🎓
ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
สาขา
เกียรตินิยม

ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 1

1
57003161032
นางสาวธนัชชา ไชยชุน
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

2
57003116014
นางสาวมาริสา สุวรรณะ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

3
57003153038
นางสาวปาริฉัตร กันเจริญ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

4
57003126038
นางสาวมนัชนกน์ บุญจง
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

5
57003158002
นางสาวอมรรัตน์ กลัดเจริญ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

6
57003126051
นายชัยณรงค์ มะหารักษ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

7
57003155029
นางสาวฤทัยรัตน์ จุ้ยคง
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

8
57003161011
นางสาวณัฎฐิดา มาลัยวงศ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

9
57003155064
นางสาวนวลจันทร์ มวยเก่ง
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

10
57003155012
นางสาววิภาวดี หมายมั่น
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

11
57003126027
นางสาวศุภรัตน์ ราชเกิด
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

12
57003155058
นางสาวอริสรา คงศิริ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

13
57003153034
นางสาวสุพัตรา เทียมวงษ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

14
57003161043
นางสาวพิมพร สาตรา
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

15
57003171029
นางสาวกมลวรรณ แก้วแดง
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

16
57003153058
นางสาวแกมกาญจน์ บุญเกิด
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

17
57003153076
นางสาวจันธิดา เสน
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

18
57003116017
นางสาวรัตนา แก้วมาต
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

19
57003155002
นางสาวนุชสรา ทาประเสริฐ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

20
57003153022
นางสาวพันธิสา เมาะตะกูล
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

21
57003155043
นางสาวมลุลี ยินดี
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

22
57003171030
นายทิวากร ดีเอม
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

23
57003161048
นางสาววาสนา ตาทิพย์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

24
57003155011
นางสาวศิริพร สมบูรณ์ธนารักษ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

25
57003116033
นางสาวกาญจนาพร ชมถิ่น
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

26
57003153041
นางสาวณัฐพร โคมเดือน
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

27
57003161051
นางสาวกมลนารถ รอบคอบ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

28
57003171072
นายพงษ์นรินทร์ ทัดโต
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

29
57003120059
นายพุฒิกฤต จินดาสวัสดิ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

30
57003161056
นางสาวดุษดี กุลจิลัง
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

31
57003153049
นางสาวปรียาภรณ์ สืบพันธุ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

32
57003171015
นายธนวัฒน์ ปริญญาวาณิชย์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

33
57003116026
นางสาวสุนิษา พรมมิ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

34
57003155044
นางสาวนภาลัย ใบพิมาย
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

35
57003126028
นางสาววรินลักขณ์ ชลพนารักษ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

36
57003153007
นางสาวรัตติกาญจน์ รานรอน
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

37
57003153056
นางสาววรางคณา ศรีสังเวช
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

38
57003158031
นางสาวกมลทิพย์ คำเสียง
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

39
57003158007
นางสาวจิราวรรณ กุลแก้ว
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

40
57003161014
นางสาวสุรีรัตน์ ชูชื่น
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

41
57003155063
นางสาวคณิตาพร ฉลอง
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

42
57003155066
นางสาวจุฬาลักษณ์ ขำสะอาด
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

43
57003155062
นางสาวนิภาพร ช่วงจั่น
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

44
57003126062
นายพงศ์เทพ จุลศรีไกรวัลย์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

45
57003126023
นายวรากรณ์ ทองมี
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

46
57003120041
นางสาวขวัญชนก เสริมสมบูรณ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

47
57003153020
นางสาวพรรณนิภา ชำนิ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

48
57003155020
นางสาวศิริวรรณ ยุบลพันธุ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

ครุศาสตรบัณฑิต อันดับ 2

49
57003171023
นายกิตติศักดิ์ จ้อยสุข
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

50
57003116011
นางสาวพัชญา รัตนรักษ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

51
57003171033
นางสาวกุลธิดา ดาน้อย
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

52
57003153065
นางสาวพรพรรณ วชิรกิจมงคล
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

53
57003153028
นางสาววัชราวรรณ พิทักษ์พรชัยกุล
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

54
57003126060
นางสาววิสุดา ยาคำ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

55
57003171059
นางสาวสุพัตรา เลาะเนาะ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

56
57003155065
นางสาวปาณิสรา แหวนเงิน
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

57
57003126024
นายสุทธิพงษ์ ศรีสืบ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

58
57003171070
นางสาวสิรินาถ ขอญาติกลาง
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

59
57003153046
นางสาวจิรัชญา โอวาทสุวรรณ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

60
57003153036
นางสาวดรุณี เทพบุตร
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

61
57003155004
นางสาวทิพรัตน์ ทิพย์สวัสดิ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

62
57003116055
นางสาวรสิกา พาแก้ว
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

63
57003161041
นายสุพจน์ ดำหมัด
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

64
57003155039
นางสาวรุ่งเรือง ภิบาลญาติ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

65
57003116012
นางสาวอรณิช คงศิริ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

66
57003126057
นางสาวอุษา กรัตพงศ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

67
57003155003
นายโชคชัย อุ่นจันทร์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

68
57003171004
นางสาวโยนก นาคจันทร์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

69
57003155010
นางสาวสิโรธร หน่ายคอน
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

70
57003155052
นายจิรวัฒน์ เกียรติกูล
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

71
57003155031
นางสาวสุขนิตา มัจฉา
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

72
57003171002
นางสาวฐิติมา อนุรัตน์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

73
57003153013
นางสาวนัฐรัตน์ ยมหา
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

74
57003120036
นางสาวนันทนา บุญมาก
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

75
57003155060
นางสาวพรประทีป สร้อยมณีวรรณ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

76
57003153004
นายอำพล ธรรมโร
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

77
57003153008
นางสาวจิรนันท์ ผลศิริ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

78
57003155025
นางสาวกนกวรรณ ถินสูงเนิน
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

79
57003126052
นางสาวกรกนก ปานสิทธิ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

80
57003171025
นางสาวเนตรทิพย์ รักญาติ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

81
57003126010
นางสาวพัชรนันท์ มีแก้ว
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

82
57003120061
นายอัจฉยะ แซ่แต้
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

83
57003171057
นางสาวอัยญารัตน์ พิพิธจันทร์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

84
57003155041
นางสาวจิตรกัญญา ทับทิม
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

85
57003126015
นายชาญณรงค์ วัฒนชัย
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

86
57003153015
นายนิธิกานต์ พวงดอกไม้
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

87
57003153067
นางสาวมนสิชา การะเกตุ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

88
57003155024
นางสาวสิรินันท์ มหาดไทย
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

89
57003153033
นางสาวสุวนันท์ คงประเสริฐ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

90
57003171047
นางสาวเสาวลักษณ์ คำพัฒน์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

91
57003171022
นางสาวช่อนพรัตน์ เกตุไพบูลย์ทรัพย์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

92
57003153062
นางสาวรุจิรา แจ่มใส
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

93
57003171060
นางสาวฐิติมา คุ้มทอง
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

94
57003126049
นางสาวพัณณิตา พิมพ์สำฤทธิ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

95
57003126053
นางสาวนวพร โฆสิตาภา
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

96
57003171068
นางสาววนิดา หลีกชั่ว
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

97
57003116056
นางสาวเกศินี อินเพ็ง
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

98
57003155057
นางสาวนิภาพร อินทร์โพธิ์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

99
57003120029
นางสาวปาริฉัตต์ จันทร์กระจ่าง
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

100
57003171066
นางสาววณิชชา ศรีสังเวช
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

101
57003155017
นางสาวจุฑามาศ ต่างแขวง
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

102
57003153009
นางสาวธิดารัตน์ แพงแสน
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

103
57003116054
นางสาววรรณณี ยีดำ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

104
57003153030
นางสาวเกษร นาจำรัส
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

105
57003153018
นางสาวจันทร์จิรา ลำภา
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

106
57003153043
นางสาวภัทราภรณ์ สุภาพ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

107
57003126045
นางสาวสุพิชชา เทพรักษา
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

108
57003155007
นางสาวรวีญา เสน่หา
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

109
57003155016
นางสาวสุภาภรณ์ อุ่มมี
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

110
57003155005
นางสาวนุสรา สีทับทิม
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

111
57003155018
นางสาวเบญจรัตน์ หนูเข็ม
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

112
57003155027
นางสาวปัญญาวดี นาบำรุง
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

113
57003153001
นางสาวเมทินี คำพล
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

114
57003155013
นางสาววิลัยลักษณ์ กานเกา
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

115
57003116003
นางสาวอรนภา จงบวกกลาง
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

116
57003126056
นายเจษฎา วงศ์จีน
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

117
57003153012
นางสาวรมิดา พาลีขัน
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

118
57003155054
นางสาวลดาวัลย์ ชินสถิต
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

119
57003116021
นางสาวกาญจนา เมธารัตนากูล
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

120
57003171028
นางสาวญาณิศา เจริญสุข
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

121
57003116039
นางสาวนรินทร นิลวดี
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

122
57003171003
นางสาวจารุวรรณ สายสงวน
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

123
57003155056
นายธวัชชัย หอมจันทร์
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

124
57003171024
นางสาวไพลิน วงค์โซ
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

125
57003116063
นางสาวอรพิณ เหลืองอ่อน
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

126
57003116024
นางสาวปวีณา แก้วไชย
ครุศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

ครุศาสตรบัณฑิต

127
57003158017
นางสาวกมลพรรณ เทพมงคล
ครุศาสตรบัณฑิต

128
57003155048
นางสาวกมลรัตน์ ภิรมย์นุ่ม
ครุศาสตรบัณฑิต

129
57003161055
นางสาวกมลรัตน์ สมบูรณ์นาวิน
ครุศาสตรบัณฑิต

130
57003158004
นางสาวกมลวรรณ สุวรรณจันทร์
ครุศาสตรบัณฑิต

131
56003120070
นางสาวกรทิพย์ เขามะหิงษ์
ครุศาสตรบัณฑิต

132
57003171039
นางสาวกรองกมล เอี้ยวแซ
ครุศาสตรบัณฑิต

133
56003120035
นายกฤตกร จรรัตน์
ครุศาสตรบัณฑิต

134
57003120055
นางสาวกัญจนา ศิริพรม
ครุศาสตรบัณฑิต

135
57003116060
นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์จำเริญกุล
ครุศาสตรบัณฑิต

