C
I @ G 5 H 1 4 # # ( 2 # A % 0 * 3 1 2 b r >
b r >
d i v s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 8 6 p x ; h e i g h t : 2 4 6 p x ; ” a l t = ” ‘ A + H A % 0 4 5 B % I
4
I 2 C * ! 1 ” B # 2 ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 7 c . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r >
‘ A + H A % 0 4 5 B % I
4
I 2 C * ! 1 ” B # 2 b r >
/ d i v >
b r >
# 4 @ ‘ I 2 + I 2 @ ‘ * 2 ! 5 @ ‘ 2 % 1 ” # 0 4 ) 2 # 0 # + ! 1 I – ” 9 H % 2 H – I 3
* # I 2 6 I # 0 ! 2 . ( . R U Q T
1 @ I 2 ! 2 * 2 ! # 0 + ‘ H 2 * 2 # 0 – 4 ( ‘ # A % 0 * 2 # 0 4 @ (
! 5 A H # 0 4 ) 2 ( 4 ‘ % 6 L 5 H D I # 1 ! – ! 2 2 ‘ 1 ‘ # 4 @ ‘ ( ‘ 4 + 2 # @ ! 7 H – ‘ 1 5 H U
– V ! 5 2 ! . ( . R U U R &n b s p ;
@ G # 9 A – ( 4 % 0 B # 2 * ! 1 ” ( # 5 @ + # 7 – * ! 1 ” – !
@ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L 6 @ G * 2 * 1 2 # 0
A % 0 @ G * 2 5 H # 0 – # 0 # 2
4 5 * 3 + # 1 # 0 # 1 I A H # 1
2 % 5 H Q
! 2 6 # 1
2 % 1 8 1 / t d >
/ t r >
t r >
t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; v e r t i c a l – a l i g n : t o p ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 2 0 0 p x ; h e i g h t : 3 3 4 p x ; ” a l t = ” ‘ A + H A % 0 4 5 B % I
4
I 2 C * ! 1 ” B # 2 ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 7 e . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r >
‘ A + H A % 0 4 5 B % I
4
I 2 C * ! 1 ” B # 2 b r >
/ t d >
t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : l e f t ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 1 6 , 2 1 6 , 1 9 1 ) ; v e r t i c a l – a l i g n : m i d d l e ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; ” > / s p a n > 1 2 I 2 + I 2 @ ‘ * 2 – – ! 2 @ G % 2 ‘ I 2
! 5 @ * 2
4
I 2 1 I – ” 9 H 2 I 2 4 ( 0 ‘ 1 – – @ 5 ” C I – B * L # 2 + ! L
+ # 7 – + I 2 ‘ 1 * 8 1 ( @ ‘ # 2 # 2 ! @ * 2
4
I 2 5 I
# 0 2 * ! @ G # 0 8 ” – I 2 8 , 2 B % ! + 2 # 2
B # @ % I 2 /
C + I * # I 2 6 I # I 2 + I 2 – @ ‘ * 2 @ ! 7 H – ‘ 1 8 A # ! T H 3
@ 7 – U 5 ! 0 B # . ( . R S R W &n b s p ;
* 3 + # 1 C
I B % I
4
I 2 C 4 5 # 5 ” 1 ! ‘ 2 ” – # 5 ‘ 2 ” H – ! 2 D I * # I 2 B # J 2
( B # @ G I 3 ! 1 J 2 ) 6 I C 5 H 1 I 6 ” I 2 ” @ * 2
4
I 2 ! 2 1 I
* 2 5 H 1 8 1
2 # * # I 2 @ * 2
4
I 2 6 I G @ 7 H – 5 H 0 # 1 ) 2 # # ! @ 5 ” ! 2 # * # I 2 # 0 # 2 ! A – ” H 2 B # 2 D ‘ I
B ” 7 – 4 ‘ H 2 0 3 C + I # 0 # ! 5 ‘ 2 ! ! 1 H H – ! 2
# ! ( 4 % 2 # D I 6 I 0 @ 5 ” @ * 2
4
I 2 @ G B # 2 * 2 * 3 1

2 4
B ” # 0 2 ( C # 0 # 2
4 2 8 @ ) 2 @ % H ! 5 H V V – 5 H V T ‘ 1 5 H R R
$ ( 4 2 ” 8 ( 1 # 2
R T Y R % 3 1 5 H Q P # 0 8 ‘ H 2 @ * 2
4
I 2 @ G
s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 5 3 , 1 0 2 , 5 1 ) ; ” > ” B # 2 ‘ 1 8 * 2 ” / s p a n > * 3 1

2 4 # 0 2 ( ‘ 1 5 H Q X $ ( 4 2 ” 8 ( 1 # 2

SEE ALSO  8 ซีรีส์ฮิตคิมซูฮยอน พระเอกตัวท็อป พร้อมละลายใจสาวๆ ทั้งประเทศ!! | ปันโปร - Punpromotion

R T Y R ! 5 2 # 4 * 1 # L @ * 2
4
I 2 C # 1 I A # @ ! 7 H – . ( . R T V S
* 3 + # 1 @ * 2
4
I 2 C 1 8 1 D I @ % 5 H ” @ * 2 ” 7 R I C + ! H @ ! 7 H – . ( . R U U P b r >
/ t d >
/ t r >
t r >
t d c o l s p a n = ” 2 ” r o w s p a n = ” 1 ” > – 2 @ ‘ * 2 @ H 2 A H –
8 !
# 2 + ! L @
7 I – * 2 ” D ” 5 H ! 5 # # 8 # 8 ) @ G
2 ‘ – 4 @ 5 ” A % I ‘
” 1 ! 5 @ ‘ * 2
2 ‘ – 4 @ 5 ” 5 H * 2 2 6 I C + ! H C # 8 @ / I ‘ ” @ ‘ * 2 5 H * 3 1
F
D I A H ‘ 1 # 0 ( # 5 ! + 2 – 8 ! 2 @ ‘ 5 + # 7 – ‘ 1 A * 5 % !
( 4 % 0 2 # H – * # I 2 @ ‘ * 2 – ‘ 1 # 0 ( # 5 ! + 2 – 8 ! 2 @ ‘ 5
@ G A * 8 % ( 4 % 0 @ H 2 # 2 ‘ 4 &n b s p ;
– 1 * 7 @ 7 H – 1 ! 2 1 A H * ! 1 ” 1 % % ‘ 0 A % 0 * ! 1 ” B , 0 – – 4 @ 5 ”
‘ 1 # 0 ( # 5 ! + 2 – 8 ! 2 @ ‘ 5 @ G ‘ 1 C 4 2 ” 5 H 9
2 @ * # 5 @ G + % 1
B ” @ 2 0 # 0 A ! H – 8 ! 2 @ ‘ 5 6 H @ G # 0 ! @ + * 5 – # 0 – 4 ( ‘ #
A % 0 @ G @ @ I 2 A + H ‘ 2 ! @ ! 2 # 8 2 5 H 9 2 ! * H 2 1 1 I 6 ! 5 9 I ! 5 4 ( # 1 2 3 ‘ ! 2 4 ” ! D # 2 D + ‘ I 9
2 A % 0 – # &n b s p ;
B ” @ 2 0 – ” H 2 ” 4 H C @ # 7 H – ‘ 2 ! # 1 A % 0 2 # – 8 #
5 H ‘ 1 5 I – 2 ! 5 @ ‘ # 9 # 0 2 @ G # 0 A ! H – 8 ! 2 @ ‘ 5 A % I ‘
” 1 @ G 5 H # 0 4 ) 2 @ ‘ # 9 # 0 @ ( &n b s p ;
6 H @ G B – # * – # 0 A ! H – 8 ! 2 @ ‘ 5 I ‘ ” H – ! 2 C . ( . R U Q Q &n b s p ;
6 D I ! 5 2 # – 1
@
4
@ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # ! 2 # 0 4 ) 2
# 4 @ ‘ % 2 + I 2 ‘ 1 # 0 ( # 5 ! + 2 – 8 ! 2 @ ‘ 5 / t d >
/ t r > / t b o d y > / t a b l e >
t a b l e s t y l e = ” b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 1 6 , 2 1 6 , 1 9 1 ) ; w i d t h : 7 8 0 p x ; t e x t – a l i g n : l e f t ; m a r g i n – l e f t : a u t o ; m a r g i n – r i g h t : a u t o ; ” b o r d e r = ” 0 ” c e l l p a d d i n g = ” 5 ” c e l l s p a c i n g = ” 5 ” >
t b o d y > t r >
t d >
@ ‘ * 2 – 5 A + H + 6 H 7 –
@ ‘ * 2 5 H ‘ 1 ‘ 4 ) 8 C @ ” 2 2 ‘ 2 # 8 @ /
‘ 8 ! 2 # H – * # I 2 B ” ‘ 4 ( ‘ #
2 ‘ – 1 $ )
! 5 2 # 3 @ ‘ # 9 2 # 0 @ ( – 4 @ 5 ” ! 2 # 0 4 ) 2 C ‘ 1
2 ” C B * L C +
H ! 5 @ ‘ # 9 H 2 F @ 7 H – * 1 2 # 9
2 – 2 4 # 0 # 2 ! 2 * 5 2 # 0 #
# 0 % 1 ) ! 1 # 0 ( 1 # 8 L ( # 5 + 8 ! 2 ( 4 ‘ % 6 L 2 A ! H I 3 # ! 2
# 0 ( 2 % 4 # 2 ! 2 A ! H I 3 2 # 2 ” L # 0 # 2 ! 8 # 2 # 0 2 # 2 ” L # 0 A ! H % 1 ) ! 5 # 0 ( 4 ‘ 0
# 0 A ! H 2 # 5 # 0 4 @ ( &n b s p ;
# 0 $ ) 0 A % 0 # 0 2 # 2 2 / t d >
t d s t y l e = ” b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 2 0 0 p x ; h e i g h t : 2 4 7 p x ; ” a l t = ” @ ‘ # 9 5 H # 0 4 ) 2 C ‘ 1 ‘ 4 ) 8 – ( # 5 + 8 ! 2 ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 8 b . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r >
@ ‘ # 9 5 H # 0 4 ) 2 C ‘ 1 ‘ 4 ) 8 – ( # 5 + 8 ! 2 / t d >
/ t r > t r > t d c o l s p a n = ” 2 ” r o w s p a n = ” 1 ” >
– 2 5 I ” 1 ! 5
@ ‘ * 2 B * L @ ! @ 5 ” # – * ! 2 ! . 4 9 * ! 2

( 4 % 0 C @ ‘ * 2 * H ‘ C +
H D I # 1 – 4 4 % ! 2 2 @ ! 7 –
1 ” 8 # 0 C # 0 @ ( – 4 @ 5 ”
2 ” C @ ‘ * 2 # 0 4 ) 2 @ ‘ # 9 – ” 9 H + % 2 ” – L I ‘ ” 1 @
H
# 0 2 # 2 ” L A % 0 # 0 A ! H % 1 ) ! 5 # 0 # 2 ! A % 0 ‘ 5 * 5 2
# 0 $ ) 0 A % 0 # 0 2 # 2 2 &n b s p ;
# 0 8 @ I 2 # 0 ( 4 ‘ 0 + # 7 – # 0 – 4 ( ‘ # A % 0 # 0 A ! H 8 # 2 / t d > / t r > / t b o d y > / t a b l e >
t a b l e s t y l e = ” b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 1 6 , 2 1 6 , 1 9 1 ) ; w i d t h : 7 8 0 p x ; t e x t – a l i g n : l e f t ; m a r g i n – l e f t : a u t o ; m a r g i n – r i g h t : a u t o ; ” b o r d e r = ” 0 ” c e l l p a d d i n g = ” 5 ” c e l l s p a c i n g = ” 5 ” >
t b o d y > t r > t d s t y l e = ” b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 2 0 0 p x ; h e i g h t : 2 7 4 p x ; ” a l t = ” @ ‘ # 9 5 H # 0 4 ) 2 C B * L @ ! @ 5 ” # – # 0 8 @ I 2 ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 9 a . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > @ ‘ # 9 5 H # 0 4 ) 2 C B * L @ ! @ 5 ” # – # 0 8 @ I 2 / t d > t d > s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 0 2 , 1 0 2 , 0 ) ; ” > @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L C H 2 1 + ‘ 1 / s p a n > b r >
b r >
– 2 @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L C # 8 @ /
A % I ‘ ” 1 ! 5 @ ‘ * 2 C H 2 1 + ‘ 1 5 H * 3 1
7 –
@ ‘ * 2 5 H @ ! 7 – # ( # 5 # # ! # 2
6 H # 5
2 8 H * 8 * 1 4 ) 2 ‘ H 2
* 2 2 6 I C * ! 1 ” – ” 8 ” 2 @ ‘ * 2 A + H 5 I 1 I – ” 9 H # 4 ! # 2
3 @ 4
3 % C @ ! 7 – – 3 @ – @ ! 7 – / A H @ ‘ * 2 @ 4 ! 1 I 1 % 2 ” + ! A % I ‘
6 H 2 + % 1 2 2 B # 2 5 ‘ H 2
@ ‘ * 2 @ 4 ! @ G # 9 * 5 H @ + % 5 H ” ! 7 I 2
! 5 2 C +
H ‘ H 2 + – # 0 – 4 ( ‘ # A % 0 + – # 0 2 # 2 ” L 5 H – ” 9 H 4 F
1 D ! H ! 2 1 &n b s p ;
@ G – 2 2 # 5 H * # I 2 I ‘ ” D ! I 1 I + % 1 ” @ ‘ I 2
1 I % H 2 ! 5 @ * 2 Q P
I ” 7 I * 9 @ % G I – ” ! 5 1 D 2 6 I I 2 4 ( 0 ‘ 1 – – @ 5 ” 2 @ 5 ” ‘
A % 0 ! 5 % 9 # D ! I % I – ! # – 1 I T I 2 # 0 + ‘ H 2 % 9 # D ! I 1 1 1 I + I –
* 2 ! 2 # @ 4 D I B ” # – * 1 4 ) 2 ‘ H 2 @ ! 7 H – 1 + I –
3 # 8 + 1 1 6 # 7 I – – –
@ 4 B % H F
D ‘ I 3 C + I ! 5 % 1 ) 0 % I 2 ” ( 2 % 2 + % 1 2 @ 4 ! ! 8 I ‘ ” # 0 @ 7 I –