136
57003126014
นายกิตติพงษ์ โพธิ์สุวรรณ
ครุศาสตรบัณฑิต

137
57003153048
นางสาวกิตติยา บุญมาเลิศ
ครุศาสตรบัณฑิต

138
57003161016
นายกิติศักดิ์ สมบุญ
ครุศาสตรบัณฑิต

139
57003126068
นางสาวกุลธิตา จันทร์สว่าง
ครุศาสตรบัณฑิต

140
57003116057
นางสาวเกษรา แสงบุตร
ครุศาสตรบัณฑิต

141
56003120058
นางสาวเกสรา ดาศรี
ครุศาสตรบัณฑิต

142
56003153058
นายเกียรติไพบูลย์ เงินทอง
ครุศาสตรบัณฑิต

143
57003171008
นางสาวขวัญเรือน จิตรมั่น
ครุศาสตรบัณฑิต

144
57003153057
นางสาวขวัญสุรีย์ คนเสงี่ยม
ครุศาสตรบัณฑิต

145
57003161021
นายคม ปุ้งข้อ
ครุศาสตรบัณฑิต

146
57003126047
นางสาวจนาภรณ์ โพดรัมย์
ครุศาสตรบัณฑิต

147
57003161044
นางสาวจรัสศรี ทรงวุฒทัตพงศ์
ครุศาสตรบัณฑิต

148
57003161038
นางสาวจริญา จันเหลา
ครุศาสตรบัณฑิต

149
57003171058
นางสาวจรินทร์พร เกษรราช
ครุศาสตรบัณฑิต

150
56003153087
นายจักรกฤษ พัดเจริญ
ครุศาสตรบัณฑิต

151
55003126006
นายจักรกฤษณ์ โทแสง
ครุศาสตรบัณฑิต

152
57003126066
นายจักรพงษ์ แพงดี
ครุศาสตรบัณฑิต

153
57003158006
นางสาวจันจิรา ศักดิ์สิงห์
ครุศาสตรบัณฑิต

154
57003116008
นางสาวจันทนา สงคราม
ครุศาสตรบัณฑิต

155
57003155023
นางสาวจิตสุภา บัวปั้น
ครุศาสตรบัณฑิต

156
57003116028
นางสาวจินตนา สวัสดี
ครุศาสตรบัณฑิต

157
57003120073
นางสาวจิรพรรณ กี่สง่า
ครุศาสตรบัณฑิต

158
57003120019
นางสาวจิราพร แสงเทพ
ครุศาสตรบัณฑิต

159
57003155049
นางสาวจีราภรณ์ สีจันลา
ครุศาสตรบัณฑิต

160
57003126040
นางสาวจุฑามณี ศรีชาญ
ครุศาสตรบัณฑิต

161
54003153064
นางสาวจุฑามาศ ประดับการณ์
ครุศาสตรบัณฑิต

162
57003126041
นางสาวจุฑาลักษณ์ แคว้นไธสง
ครุศาสตรบัณฑิต

163
57003161046
นางสาวจุฬารักษ์ โสดา
ครุศาสตรบัณฑิต

164
57003161047
นางสาวจุฬารัตน์ วัฒนชัย
ครุศาสตรบัณฑิต

165
57003155040
นางสาวเจนจิรา จักร์แก้ว
ครุศาสตรบัณฑิต

166
57003171062
นางสาวเจนจิรา ชูประเสริฐ
ครุศาสตรบัณฑิต

167
57003116045
นางสาวเจนจิรา เป้าจันทึก
ครุศาสตรบัณฑิต

168
57003153045
นางสาวเจมิกา โสธรวิไล
ครุศาสตรบัณฑิต

169
57003126071
นางสาวฉัตรทิกา โพธิ์แก้ว
ครุศาสตรบัณฑิต

170
57003120004
นางสาวฉัตราภรณ์ ทิสมบูรณ์
ครุศาสตรบัณฑิต

171
57003116010
นางสาวชนากานต์ จันทร์พิมาย
ครุศาสตรบัณฑิต

172
57003120011
นางสาวชนาภา ทองสุทธิ
ครุศาสตรบัณฑิต

173
57003171021
นางสาวชนิดา บุญน้อย
ครุศาสตรบัณฑิต

174
57003116048
นางสาวชลธิชา แซ่จ๋าว
ครุศาสตรบัณฑิต

175
57003126043
นางสาวชลันดา คล้ายขำดี
ครุศาสตรบัณฑิต

176
57003116053
นางสาวชลิดา กลิ่นนวลกมล
ครุศาสตรบัณฑิต

177
57003153039
นายชาญชัย บุ่งหวาย
ครุศาสตรบัณฑิต

178
56003171046
นางสาวชาลิณี ขุนเณร
ครุศาสตรบัณฑิต

179
57003126007
นางสาวชิดชนก พฤกษชาติ
ครุศาสตรบัณฑิต

180
57003161060
นางสาวชุติปภา ศรีสุข
ครุศาสตรบัณฑิต

181
57003171065
นางสาวชุติมา สมอเนา
ครุศาสตรบัณฑิต

182
57003161050
นายโชติรัตน์ อากาศ
ครุศาสตรบัณฑิต

183
57003161017
นายไชยพจน์ เคล้ากระโทก
ครุศาสตรบัณฑิต

184
57003161049
นางสาวญารินดา กาสุรงค์
ครุศาสตรบัณฑิต

185
57003116050
นางสาวฐิติยา ม่วงงาม
ครุศาสตรบัณฑิต

186
57003153044
นางสาวณัฏฐ์ชญา สายสิงห์
ครุศาสตรบัณฑิต

187
57003161026
นางสาวณัฐกานต์ จงธรรมมา
ครุศาสตรบัณฑิต

188
57003161020
นางสาวณัฐธิดา มะลิซ้อน
ครุศาสตรบัณฑิต

189
57003161001
นางสาวณัฐนรี วังคีรี
ครุศาสตรบัณฑิต

190
57003171045
นางสาวณัฐนิชา จูมวงศ์
ครุศาสตรบัณฑิต

191
57003161015
นางสาวณัฐริกา เลาะหมุด
ครุศาสตรบัณฑิต

192
56003120020
นายดนุพล สุขอยู่
ครุศาสตรบัณฑิต

193
57003120012
นางสาวดวงกมล ภูเดช
ครุศาสตรบัณฑิต

194
57003120025
นางสาวดวงฤทัย พงษ์ประสิทธิ์ไพร
ครุศาสตรบัณฑิต

195
57003171052
นางสาวดวงฤทัย แสนศรี
ครุศาสตรบัณฑิต

196
57003171036
นางสาวดาริณี อินแจ้
ครุศาสตรบัณฑิต

197
57003161062
นางสาวดาวหทัย สุขสมกร
ครุศาสตรบัณฑิต

198
57003120022
นายเดชาพล รัตนกำเนิด
ครุศาสตรบัณฑิต

199
57003126036
นายทวีศักดิ์ ทองสุทธิ
ครุศาสตรบัณฑิต

200
57003126012
นายทวีศักดิ์ นารถมณี
ครุศาสตรบัณฑิต

201
57003120006
นายทศพล โตอนันต์
ครุศาสตรบัณฑิต

202
56003120116
นายทัศน์พล บุญชู
ครุศาสตรบัณฑิต

203
57003126019
นางสาวทิพเนตร แม้นจิตร
ครุศาสตรบัณฑิต

204
57003161002
นางสาวทิพวรรณ ดวงวิไล
ครุศาสตรบัณฑิต

205
57003120001
นางสาวทิพามณี ศรีสร้อย
ครุศาสตรบัณฑิต

206
57003116034
นางสาวธนพร วงษ์ชะอุ่ม
ครุศาสตรบัณฑิต

207
57003126058
นายธนวัฒน์ จันมา
ครุศาสตรบัณฑิต

208
57003120002
นางสาวธนัชนันทน์ จันทร์แวว
ครุศาสตรบัณฑิต

209
57003126055
นายธนากร ดีชัง
ครุศาสตรบัณฑิต

210
57003153061
นางสาวธนิสรา สิงหลสาย
ครุศาสตรบัณฑิต

211
56003158045
นางสาวนงคราญ แสงเพิ่ม
ครุศาสตรบัณฑิต

212
57003161010
นางสาวนงนุช อินทร์อนันต์
ครุศาสตรบัณฑิต

213
56003127003
นางสาวนพรัตน์ ด้วงปั้น
ครุศาสตรบัณฑิต

214
57003120039
นางสาวนราทิพย์ ใจเพียร
ครุศาสตรบัณฑิต

215
57003120065
นางสาวนรินทร คำชุ่ม
ครุศาสตรบัณฑิต

216
57003171046
นางสาวนริศรา ม่วงคำ
ครุศาสตรบัณฑิต

217
57003126064
นางสาวนริศรา ศรีบรรเทา
ครุศาสตรบัณฑิต

218
57003161065
นางสาวนริศรา โอ๊ะดำ
ครุศาสตรบัณฑิต

219
57003116013
นางสาวนัญตวรรณ หาญมนต์
ครุศาสตรบัณฑิต

220
57003158005
นางสาวนันทนา วิชาชัย
ครุศาสตรบัณฑิต

221
57003116064
นางสาวนันทวัน ใจประเสริฐ
ครุศาสตรบัณฑิต

222
57003126046
นางสาวนันทิวัน วรรณกาล
ครุศาสตรบัณฑิต

223
56003158055
นางสาวนารีรัตน์ เตชะวัฒนาธร
ครุศาสตรบัณฑิต

224
57003116007
นางสาวนุชบา ทิวาพัฒน์
ครุศาสตรบัณฑิต

225
57003171014
นางสาวนูรีดา เหนือเมฆ
ครุศาสตรบัณฑิต

226
56003120006
นายบรรพต ชาติภูธร
ครุศาสตรบัณฑิต

227
57003116029
นางสาวบัณฑิตา จันทรจิตร
ครุศาสตรบัณฑิต

228
56003158005
นางสาวบุปผา ทองวัน
ครุศาสตรบัณฑิต

229
57003126061
นายปฏิภาณ บุญเจริญ
ครุศาสตรบัณฑิต

230
57003153054
นางสาวปฐมพร กาจุลศรี
ครุศาสตรบัณฑิต

231
57003161058
นางสาวปนัดดา ท้าววิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต

232
56003120077
นางสาวปภาวรินทร์ ชาญวานิชกุล
ครุศาสตรบัณฑิต

233
57003116016
นางสาวประภัสภรณ์ พุทธรักษา
ครุศาสตรบัณฑิต

234
57003155047
นางสาวปรารถนา ชลวานิช
ครุศาสตรบัณฑิต

235
56003153060
นางสาวปวีณา การะเกตุ
ครุศาสตรบัณฑิต

236
57003116052
นางสาวปัทมาวดี แก่นจันทร์
ครุศาสตรบัณฑิต

237
57003171069
นางสาวปัทมาวรรณ กิ่งก้อน
ครุศาสตรบัณฑิต

238
57003155051
นางสาวปาจรีย์ แสนเวียงจันทร์
ครุศาสตรบัณฑิต

239
57003120017
นางสาวปาลิตา มะติมุ
ครุศาสตรบัณฑิต

240
57003153026
นางสาวปิญชาน์ พัฒนนิติศักดิ์
ครุศาสตรบัณฑิต

241
57003116051
นางสาวปิญชาน์ สังขันธ์
ครุศาสตรบัณฑิต

242
57003171043
นายปิยะวัฒน์ สมคำพี่
ครุศาสตรบัณฑิต

243
57003126048
นายเปรมปราโมทย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ครุศาสตรบัณฑิต

244
57003126018
นายพงศ์เทพ เมืองคำ
ครุศาสตรบัณฑิต

245
57003126065
นายพงศ์พัทธ์ สาสีทา
ครุศาสตรบัณฑิต

246
57003171005
นางสาวพนิดา คำเงิน
ครุศาสตรบัณฑิต

247
57003153002
นางสาวพนิดา บุญส่ง
ครุศาสตรบัณฑิต

248
57003120007
นางสาวพรรณนภา อ่อนนิภา
ครุศาสตรบัณฑิต

249
57003116061
นางสาวพรรณนารา พัชนี
ครุศาสตรบัณฑิต

250
57003153010
นางสาวพรรณภา เกตุขุนทด
ครุศาสตรบัณฑิต

251
57003126054
นายพรหมมินทร์ วัฒนศฤงฆาร
ครุศาสตรบัณฑิต

252
55003155058
นางสาวพวงแก้ว ศรีบุญเลิศ
ครุศาสตรบัณฑิต

253
57003158008
นางสาวพัชรี แก้วแจ่ม
ครุศาสตรบัณฑิต

254
55003137050
นายพาสน คงเมือง
ครุศาสตรบัณฑิต

255
56003153048
นางสาวพิชชาภา ดีวาจา
ครุศาสตรบัณฑิต

256
57003171063
นางสาวพิชยา อักษรกริช
ครุศาสตรบัณฑิต

257
57003120057
นายพิพัฒน์พงศ์ กุลกั้ง
ครุศาสตรบัณฑิต

258
56003120009
นายพิพัฒน์พงศ์ ทวีผล
ครุศาสตรบัณฑิต

259
57003153035
นางสาวพิมพ์พิชชา จิระวัฒพิสิฐฏ์
ครุศาสตรบัณฑิต

260
57003126025
นายพีรพล ชูวัง
ครุศาสตรบัณฑิต

261
57003116031
นางสาวแพรพลอย ผ่องวรรณ์
ครุศาสตรบัณฑิต

262
57003116049
นางสาวฟ้าใส อินทร์ทองคุ้ม
ครุศาสตรบัณฑิต

263
57003155061
นายภัทรพงษ์ เรืองศรี
ครุศาสตรบัณฑิต

264
57003126009
นายภัทรพล ทองกล่อม
ครุศาสตรบัณฑิต

265
57003171027
นางสาวภัทรา เสน่หา
ครุศาสตรบัณฑิต

266
57003120038
นางสาวภัทราวดี แย้มคงเมือง
ครุศาสตรบัณฑิต

267
57003126011
นางสาวภัทรีญา แพงตา
ครุศาสตรบัณฑิต

268
57003116015
นางสาวมณีกาญจน์ สว่างแก้ว
ครุศาสตรบัณฑิต

269
57003120067
นายมนตรี ก้อนเกื้อ
ครุศาสตรบัณฑิต

270
57003161005
นางสาวมนต์สกาว มั่งคั่ง
ครุศาสตรบัณฑิต

271
57003171042
นางสาวมริสา บุตะเขียว
ครุศาสตรบัณฑิต

272
57003158016
นางสาวมัลลิกา ศิริสวัสดิ์
ครุศาสตรบัณฑิต

273
57003158032
นางสาวเมธาวี อนันตชัย
ครุศาสตรบัณฑิต

274
57003120024
นางสาวยสุตมา มักคะเนมี
ครุศาสตรบัณฑิต

275
57003155009
นางสาวยุพา วารจิตร
ครุศาสตรบัณฑิต

276
57003126044
นางสาวยุพาพรรณ ปิงกระโทก
ครุศาสตรบัณฑิต

277
57003116042
นางสาวยุวดี พานพิมพ์
ครุศาสตรบัณฑิต

278
52063155036
นางสาวโยชนะ แดงกระจ่าง
ครุศาสตรบัณฑิต

279
57003116036
นางสาวโยธกา ฟื้นตน
ครุศาสตรบัณฑิต

280
57003120047
นางสาวรชนีรมณ์ พรมแดง
ครุศาสตรบัณฑิต

281
57003126035
นายรพีพัทธ์ เจริญรัฐวุฒิกุล
ครุศาสตรบัณฑิต

282
57003161022
นางสาวรสิตา เข็มเงิน
ครุศาสตรบัณฑิต

283
54023116179
นางสาวรัชชาภรณ์ สายแสงฉาย
ครุศาสตรบัณฑิต

284
57003155068
นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์มณี
ครุศาสตรบัณฑิต