+ % 1 2 I 2 + I 2 3 @ G ! 8 @ % G I – ” 7 H – – ! 2 I 2 + I 2
2 ” C # 0 4 ) 2 ( 4 ‘ % 6 L ( 4 % 2 T – L ! 5 2 * 3 + # 1 # – ( 4 ‘ % 6 L 2 + 6 H
2 # – @ ‘ # 9 – 5 2 + 6 H A % 0 @ ‘ # 9 # 0 @ ( – L + 6 H
@ 4 ! C @ ‘ * 2 5 I ! 5 # 0 2 3 + % 1
* 3 + # 1 C
I 1 C + % 8 ! 2 ! 4 5 # 5 ” 1 ! – ‘ 2 ” – # 2 + ! L
A H @ ! 7 H – @ % 4 4 5 # 5 ” 1 ! – ‘ 2 ” * 3 + # 1 @ ! 7 – 5 I A % I ‘
6 D I 3 # 0 2 3 + % 1 5 I D @ G # 1 ) 2 D ‘ I 5 H 4 4 1 * 2 ‘ 1 # 0 ! + 2 2 8
@ ! 7 – # ( # 5 # # ! # 2
b r > / t d > / t r > t r >
t d c o l s p a n = ” 2 ” r o w s p a n = ” 1 ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 0 2 , 1 0 2 , 0 ) ; ” > / s p a n > * H ‘ 5 H @ ! 7 – @
# 8 # 5
@ ‘ * 2 * 3 + # 1 @ ! 7 – 5 H @ G – @ H 2 D I 1 % 2 ” D A % I ‘ @
H 1
@ 4 ! 1 I – ” 9 H C # 4 @ ‘ ‘ 1 @
# % 5 + # 7 – ‘ 1 # 4 # 5 5 H 3 % H 2 # 2 – 3 @ – @ ! 7 – /
1 + ‘ 1 @
# 8 # 5
‘ 1 5 I @ G ‘ 1 5 H * # I 2 H – @ 4 ! 6 I 2 ‘ 1 I 2 2 ‘ 5 H # I 2 D C * ! 1 ” – ” 8 ” 2
B ” ‘ 1 I 2 2 ‘ G – 2 ( 1 ” 2 # 9 # 0 B * L # 2 + ! L @ H 2 5 H * # I 2 D ‘ I C * ! 1 ” – 2 2 1 # – ! A % I ‘ # I 2 % @
H 1
5 H 4 C # 4 @ ‘ 1 I ” 1 # 2 2 H – – 4 – B * L # 2 + ! L A % 0 ” 1 ! 5 @ * 2
4
I 2 – ” 9 H
2 ” + % 1
3 # 8 ! 2 6 D I * # I 2 @ * 2
4
I 2 6 I C + ! H C . ( . R U U P
B ” # 0 4 ) 2 C 3 A + H @ 4 ! @ * 2
4
I 2 1 % H 2 ‘ 3 I ‘ ” D ! I * 1 –
# 0 – I ‘ ” @ * 2 # 0 2 R I * 9 Q R @ ! # # I – ! @ * 2 0 @ 5 ” A % 0 + 1 ‘ + ! 8
# ‘ ! 1 I + ! V I
# 0 1 5 H # 0 1 + 1 ‘ @ * 2
4
I 2 A 0 * % 1 @ G % 2 ” # 0 + H – * 4 + L
# I – ! + 9
I 2 + # 7 – # 0 1 + 9
I 2 ” 2 ‘ W @ ! # + 2 &n b s p ;
T 4 I ‘ / t d >
/ t r >
/ t b o d y >
/ t a b l e >
t a b l e s t y l e = ” b a c k g r o u n d – c o l o r : w h i t e ; w i d t h : 7 8 0 p x ; t e x t – a l i g n : l e f t ; m a r g i n – l e f t : a u t o ; m a r g i n – r i g h t : a u t o ; ” b o r d e r = ” 0 ” c e l l p a d d i n g = ” 3 ” c e l l s p a c i n g = ” 3 ” >
t b o d y >
t r >
t d s t y l e = ” w i d t h : 5 0 % ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 5 5 , 2 5 5 ) ; ” > a h r e f = ” b o o k . p h p ? b o o k = 3 4 &a m p ; c h a p = 1 &a m p ; p a g e = t 3 4 – 1 – i n f o d e t a i l 0 3 . h t m l ” > + 1 ‘ I – H – + I 2 / a > / t d >
t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : r i g h t ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 5 5 , 2 5 5 ) ; ” > a h r e f = ” b o o k . p h p ? b o o k = 3 4 &a m p ; c h a p = 1 &a m p ; p a g e = t 3 4 – 1 – i n f o d e t a i l 0 5 . h t m l ” > + 1 ‘ I – 1 D / a > / t d >
/ t r >
/ t b o d y >
/ t a b l e >
/ b o d y > / h t m l > ! – – e n d m a i n – – >

/ t d >
/ t r >
/ t b o d y >
/ t a b l e >

/ t d >
/ t r >
/ t b o d y >
/ t a b l e >

t a b l e a l i g n = ” c e n t e r ” b a c k g r o u n d = ” . . / . . / i m a g e s / b g – b a r 2 . j p g ” c e l l p a d d i n g = ” 0 ” c e l l s p a c i n g = ” 0 ” w i d t h = ” 9 9 5 ” b o r d e r = ” 0 ” >
t b o d y >
t r >
t d >
d i v c l a s s = ” c o p y – r i g h t ” >
p > i m g s r c = ” . . / . . / f o o t e r . p n g ” > / p >
/ d i v >
! – –
d i v c l a s s = ” s t y l e 1 9 ” a l i g n = ” c e n t e r ” > B # 2 # * 2 # 2 8 # ! D ” * 3 + # 1 @ ” 2 ‘

B ” # 0 # 2
# 0 * L C # 0 2 * ! @ G # 0 @ I 2 – ” 9 H + 1 ‘ / d i v >
/ t d >
/ t r >
t r >
t d >
d i v c l a s s = ” s t y l e 1 9 ” a l i g n = ” c e n t e r ” > B # 2 # * 2 # 2 8 # ! D ” /
* 2 ! @ * 7 – H 2 ( # 5 – ” 8 ” 2 @ 8 * 4 # 8 @ / 1 0 3 0 0 / d i v >
/ t d >
/ t r >
t r >
t d >
d i v c l a s s = ” s t y l e 1 9 ” a l i g n = ” c e n t e r ” > B # ( 1 L
0 – 2 2 8 0 – 6 5 0 2 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 0 7 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 1 5 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 3 8 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 4 1 ,
0 – 2 2 8 0 – 6 5 8 0 B # * 2 # 0 – 2 2 8 0 – 6 5 8 9 / d i v >
– – >
/ t d >
/ t r >
/ t b o d y >
/ t a b l e >

SEE ALSO  โปเก ม่อน พร้อม ชื่อไทย- คู่มือเกม – การเล่นเกม – เล่นเลย - Eyelight.vn

! – – I n s t a n c e E n d – – >
/ b o d y > / h t m l >

b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 9 7 p x ; h e i g h t : 2 5 6 p x ; ” a l t = ” * 2 # 0 – 4 ( ‘ # ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 3 b . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > + I 2 1 – * 2 # 0 – 4 ( ‘ # b r > / d i v > b r > @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L C # 0 @ ( D ” – 2 A H @ G @ ‘ * 2 C # 8 @ / A % 0 @ ‘ * 2 C H 2 1 + ‘ 1 b r > b r > s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 0 2 , 1 0 2 , 0 ) ; ” > @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L C # 8 @ / / s p a n > b r > b r > C # 8 @ / ! 5 @ ‘ * 2 5 H * 3 1 7 – @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L * 3 + # 1 # 0 # @ 4 ! @ # 5 ” ‘ H 2 @ ‘ * 2 * 3 + # 1 # 0 # 1 I – ” 9 H @ % 5 H R V X 4 * – A ‘ @ * 2 4 I 2 @ # 0 # # 8 @ / ! 5 @ 7 I – 5 H # 0 ! 2 Q D # H @ ( ) – ” 9 H C % I 1 ‘ 1 * 8 1 ( @ ‘ # 2 # 2 ! * # I 2 6 I @ ! 7 H – . ( . R S R W 2 ” C @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L * 3 + # 1 # 0 # ! 5 B * L – ” 9 H S + % 1 # 0 – I ‘ ” * 2 # 0 – 4 ( ‘ # * 2 # 0 4 @ ( A % 0 * 2 # 0 2 # 2 ” L b r > b r > d i v s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 1 0 p x ; h e i g h t : 3 2 1 p x ; ” a l t = ” @ ‘ # 9 # 0 4 @ ( # 0 4 ) 2 2 ” C * 2 # 0 4 @ ( ! 5 U – L # 0 1 1 H 8 – L ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 4 a . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > @ ‘ # 9 # 0 4 @ ( # 0 4 ) 2 2 ” C * 2 # 0 4 @ ( ! 5 U – L # 0 1 1 H 8 – L b r > / d i v > b r > B * L 1 I S + % 1 @ G * 2 * 1 2 # 0 * 3 1 5 H D I # 0 – # 0 # 2 4 5 ‘ 2 ” ! 2 1 I A H # 1 2 % 5 H Q 1 ‘ – 2 2 # H – – 4 7 – 9 D ! H ! 5 % ‘ % 2 ” @ 2 0 * 2 # 0 – 4 ( ‘ # + I 2 1 ! 5 % 2 ” 9 1 I @ G # 9 ‘ 4 ! 2 @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # @ ‘ # 9 # 0 – 8 ! 2 A % 0 @ # 7 H – ! 7 – 4 5 % ( * 1 L 8 ! L % – ” – ” 9 H @ ! 2 ” C @ ! ! 5 B 4 6 H # 2 @ G # 9 B ! 5 @ 2 0 A H + I 2 D ! H ! 5 1 ‘ B 2 ” C B * L D ! H ! 5 2 4 # # # ! 2 1 * 2 # 0 – 4 ( ‘ # ! 5 2 C + H ‘ H 2 * 2 # 0 4 @ ( A % 0 * 2 # 0 2 # 2 ” L * H ‘ * 2 # 0 4 @ ( A % 0 * 2 # 0 2 # 2 ” L ! 5 2 D % I 2 + I 2 A % 0 I 2 + % 1 &n b s p ; 6 H D I # 1 – 4 4 % 2 # * # I 2 B * L C * ! 1 ” – ” 8 ” 2 b r > b r > t a b l e s t y l e = ” w i d t h : 9 0 % ; t e x t – a l i g n : l e f t ; m a r g i n – l e f t : a u t o ; m a r g i n – r i g h t : a u t o ; ” b o r d e r = ” 0 ” c e l l p a d d i n g = ” 3 ” c e l l s p a c i n g = ” 3 ” > t b o d y > t r > t d s t y l e = ” v e r t i c a l – a l i g n : m i d d l e ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 2 8 0 p x ; h e i g h t : 3 7 0 p x ; ” a l t = ” @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # C 1 8 1 3 D @ G # 1 ) 2 D ‘ I 5 H 4 4 1 L * 2 A + H 2 4 # 0 # @ ! 7 H – @ 4 I 3 H ‘ ! C + H # 8 @ / C . ( . R T X T ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 5 a . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > / t d > t d > @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # C 1 8 1 3 D @ G # 1 ) 2 D ‘ I 5 H 4 4 1 L * 2 A + H 2 4 # 0 # @ ! 7 H – @ 4 I 3 H ‘ ! C + H # 8 @ / C . ( . R T X T / t d > / t r > / t b o d y > / t a b l e > b r > @ ‘ # 9 5 H # 0 4 ) 2 2 ” C B * L b r > b r > Q . &n b s p ; * 2 # 0 – 4 ( ‘ # + # 7 – B ” 1 H ‘ D @ # 5 ” ‘ H 2 B * L C + H ! 5 2 C + H ‘ H 2 * 2 # 0 4 @ ( A % 0 * 2 # 0 2 # 2 ” L 2 ” C # 0 4 ) 2 @ ‘ # 9 * 3 1 7 – @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # 2 # 0 2 # # 0 1 C H 2 ” 7 A % 0 ! 5 @ ‘ # 9 2 @ % G + % 2 ” – L – ” 9 H 1 I % 1 I I 2 ” A % 0 ‘ 2 @ H # 0 – 4 ( ‘ # # 0 2 # 2 ” L # 0 4 @ ( # 0 # + ! A % 0 # 0 $ 2 ) 5 6 H ! 5 2 # 0 ! 2 Q ( – I 2 1 I % 1 I I 2 ” A % 0 ‘ 2 ! 5 @ ‘ # 9 # 0 ( 4 ‘ 2 # 2 A % 0 # 0 – 8 ! 2 @ ‘ # 9 5 H – ” 9 H 2 ” C B * L * H ‘ C + H @ G @ ‘ # 9 5 H # 0 2 * ! @ G # 0 8 ” – I 2 8 , 2 B % ! + 2 # 2 0 % – – 1 @ 4 ! 2 2 # 8 * 8 B 1 ” ! 5 – ” 9 H + % 2 ” – L 5 H @ G ( 4 % 0 – ! ” 8 – 4 @ 5 ” C I @ H # 0 ( 4 ‘ 2 # 2 ( 4 % 0 – ! b r > b r > t a b l e s t y l e = ” w i d t h : 9 0 % ; t e x t – a l i g n : l e f t ; m a r g i n – l e f t : a u t o ; m a r g i n – r i g h t : a u t o ; ” b o r d e r = ” 0 ” c e l l p a d d i n g = ” 3 ” c e l l s p a c i n g = ” 3 ” > t b o d y > t r > t d s t y l e = ” v e r t i c a l – a l i g n : m i d d l e ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 2 4 8 p x ; h e i g h t : 3 8 2 p x ; ” a l t = ” @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # C 1 8 1 3 D @ G # 1 ) 2 D ‘ I 5 H 4 4 1 L * 2 A + H 2 4 # 0 # @ ! 7 H – @ 4 I 3 H ‘ ! C + H # 8 @ / C . ( . R T X T ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 5 b . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > / t d > t d > @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # C 1 8 1 3 D @ G # 1 ) 2 D ‘ I 5 H 4 4 1 L * 2 A + H 2 4 # 0 # @ ! 