285
57003161013
นางสาวรุ่งนภา ชูชื่น
ครุศาสตรบัณฑิต

286
57003155022
นางสาวลภัสรดา ชื่นเก
ครุศาสตรบัณฑิต

287
57003116002
นางสาวลักษมี พยุงวงษ์
ครุศาสตรบัณฑิต

288
57003126006
นางสาววรนาฏ จูมคอม
ครุศาสตรบัณฑิต

289
57003171067
นางสาววรวรรณ คุตป่า
ครุศาสตรบัณฑิต

290
57003116065
นางสาววรัญญา จ้ายนอก
ครุศาสตรบัณฑิต

291
57003155055
นายวัชรวิทย์ ศรีประภาพงศ์
ครุศาสตรบัณฑิต

292
57003161006
นายวัชระ เชยจุ้ย
ครุศาสตรบัณฑิต

293
57003153059
นายวันเฉลิม นามเสนา
ครุศาสตรบัณฑิต

294
57003120008
นางสาววัลญา ฤทธิ์เดช
ครุศาสตรบัณฑิต

295
57003153053
นายวินิจ สอนอ่อน
ครุศาสตรบัณฑิต

296
57003161063
นางสาววิภาวดี สุขเลิศ
ครุศาสตรบัณฑิต

297
57003116018
นางสาววิมลรัตน์ ทองฮุย
ครุศาสตรบัณฑิต

298
57003153066
นางสาววิมวิภา โพธิ์น้อย
ครุศาสตรบัณฑิต

299
57003171016
นายวิริยะ สามลา
ครุศาสตรบัณฑิต

300
57003126022
นางสาววิลาวัลย์ ยงประเสริฐ
ครุศาสตรบัณฑิต

301
57003153055
นางสาววิลาสินี อนันตวงศ์
ครุศาสตรบัณฑิต

302
57003171034
นางสาววิไลพร เลิศวิลัย
ครุศาสตรบัณฑิต

303
57003155008
นางสาววิไลวรรณ กอนแสง
ครุศาสตรบัณฑิต

304
57003161035
นางสาวศรัญญา ขจรกล่ำ
ครุศาสตรบัณฑิต

305
57003161030
นางสาวศลิษา วัฒนวิบูลย์กิจ
ครุศาสตรบัณฑิต

306
57003158014
นางสาวศศิธร เอี่ยวเฮ็ง
ครุศาสตรบัณฑิต

307
57003158003
นางสาวศศิภา บุญแสน
ครุศาสตรบัณฑิต

308
57003120032
นางสาวศันสนีย์ บุญธรรม
ครุศาสตรบัณฑิต

309
57003153016
นางสาวศิริกาญจน์ ศรีวะรมย์
ครุศาสตรบัณฑิต

310
57003120037
นางสาวศิริรัตน์ เสืออ่ำ
ครุศาสตรบัณฑิต

311
57003161028
นายศิโรจน์ มังคลัง
ครุศาสตรบัณฑิต

312
57003155026
นางสาวสมถวิล กงแก้ว
ครุศาสตรบัณฑิต

313
57003171055
นายสมบัติ นารถเสวี
ครุศาสตรบัณฑิต

314
55003161043
นางสาวสมพร ยมศรีทัศน์
ครุศาสตรบัณฑิต

315
57003161053
นางสาวสมหญิง โสภาน้อย
ครุศาสตรบัณฑิต

316
57003161007
นางสาวสายฝน แสงศรี
ครุศาสตรบัณฑิต

317
57003161025
นางสาวสิริกัญญา เกิดโชติ
ครุศาสตรบัณฑิต

318
57003116020
นางสาวสิริกาญจน์ พ่วงมาลี
ครุศาสตรบัณฑิต

319
57003126003
นางสาวสิริภัทร์ ปักการะโถ
ครุศาสตรบัณฑิต

320
57003120003
นางสาวสุกัญญา คนกลาง
ครุศาสตรบัณฑิต

321
57003116025
นางสาวสุกัญญา พลหล้า
ครุศาสตรบัณฑิต

322
57003153011
นางสาวสุดารัตน์ จันดาหาร
ครุศาสตรบัณฑิต

323
57003155006
นางสาวสุดารัตน์ ทาปลัด
ครุศาสตรบัณฑิต

324
57003158011
นางสาวสุทธิดา ยมหา
ครุศาสตรบัณฑิต

325
57003153024
นางสาวสุธาทิพย์ อุดรพันธ์
ครุศาสตรบัณฑิต

326
57003126030
นายสุธีรัตน์ ยอดรัก
ครุศาสตรบัณฑิต

327
57003126034
นางสาวสุนิสา กุลประชา
ครุศาสตรบัณฑิต

328
57003120030
นางสาวสุนิสา พลหาญ
ครุศาสตรบัณฑิต

329
57003161064
นางสาวสุปราณี สิงห์สา
ครุศาสตรบัณฑิต

330
57003155032
นางสาวสุพรรษา สง่าอินทร์
ครุศาสตรบัณฑิต

331
57003116004
นางสาวสุพัตรา ต่างศรี
ครุศาสตรบัณฑิต

332
57003171011
นางสาวสุพิชญา เทพรักษา
ครุศาสตรบัณฑิต

333
56003116097
นางสาวสุภักษร คงมั่น
ครุศาสตรบัณฑิต

334
56003120119
นางสาวสุภัค เดชะ
ครุศาสตรบัณฑิต

335
57003126050
นางสาวสุภัทรา ขาวงาม
ครุศาสตรบัณฑิต

336
57003155019
นางสาวสุภาวดี แสนบัว
ครุศาสตรบัณฑิต

337
57003120045
นายสุมิตร ไกรทอง
ครุศาสตรบัณฑิต

338
52003120044
นายสุริยนต์ เจริญสุข
ครุศาสตรบัณฑิต

339
57003120046
นางสาวสุรีมาศ ผลสุข
ครุศาสตรบัณฑิต

340
57003120050
นางสาวสุรีย์ประภา ศรีสร้อย
ครุศาสตรบัณฑิต

341
57003153052
นางสาวสุวดี ภักดีชาติ
ครุศาสตรบัณฑิต

342
57003120053
นางสาวสุวิมล เทพอินทร์แดง
ครุศาสตรบัณฑิต

343
57003171001
นางสาวเสาวลักษณ์ ทรัพย์อุดม
ครุศาสตรบัณฑิต

344
57003116046
นางสาวโสภณา วจะสุวรรณ
ครุศาสตรบัณฑิต

345
57003171019
นางสาวหทัย จิตรจำนงค์
ครุศาสตรบัณฑิต

346
57003120005
นางสาวอณัตตา หนูนิ่ม
ครุศาสตรบัณฑิต

347
57003126072
นายอโณทัย งามแสง
ครุศาสตรบัณฑิต

348
57003126008
นายอดิศักดิ์ สุริยะ
ครุศาสตรบัณฑิต

349
57003155059
นายอธิวัฒน์ พันธ์ขาว
ครุศาสตรบัณฑิต

350
57003120054
นายอนุวัฒน์ ร่มพฤกษ์
ครุศาสตรบัณฑิต

351
57003171026
นางสาวอนุสรา สะหะมาน
ครุศาสตรบัณฑิต

352
56003120115
นางสาวอภิญญา รักษาภักดี
ครุศาสตรบัณฑิต

353
57003171038
นายอมรเทพ บุญรอด
ครุศาสตรบัณฑิต

354
57003153047
นางสาวอมรรัตน์ จันทร์หอม
ครุศาสตรบัณฑิต

355
57003158023
นางสาวอมรรัตน์ จึงสุขสมสวัสดิ์
ครุศาสตรบัณฑิต

356
57003120056
นางสาวอรทัย คำกุล
ครุศาสตรบัณฑิต

357
57003158001
นางสาวอรทัย บุญยะนิวาส
ครุศาสตรบัณฑิต

358
57003161045
นางสาวอรสา พิลาแดง
ครุศาสตรบัณฑิต

359
56003120068
นางสาวอรอุมา ไชยคำพา
ครุศาสตรบัณฑิต

360
57003120069
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์
ครุศาสตรบัณฑิต

361
57003153014
นางสาวอริสา ศรีใส
ครุศาสตรบัณฑิต

362
57003116044
นางสาวอริสา อุบลศิริ
ครุศาสตรบัณฑิต

363
57003116030
นางสาวอังสุมา สุขวิบูลย์
ครุศาสตรบัณฑิต

364
57003116006
นางสาวอัจฉรา เพ็ญศรี
ครุศาสตรบัณฑิต

365
57003155014
นางสาวอัจฉรา สุขเกษม
ครุศาสตรบัณฑิต

366
57003153029
นางสาวอัญชลีพร โต๊ะสีดา
ครุศาสตรบัณฑิต

367
57003171009
นางสาวอัญมณี นิ่มเจริญ
ครุศาสตรบัณฑิต

368
56003127015
นางสาวอัญมณี เมฆแสน
ครุศาสตรบัณฑิต

369
57003158024
นางสาวอารียา พลเวียง
ครุศาสตรบัณฑิต

370
57003155034
นางสาวอารีรัตน์ กองเกิด
ครุศาสตรบัณฑิต

371
57003126029
นายอำพล สืบจันทร์
ครุศาสตรบัณฑิต

372
57003153017
นางสาวอิงอร ทองแดง
ครุศาสตรบัณฑิต

373
57003120009
นายอิทธิกร คงเกิดผล
ครุศาสตรบัณฑิต

374
57003158015
นางสาวอินทิรา อาวรณ์
ครุศาสตรบัณฑิต

375
57003155001
นางสาวอิสริยะ น้ำจันทร์
ครุศาสตรบัณฑิต

376
56003120016
นายเอกบุรุษ เกียรติลุนสงฆ์
ครุศาสตรบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 1

377
58003345022
นางสาวศรีสุดาวรรณ บูรณธัญญ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

378
58003302039
นายธนิษฐา แซ่เตีย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

379
58003381020
นายธนกร เซี่ยงอึ้ง
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

380
58003353031
นางสาวศศิกานต์ แตงพร้อม
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

381
58003345017
นางสาวธัญสุดา พลอยเกตุ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

382
58003353001
นางสาวณัฐชฎิล อ้วนแก้ว
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

383
58003381004
นางสาวมณฑิตา ถีถาวร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

384
58003381017
นางสาวสิราวรรณ ฟุ้งเฟื่อง
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

385
58003345008
นางสาววัชราภรณ์ จันทศร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

386
58003381023
นางสาวสุพัตรา เป็นไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

387
58003381021
นางสาวกาญจนา ทองวิเชียร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

388
58003381024
นางสาวรมิตา แพงไพรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

389
58003381009
นางสาวฐิตาวรรณ ภุมรักษ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

ศิลปศาสตรบัณฑิต อันดับ 2

390
58003350005
นางสาวขวัญภิรมย์ มีอนันต์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

391
58003367019
นายพีรวิชญ์ กาญจนเดชะ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

392
58003381018
นางสาวธัญลักษณ์ มัติโก
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

393
58003302021
นางสาวพิมพ์ชนก พิลาวรรณ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

394
58003381111
นายสุฮัยมี หลีดินสุด
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

395
58003367016
นางสาววรรณศิริ ทองพูล
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

396
58003350001
นางสาวสุนารี ลุนลา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

397
58003381083
นางสาวณัฐสุดา เหมกุล
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

398
58003381033
นางสาวสิตานัน โพทา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

399
58003381019
นางสาวศิริรัตน์ บุญมี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

400
58003381091
นางสาวสุดารัตน์ ทองคำเภา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

401
58003367034
นางสาวพนัชกร อยู่สะบาย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

402
58003350017
นางสาวสุภรณ์ แย้มพุชชง
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

403
58003381039
นางสาวกันติชา บำรุงกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

404
58003353048
นางสาวดวงดาว สุขแป้น
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

405
58003381084
นางสาวสุภัสสรา คำจ้อย
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

406
58003353024
นางสาวธีรรินทร์ รักษ์มงคลกิตติ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

407
58003353006
นางสาวเกศแก้ว ไทยเหียม
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

408
58003381100
นางสาวสุวรรณา สุนา
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

409
58003381043
นายทัตธน ทรัพย์พ่วง
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

410
58003381069
นางสาวภาวินี เถื่อนช้าง
ศิลปศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

ศิลปศาสตรบัณฑิต

411
58003302031
นางสาวกชกร สีลาเนือง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

412
58003381046
นางสาวกนกพร ผลเจริญ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

413
58003350021
นางสาวกนกวรรณ ศิริบาง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

414
58003302030
นางสาวกนกวรรณ หมื่นศรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

415
58003381059
นายกฤติธี ภูทอง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

416
57003348008
นายกฤษณะ ศรีกรด
ศิลปศาสตรบัณฑิต

417
58003381028
นางสาวกัญญารัตน์ ประเสริฐกุล
ศิลปศาสตรบัณฑิต

418
58003350019
นางสาวกันยา อยู่เจริญ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

419
58003381016
นางสาวกัลยาณี ดวงมาลา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

SEE ALSO  The 10 Best 3 Star Hotels in El Segundo list cheap Deals | Trip.com

420
58003302009
นางสาวกาญจนา ตัณฑิกุล
ศิลปศาสตรบัณฑิต

421
58003302025
นางสาวกาญจนาพร ศิริกลิ่น
ศิลปศาสตรบัณฑิต

422
58003302006
นางสาวกานต์ธิดา ทองวิเชียร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

423
58003353002
นายการันต์ มูฮำหมัด
ศิลปศาสตรบัณฑิต

424
58003302046
นายกิตติคุณ สมโภชน์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

425
57003372005
นายกิตติพัฒน์ ทองสุวรรณ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

426
58003345024
นางสาวกุลธร ธรรมธร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

427
55003350007
นางสาวกุสุมา อาวรณ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

428
58003381097
นายเกษม ไทยเจริญ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

429
58003353030
นางสาวขวัญจิรา ชัยประโคน
ศิลปศาสตรบัณฑิต

430
58003353044
นางสาวเครือมาศ ชูนาค
ศิลปศาสตรบัณฑิต

431
58003353043
นางสาวจันทร์จิรา พวงทอง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

432
58003302036
นางสาวจารียา พันสอาด
ศิลปศาสตรบัณฑิต

433
58003302017
นางสาวจารุวรรณ คงนิ่ม
ศิลปศาสตรบัณฑิต

434
58003345004
นางสาวจารุวรรณ วัฒนกิจวิชัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต

435
58003345003
นางสาวจิดาภา โตเขียว
ศิลปศาสตรบัณฑิต

436
58003367010
นายจิรวัฒน์ เจริญวัฒนา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

437
58003348014
นายจิรวัฒน์ แซ่ตั่น
ศิลปศาสตรบัณฑิต

438
58003302037
นายจิรวัฒน์ ทองแพง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

439
58003353041
นางสาวจิรัชญา แสงเปราะ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

440
58003381058
นางสาวจิราพร โพธิศิริ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

441
58003353039
นางสาวจิราภรณ์ จันดา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

442
58003345002
นางสาวจุฑารัตน์ บุญเรือง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

443
58003381053
นางสาวเจนจิรา นิลนนท์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

444
58003302024
นางสาวเจนจิรา สมเจริญ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

445
58003381106
นางสาวชลธิชา เกลาเกลี้ยง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

446
56003348039
นายชัยรัตน์ ชาญเชิงรบ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

447
58003381042
นางสาวชาลิสา ตรีเวช
ศิลปศาสตรบัณฑิต

448
58003372033
นางสาวชุลีกร โกโสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

449
58003302005
นางสาวญาณิน วันดี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

450
58003381086
นางสาวฐณิดา คำยม
ศิลปศาสตรบัณฑิต

451
58003302014
นายฐิติพงศ์ พ่วงรอด
ศิลปศาสตรบัณฑิต

452
58003302032
นางสาวณัฏฐธิดา นงนุช
ศิลปศาสตรบัณฑิต

453
58003353038
นางสาวณัฏฐพร เสนฉิม
ศิลปศาสตรบัณฑิต

454
58003345023
นางสาวณัฏฐาภรณ์ เคนอรัญ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

455
58003381005
นางสาวณัฐชา เวศพันธ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

456
58003353028
นางสาวณัฐทิดา ยิ่งวุฒิวรกุล
ศิลปศาสตรบัณฑิต

457
58003381072
นางสาวณัฐพร พรบุญกุล
ศิลปศาสตรบัณฑิต

458
58003381057
นางสาวณัฐมน บุญเพ็ง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

459
57003348005
นายณัฐวุฒิ จันทรา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

460
56003348047
นายณัฐวุฒิ จีนนคร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

461
58003381048
นางสาวณัฐสุดา แก้วสอน
ศิลปศาสตรบัณฑิต

462
58003367033
นายดนุสรณ์ จันทร์แก้ว
ศิลปศาสตรบัณฑิต

463
58003381077
นางสาวดวงพร ศรวณีย์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

464
56003348003
นายธนวิชญ์ ดอนมอญ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

465
58023302029
นายธนาวุฒิ เกิดแก้ว
ศิลปศาสตรบัณฑิต

466
58003353025
นางสาวธาราทิพย์ คำสุวรรณ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

467
58003302018
นายธีรพงษ์ พิพรณ์พงษ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

468
58003353026
นางสาวธีราอร รุ่งแหยม
ศิลปศาสตรบัณฑิต

469
58003353049
นางสาวนภัสสร ไชยเชษฐ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

470
58003302019
นางสาวนฤมล พิมพงษ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

471
58003348030
นายนัฐวุฒิ คณะสุข
ศิลปศาสตรบัณฑิต

472
58003381110
นางสาวนิลลญา จันทร์อ่อน
ศิลปศาสตรบัณฑิต

473
58003381044
นางสาวนุชวรา แย้มสอิ้ง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

474
58003381090
นางสาวเนียรพินิจ เสษนาเวศ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

475
58003381010
นายบัลลังก์ สงวนน้อย
ศิลปศาสตรบัณฑิต

476
58003353014
นางสาวบุญสิตา ประภาสะวัต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

477
58003302050
นางสาวบุษยมาศ ยะมูลเหล็ก
ศิลปศาสตรบัณฑิต

478
58003367022
นางสาวเบญจวรรณ บุญชัง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

479
58003302008
นางสาวใบเฟริน ผลเจริญ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

480
58003381062
นายปฏิภาณ พากเพียรศิลป์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

481
58003345007
นางสาวปณัฏฎา ลือเดช
ศิลปศาสตรบัณฑิต

482
58003381025
นางสาวปนัดดา ตันยี่กุล
ศิลปศาสตรบัณฑิต

483
58003381031
นางสาวปนัดดา ทัพเล็ก
ศิลปศาสตรบัณฑิต

484
58003381064
นางสาวประภาพร รติพาณิชย์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

485
58003381054
นางสาวปวริศา นิยมไพศาลสุข
ศิลปศาสตรบัณฑิต

486
58003302027
นางสาวปัทมาภรณ์ ตากมัจฉา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

487
58003302023
นางสาวปานรวี บุญทวี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

488
58003353037
นางสาวปาริชาติ แสนหมุด
ศิลปศาสตรบัณฑิต

489
58023302020
นายปิยะพงษ์ วิไลพันธ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

490
58003345018
นางสาวปิยะภรณ์ ทุมฝ้าย
ศิลปศาสตรบัณฑิต

491
57003350005
นายพรชัย ผ่องแผ้ว
ศิลปศาสตรบัณฑิต

492
58003367001
นางสาวพรรณกาญจน์ พันธ์ธรรม
ศิลปศาสตรบัณฑิต

493
58003353018
นายพัฒรพงศ์ชัย นุ่มเจริญ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

494
58003350004
นางสาวพิทยาภรณ์ หมวดดี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

495
58003381013
นางสาวเพ็ญนภา ศักดิ์ศรีวัฒนา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

496
58003302038
นางสาวภัทธิญาภรณ์ ผ่องใส
ศิลปศาสตรบัณฑิต

497
58003381103
นางสาวภัทรภร ปัญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

498
58003372001
นางสาวภัทรวดี เพชรสวัสดิ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

499
58003367026
นางสาวมณฑาทิพย์ จตุรพรเจริญยิ่ง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

500
58003302015
นางสาวมนัสชนก ธรรมสุข
ศิลปศาสตรบัณฑิต

501
58003353010
นางสาวมะลิวัลย์ เอี่ยมสอาด
ศิลปศาสตรบัณฑิต

502
58003353011
นางสาวมัลลิกา จุฬามณี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