7 H – @ 4 I 3 H ‘ ! C + H # 8 @ / C . ( . R T X T / t d > / t r > / t b o d y > / t a b l e > b r > 2 ” C * 2 # 0 – 4 ( ‘ # ! 5 @ * 2 + * L 6 H C I * 3 + # 1 # 0 – 4 5 C # 0 # 2 4 5 # 5 ” 1 ! ‘ 2 ” – # 5 ‘ 2 ” * H # 0 – 4 ( ‘ # 5 H 1 6 I C ‘ 1 A # ! Q H 3 @ 7 – R A % 0 ! 5 5 H * 3 + # 1 # 0 4 ) 2 # 9 * % 1 D ! I # 0 A ! H # 5 # 0 A ! H 2 A % 0 # 0 – 2 4 ” L 1 # 0 1 # L 6 H – ” 9 H C A H @ 5 ” ‘ 1 1 I + ! 5 I @ # 5 ” ‘ H 2 2 # 0 2 ! 5 S A H * 9 # 0 ! 2 @ H 2 ( 4 % 0 * ! 1 ” # 1 B * 4 # L * 1 4 ) 2 ‘ H 2 * # I 2 C * ! 1 ” # 1 2 % 5 H Q b r > b r > R . &n b s p ; * 2 # 0 4 @ ( # 0 4 ) 2 @ ‘ # 9 # 0 4 @ ( @ G ( 4 % 0 * ! 1 ” * 8 B 1 ” @ H @ 5 ” ‘ 1 # 0 – 4 ( ‘ # * 1 4 ) 2 ‘ H 2 0 % – ! 2 # I – ! 1 B ” – L # 0 4 @ ( # 0 4 ) 2 – ” 9 H @ 2 @ G # 0 4 @ ( * % 1 + 4 ( 4 % 0 – ! * ! 1 ” B , 0 – – 4 @ 5 ” C I – L C + H 2 @ H 2 1 H b r > b r > S . &n b s p ; * 2 # 0 2 # 2 ” L ! 5 @ ‘ # 9 # 0 2 # 2 ” L * ! 1 ” * 8 B 1 ” * 1 4 ) 2 ‘ H 2 0 % – ! 2 C * ! 1 ” @ 5 ” ‘ 1 – 2 5 I ” 1 ! 5 @ ‘ # 9 # 0 % 1 ) ! 5 # 0 ! @ + ( ‘ # 5 ( 9 ! 4 @ ‘ 5 ) # 0 4 ) 2 – ” 9 H 8 ) ! 5 % 1 ) 0 A % 0 2 @ H 2 A % 0 ! 5 @ * 2 + * L C I # 0 – 4 5 * H # 0 2 # 2 ” L C ‘ 1 A # ! U H 3 @ 7 – R b r > b r > B * L 1 I S + % 1 D I 6 I 0 @ 5 ” @ G B # 2 * 2 * 3 1 – 2 4 6 H # 0 2 ( C # 0 # 2 4 2 8 @ ) 2 @ % H ! 5 H V V – 5 H V T ‘ 1 5 H R $ ( 4 2 ” 8 ( 1 # 2 R T Y R + I 2 U R X Q % 3 1 5 H Q Q # 0 8 ‘ H 2 @ ‘ * 2 @ G s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 0 2 , 1 0 2 , 0 ) ; ” > ” B # 2 ‘ 1 8 * 2 ” / s p a n > &n b s p ; * 3 1 – 2 4 # 0 2 ( ‘ 1 5 H Q X $ ( 4 2 ” 8 ( 1 # 2 R T Y R b r > b r > d i v s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 3 7 p x ; h e i g h t : 3 0 9 p x ; ” a l t = ” + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! 1 I – ” 9 H 2 ” C @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 5 c . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! 1 I – ” 9 H 2 ” C @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L b r > / d i v > b r > * 3 + # 1 @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # # 0 2 # 2 ” L A % 0 # 0 4 @ ( 5 H # 0 4 ) 2 2 ” C B * L 1 I S + % 1 * 1 4 ) 2 ‘ H 2 * # I 2 C * ! 1 ” # 0 ! + 2 # # ! # 2 2 5 H Q ( % 4 D ” ) A + H # 8 * 8 B 1 ” # 2 ‘ . ( . Q Y P P A % I ‘ B # C + I # 0 4 ) 2 D ‘ I C @ ‘ 2 % 1 ” ! + 2 @ ) # C % I 1 ‘ 1 H 2 ! 0 ! H ‘ 2 ” + % 1 # 0 2 * ! @ G # 0 8 ” – I 2 8 , 2 B % ! + 2 # 2 B # @ % I 2 / C + I 0 % – 2 @ ! 7 – * 8 B 1 ” ! 2 # 0 4 ) 2 D ‘ I @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L * 3 + # 1 # 0 # @ ! 7 H – – A # * # I 2 1 8 1 @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # A % 0 @ ‘ # 9 # 0 2 # 2 ” L 2 * H ‘ D I 3 D @ G # 1 ) 2 D ‘ I 5 H 4 4 1 * 2 A + H 2 4 # 0 # 1 I A H @ ! 7 H – # 2 ‘ @ 4 I 3 H ‘ ! C + H # 8 @ / . ( . R T X T @ + % 7 – A H @ ‘ # 9 # 0 4 @ ( 5 H ” 1 # 0 4 ) 2 – ” 9 H * 2 # 0 4 @ ( # 2 1 8 1 b r > b r > d i v s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 8 0 p x ; h e i g h t : 2 4 8 p x ; ” a l t = ” * H ‘ ” – – @ * 2 4 I 2 * % 1 % 2 ” – 8 2 ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 7 a . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > * H ‘ ” – – @ * 2 4 I 2 * % 1 % 2 ” – 8 2 b r > / d i v > b r > – 2 B * L * 3 1 1 I S + % 1 A % I ‘ 2 ” C @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L ” 1 ! 5 – 2 2 # * 3 1 – 5 + % 1 + 6 H 7 – + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! * # I 2 6 I @ ! 7 H – . ( . R U S P &n b s p ; C I @ G + – @ G + 1 * 7 – C + I ‘ 2 ! # 9 I A H # 0 2 1 I C I 2 ( 4 % ‘ 1 # # ! A % 0 ( 2 * 2 + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! @ 4 ! @ G + – * 3 + # 1 # 2 + ! L # 0 – 4 5 2 ! % 1 4 D * ” ( 2 * # L 6 H D I ! 5 + % 1 2 % H 2 ‘ C s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 5 3 , 1 0 2 , 5 1 ) ; ” > ” # 0 # 2 ( 2 ‘ 2 # # 1 2 % 5 H Q ” / s p a n > ‘ H 2 @ ! 7 H – 8 % ( 1 # 2 Q Q T W ( . ( . R S R X ) @ G 5 5 H * # I 2 # 0 # A % 0 # 0 # 2 ! @ 5 ” # 6 I C + ! H &n b s p ; * ! ‘ # 0 # 0 – # 0 # 2 4 5 # ! # 2 2 4 @ ) C + I @ G ! # 9 A – B # 2 # 2 # 0 @ 5 6 B # @ % I 2 / C + I 1 2 # # 0 # 2 4 5 6 I # 0 5 H 1 H – ! # 4 # 2 4 @ ) ( 1 8 1 7 – # 0 5 H 1 H 8 * 4 ! + 2 # 2 * 2 ) A % 0 C + I 1 I B # 4 5 # 2 + ! L + I 2 # 0 5 H 1 H C I @ G 5 H # 0 – 4 5 2 ! % 1 4 @ # 5 ” 1 ‘ H 2 s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 5 3 , 1 0 2 , 5 1 ) ; ” > ” + – # 2 + ! L ” / s p a n > ! 5 7 H – @ G 2 2 # ‘ H 2 s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 5 1 , 1 0 2 , 1 0 2 ) ; ” > ” + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! ” / s p a n > C * ! 