503
58003348017
นายมีชัย รุ่งสอาด
ศิลปศาสตรบัณฑิต

504
58003367020
นายเมธาสิทธิ์ นึกรัก
ศิลปศาสตรบัณฑิต

505
58003353029
นางสาวยุวดี ยืนยง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

506
56003348028
นายรชต อิทธิยาภรณ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

507
58003350009
นายรชาภา พนมจันทร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

508
58003381030
นางสาวรดามณี เจริญยิ่ง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

509
58003381055
นางสาวรติรัตน์ นุชเรืองศรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

510
58003381096
นางสาวระวีมรรค ฉัตรดร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

511
58003367023
นายรัก บุญวัฒนกล
ศิลปศาสตรบัณฑิต

512
58003302026
นางสาวรัชนีกร รัตนะภักดี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

513
58003367004
นายรัตนชัย มณีรัตน์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

514
58003350012
นายรัตน์วรินท์ ซุยมุลละ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

515
58003353054
นางสาวราตรี ขุนสกล
ศิลปศาสตรบัณฑิต

516
58003302042
นางสาวรุจิรา สมเร็จ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

517
58003350015
นางสาววงพลอย ทิพยวันทน์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

518
58003353012
นางสาววชิราภรณ์ พันธุ์พึ่ง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

519
58003353007
นางสาววรดา ชมดี
ศิลปศาสตรบัณฑิต

520
58003302048
นางสาววรรณเลขา แต้มพงษ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

521
58003353032
นางสาววรรณวิสา ชลวัฒนโยธิน
ศิลปศาสตรบัณฑิต

522
58003353053
นางสาววรรณ์สิริ บำรุงศิริ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

523
57003381072
นายวรวิทย์ หาดเจียง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

524
58003381029
นายวรุตม์ เหลี่ยมแก้ว
ศิลปศาสตรบัณฑิต

525
58003302043
นางสาววาสนา พวงเหนียว
ศิลปศาสตรบัณฑิต

526
58003302041
นางสาววิจิตรา พรมพิลา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

527
58003348012
นายวิชนุ จันทร์ไตรรัตน์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

528
58003381056
นายวิชัย รอบุญ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

529
58003381015
นางสาววิมลพร วงษ์โคตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

530
58003302047
นางสาวศศิประภา หรือโอภาส
ศิลปศาสตรบัณฑิต

531
58003367009
นางสาวศินรินธาร มงคลพิมพ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

532
58003381011
นางสาวศิรดา ย้อยกระโทก
ศิลปศาสตรบัณฑิต

533
58003381098
นางสาวศิรินาถ แสนโม่
ศิลปศาสตรบัณฑิต

534
58003381088
นางสาวศิริประภา ทรงโฉม
ศิลปศาสตรบัณฑิต

535
58003302007
นางสาวศิริลักษณ์ มนพรมมา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

536
58003381034
นางสาวศิวพร ภาวนา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

537
57003348033
นายศิวัฒน์ ศิริสุขะ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

538
58003345019
นางสาวศุภนุช ชำนาญไพร
ศิลปศาสตรบัณฑิต

539
58003381099
นางสาวศุภรัตน์ เที่ยงเจริญ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

540
58003353016
นายศุภวัฒน์ วงค์ศรีทา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

541
58003381052
นางสาวสรัญญา นันทวัฒน์โสภณ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

542
58003381014
นางสาวสาวิตรี จั่นเจริญ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

543
58003345013
นางสาวสิตา น้อยสกุล
ศิลปศาสตรบัณฑิต

544
58003381037
นายสิทธิกร อุโต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

545
58003381060
นายสิทธิศักดิ์ บุนนาค
ศิลปศาสตรบัณฑิต

546
58003302004
นายสิริชัย ลิมปิยประพันธ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

547
58003353003
นางสาวสิริทิพย์ ตรีสุวรรณ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

548
58003302049
นางสาวสิรินภรณ์ เกณฑ์พิมาย
ศิลปศาสตรบัณฑิต

549
58003302001
นายสิโรจน์ เทียนทอง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

550
58003381102
นางสาวสุขฤทัย เชือกกระโทก
ศิลปศาสตรบัณฑิต

551
58003353023
นางสาวสุจิตรา ปะติ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

552
58003381002
นางสาวสุดารัตน์ อินพันธ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

553
58003353045
นายสุทัศน์ ทองสว่าง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

554
57003372017
นางสาวสุธีรา ภูมิสวัสดิ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

555
58003345011
นางสาวสุนิษา ฝาเฟี้ยม
ศิลปศาสตรบัณฑิต

556
58003353009
นางสาวสุภัชชา สายทอง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

557
58003353042
นางสาวสุภาพร จันทะลา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

558
58003350014
นางสาวสุวิมล บัวพันธ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

559
58003367015
นางสาวสุวิมล สำเร็จศิลป์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

560
58003353034
นางสาวสุวิมล หาญเชิงชัย
ศิลปศาสตรบัณฑิต

561
58003353004
นายโสบิน ศากยะ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

562
58003367002
นางสาวหทัยรัตน์ ยอดพิกุล
ศิลปศาสตรบัณฑิต

563
58003372021
นายอติชาติ ปัสสาวะเท
ศิลปศาสตรบัณฑิต

564
58003353040
นางสาวอทิมา มานโสม
ศิลปศาสตรบัณฑิต

565
58003381049
นายอภิสิทธิ์ นิเต
ศิลปศาสตรบัณฑิต

566
58003381045
นางสาวอรญา ยุวะ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

567
58003381061
นางสาวอรทัย มุมขาว
ศิลปศาสตรบัณฑิต

568
58003381065
นางสาวอรุณี ตราดทรัพย์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

569
58003353017
นางสาวอัจฉริยะ ชาญด้วยกิจ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

570
54003367017
นายอัด ปัสสาพันธ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

571
58003345014
นางสาวอัมรา ใหม่ปุ้ย
ศิลปศาสตรบัณฑิต

572
58003345025
นางสาวอารยา เทียนเหลือง
ศิลปศาสตรบัณฑิต

573
58003353047
นางสาวอารยา มะติมุ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

574
58003381087
นางสาวอารวี พุทธา
ศิลปศาสตรบัณฑิต

575
58003381067
นางสาวอารียา โปร่งกมล
ศิลปศาสตรบัณฑิต

576
58003381026
นางสาวอารีรัตน์ เทศพานิช
ศิลปศาสตรบัณฑิต

577
55003348011
นายอำนวย บุญก่อเกื้อ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

578
57003350004
นางสาวอิสริยา เจริญรัตน์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

579
58003302016
นางสาวอุดมพร บรรพชาติ
ศิลปศาสตรบัณฑิต

580
58003302044
นายอุดมศักดิ์ ปานอำพันธ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต

581
60003355001
นางสาวChengdan Zhao
ศิลปศาสตรบัณฑิต

582
60003355002
นางสาวHuali Gou
ศิลปศาสตรบัณฑิต

583
60003355003
นางสาวYao Gong
ศิลปศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อันดับ 1

584
58003362191
นางสาวเทวิกา เผือกแก้ว
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

585
58003362062
นางสาววีรวรรณ นากเกิด
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อันดับ 2

586
58003362001
นางสาวพาฝัน ติรวรรณรัตน์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

587
58003362006
นางสาวสุดามาส ภูมิทอง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

588
58023362012
นายไพโรจน์ สุขเกษม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

589
58023362085
สิบตำรวจเอกพีรพล จรัญกิจ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

590
58023362042
นางสาวกนกวรรณ หลักทอง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

591
58003362101
นางสาวกรรณิกา เสือชื่น
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

592
58023362110
สิบตำรวจโทกฤษฎา ประเสริฐพงษ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

593
58023362087
นายกฤษฎา วิเชียรบุตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

594
58003362187
นายกฤษณชัย ปิ่นนาค
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

595
58003362038
นายกฤษดา ลิ้มประเสริฐ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

596
58003362159
นางสาวกาญจนา อดใจ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

597
58003362097
นางสาวกาญจนาพร ศรีชมภู
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

598
58003362016
นางสาวกาญจนาภรณ์ ชุมนุมชาติ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

599
58003362049
นางสาวกานต์จรัตน์ ครบกลาง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

600
58003362132
นายกิตติวินท์ สงวนพันธ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

601
58003362103
นายกิตินันท์ ลิเซ็น
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

602
58023362009
นางสาวกุลนัดดา จำรัสวงศ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

603
56003362132
นายเกรียงศักดิ์ กาญจนเกตุ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

604
58003362084
นางสาวขวัญใจ พิมวันนา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

605
56023362019
นายคมกริช นพเกตุ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

606
58023362086
สิบตำรวจโทคมกฤษณ์ ชันธุระ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

607
58003362052
นายคมสัน เป้าเปี่ยมทรัพย์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

608
58003362189
นางสาวจริยา สุระเสนา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

609
58003362091
นางสาวจารุวรรณ คำสีลา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

610
58003362108
นางสาวจิตตราภรณ์ เผ่าเฮ็ง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

611
58023362010
นางสาวจิตตาพร นาคน้อยประเสริฐ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

612
58003362109
นางสาวจิราพรรณ หลำพุก
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

613
58003362012
นางสาวจุฑารัตน์ คมกล้า
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

614
58023362091
นางสาวชนนิกานต์ เมฆมาก
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

615
58003362127
นางสาวชลทิชา ปัตตานัง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

616
58003362044
นายเชาวลิต สุขโสภณ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

617
58003362110
นายญาณวุฒิ ดีคำไฮ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

618
58003362048
นางสาวญาตินันท์ กีรติทวีศักดิ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

619
58003362149
นายฐิติวัสส์ สอนชาติ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

620
58003362010
นางสาวณัฏฐธิดา โกสุม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

621
58003362156
นางสาวณัฐกานต์ มิตรพระพันธ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

622
58023362079
จ่าอากาศเอกณัฐกิตติ์ บุญหิรัญ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

623
58003362171
นางสาวณัฐชริกา เกตุคล้าย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

624
58003362073
นางสาวณัฐธิกานต์ บุญเจริญ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

625
58003362040
นางสาวณัฐนิชา จิตรเย็น
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

626
58023362117
สิบเอกณัฐพงศ์ องแบบ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

627
58023362045
นายทศพร พงศ์ธาริน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

628
57023362127
นายทศพล เชาวนะพานิช
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

629
58003362206
นางสาวทิพวัลย์ นิลทรัพย์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

630
58003362037
นายธงชัย พรมที
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

631
58023362088
นายธนปติ ไทเศรษฐวัฒน์กุล
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

632
58003362143
นายธนพรรณ คนเสงี่ยม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

633
58003362180
นายธนพล ยังให้ผล
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

634
57003362148
นายธนพล สะสินทร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

635
57003362016
นายธนวัฒน์ ทองดี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

636
58023362102
สิบโทธเนศ นาสวน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

637
58003362131
นายธวัชศักดิ์ คชชะ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

638
58003362168
นางสาวธัญญลักษณ์ ปราณีชาติ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

639
58003362013
นางสาวธัญญารัตน์ สลัดโท
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

640
58003362129
นางสาวธิมาพร แวมประชา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

641
58003362154
นายธีระวัฒน์ แสงรัตนาภรณ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

642
57003362203
นายนครินทร์ งามไมตรีประเสริฐ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

643
58003362157
นางสาวนภสร อุ่นแล่
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

644
56003362194
นายนราพันธ์ แซ่กัว
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

645
58003362051
นางสาวนริศรา ศรีบุษย์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

646
57023362134
นางสาวนวัชภรณ์ บุญสร้าง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

647
57023362201
นางสาวน้ำผึ้ง สิงห์ทองยาม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

648
58003362203
นางสาวน้ำฝน ใจตรง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

649
58003362072
นางสาวนิรชา สุขเลิศ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

650
58023362148
สิบโทนิรันดร เพาะนาไร่
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

651
58003362176
นายนิรุธ หมื่นสุนทร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

652
58023362121
นางสาวนิสากร เพชรศิริ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

653
57023362167
นางสาวนุสรา แซ่อึ้ง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

654
58003362153
นางสาวเนตรนภา ขวัญข้าว
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

655
58003362165
นางสาวบุษยมาศ หนวดหอม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

656
58003362029
นางสาวเบญจวรรณ กัณเหตุ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

657
58003362196
นางสาวปนัดดา ปราบรัตน์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

658
58003362096
นางสาวปนัดดา ละโป้
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

659
58003362202
นางสาวปรียา ร่มโพธิ์ทอง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

660
58003362158
นางสาวปรียาพร กิจสิพงษ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

661
58003362047
นางสาวปวีณา ภิรมย์ศรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

662
58003362093
นางสาวปวีณา วันนิ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

663
58003362085
นางสาวปัญญาพร เชิงเขา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

664
58003362122
นายปิติพร นุชเปลี่ยน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

665
58003362145
นางสาวปิยนัตย์ มณีเนตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

666
58023362001
นางสาวปิยมาภรณ์ เกียรติเลิศธรรม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

667
58003362069
นางสาวผกามาศ นวนิตย์วรานนท์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

668
58003362028
นางสาวพรนภา รุ่งแจ้ง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

669
58003362163
นางสาวพรเพ็ญ สมคีรีวัฒน์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

670
58003362116
นางสาวพรรณราย พิมพ์สกุล
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

671
58003362133
นายพลสินธ์ วงค์กำภู
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

672
58003362025
นายพลากร สมบูรณ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

673
58003362074
นางสาวพัทราพร บุญสิทธิ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

674
58003362065
นางสาวพิไลวรรณ มั่งเจริญ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

675
58003362125
นายพีรเกียรติ โตบุญ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

676
58003362019
นายพีรพล ชัยยม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

677
58023362109
พันจ่าโทเพียวพันธุ์ ลุผักชี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

678
58003362007
นางสาวแพรวพรรณ สมมิตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

679
58023362073
นายไพฑูรย์ สีดำ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

680
58003362164
นายภาณุพงศ์ สุดเสมอใจ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

681
58023362150
สิบเอกภานุวัฒน์ เพชรพรรณ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

682
58003362204
นางสาวมณฑกานต์ กุศล
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

683
58003362018
นายมณฑล สุนลี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

684
57003362209
นายมารุต วงสุรินทร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

685
58003362095
นางสาวเมธาวี เสือแสง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

686
58003362183
นางสาวรติยากร ติระวัฒน์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

687
58003362105
นางสาวรัชชา โสมเมา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

688
58003362030
นางสาวรัตนมน สุขชำนาญ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

689
58023362027
นางสาวรุ่งนภา บุญรอด
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

690
58003362077
นางสาวรุจิรัตน์ ศรีสะเกษ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

691
58003362117
นางสาวลลิตา บุญเจือ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

692
58003362135
นายเลอพงศ์ สุขขะ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

693
58023362120
นายวรเมธ ใจเที่ยง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

694
58003362034
นางสาววรรณดี เชื้อสุข
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

695
58003362100
นางสาววรรณนิสา ประเสริฐ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

696
58003362162
นางสาววรรณพร สุวรรณเกตุ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

697
58003362148
นายวราวุฒิ เสนน้อย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

698
58003362056
นางสาววริศรา พัฒนาเสวิน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

699
58003362089
นางสาววลัยพร เมืองสีดา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

700
58023362108
สิบเอกวศิน สัจจานุรักษ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

701
58023362133
สิบตำรวจโทวัฒนพงศ์ คงเจริญ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

702
58003362009
นางสาววิภาวรรณ์ ภู่โต๊ะยา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

703
58003362138
นายวิศวะ โค้วเจริญ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

704
58003362057
นายวีระพล แพนุ้ย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

705
57003362146
นายศราวุธ สุนทรโชติ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

706
58003362011
นางสาวศศิประภา สมประสงค์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