1 ” H – ! 2 # 0 ! 2 . ( . R U Q R – R U Q S D I ! 5 2 # # 7 I – – 2 2 # C # 4 @ ‘ 1 I @ 7 H – H – * # I 2 – 2 2 # 5 H 3 2 # – * 3 1 # 0 # 2 ‘ 1 A % 0 * 3 1 # 2 @ % 2 4 2 # 6 B # @ % I 2 / C + I # 7 I – + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! &n b s p ; @ 7 H – C I @ G % 2 2 @ I 2 – – # ! 8 ! – – 2 2 # 5 H 0 * # I 2 6 I C + ! H 1 I @ ! 7 H – # 7 I – + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! A % I ‘ D I # # 0 # 8 2 B # @ % I 2 / # 0 # 2 2 # 0 # ! # 2 2 8 2 C + I # 0 # 2 # 9 ‘ 2 ! @ ! 8 5 ( * ! 4 L # 1 * 4 # 2 + ! 8 % ) + 1 ‘ + I 2 # 2 + ! L 3 D C I @ G 2 ! – + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! 5 H 0 * # I 2 C # 4 @ ‘ @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L 1 8 1 + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! 7 – @ G + I – * ! 8 @ 2 0 4 &n b s p ; @ G # ‘ # ‘ ! * # # ‘ 4 2 2 # H 2 F B ” @ I I 2 ‘ # # 5 4 5 # # ! D * ” ( 2 * # L B + # 2 ( 2 * # L A % 0 ‘ 1 # # ! # 0 @ 5 ! 5 1 I + 1 * 7 – 1 H ‘ D &n b s p ; + 1 * 7 – 5 H H 2 ” @ G D ! B # 4 % L ! A % 0 * D % L – 2 5 I ” 1 @ G * 2 5 H * 3 + # 1 # 0 – 4 5 # # ! 2 ( 2 * 2 3 @ G 8 ( % A * # 0 # # ! @ ( 2 2 2 – 4 # 2 ” &n b s p ; * 2 A % 0 A % @ % 5 H ” ‘ 2 ! 4 @ + G 6 H 1 A % 0 1 2 ! B – 2 * – 1 ‘ # @ 7 H – C + I + – @ ‘ ‘ 4 ” 2 ! @ G ( 9 ” L ( 6 ) 2 I ‘ I 2 ‘ 4 1 ” A % 0 # ‘ # ‘ ! * # # ‘ 4 ” 2 2 # I 2 # 0 @ 5 A % 0 4 5 # # ! A + H + 6 H C # 0 @ ( D ” # 4 @ ‘ B ” # – ” 1 ! 5 2 D % C I @ G 5 H 1 4 # # ( 2 # A % 0 * 3 1 2 b r > b r > d i v s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 3 8 6 p x ; h e i g h t : 2 4 6 p x ; ” a l t = ” ‘ A + H A % 0 4 5 B % I 4 I 2 C * ! 1 ” B # 2 ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 7 c . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > ‘ A + H A % 0 4 5 B % I 4 I 2 C * ! 1 ” B # 2 b r > / d i v > b r > # 4 @ ‘ I 2 + I 2 @ ‘ * 2 ! 5 @ ‘ 2 % 1 ” # 0 4 ) 2 # 0 # + ! 1 I – ” 9 H % 2 H – I 3 * # I 2 6 I # 0 ! 2 . ( . R U Q T 1 @ I 2 ! 2 * 2 ! # 0 + ‘ H 2 * 2 # 0 – 4 ( ‘ # A % 0 * 2 # 0 4 @ ( ! 5 A H # 0 4 ) 2 ( 4 ‘ % 6 L 5 H D I # 1 ! – ! 2 2 ‘ 1 ‘ # 4 @ ‘ ( ‘ 4 + 2 # @ ! 7 H – ‘ 1 5 H U – V ! 5 2 ! . ( . R U U R &n b s p ; @ G # 9 A – ( 4 % 0 B # 2 * ! 1 ” ( # 5 @ + # 7 – * ! 1 ” – ! @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L 6 @ G * 2 * 1 2 # 0 A % 0 @ G * 2 5 H # 0 – # 0 # 2 4 5 * 3 + # 1 # 0 # 1 I A H # 1 2 % 5 H Q ! 2 6 # 1 2 % 1 8 1 / t d > / t r > t r > t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; v e r t i c a l – a l i g n : t o p ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 2 0 0 p x ; h e i g h t : 3 3 4 p x ; ” a l t = ” ‘ A + H A % 0 4 5 B % I 4 I 2 C * ! 1 ” B # 2 ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 7 e . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > ‘ A + H A % 0 4 5 B % I 4 I 2 C * ! 1 ” B # 2 b r > / t d > t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : l e f t ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 1 6 , 2 1 6 , 1 9 1 ) ; v e r t i c a l – a l i g n : m i d d l e ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; ” > / s p a n > 1 2 I 2 + I 2 @ ‘ * 2 – – ! 2 @ G % 2 ‘ I 2 ! 5 @ * 2 4 I 2 1 I – ” 9 H 2 I 2 4 ( 0 ‘ 1 – – @ 5 ” C I – B * L # 2 + ! L + # 7 – + I 2 ‘ 1 * 8 1 ( @ ‘ # 2 # 2 ! @ * 2 4 I 2 5 I # 0 2 * ! @ G # 0 8 ” – I 2 8 , 2 B % ! + 2 # 2 B # @ % I 2 / C + I * # I 2 6 I # I 2 + I 2 – @ ‘ * 2 @ ! 7 H – ‘ 1 8 A # ! T H 3 @ 7 – U 5 ! 0 B # . ( . R S R W &n b s p ; * 3 + # 1 C I B % I 4 I 2 C 4 5 # 5 ” 1 ! ‘ 2 ” – # 5 ‘ 2 ” H – ! 2 D I * # I 2 B # J 2 ( B # @ G I 3 ! 1 J 2 ) 6 I C 5 H 1 I 6 ” I 2 ” @ * 2 4 I 2 ! 2 1 I * 2 5 H 1 8 1 2 # * # I 2 @ * 2 4 I 2 6 I G @ 7 H – 5 H 0 # 1 ) 2 # # ! @ 5 ” ! 2 # * # I 2 # 0 # 2 ! A – ” H 2 B # 2 D ‘ I B ” 7 – 4 ‘ H 2 0 3 C + I # 0 # ! 5 ‘ 2 ! ! 1 H H – ! 2 # ! ( 4 % 2 # D I 6 I 0 @ 5 ” @ * 2 4 I 2 @ G B # 2 * 2 * 3 1 – 2 4 B ” # 0 2 ( C # 0 # 2 4 2 8 @ ) 2 @ % H ! 5 H V V – 5 H V T ‘ 1 5 H R R $ ( 4 2 ” 8 ( 1 # 2 R T Y R % 3 1 5 H Q P # 0 8 ‘ H 2 @ * 2 4 I 2 @ G s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 5 3 , 1 0 2 , 5 1 ) ; ” > ” B # 2 ‘ 1 8 * 2 ” / s p a n > * 3 1 – 2 4 # 0 2 ( ‘ 1 5 H Q X $ ( 4 2 ” 8 ( 1 # 2 R T Y R ! 5 2 # 4 * 1 # L @ * 2 4 I 2 C # 1 I A # @ ! 7 H – . ( . R T V S * 3 + # 1 @ * 2 4 I 2 C 1 8 1 D I @ % 5 H ” @ * 2 ” 7 R I C + ! H @ ! 7 H – . ( . R U U P b r > / t d > / t r > t r > t d c o l s p a n = ” 2 ” r o w s p a n = ” 1 ” > – 2 @ ‘ * 2 @ H 2 A H – 8 ! # 2 + ! L @ 7 I – * 2 ” D ” 5 H ! 5 # # 8 # 8 ) @ G 2 ‘ – 4 @ 5 ” A % I ‘ ” 1 ! 5 @ ‘ * 2 2 ‘ – 4 @ 5 ” 5 H * 2 2 6 I C + ! H C # 8 @ / I ‘ ” @ ‘ * 2 5 H * 3 1 F D I A H ‘ 1 # 0 ( # 5 ! + 2 – 8 ! 2 @ ‘ 5 + # 7 – ‘ 1 A * 5 % ! ( 4 % 0 2 # H – * # I 2 @ ‘ * 2 – ‘ 1 # 0 ( # 5 ! + 2 – 8 ! 2 @ ‘ 5 @ G A * 8 % ( 4 % 0 @ H 2 # 2 ‘ 4 &n b s p ; – 1 * 7 @ 7 H – 1 ! 2 1 A H * ! 1 ” 1 % % ‘ 0 A % 0 * ! 1 ” B , 0 – – 4 @ 5 ” ‘ 1 # 0 ( # 5 ! + 2 – 8 ! 2 @ ‘ 5 @ G ‘ 1 C 4 2 ” 5 H 9 2 @ * # 5 @ G + % 1 B ” @ 2 0 # 0 A ! H – 8 ! 2 @ ‘ 5 6 H @ G # 0 ! @ + * 5 – # 0 – 4 ( ‘ # A % 0 @ G @ @ I 2 A + H ‘ 2 ! @ ! 2 # 8 2 5 H 9 2 ! * H 2 1 1 I 6 ! 5 9 I ! 5 4 ( # 1 2 3 ‘ ! 2 4 ” ! D # 2 D + ‘ I 9 2 A % 0 – # &n b s p ; B ” @ 2 0 – ” H 2 ” 4 H C @ # 7 H – ‘ 2 ! # 1 A % 0 2 # – 8 # 5 H ‘ 1 5 I – 2 ! 5 @ ‘ # 9 # 0 2 @ G # 0 A ! H – 8 ! 2 @ ‘ 5 A % I ‘ ” 1 @ G 5 H # 0 4 ) 2 @ ‘ # 9 # 0 @ ( &n b s p ; 6 H @ G B – # * – # 0 A ! H – 8 ! 2 @ ‘ 5 I ‘ ” H – ! 2 C . ( . R U Q Q &n b s p ; 6 D I ! 5 2 # – 1 @ 4 @ ‘ # 9 # 0 – 4 ( ‘ # ! 2 # 0 4 ) 2 # 4 @ ‘ % 2 + I 2 ‘ 1 # 0 ( # 5 ! + 2 – 8 ! 2 @ ‘ 5 / t d > / t r > / t b o d y > / t a b l e > t a b l e s t y l e = ” b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 1 6 , 2 1 6 , 1 9 1 ) ; w i d t h : 7 8 0 p x ; t e x t – a l i g n : l e f t ; m a r g i n – l e f t : a u t o ; m a r g i n – r i g h t : a u t o ; ” b o r d e r = ” 0 ” c e l l p a d d i n g = ” 5 ” c e l l s p a c i n g = ” 5 ” > t b o d y > t r > t d > @ ‘ * 2 – 5 A + H + 6 H 7 – @ ‘ * 2 5 H ‘ 1 ‘ 4 ) 8 C @ ” 2 2 ‘ 2 # 8 @ / ‘ 8 ! 2 # H – * # I 2 B ” ‘ 4 ( ‘ # 2 ‘ – 1 $ ) ! 5 2 # 3 @ ‘ # 9 2 # 0 @ ( – 4 @ 5 ” ! 2 # 0 4 ) 2 C ‘ 1 2 ” C B * L C + H ! 5 @ ‘ # 9 H 2 F @ 7 H – * 1 2 # 9 2 – 2 4 # 0 # 2 ! 2 * 5 2 # 0 # # 0 % 1 ) ! 1 # 0 ( 1 # 8 L ( # 5 + 8 ! 2 ( 4 ‘ % 6 L 2 A ! H I 3 # ! 2 # 0 ( 2 % 4 # 2 ! 2 A ! H I 3 2 # 2 ” L # 0 # 2 ! 8 # 2 # 0 2 # 2 ” L # 0 A ! H % 1 ) ! 5 # 0 ( 4 ‘ 0 # 0 A ! H 2 # 5 # 0 4 @ ( &n b s p ; # 0 $ ) 0 A % 0 # 0 2 # 2 2 / t d > t d s t y l e = ” b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 2 0 0 p x ; h e i g h t : 2 4 7 p x ; ” a l t = ” @ ‘ # 9 5 H # 0 4 ) 2 C ‘ 1 ‘ 4 ) 8 – ( # 5 + 8 ! 2 ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 8 b . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > @ ‘ # 9 5 H # 0 4 ) 2 C ‘ 1 ‘ 4 ) 8 – ( # 5 + 8 ! 2 / t d > / t r > t r > t d c o l s p a n = ” 2 ” r o w s p a n = ” 1 ” > – 2 5 I ” 1 ! 5 @ ‘ * 2 B * L @ ! @ 5 ” # – * ! 2 ! . 4 9 * ! 2 ( 4 % 0 C @ ‘ * 2 * H ‘ C + H D I # 1 – 4 4 % ! 2 2 @ ! 7 – 1 ” 8 # 0 C # 0 @ ( – 4 @ 5 ” 2 ” C @ ‘ * 2 # 0 4 ) 2 @ ‘ # 9 – ” 9 H + % 2 ” – L I ‘ ” 1 @ H # 0 2 # 2 ” L A % 0 # 0 A ! H % 1 ) ! 5 # 0 # 2 ! A % 0 ‘ 5 * 5 2 # 0 $ ) 0 A % 0 # 0 2 # 2 2 &n b s p ; # 0 8 @ I 2 # 0 ( 4 ‘ 0 + # 7 – # 0 – 4 ( ‘ # A % 0 # 0 A ! H 8 # 2 / t d > / t r > / t b o d y > / t a b l e > t a b l e s t y l e = ” b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 1 6 , 2 1 6 , 1 9 1 ) ; w i d t h : 7 8 0 p x ; t e x t – a l i g n : l e f t ; m a r g i n – l e f t : a u t o ; m a r g i n – r i g h t : a u t o ; ” b o r d e r = ” 0 ” c e l l p a d d i n g = ” 5 ” c e l l s p a c i n g = ” 5 ” > t b o d y > t r > t d s t y l e = ” b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 0 4 , 2 0 4 ) ; t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 2 0 0 p x ; h e i g h t : 2 7 4 p x ; ” a l t = ” @ ‘ # 9 5 H # 0 4 ) 2 C B * L @ ! @ 5 ” # – # 0 8 @ I 2 ” s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 3 4 / p 3 4 – 2 9 a . j p g ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > @ ‘ # 9 5 H # 0 4 ) 2 C B * L @ ! @ 5 ” # – # 0 8 @ I 2 / t d > t d > s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 0 2 , 1 0 2 , 0 ) ; ” > @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L C H 2 1 + ‘ 1 / s p a n > b r > b r > – 2 @ ‘ * 2 B * L # 2 + ! L C # 8 @ / A % I ‘ ” 1 ! 5 @ ‘ * 2 C H 2 1 + ‘ 1 5 H * 3 1 7 – @ ‘ * 2 5 H @ ! 7 – # ( # 5 # # ! # 2 6 H # 5 2 8 H * 8 * 1 4 ) 2 ‘ H 2 * 2 2 6 I C * ! 1 ” – ” 8 ” 2 @ ‘ * 2 A + H 5 I 1 I – ” 9 H # 4 ! # 2 3 @ 4 3 % C @ ! 7 – – 3 @ – @ ! 7 – / A H @ ‘ * 2 @ 4 ! 1 I 1 % 2 ” + ! A % I ‘ 6 H 2 + % 1 2 2 B # 2 5 ‘ H 2 @ ‘ * 2 @ 4 ! @ G # 9 * 5 H @ + % 5 H ” ! 7 I 2 ! 5 2 C + H ‘ H 2 + – # 0 – 4 ( ‘ # A % 0 + – # 0 2 # 2 ” L 5 H – ” 9 H 4 F 1 D ! H ! 2 1 &n b s p ; @ G – 2 2 # 5 H * # I 2 I ‘ ” D ! I 1 I + % 1 ” @ ‘ I 2 1 I % H 2 ! 