707
58003362197
นางสาวศศิพิมพ์ หาญสุวรรณ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

708
58003362079
นางสาวศศิวลี ราษฏร์นิยม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

709
58003362059
นางสาวศิริรัตน์ ธรรมบุตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

710
58003362024
นางสาวศิริลักษณ์ สุขเอิบ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

711
58023362130
นางสาวศิวะกานต์ อุดมศรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

712
58003362207
นางสาวศุภวรรณ วอทอง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

713
58003362198
นายสมโภช ขลุ่ยโนรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

714
57023362124
สิบตำรวจโทสรรเสริญ ทองอ่อน
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

715
58003362113
นางสาวสร้อยสุดา รักษาวงษ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

716
58003362042
นางสาวสโรชา คล้ายแสงจันทร์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

717
58003362023
นายสัญลักษณ์ มะโนอิ่ม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

718
58003362087
นายสาธิต อนันตชัย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

719
58003362071
นายสิทธิกร ปานพูล
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

720
58003362121
นางสาวสิรภัทร รวมทรัพย์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

721
58003362002
นางสาวสิรินภา โกสุระ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

722
58003362005
นางสาวสุกานต์ดา ณรังษี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

723
58003362046
นายสุเทพ เจริญรัตน์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

724
58003362083
นางสาวสุนารี แตงเขียวสกุณี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

725
58003362027
นางสาวสุปรียา เนียมประดิษฐ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

726
58003362186
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างอารมย์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

727
58003362008
นางสาวสุภารักษ์ จุลโลบล
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

728
58003362092
นางสาวสุภาวดี ร้อยสา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

729
58023362154
นายสุวัฒน์ มิตรอุปถัมภ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

730
58003362184
นางสาวสุวีณา นันท์ตา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

731
58003362112
นางสาวเสาวนี แก้วจันดา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

732
58023362104
นายอนันต์ พุ่มพวง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

733
58003362035
นายอนุรักษ์ แพน้อย
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

734
58003362045
นายอนุศักดิ์ กรัตพงศ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

735
58003362128
นางสาวอรทัย ภักดีนิมิตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

736
58023362145
นางสาวอรอนงค์ แวดเวียง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

737
58003362063
นางสาวอริสา เศรษฐีแม่กลอง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

738
58003362152
นางสาวอัตติมา อินทสวัสดิ์
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

739
58003362078
นางสาวอัมพร เจริญศรี
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

740
58003362021
นายอัษฎาวุฒิ ทัดเทียม
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

741
58003362172
นางสาวอารีรัตน์ รักอยู่
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

742
58003362144
นางสาวอุทัยวรรณ ใกล้บุผา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต อันดับ 1

743
58023665024
นายวุฒิชัย วาดไธสง
นิติศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

นิติศาสตรบัณฑิต อันดับ 2

744
58003665012
นางสาววาสนา จีนเป็นวงค์
นิติศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

745
58023665022
นายสมบัติ แผ่ไพศาล
นิติศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

นิติศาสตรบัณฑิต

746
58003665029
นางสาวกานต์รวี ช่วงไธสง
นิติศาสตรบัณฑิต

747
58003665003
นายกิตติศักดิ์ อินรอด
นิติศาสตรบัณฑิต

748
58003665021
นายเกรียงศักดิ์ ใจเย็น
นิติศาสตรบัณฑิต

749
58003665047
นายเจตพล พูนพิพัฒน์
นิติศาสตรบัณฑิต

750
58003665006
นางสาวชวัลลักษณ์ สังข์วัย
นิติศาสตรบัณฑิต

751
56003665017
นางสาวญาณิศา มีพงษ์
นิติศาสตรบัณฑิต

752
58003665038
นางสาวณัฏฐ์ปภัส อุดมพรหมกุล
นิติศาสตรบัณฑิต

753
58003665017
นายธนนันท์ รุ่งเรือง
นิติศาสตรบัณฑิต

754
58023665016
นายพงศ์ดนัย คะวิลัย
นิติศาสตรบัณฑิต

755
58003665014
นางสาวพิชญ์สินี อัชวรานนท์
นิติศาสตรบัณฑิต

756
58023665008
นายวิเชียร เกตุรัตน์
นิติศาสตรบัณฑิต

757
57003665004
นายวิทยา นามชารี
นิติศาสตรบัณฑิต

758
57003665005
นางสาวศศิธร อักษร
นิติศาสตรบัณฑิต

759
58023665002
สิบตำรวจโทสรายุทธ์ อุดมทรัพย์สุบิน
นิติศาสตรบัณฑิต

760
57003665023
นายสาธร ภักดีอุดม
นิติศาสตรบัณฑิต

761
58003665040
นางสาวหริณโรจน์ โนนซี
นิติศาสตรบัณฑิต

762
57023665006
นายอรรถพล เทียนประสิทธิกุล
นิติศาสตรบัณฑิต

รัฐศาสตรบัณฑิต อันดับ 1

763
58003666046
นายสุทัศน์ ทาบล
รัฐศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

รัฐศาสตรบัณฑิต อันดับ 2

764
58003666017
นางสาวสุนารี จอมคำ
รัฐศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

765
58003666030
นายพรชัย พิทักษ์ทรัพย์
รัฐศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

รัฐศาสตรบัณฑิต

766
58003666071
นางสาวกุสุมา สอนประไพ
รัฐศาสตรบัณฑิต

767
58003666002
นางสาวขนิษฐนันท์ ชานอก
รัฐศาสตรบัณฑิต

768
58003666067
นางสาวครองศิริ พรมอินทร์
รัฐศาสตรบัณฑิต

769
58003666023
นางสาวจิราพร ชูวิวัฒน์กุล
รัฐศาสตรบัณฑิต

770
58003666019
นางสาวณัฐริกา ก้อนเงิน
รัฐศาสตรบัณฑิต

771
58003666066
นายณัฐวุฒิ สุขทัศน์
รัฐศาสตรบัณฑิต

772
58003666028
นางสาวธิดารัตน์ มีศรี
รัฐศาสตรบัณฑิต

773
58003666069
นางสาวนันทวัน เกตษา
รัฐศาสตรบัณฑิต

774
58003666027
นายปฐวี จันทา
รัฐศาสตรบัณฑิต

775
58003666062
นางสาวเปรมวดี ลิ้มสวัสดิ์
รัฐศาสตรบัณฑิต

776
58003666059
นางสาวพัชรี ปลีน้อย
รัฐศาสตรบัณฑิต

777
58003666048
นางสาวมารีตา กันนิยม
รัฐศาสตรบัณฑิต

778
58003666031
นายวิโรจน์ แก้วมหาวงค์
รัฐศาสตรบัณฑิต

779
58003666065
นางสาวศศินา ศรีพวงษ์
รัฐศาสตรบัณฑิต

780
58003666022
นางสาวสุนิสา วงศ์กำภู
รัฐศาสตรบัณฑิต

781
58003666061
นางสาวอภิญญา กลับกลั่น
รัฐศาสตรบัณฑิต

782
58003666064
นางสาวอรญา วารินทร์
รัฐศาสตรบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 1

783
58003212048
นางสาวนุชติกานต์ รักพร้า
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

784
58023212046
นางสาวศศิวิมล หิ้งทอง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

785
58023212018
นางสาวนิสารัตน์ สีภู
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

786
58003212087
นางสาวกาญจนสุดา สีมายา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

787
58023212042
นางสาวขวัญตา บุญยรักษ์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

788
58023212002
นางสาววิภาดา มลีรัตน์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

789
58003212075
นางสาวจุฑามาศ อุทิศ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อันดับ 2

790
58003212206
นางสาวแพรวนภา ช่างแกะ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

791
58003212176
นางสาวสุกัญญา กำเลิศ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

792
58003212193
นางสาวอารีรัตน์ พักสอน
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

793
58003212147
นางสาวสร้อยฟ้า แดงประเสริฐ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

794
58003212091
นางสาวจิตรานุช ศรีหนองคุ้ม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

795
58003212197
นางสาวนพวรรณ สมหมาย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

796
58003212112
นางสาววิไลภรณ์ มุณีจันทร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

797
58003212189
นางสาวศิริวรรณ ฮกซุ่นเฮง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

798
58003212184
นางสาวกัลยาณี ไชยราช
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

799
58003212132
นางสาวรุ่งฤดี จันทร์เจริญ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

800
58003212011
นางสาวกนกวรรณ โฉมศิริ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

801
58003212061
นางสาวกนกวรรณ อินทชัย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

802
58003212072
นางสาวกมลรัตน์ ใจช่วย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

803
58023212083
นายกฤษณ์ชัย เชิงเทิน
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

804
58003212058
นางสาวกฤษณา น่วมโต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

805
58003212064
นายกลยุทธ เกิดผลมาก
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

806
58003212136
นางสาวกันตนา บุญมา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

807
58003212016
นางสาวกาญจนา ทองคูณ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

808
58003212089
นางสาวกาญจนา ทุ่งส่วย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

809
57003212047
นางสาวกาญจนา นูสาลี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

810
58003212001
นางสาวกาญจนา สมเกียรติ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

811
58003212200
นางสาวกานต์รวี แคล้วคลาด
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

812
56023212070
นายกิตติคุณ อินทรวิชัย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

813
58003212160
นางสาวกุสุมา เคนรัง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

814
58003212047
นางสาวเกษรา พิกุลเกษมศานต์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

815
58023212093
นางสาวเกสินี สุทธิวงษ์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

816
58003212119
นางสาวแก้วกมล บุญเรือง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

817
58003212049
นางสาวขวัญใจ กรัตพงค์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

818
58003212038
นางสาวจารุวรรณ จันทมาลา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

819
58023212077
นางสาวจิราพร ช่อระกำ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

820
58003212182
นางสาวจิราภรณ์ ถาฐาน
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

821
58003212204
นางสาวจิฬาภรณ์ ทิวะโต
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

822
58003212083
นางสาวจุฑามาศ เหลี่ยมโม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

823
58003212013
นางสาวจุฑาวรรณ บุญทา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

824
58003212060
นางสาวเจตจิรา สิงจานุสง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

825
58003212029
นางสาวเจนจิรา ศรีมงคล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

826
57003212198
นางสาวฉัตรฑริกา จันทร์วิเศษ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

827
58003212134
นางสาวชนนิกานต์ หอมหุล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

828
58023212035
นางสาวชมพูนุท เจริญศักดิ์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

829
58003212170
นางสาวชลิตา สุขสุมิตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

830
58003212079
นายชัยสิทธิ์ มนทักษิณ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

831
58003212196
นางสาวชาลิสา เจริญสุข
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

832
58003212188
นางสาวชุติปภา วิริยะ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

833
58003212168
นางสาวณัฐพร บัวแสง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

834
58003212100
นางสาวณัฐวรรณ วัฒนะ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

835
58003212162
นางสาวณัสสญา มุ่งกอบกลาง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

836
56003212184
นางสาวณิชาภัทร แสงครุฑ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

837
58003212009
นางสาวณิรัชฎา บัวทอง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

838
58003212042
นางสาวทัณฑิกา สุขสวัสดิ์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

839
58023212053
นางสาวธนัญญา จันทร์แสง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

840
58003212063
นายธนา วิวัฒน์วานิช
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

841
58003212028
นางสาวธนาพร มณทาชาติ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

842
58003212106
นางสาวธวัลหทัย เกตุมาก
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

843
58023212084
นางสาวธารารัตน์ คชรัตน์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

844
58003212088
นางสาวธีดา ขวัญดี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

845
58003212158
นางสาวธีรดา จำเรืองเนตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

846
58003212093
นางสาวนตพร ตาลน้อย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

847
58023212092
นางสาวนฤมล เจริญศรี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

848
58003212065
นางสาวนฤมล โภคมูลผล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

849
58023212090
นางสาวนลวรรณ คล้ายมงคล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

850
58003212138
นางสาวนัทธมน เหมือนตา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

851
58003212006
นางสาวนันทวรรณ ฮะซิ้ม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

852
57023212158
นางสาวนันทิกานต์ กูลกิจ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

853
58003212186
นางสาวนิตา ฉุนกระโทก
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

854
58003212122
นางสาวนิรชา คุ้มนาค
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

855
58003212212
นางสาวนิอัสรา ดือราแม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

856
58003212159
นางสาวเนตรทิพย์ แดงสี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

857
58003212211
นางสาวเบญจวรรณ ศรีสวัสดิ์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

858
58003212007
นางสาวใบเฟิร์น พุกเขียว
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

859
56003212087
นางสาวปนัดดา ฉิมณรงค์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

860
58003212208
นางสาวปรมาภรณ์ จันทมิฬ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

861
58003212095
นางสาวปองขวัญ ช่างคิด
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

SEE ALSO  รวมค่าเทอมโรงเรียนปี 2022 อัพเดทใหม่ล่าสุด ไม่ต้องหาที่ไหน เพราะที่นี่มีให้ครบ

862
58023212099
นางสาวปัทมพร ชาญเชี่ยว
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

863
58003212152
นางสาวปัทมา ธนสถิตย์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

864
58003212053
นางสาวปาริฉัตร นิยมกิจ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

865
58003212169
นางสาวปิยธิดา เล็กศิริ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

866
58003212120
นางสาวปิยะธิดา ท้วมเจริญ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

867
58003212178
นางสาวปุณยนุช ธาราดล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

868
58003212077
นางสาวผกาแก้ว อินเสน่หา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

869
58003212177
นางสาวพรปวีณ์ คำพลอย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

870
58003212024
นางสาวพรหมพร พรมตะโก
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

871
58023212030
นายพศวีร์ จัตุกูล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

872
58003212103
นางสาวพัชราภรณ์ ทองเจริญ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

873
58003212104
นายพีรดนย์ วังวล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

874
58003212098
นางสาวเพ็ญนภา บุญคีรี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

875
58003212155
นางสาวภรัณยา ชามาตย์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

876
58003212154
นางสาวภุมรินทร์ มิดำ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

877
58003212146
นางสาวมนวิภา เย้ข้อ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

878
58023212011
นางสาวมีนา สลึงทอง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

879
58003212066
นางสาวรัชฎา ประทุมแดง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

880
58023212078
นางสาวรัตนา คำแสง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

881
57003212164
นางสาวริญญ์นภัส รัตน์พงศานนท์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

882
58003212023
นางสาวฤทัยรัตน์ เบ็ญพาด
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

883
58003212010
นางสาวลลิตา หาญใจ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

884
58003212175
นางสาวลัดดา เสนานุช
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

885
58003212031
นางสาววชิราภรณ์ บิณฑบาตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

886
58003212078
นายวทัญญู ฤทธิกุล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

887
58003212150
นางสาววริยา มินา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

888
58003212141
นายวัชรพล ใจนุกูล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

889
58003212107
นางสาววันทนา พานิชอัตรา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

890
58003212165
นางสาววันวิสาข์ ทรงศักดิ์ศรี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

891
58023212029
นางสาววารินทร์ อำไพเจริญ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

892
58003212203
นางสาววิลาวัลย์ ก้านสันเทียะ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

893
58003212190
นางสาววิไลพร ทองศรี
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

894
58023212070
นางวิไลลักษณ์ แซ่ปัง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

895
58003212108
นางสาวศกลวรรณ รอดเย็น
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

896
58003212191
นางสาวศศิธร เอี่ยมสอาด
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

897
58003212194
นางสาวศิราภรณ์ สังข์ไว
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

898
58003212121
นางสาวศิริลักษณ์ แกล้วกล้า
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

899
58003212073
นางสาวศิริลักษณ์ ใจใหญ่
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

900
58023212013
นางสาวศิริวิมล เทพวารินทร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