5 @ * 2 Q P I ” 7 I * 9 @ % G I – ” ! 5 1 D 2 6 I I 2 4 ( 0 ‘ 1 – – @ 5 ” 2 @ 5 ” ‘ A % 0 ! 5 % 9 # D ! I % I – ! # – 1 I T I 2 # 0 + ‘ H 2 % 9 # D ! I 1 1 1 I + I – * 2 ! 2 # @ 4 D I B ” # – * 1 4 ) 2 ‘ H 2 @ ! 7 H – 1 + I – 3 # 8 + 1 1 6 # 7 I – – – @ 4 B % H F D ‘ I 3 C + I ! 5 % 1 ) 0 % I 2 ” ( 2 % 2 + % 1 2 @ 4 ! ! 8 I ‘ ” # 0 @ 7 I – + % 1 2 I 2 + I 2 3 @ G ! 8 @ % G I – ” 7 H – – ! 2 I 2 + I 2 2 ” C # 0 4 ) 2 ( 4 ‘ % 6 L ( 4 % 2 T – L ! 5 2 * 3 + # 1 # – ( 4 ‘ % 6 L 2 + 6 H 2 # – @ ‘ # 9 – 5 2 + 6 H A % 0 @ ‘ # 9 # 0 @ ( – L + 6 H @ 4 ! C @ ‘ * 2 5 I ! 5 # 0 2 3 + % 1 * 3 + # 1 C I 1 C + % 8 ! 2 ! 4 5 # 5 ” 1 ! – ‘ 2 ” – # 2 + ! L A H @ ! 7 H – @ % 4 4 5 # 5 ” 1 ! – ‘ 2 ” * 3 + # 1 @ ! 7 – 5 I A % I ‘ 6 D I 3 # 0 2 3 + % 1 5 I D @ G # 1 ) 2 D ‘ I 5 H 4 4 1 * 2 ‘ 1 # 0 ! + 2 2 8 @ ! 7 – # ( # 5 # # ! # 2 b r > / t d > / t r > t r > t d c o l s p a n = ” 2 ” r o w s p a n = ” 1 ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 0 2 , 1 0 2 , 0 ) ; ” > / s p a n > * H ‘ 5 H @ ! 7 – @ # 8 # 5 @ ‘ * 2 * 3 + # 1 @ ! 7 – 5 H @ G – @ H 2 D I 1 % 2 ” D A % I ‘ @ H 1 @ 4 ! 1 I – ” 9 H C # 4 @ ‘ ‘ 1 @ # % 5 + # 7 – ‘ 1 # 4 # 5 5 H 3 % H 2 # 2 – 3 @ – @ ! 7 – / 1 + ‘ 1 @ # 8 # 5 ‘ 1 5 I @ G ‘ 1 5 H * # I 2 H – @ 4 ! 6 I 2 ‘ 1 I 2 2 ‘ 5 H # I 2 D C * ! 1 ” – ” 8 ” 2 B ” ‘ 1 I 2 2 ‘ G – 2 ( 1 ” 2 # 9 # 0 B * L # 2 + ! L @ H 2 5 H * # I 2 D ‘ I C * ! 1 ” – 2 2 1 # – ! A % I ‘ # I 2 % @ H 1 5 H 4 C # 4 @ ‘ 1 I ” 1 # 2 2 H – – 4 – B * L # 2 + ! L A % 0 ” 1 ! 5 @ * 2 4 I 2 – ” 9 H 2 ” + % 1 3 # 8 ! 2 6 D I * # I 2 @ * 2 4 I 2 6 I C + ! H C . ( . R U U P B ” # 0 4 ) 2 C 3 A + H @ 4 ! @ * 2 4 I 2 1 % H 2 ‘ 3 I ‘ ” D ! I * 1 – # 0 – I ‘ ” @ * 2 # 0 2 R I * 9 Q R @ ! # # I – ! @ * 2 0 @ 5 ” A % 0 + 1 ‘ + ! 8 # ‘ ! 1 I + ! V I # 0 1 5 H # 0 1 + 1 ‘ @ * 2 4 I 2 A 0 * % 1 @ G % 2 ” # 0 + H – * 4 + L # I – ! + 9 I 2 + # 7 – # 0 1 + 9 I 2 ” 2 ‘ W @ ! # + 2 &n b s p ; T 4 I ‘ / t d > / t r > / t b o d y > / t a b l e > t a b l e s t y l e = ” b a c k g r o u n d – c o l o r : w h i t e ; w i d t h : 7 8 0 p x ; t e x t – a l i g n : l e f t ; m a r g i n – l e f t : a u t o ; m a r g i n – r i g h t : a u t o ; ” b o r d e r = ” 0 ” c e l l p a d d i n g = ” 3 ” c e l l s p a c i n g = ” 3 ” > t b o d y > t r > t d s t y l e = ” w i d t h : 5 0 % ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 5 5 , 2 5 5 ) ; ” > a h r e f = ” b o o k . p h p ? b o o k = 3 4 &a m p ; c h a p = 1 &a m p ; p a g e = t 3 4 – 1 – i n f o d e t a i l 0 3 . h t m l ” > + 1 ‘ I – H – + I 2 / a > / t d > t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : r i g h t ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 5 5 , 2 5 5 ) ; ” > a h r e f = ” b o o k . p h p ? b o o k = 3 4 &a m p ; c h a p = 1 &a m p ; p a g e = t 3 4 – 1 – i n f o d e t a i l 0 5 . h t m l ” > + 1 ‘ I – 1 D / a > / t d > / t r > / t b o d y > / t a b l e > / b o d y > / h t m l > ! – – e n d m a i n – – > / t d > / t r > / t b o d y > / t a b l e > / t d > / t r > / t b o d y > / t a b l e > t a b l e a l i g n = ” c e n t e r ” b a c k g r o u n d = ” . . / . . / i m a g e s / b g – b a r 2 . j p g ” c e l l p a d d i n g = ” 0 ” c e l l s p a c i n g = ” 0 ” w i d t h = ” 9 9 5 ” b o r d e r = ” 0 ” > t b o d y > t r > t d > d i v c l a s s = ” c o p y – r i g h t ” > p > i m g s r c = ” . . / . . / f o o t e r . p n g ” > / p > / d i v > ! – – d i v c l a s s = ” s t y l e 1 9 ” a l i g n = ” c e n t e r ” > B # 2 # * 2 # 2 8 # ! D ” * 3 + # 1 @ ” 2 ‘ B ” # 0 # 2 # 0 * L C # 0 2 * ! @ G # 0 @ I 2 – ” 9 H + 1 ‘ / d i v > / t d > / t r > t r > t d > d i v c l a s s = ” s t y l e 1 9 ” a l i g n = ” c e n t e r ” > B # 2 # * 2 # 2 8 # ! D ” / * 2 ! @ * 7 – H 2 ( # 5 – ” 8 ” 2 @ 8 * 4 # 8 @ / 1 0 3 0 0 / d i v > / t d > / t r > t r > t d > d i v c l a s s = ” s t y l e 1 9 ” a l i g n = ” c e n t e r ” > B # ( 1 L 0 – 2 2 8 0 – 6 5 0 2 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 0 7 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 1 5 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 3 8 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 4 1 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 8 0 B # * 2 # 0 – 2 2 8 0 – 6 5 8 9 / d i v > – – > / t d > / t r > / t b o d y > / t a b l e > ! – – I n s t a n c e E n d – – > / b o d y > / h t m l >

SEE ALSO  เปิดใจ!! ทำไมเด็กไทยชอบลอกการบ้าน - ลอกข้อสอบ | Dek-D.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น