901
58003212101
นางสาวสมปรารถนา หอมคล้าย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

902
58023212085
นางสาวสมฤทัย มหิธิธรรมธร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

903
58003212151
นายสหกิจ ล้อจงเฮง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

904
58003212025
นางสาวสายรุ้ง ลอยรัตน์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

905
58003212018
นางสาวสิรามล ศรีทอง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

906
58003212003
นางสาวสิริลักษณ์ ชาติสุภาพ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

907
58003212125
นางสาวสิวิภา นนทรัตน์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

908
58003212002
นางสาวสุกัญญา แผ่นจันทร์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

909
58003212096
นางสาวสุณิศา ตรัสรู้
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

910
58023212094
นางสาวสุนันทา สุขเกษม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

911
58003212012
นางสาวสุปราณี คะเรารัมย์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

912
58003212205
นางสาวสุพัตรา เชื่อฟัง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

913
58003212041
นางสาวสุพัตรา ทีประติ้ว
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

914
58003212045
นางสาวสุพัตรา นงค์พรมมา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

915
58003212180
นางสาวสุพัตรา เปรมไธสง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

916
58003212090
นางสาวสุภาภรณ์ ปักกะสัง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

917
58003212036
นางสาวสุวรรณา ไทยเจริญ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

918
58003212062
นางสาวสุวรรณา ศิริสุนทร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

919
58023212068
นางสาวหนึ่งฤดี รัตนสร้อย
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

920
58003212055
นางสาวหนึ่งฤทัย นาคูณ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

921
58003212059
นางสาวอติกานต์ ภาระกิจ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

922
58003212102
นางสาวอนัญญา อาจวงษ์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

923
58003212085
นางสาวอภิญญา กายบุตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

924
56003212233
นางสาวอภิญญา พูลสวัสดิ์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

925
58003212157
นายอภิสิทธิ์ สำเภา
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

926
58003212156
นางสาวอมราวดี แซ่ตั้น
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

927
58003212148
นางสาวอรนิชา ศิริมงคล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

928
58003212034
นางสาวอรพรรณ ปุมสันเทียะ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

929
58003212185
นางสาวอรยา นอมวัน
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

930
58003212195
นางสาวอรวรรณ จันทุม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

931
58003212181
นางสาวอรวรรณ ตาพยุง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

932
58003212183
นางสาวอรอุมา เกาะประเสริฐ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

933
58003212017
นางสาวอัญชลี เสนาคำ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

934
58003212213
นายอับดุลไฟซอล และหะ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

935
58003212161
นางสาวอัมพิกา สัตตุสะ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

936
58003212032
นางสาวอารยา เที่ยงพุ่ม
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

937
58003212142
นางสาวอารยา เสนาะสรรพ์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

938
58023212010
นางสาวอารี ประเสริฐ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

939
58003212192
นางสาวอารีรัตน์ นะโส
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

940
58003212068
นางสาวอินทิรา ปัดยะคัง
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

941
58003212105
นางสาวอิศริญา ศรีกูล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

942
58023212007
นางสาวอุษณีย์ มีสมยุทธ์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีบัณฑิต

943
55003201006
นายกิตติศักดิ์ ล้อเจริญ
เทคโนโลยีบัณฑิต

944
58003201010
นางสาวจาริยา เซะวิเศษ
เทคโนโลยีบัณฑิต

945
58003201006
นายจิรายุ พูลมนัส
เทคโนโลยีบัณฑิต

946
58003201002
นายณัฐ มานะ
เทคโนโลยีบัณฑิต

947
56003201008
นายทนงศักดิ์ สนามพลี
เทคโนโลยีบัณฑิต

948
58003201009
นายธีรวัฒน์ สุขเกษม
เทคโนโลยีบัณฑิต

949
58003201013
นายปรเมศ แสงอาจ
เทคโนโลยีบัณฑิต

950
58003201015
นางสาวมณีรัตน์ บุญศวร
เทคโนโลยีบัณฑิต

951
58003201007
นายรชต แสงสว่าง
เทคโนโลยีบัณฑิต

952
58003201001
นายวิวัฒน์ สมคิด
เทคโนโลยีบัณฑิต

953
58003201014
นายสมรักษ์ ขยันหา
เทคโนโลยีบัณฑิต

954
58003201019
นายสิทธา เชาวน์ดี
เทคโนโลยีบัณฑิต

955
58003201004
นายอดิศร เพ็ชรรัตน์
เทคโนโลยีบัณฑิต

956
58003201005
นายอธิป เดชะ
เทคโนโลยีบัณฑิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 1

957
58003218009
นางสาวอาภัสรา บุญมา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

958
58003259027
นางสาวรัชติยากร เต็งห้อจั่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

959
58003269006
นางสาวธัญญรักษ์ คนหลัก
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

960
58003252006
นางสาวนันทภัค ชะอุ่มใบ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

961
58003263004
นายตุลาการ สังอ่อนดี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

962
58003244020
นางสาววรลักษณ์ จาดฮามรด
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

963
58003269010
นางสาวจินดานันท์ นาคเพ็ชร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

964
59003263008
นายจิรายุทธ อ๋อประเสริฐ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 1

วิทยาศาสตรบัณฑิต อันดับ 2

965
58003259022
นางสาวปรียารัตน์ พิสิฏฐิ์พัฒนะ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

966
58003259023
นางสาวหทัยรัตน์ ไตรดงพลอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

967
58003252002
นางสาวฉัตรชนก เทียมโคกสง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

968
58003219001
นางสาวมาลีวัลย์ สะและหมัด
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

969
59003263005
นายจันทมาศ มาโพธิ์ชัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

970
58003218019
นางสาวศศิภา บัวทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

971
58003252003
นางสาวน้ำเพชร พิมพ์ทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

972
58003218020
นางสาวปาณิสรา สนโศรก
วิทยาศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต

973
58003218025
นางสาวกนกวรรณ นิราศรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

974
55123257032
นางสาวกนกวรรณ สินสุพรรณ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

975
57003268021
นายกฤติกร ดิลกเอกธนากร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

976
57003263012
นายกฤษณะ รักคณะชาติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

977
56003126042
นางสาวกาญจนา ดอนมอญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

978
59023270028
นายกิตติ ขำจำลอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

979
59023270010
นายกิตติพงษ์ ปลอดสุทธิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

980
58003257007
นางสาวกุลธิดา เวฬุวนารักษ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

981
58003263019
นายเกรียงไกร ก๊กเฮง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

982
57003263036
นางสาวเกศนรินทร์ นรสิงหเริงฤทธิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

983
58003270033
นายคมกริช องอาจ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

984
58003244035
นางสาวจงกลนี กระกรกุล
วิทยาศาสตรบัณฑิต

985
58003257017
นางสาวจณิตตา โพธิ์สาวัง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

986
60023270027
ว่าที่เรือตรีจตุภัทร นิลสดใส ร.น.
วิทยาศาสตรบัณฑิต

987
57023257040
นางสาวจริยา เจือกุดขมิ้น
วิทยาศาสตรบัณฑิต

988
58003270005
นายจักรกฤช โพธิ์ทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

989
59023270030
นายจักรกฤษณ์ ลบแท่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต

990
60003270023
นายจักรพันธุ์ จันทรโชติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

991
58003269014
นายจิณณวัตร กันเรือน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

992
59003270042
นายจิตวัต บุญขวัญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

993
59003270004
นายจิรพันธ์ เจริญเลิศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

994
57023257079
นางสาวจิราวรรณ พิมดี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

995
58003259007
นางสาวจุติพร พุดตีบ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

996
58003244034
นางสาวเจนจิรา ศรีธรรมา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

997
57003269032
นายเจษฎา นาคพันธ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

998
57023257053
นายฉลองโชค พิมทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

999
58003257025
นายฉัตรฐาพร บุญสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1000
58003218011
นางสาวฉัตรติยา ประดิษฐธรรม
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1001
59023270005
นายเฉลิมพล เทวะปรมาภรณ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1002
58003244009
นางสาวชญาภา กิจวิวัฒนกุล
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1003
58003252008
นางสาวชฎาพร สัมพันธ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1004
58003244003
นางสาวชนาพร ลอยฟ้า
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1005
58003270010
นายชยุตพงศ์ วโรทัยอังกูร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1006
58003219004
นางสาวชลธิชา ภาวะพงษ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1007
60023270001
นายชวลิต กลิ่นมาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1008
59023270011
นายชวิศ บุญแย้ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1009
58003259016
นางสาวชัญญานุช เมืองแก้ว
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1010
58003269002
นายชัยมงคล จำปาเทศ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1011
59023270031
นายชัยวัฒน์ ศิริผล
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1012
59003270021
นายชัยวัฒน์ อ่อนสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1013
60003270042
นายชาตรี ชัยชนะ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1014
58003244018
นางสาวชุตินันท์ ฤทธิวงษ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1015
57003257004
นางสาวชุติมา เจริญช่าง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1016
58003252004
นายไชยวัฒน์ สมเงิน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1017
60023270016
นายไชยันต์ จันทร์ชูผล
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1018
58003244039
นางสาวฐิรนันท์ พลาชีวะ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1019
58003270029
นายณรงค์ศักดิ์ กันเรือน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1020
58003244027
นางสาวณัชชา เนาวโอภาส
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1021
58003257012
นายณัชพล มุ่งดำเนินกิจ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1022
60003270070
นายณัฎฐพล ซื่อตรง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1023
60023270031
นายณัฏฐพล แดงด่อน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1024
58003219008
นางสาวณัฐธิดา แสะสาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1025
59003270018
นายณัฐพงศ์ แซ่เห็น
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1026
56003270035
สิบตำรวจตรีณัฐพงศ์ เดชสุภา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1027
58003259028
นางสาวณัฐพร แฉล้มล้ำ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1028
60003270024
นายณัฐพล เสนฉิม
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1029
60003270058
นายดำรงศักดิ์ สุวรรณรักษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1030
59003270002
นายต่อสกุล ทองนาค
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1031
58003269016
นายตันติกร เอกบุตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1032
58003263012
นายไตรภพ เกียรติวิเศษชัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1033
57023257074
นายทนงค์ ยศโชติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1034
60023270005
นายทรงพล มานิมิตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1035
60003270077
นายทศพร ไรน้อย
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1036
58003259026
นางสาวทัดดาว เจริญดี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1037
60003270044
นายทัยรัฐ ดีกระจ่าง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1038
59003270025
นายธงชัย ไชยเดช
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1039
57003268018
นายธนกฤต สีกล่อม
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1040
60003270002
นายธนวัฒน์ โตศิริ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1041
60003270059
นายธนวัฒน์ ปริปุรณะ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1042
60023270013
นายธนวัต ชัยประสิทธิกุล
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1043
58003259018
นางสาวธนัดดา ตันนพรัตน์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1044
58003244015
นางสาวธนาภรณ์ หมัดโต๊ะเซ็น
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1045
58003219014
นายธนายุทธ ศาลางาม
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1046
57003269006
นายธนาศักดิ์ เชื้อสุข
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1047
59023270008
จ่าเอกธราธร ธรรมเจรจา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1048
58003268011
นายธวัชชัย พันธ์ขุนทด
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1049
60023270024
นายธวัชชัย อินทวิชัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1050
58023257033
นางสาวธาราณีย์ กุลวงศ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1051
57003268004
นายธีรพงศ์ เพทายรัตนา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1052
60023270021
สิบเอกธีรพล พลสมบัติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1053
56003268026
นายธีรภาพ อุดร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1054
58003269005
นายธีรวัฒน์ อยู่ดี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1055
60003270045
นายธีระพงษ์ ห่วงเจริญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1056
59023270014
นายธีระวุฒิ ลาลู่
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1057
58023257026
นายนทีภัทร์ ปานต๊ะละสี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1058
58003244017
นายนนทกานต์ เจียรจรูญศรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1059
60003270043
นายนพคุณ เทียมรุ่งเรืองวุฒิ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1060
58003259021
นางสาวนรวรรณ เสียงล้ำ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1061
60023270029
นายนริศ มีนะโตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1062
58003244021
นายนลธวัช พระแก้ววศิน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1063
58003263003
นายนวพรรษ โสมเมา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1064
58003259009
นางสาวนัฎฐา ศรีราตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1065
58003219002
นางสาวนัดดา แสงโพธิ์ดา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1066
58003257004
นางสาวนัทธมน ทองดีศรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1067
58003257009
นางสาวนันถยา พานิชเจริญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1068
60003270085
นายนันทวัฒน์ วนะภูติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1069
58003244029
นางสาวนัยนา เมกลิ่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1070
56003268040
นายนิตินันท์ มามีไชย
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1071
59023270027
นายนิรุตติ์ เล็กใจซื่อ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1072
57003288004
นางสาวนิศากร จูมานัส
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1073
54003498068
นางสาวนุชนาฎ สะครรัมย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1074
58003218005
นางสาวบัณฑิตา บุรกรณ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1075
58023257043
นายบุญฤทธิ์ วัชรกิตตานนท์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1076
58003218006
นางสาวบุษกร กาบตุ้ม
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1077
58003257011
นางสาวเบญจมาพร อุ่นศรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1078
58003218027
นายปฏิภาณ พันธ์ขุนทด
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1079
58003218017
นางสาวปภาวรินทร์ พุ่มพวง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1080
58003219009
นางสาวปรรัตน์ สำราญรื่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1081
58003259020
นางสาวประภาพร บัลลัง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1082
57003269002
นายประวิทย์ บัวระภา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1083
59003270014
นายปรัชญา เจิมถาวร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1084
58003257038
นางสาวปรียาภรณ์ ถีทัน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1085
58003259012
นางสาวปวีณา บัวลพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1086
58003259008
นางสาวปิยธิดา ชื่นอารมณ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1087
58003270034
นางสาวปิยะมาศ พรมเพ็ชร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1088
58023257051
นางสาวปุณณภา อิทธิธนาดล
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1089
59003270029
นายปุริศ ถิรจิตตานนท์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1090
58003269008
นายพงศกร อ่ำเจริญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1091
58003270016
นายพงศภัค เรืองโชติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1092
58003257008
นายพรชัย ณ นคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1093
60023270003
นายพศวัตร นาคสินธุ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1094
59003263017
นางสาวพัชนี แซ่อึ้ง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1095
58003259029
นางสาวพานญาฎา พานทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1096
58003270030
นายพิชิตชัย ครุฑมณี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1097
58003218010
นางสาวพิมพ์นิภา จันทนุภา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1098
58023257049
นางพิมลสิริ ธนินทรธนะวัฒน์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1099
58003269012
นายพิรุณ อิทธโยภาสกุล
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1100
58003244004
นายพิศิษฐ์ ปานศรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1101
60003270063
นายพีรพล เตียรักษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1102
59003270010
นายพีรยุทธ เอี่ยมอิศรา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1103
60003270051
นายพุฒพงศ์ ยอดเจริญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1104
58003257032
นางสาวเพ็ญธิดา ฉิมมา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1105
58023257047
นายไพรฑูลย์ ชิดเชื้อ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1106
57003269010
นายไพศาล แสงกุลโชติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1107
58003244012
นางสาวภัสรา ศรีนวนจันทร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1108
60023270022
นายภาณุพงศ์ ทรัพย์น้อย
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1109
58003244024
นายภานุพงศ์ พิมพา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1110
60003270065
นายภูมินทร์ พูลเจริญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1111
59023270009
นายภูริศ สกุลคุณสวัสดิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1112
58003244026
นายภูวนาถ รอดเพชร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1113
59023270001
นายมนตรี ศรีสำอางค์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1114
58003252001
นางสาวมนนิกา เสาร์พรมพวง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1115
58003218026
นางสาวเมธาวี สว่างแจ้ง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1116
59003270003
นายยงวิทย์ ไพหาญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1117
58003270011
นายรชตะ สุระนิน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1118
58003244008
นายรณชัย ตะสูงเนิน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1119
58003244007
นางสาวระพีพรรณ ตันเจริญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1120
59003270023
นายรัชพล ศรีนุกูล
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1121
60003270046
นายรัตนพล รุ่งเรือง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1122
58003270007
นายรุ่งรุจ สินชัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1123
58003218030
นางสาวลลิตา มาฤษี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1124
56023257014
นายเลอเกียรติ ถีระพงษ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1125
60023270006
นายวณิชพงษ์ ไชยรัตน์สัมพันธ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1126
58003244040
นางสาววนิดา ฉิมวิเศษ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1127
58003219015
นายวรจักร ภู่จันทร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1128
60003270056
นายวรชิต สายสุวรรณ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1129
58003270019
นายวรโชติ ศรทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1130
54023263015
นายวรนนท์ แสนสุขสวัสดิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1131
58003244028
นางสาววรัญญา ฉิมเพลิดนาม
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1132
58003270023
นายวโรดม สุวัชระกุลธร
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1133
57003268025
นายวสันต์ ไกรจันทร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1134
60023270017
นายวัชรพล เกตุไพบูลย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1135
58003270002
นายวัชรินทร์ วงษ์ตุรัณต์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1136
60003270062
นายวัชรินทร์ สินสมศักดิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1137
58003244010
นายวัฒนา สุขศรีสวัสดิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1138
58003257010
นางสาววิชุดา ทองรินทร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1139
57003288001
นายวิทยา ต่อติด
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1140
58023257015
นายวิทยา ตันเต็ง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1141
59003270015
นายวิทวัส สิ่วไธสง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1142
58003259005
นางสาววิภาวดี ตอนนอก
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1143
58003269013
นายวิษณุ หงษ์มัง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1144
55123257034
นายวีรศักดิ์ เอ้วะเม
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1145
57003218009
นายวีระเทพ จันทร์นาง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1146
58023257025
นายวุฒิพิทักษ์ รัตนวารีกิจ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1147
58003219016
นางสาวเวนิกา สีลาเกิ่ง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1148
59003270013
นายศรราม สายเงิน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1149
56003268030
นายศรราม โสมากุล
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1150
59023270033
นายศราวุฒิ อยู่เปลา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1151
59023270020
นายศักดิ์ดา ทูคำมี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1152
58003257034
นางสาวศิรินภา สมโภชน์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1153
57003244029
นายศิวกร เจริญวัฒนา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1154
54003287027
นายศิวรักษ์ วิบูลศรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1155
59003270036
นายศุภกร ศรีไพบูลย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1156
60023270004
นายศุภชัย มั่งมีผล
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1157
57023257086
นายศุภฤกษ์ ไกรเกริกฤทธิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1158
59023270025
นายสถาพร ตันสุวรรณรัตน์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1159
58003269017
นายสมเกียรติ เนียมตะเพียนทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1160
57003269007
นายสมชาย น้อยอยู่
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1161
58003218004
นางสาวสมฤทัย ละเต็บซัน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1162
58003259019
นางสาวสรภัส สมโภชน์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1163
57003269026
นางสาวสร้อยสกาว หนองกูล
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1164
58003219012
นางสาวสโรชา สมคิด
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1165
58003257015
นายสัณหวัจน์ คนหมั่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1166
57003263018
นายสัตตดารา แย้มสงค์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1167
60003270049
นายสันติ รัตนแพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1168
58003259002
นายสันติชัย เข็มทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1169
57003263004
นายสันติภาพ ระโหฐาน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1170
60023270010
สิบโทสันติสุข ผ่องเอี่ยม
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1171
58003257029
นางสาวสายใจ พาสัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1172
60003270048
นายสาวิทย์ คงเจริญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1173
58003219007
นายสิทธิกร พิมพ์เงิน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1174
58003244023
นายสิทธิณัฐ แก้วเกตุ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1175
57003288010
นางสาวสิริกาญจน์ ทรัพย์สิน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1176
58003252009
นางสาวสิริพร จิ๋วสำอางค์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1177
57003244037
นางสาวสิริลักษณ์ เหราบัติ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1178
58003257016
นางสาวสิริวิมล โนนพรักษ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1179
58003263009
นายสืบพงศ์ สุขมาก
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1180
57003269030
นายสุขเกษม น้อยแสง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1181
59003270017
นางสาวสุชาวดี บัวลพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1182
56003268048
นายสุทธวีร์ เนื่องจำนงค์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1183
59023270004
นายสุนทร พิศิฏฐศักดิ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1184
58003218028
นางสาวสุนิสา มาแสง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1185
57003257014
นายสุพัฒน์ สุวรรณโฆษิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1186
54003286009
นางสาวสุภัตรา เพ็งแก้ว
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1187
57003269031
นางสาวสุภาณี อินกล่ำ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1188
58003257005
นางสาวสุมิลทร์ญา อามาตย์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1189
60023270007
นายสุเมธ สุขสมบูรณ์ศิลป์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1190
59003270026
นายสุรเทพ ณ รังษี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1191
59023270021
นายสุริยา สาลีนนท์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1192
57003268011
นายสุริยา โสภา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1193
60003270069
นางสาวสุวนันท์ พันลึก
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1194
58003257033
นางสาวสุวนันท์ วอนศรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1195
57003268017
นายสุวิทย์ ชมชื่น
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1196
58003244019
นางสาวสุุวรรณี คงสอน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1197
58003259013
นางสาวเสาวนีย์ ลือชาพันธ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1198
58023257041
นายโสภณ ตะยะชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1199
60003270054
นายโสฬส วงษ์จินดา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1200
58003244013
นายอกนิษฐ์ สุดสงวน
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1201
57003268016
นายอธิวัฒน์ โสภณวรกุล
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1202
57003268027
นายอนุชา อยู่ดี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1203
60003270076
นายอนุชาติ ชมภูนุช
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1204
54003286010
นายอนุวัช กันทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1205
58023257032
นายอนุสรณ์ หมัดสอิ๊ด
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1206
60003270027
นายอภิสิทธิ์ ยิ่งเจริญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1207
60023270033
นายอภิสิทธิ์ โสภรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1208
58003219021
นางสาวอรญา เรืองโภชน์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1209
60023270008
นายอรรคพล เอี่ยมคง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1210
58003270031
นายอรรถชัย ราชอาษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1211
58003218015
นางสาวอรวรรณ นพเทาว์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1212
58003218014
นางสาวอรวรรณ เหล็กนางรอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1213
58003219003
นางสาวอรอนงค์ บุตรอินทร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1214
54003286003
นางสาวอริยา ศรทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1215
60003270061
นายอลงกรณ์ บัวตะคุ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1216
60023270034
นายอัครกิจ วงศ์ทอง
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1217
58003270009
นายอัครพงษ์ แสนสี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1218
58003257042
นายอับดุลเราะมาน ดอเล๊าะ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1219
59003270043
นายอัษฎาพงศ์ การดี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1220
60023270023
นายอาทิตย์ กีโดย
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1221
58003257035
นายอานนท์ ทัพธานี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1222
57003263032
นายอานันต์ ศรณรงค์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1223
60023270035
นายอานันท์ อยู่สุวรรณ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1224
58003259017
นางสาวอารยา มาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1225
57003287002
นางสาวอาลิษา การะพิทักษ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1226
54003286011
นายอิทธิพงษ์ แดงเจริญ
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1227
54023263021
นางสาวอุปถัมภ์ โสภารัตน์
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1228
58003259010
นางสาวอุมาภรณ์ ทักวงศรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1229
58003270021
นางสาวอุไรวรรณ สลับศรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต

1230
57003268030
นายเอกชัย กันตสีโล
วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อันดับ 2

1231
58003534016
นางสาวกาญจนา อินทรสวัสดิ์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
อันดับ 2

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1232
58003534036
นายกมลภพ จิตร์สุภา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1233
58003534024
นางสาวจุฑารัตน์ เกียรติปรีชา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1234
55123534004
นายชัยธวัช แจ้งยิ้ม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1235
58003534001
นายชุณหวรรณ รอดตา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1236
55123534006
นายทรงพล อวยพร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1237
58023534017
นายทศพร ถนอมทรัพย์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1238
58003534025
นายธนวัฒน์ สุขเกษม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1239
57003534010
นายธรรมยุทธ ทองมา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1240
57003534004
นายธันวา จิตรานนท์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1241
57003534007
นายธานี มานะวะ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1242
58003534031
นางสาวนัฐมล โฉมสอาด
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1243
57003534009
นายบุณยกร ม่วงศรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1244
58003534002
นายปฏิภาณ สังสีราช
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1245
58003534008
นางสาวประกาย เนื่องจำนงค์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1246
56003534009
นายปริญญ์ ถาวรกันต์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1247
58003534034
นายพรหมมินทร์ พลายแก้ว
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1248
58003534005
นางสาวพุทธรักษา สูงเสริฐ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1249
57003534020
นางสาวเพชรา นิลอ่อน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1250
58003534027
นายเพทาย ศรีธรรม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1251
58003534010
นายภาณุพงศ์ เสวก
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1252
58003534019
นายมาวิน สระบุรินทร์
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1253
58003534011
นายเรืองเดช จูไหล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1254
57003534037
นายฤทธิเดช เกิดแก้ว
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1255
57003534012
นางสาววรรณิศา บัวคลี่
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1256
55123534024
นายวรรตพงษ์ หอมหวน
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1257
58003534014
นายวัชรินทร์ เจริญสุข
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1258
57003534014
นายสมเกียรติ กำเนิดเรือง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1259
58003534032
นายสิทธิศักดิ์ สังข์สาลี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1260
58003534018
นางสาวสิรีธร ปัญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1261
58003534015
นายอนุกูล น้อยจินดา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1262
58003534033
นายอมรเทพ ปรัชญกุล
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

1263
58003534022
นางสาวอังศุธร มาลัย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

บัญชีบัณฑิต อันดับ 1

1264
58023490047
นางสาวกฤตภัค เวียงสิมมา
บัญชีบัณฑิต
อันดับ 1

1265
58023490038
นางสาวอาจารี จันทร์ไชย
บัญชีบัณฑิต
อันดับ 1

1266
58003490063
นางสาวบุษราคัม ลาน้อย
บัญชีบัณฑิต
อันดับ 1

บัญชีบัณฑิต อันดับ 2

1267
58003490028
นางสาวศศิวิมล จันทร์ฉาย
บัญชีบัณฑิต
อันดับ 2

บัญชีบัณฑิต

1268
58003490026
นางสาวกนกวรรณ จันทรมิตร
บัญชีบัณฑิต

1269
58023490083
นางสาวกนิษฐา ศรอากาศ
บัญชีบัณฑิต

1270
58023490046
นางสาวกรชนก ศรีจันทรา
บัญชีบัณฑิต

1271
58003490007
นางสาวกฤษณา รุ่งแสง
บัญชีบัณฑิต

1272
58003490070
นางสาวกัญญา ชมภูนุช
บัญชีบัณฑิต

1273
58003490045
นางสาวกัลยาณี ปัญญานาง
บัญชีบัณฑิต

1274
58023490072
นางสาวกาญจนา บุญรักษา
บัญชีบัณฑิต

1275
58003490067
นางสาวจิราวรรณ สิงห์โคกกรวด
บัญชีบัณฑิต

1276
57003490025
นางสาวจุฑาทิพย์ บุญคีรี
บัญชีบัณฑิต

1277
57023490016
นางสาวชนิดาภา คงฉลวยคีรี
บัญชีบัณฑิต

1278
58003490016
นางสาวชมพูนุช จอกแก้ว
บัญชีบัณฑิต

1279
58023490103
นางสาวชลาลัย พ่วงสวัสดิ์
บัญชีบัณฑิต

1280
58023490150
นางสาวชาริณี หนูแก้ว
บัญชีบัณฑิต

1281
58023490143
นางสาวฐิติชญาณ์ ประดิษฐ์พงศภัค
บัญชีบัณฑิต

1282
56003490012
นางสาวฐิติมา วิงฉิมพลี
บัญชีบัณฑิต

1283
58003490034
นางสาวณัฏฐรินีย์ ศรีเสงี่ยม
บัญชีบัณฑิต

1284
58023490121
นางสาวณัฐญา ผึ้งคำ
บัญชีบัณฑิต

1285
58003490035
นางสาวณัฐมล คันทะศรี
บัญชีบัณฑิต

1286
58003490037
นายณัฐวัฒ บุญเจริญ
บัญชีบัณฑิต

1287
58023490151
นายณัตถะพล ศิริเลิศ
บัญชีบัณฑิต

1288
58003490003
นางสาวทิฆัมพร เงินลา
บัญชีบัณฑิต

1289
58003490039
นางสาวทิพย์พิมล พวงมณี
บัญชีบัณฑิต

1290
58003490027
นางสาวทิพวัลย์ เรืองยงค์
บัญชีบัณฑิต

1291
58003490022
นายธีรภัทร จันทนา
บัญชีบัณฑิต

1292
58003490038
นางสาวนราทิพย์ มาเจริญ
บัญชีบัณฑิต

1293
58003490029
นางสาวนฤมล เจริญสุข
บัญชีบัณฑิต

1294
58003490023
นางสาวนัฐมล ทวนดิลก
บัญชีบัณฑิต

1295
58003490078
นางสาวประภาพร สุดเนตร
บัญชีบัณฑิต

1296
58023490084
นางสาวปิยดา บุญสิทธิ์
บัญชีบัณฑิต

1297
58003490072
นางสาวเปมิกา ปรีดานนท์
บัญชีบัณฑิต

1298
58023490097
นางสาวผกากรอง อัมรินทร์
บัญชีบัณฑิต

1299
58003490009
นางสาวพรทิพย์ กิจดี
บัญชีบัณฑิต

1300
58003490066
นางสาวพรรณนภา เสตา
บัญชีบัณฑิต

1301
58003490006
นางสาวพัชรมัย แย้มสรวล
บัญชีบัณฑิต

1302
58023490043
นางสาวพัชรี แซ่อึ๊ง
บัญชีบัณฑิต

1303
58003490014
นางสาวพัชรีพร โชติชื่น
บัญชีบัณฑิต

1304
58003490011
นางสาวพิกุล ทองเพ็ชร
บัญชีบัณฑิต

1305
58003490058
นางสาวพิมพ์วิภา จำปาน้อย
บัญชีบัณฑิต

1306
58023490099
นางสาวพิมพิกา คำสา
บัญชีบัณฑิต

SEE ALSO  ร้านอาหารใน เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ แนะนำโดยผู้ใช้ Retty!

1307
58003490040
นางสาวภัทธิรา ศรีโสภา
บัญชีบัณฑิต

1308
56003490067
นางสาวภาวิดา หนูเรืองงาม
บัญชีบัณฑิต

1309
58003490015
นางสาวภิรมย์ญา แก้วพาปราบ
บัญชีบัณฑิต

1310
58003490049
นางสาวมนัสนันท์ ประสิทธิ์สม
บัญชีบัณฑิต

1311
58003490012
นางสาวมานิตา แก่นแก้ว
บัญชีบัณฑิต

1312
57003490070
นางสาวมินตรา ดาราศร
บัญชีบัณฑิต

1313
58003490018
นางสาวมุทิตา ไทยประเสริฐ
บัญชีบัณฑิต

1314
58023490098
นางสาวยศวดี สุวรรณโชติ
บัญชีบัณฑิต

1315
58003490025
นางสาวรัตนมณี ดีวงษ์
บัญชีบัณฑิต

1316
58003490077
นางสาวรัตนาภรณ์ กันพงษ์
บัญชีบัณฑิต

1317
58003490008
นางสาวรัตนาวดี สิงภิรมย์
บัญชีบัณฑิต

1318
56003490072
นางสาวรุ่งทิวา สวยกลาง
บัญชีบัณฑิต

1319
58003490079
นางสาวรุ่งนภา โกปัก
บัญชีบัณฑิต

1320
58003490036
นางสาววรรณนภา ภุมรินทร์
บัญชีบัณฑิต

1321
58003490041
นางสาววรรณวิศา พุทธรักษ์
บัญชีบัณฑิต

1322
58003490021
นางสาววราภรณ์ โพธิ์สวัสดิ์
บัญชีบัณฑิต

1323
57023490099
นางสาววิกานดา แสงรัตน์
บัญชีบัณฑิต

1324
58023490091
นางสาววิรัลยุพา จันทร์เล็ก
บัญชีบัณฑิต

1325
58023490144
นางสาววิไลวรรณ สำเภาทอง
บัญชีบัณฑิต

1326
57023490005
นางสาวศรัณยภัคร บุญมา
บัญชีบัณฑิต

1327
58003490071
นางสาวศรุตา มุ่งดำเนินกิจ
บัญชีบัณฑิต

1328
58003490010
นางสาวศิริลักษณ์ สุพรรณสิงห์
บัญชีบัณฑิต

1329
58023490029
นางสาวศุธิตา วงษ์อุดม
บัญชีบัณฑิต

1330
58003490042
นายศุปกิจ แม้นนิล
บัญชีบัณฑิต

1331
58003490059
นางสาวสโรชา หงษ์ทอง
บัญชีบัณฑิต

1332
58003490054
นางสาวสายธาร จันทร์ดอกรัก
บัญชีบัณฑิต

1333
58023490126
นางสาวสิดาภา คุ้มวงศ์
บัญชีบัณฑิต

1334
58003490044
นางสาวสุดารัตน์ เทียนดำ
บัญชีบัณฑิต

1335
58003490030
นางสาวสุธาทิพย์ อริยาเมธี
บัญชีบัณฑิต

1336
58023490130
นางสาวสุธาทิพย์ อินธิแสน
บัญชีบัณฑิต

1337
58023490096
นางสาวสุนิสา ดำสอาด
บัญชีบัณฑิต

1338
57023490057
นางสาวสุปราณี ไพรเจริญ
บัญชีบัณฑิต

1339
58023490095
นางสาวสุภาพรรณ บัวเจริญ
บัญชีบัณฑิต

1340
58023490036
สิบตำรวจตรีหญิงสุภาภรณ์ พันธุ์พืช
บัญชีบัณฑิต

1341
58003490064
นายสุรศักดิ์ กิ่งจันทร์
บัญชีบัณฑิต

1342
58023490122
นางสาวสุวนันท์ โกศิลทร์
บัญชีบัณฑิต

1343
58003490002
นางสาวสุวิสา ลาบึง
บัญชีบัณฑิต

1344
58023490149
นางสาวหทัยรัตน์ กรมถิน
บัญชีบัณฑิต

1345
58023490142
นางสาวอังคณา ลิ้มรั้ว
บัญชีบัณฑิต

1346
58003490057
นางสาวอัจนา คำมูล
บัญชีบัณฑิต

1347
55003490067
นางสาวอัญชนา อ่อนหล้า
บัญชีบัณฑิต

1348
58003490062
นางสาวอาริยาพร พลายคง
บัญชีบัณฑิต

1349
58023490127
นางสาวอารียา ยังพิทักษ์
บัญชีบัณฑิต

1350
58003490056
นางสาวอุทัยรัตน์ บุญนาม
บัญชีบัณฑิต

นิเทศศาสตรบัณฑิต

1351
58003341009
นางสาวกชกร ธงชัย
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1352
58003341006
นายกฤษฎา ทองมาก
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1353
58003341011
นางสาวกาญจนา สำอางค์อินทร์
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1354
58003341069
นางสาวจริยา พ่วงแพ
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1355
58003341023
นายเจตรินทร์ พรมศิริ
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1356
58003341004
นางสาวเจนจิรา จันทนิยม
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1357
58003341031
นางสาวชไมพร ทิพรอด
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1358
58003341054
นางสาวชัชชญา จรบุรมย์
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1359
58003341026
นางสาวชุรีกร เรืองสวัสดิ์
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1360
58003341068
นางสาวณัฐฐิรา ศรีแดง
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1361
58003341067
นายณัฐดนัย สักกทัตติยกุล
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1362
58003341044
นายณัฐพล นุ่มเจริญ
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1363
57003341010
นางสาวดวงพร วงค์นะที
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1364
58003341073
นายนครินทร์ ใจซื่อ
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1365
58003341078
นางสาวนาฏยา ร่มโพธิ์ทอง
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1366
58003341049
นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์ทอง
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1367
58003341032
นายปฏิวัติ ทองอ่อน
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1368
58003341001
นายปฐมพร แสงสว่าง
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1369
58003341042
นายปิยมินทร์ เรืองรักษา
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1370
58003341024
นายปิยะ สุขาล
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1371
58003341025
นางสาวพรพิมล โมรา
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1372
58003341007
นายพีรณัฐ จันทร์แดง
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1373
58003341065
นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐ์คล้อย
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1374
58003341079
นางสาวภัคจิรา เล็กเลิศลบ
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1375
58003341003
นางสาวมาลีวรรณ บุญมา
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1376
57003341024
นางสาวรัชฎาภรณ์ บังเกิดสุข
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1377
58003341010
นายรัชพล ธนภัทน์พรพงศ์
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1378
58003341008
นางสาวรุจิรา บัวป้อง
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1379
58003341046
นางสาวลักษมี จิตอาษา
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1380
58003341059
นางสาวศศิธร สังสะโอภาศ
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1381
58003341082
นางสาวศศิวิมล พฤฒิสาร
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1382
58003341019
นางสาวศิรประภา ไพรีพินาศ
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1383
58003341055
นางสาวสงกรานต์ คำหล้า
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1384
58003341038
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ทับทิม
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1385
58003341074
นางสาวสุธิดา ทองใบ
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1386
58003341080
นายหัติญาภรณ์ จันทสุข
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1387
58003341015
นายอชิรญาณ์ เรืองหิรัญ
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1388
58003341021
นายอรรถพล ศรีวิไล
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1389
58003341012
นายอรุณรัชช์ แพทย์พิบูลย์
นิเทศศาสตรบัณฑิต

1390
58003341030
นายอาทิตย์ รอดพิทักษ์
นิเทศศาสตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 1

1391
58003491069
นางสาวเกศมณี กลิ่นขำ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
อันดับ 1

1392
58003491075
นางสาวเสาวนีย์ สิงห์แสงอ่อน
บริหารธุรกิจบัณฑิต
อันดับ 1

1393
58003405082
นายวุฒิพงษ์ ตุ้มวิจิตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
อันดับ 1

1394
58003492052
นายสุริยา เทียมทอง
บริหารธุรกิจบัณฑิต
อันดับ 1

บริหารธุรกิจบัณฑิต อันดับ 2

1395
58003405137
นางสาวทัศนีย์ รัตนวิทย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต
อันดับ 2

1396
58003405144
นายเนติพงษ์ เล็กศิริ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
อันดับ 2

1397
58023405110
นางสาวสิริพร แต่เจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
อันดับ 2

1398
58003405105
นางสาวรวิวรรณ ปั้นประเสริฐ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
อันดับ 2

1399
58003498068
นางสาวนฤมล วิศววิสุทธิ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต
อันดับ 2

1400
58003491078
นางสาวสุวรีย์ สุขคง
บริหารธุรกิจบัณฑิต
อันดับ 2

1401
58003492007
นางสาวธิดารัตน์ แซ่คู
บริหารธุรกิจบัณฑิต
อันดับ 2

บริหารธุรกิจบัณฑิต

1402
58003492035
นางสาวกนกพร ยิ่งรุ่งเรือง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1403
58003491012
นางสาวกนกวรรณ จั่นพิมล
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1404
58003491014
นางสาวกนกวรรณ ช้างสุวรรณ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1405
58003405017
นางสาวกนกวรรณ ธรรมรักษ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1406
58023405227
นางสาวกนกวรรณ บัณฑุเจษฎา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1407
58003405027
นางสาวกนกวรรณ บุพศิริ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1408
58023405233
นางสาวกมลชนก ยศยิ่งยง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1409
58003491046
นางสาวกรรณิการ์ วงษ์งาม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1410
57003491040
นายกฤษณะ วัฒนะน้อย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1411
58003405033
นายกฤษณะ อึ่งแดง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1412
58003498023
นางสาวกฤษติยากรณ์ สิงห์โตศิริ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1413
58003491061
นางสาวกวินทรา ชื่นนิยม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1414
58003491066
นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ประมวล
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1415
58023405241
นางสาวกัลธ์ยกรณฑ์ สุวรรณพงษ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1416
58003405014
นางสาวกัลยาณี งามแฉล้ม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1417
58003405038
นางสาวกัลยารัตน์ วัฒนสินธุ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1418
58003491090
นางสาวกาญจนา แว่นศิลา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1419
58003491085
นางสาวกาญจนา สงนอก
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1420
58003491064
นายกิตติศักดิ์ พวงศรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1421
58003491083
นางสาวกุลนภา สุรินทร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1422
58023405253
นางสาวเกตวดี นวลจันทร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1423
58023405237
นางสาวเกตุสุดา แก้วสุวรรณ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1424
58023405251
นางสาวเกศแก้ว ปลื้มถนอม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1425
58003491042
นางสาวเกศริน สารพัน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1426
59003498029
นางสาวแก้วสรณีย์ ยะหัตตะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1427
58003405107
นางสาวขวัญชนก พรมปัญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1428
58003405068
นางสาวขวัญภิรมย์ ละลง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1429
58003405024
นางสาวจรินธร โลสันตา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1430
58023405238
นางสาวจริยา เพ็ชรไฝ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1431
58003492027
นางสาวจรีรัตน์ ร้อยจันทร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1432
55123498005
นายจักรกฤษณ์ หริพงศ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1433
58003498041
นายจักรพันธ์ เจียระดับ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1434
58023405083
นางสาวจันทร์ทิพย์ ท้วมหร่าย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1435
56243405401
นางสาวจันทิรา โอ่งทอง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1436
58003405001
นางสาวจารุวรรณ วันทวี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1437
58003405089
นายจารุวิทย์ ศรีสมัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1438
57023405204
นายจิตติพันธ์ ปัญญาเลิศศรัทธา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1439
58003491065
นางสาวจินดามณี หาญสงคราม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1440
58023405137
นางสาวจิราภร กรอบเจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1441
58003492047
นายจิรายุ ปัญญาเลิศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1442
57023405428
นางสาวจิราวรรณ วรชุน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1443
58023405125
นายจีระพงษ์ แจ่มไพบูลย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1444
58003491060
นางสาวจุฑาพร สวัสดิพันธ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1445
58003405046
นางสาวจุฑามาศ คงปัญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1446
58023405312
นางสาวจุฑามาส นาคศรีสุข
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1447
58003405019
นางสาวจุรีพร พัญญะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1448
58003491106
นางสาวจุฬารัตน์ สุริวรรณโน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1449
57023405256
นางสาวจุฬาลักษณ์ สื่อเสาวลักษณ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1450
58023405200
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา จุลหุ่น
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1451
58003405007
นางสาวเจษอาภา เข็มทอง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1452
54003498055
นายฉัตรชัย สร้อยสระคู
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1453
58003405021
นางสาวชนชนก มงคลรัตน์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1454
58003405140
นางสาวชนนิกานต์ เอมเปีย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1455
58003492011
นางสาวชนรดา จิตสำราญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1456
58003492015
นางสาวชนานาง ทองคำ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1457
58023405224
นางสาวชนาพร เอี่ยววิบูลธนกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1458
58003405085
นายชนินทร์ พบดี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1459
57003498061
นางสาวชนิสรา พ่วงศรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1460
58003405132
นางสาวชรัชฎากร ศรีพิพัฒน์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1461
58003405064
นายชัยชนะ ค้าไกล
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1462
58003405121
นางสาวชาลิณี สุขสวัสดิ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1463
57003405146
นายชิตพล พูลพิพัฒน์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1464
58003405095
นางสาวฐิติรัตน์ รัตนสมบัติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1465
55003405174
นางสาวฐิติวรดา สังวิศิษฎ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1466
58003491108
นางสาวณัชชา น้อยประเสริฐ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1467
58003491016
นางสาวณัชชา ไวยเวทย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1468
58003498021
นายณัชพล อุทัยศรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1469
58003405079
นางสาวณัฏฐกานต์ ทับถม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1470
58003491002
นางสาวณัฐชยา น้อยสุวรรณ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1471
58003491039
นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1472
57003498021
นายณัฐพงศ์ ศิริปักมานนท์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1473
58003405058
นายณัฐพล นาแพง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1474
57003498051
นายณัฐพล แพนลา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1475
58003491010
นายณัฐภัทร บุญชู
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1476
58003405094
นายณัฐวุฒิ จอกแก้ว
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1477
58003405136
นายณัฐวุฒิ เดชศิริ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1478
58003491028
นางสาวณิชาภัทร โอ่วเจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1479
58003498064
นายดนัยฉัตร เรืองเดช
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1480
58003405116
นางสาวดวงกมล นวลฉวี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1481
58003491018
นางสาวดวงกมล อยู่สบาย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1482
58003491076
นายธนบัตร สงสะนะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1483
58003498063
นายธนพนธ์ พลรักษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1484
58003492008
นายธนพัฒน์ เทศศรีเมือง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1485
58003405015
นางสาวธนภรณ์ รังสินธุ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1486
58003405055
นายธนวัฒน์ โชตนา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1487
58003492022
นายธนวัฒน์ ลือโรจน์วงศ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1488
58003492031
นางสาวธมลวรรณ หุตะเจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1489
58023405016
นางสาวธิดาทิพย์ มุดทยา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1490
58003491092
นางสาวธิดารัตน์ เผือกบุญนาค
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1491
57003491124
นายธีรยุทธ พึ่งแสง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1492
55023405025
นางสาวนงลักษณ์ บุญเส็ง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1493
57003405022
นายนพรัตน์ ปัจฉิมนำ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1494
58003492032
นางสาวนริศรา อินทร์แบน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1495
58003491013
นายนักพรต นิตยะสุข
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1496
58023498025
นายนัฐพล บุตะวงษ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1497
58003492021
นายนัทธพงค์ ทับประทุม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1498
58003491094
นางสาวนารีรัตน์ กงไกรราช
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1499
58003492044
นางสาวนารีรัตน์ พิทักษ์วงษ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1500
58023405107
นางสาวนารีรัตน์ สิทธิสอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1501
58023498067
นางสาวน้ำฝน ตรุษจา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1502
58003405091
นางสาวน้ำฝน ใหม่จันทร์ทอง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1503
58003498061
นางสาวน้ำฝน อุ่นวิจิตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1504
58023405078
นางสาวนิจนารี มีอินถา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1505
58003405045
นางสาวนิภาวรรณ หลั่งสิโย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1506
57003405013
นางสาวนิลเนตร น้อยเจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1507
57023405478
นางสาวนิลเนตร ศรีจินดา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1508
58003405005
นางสาวนิศาชล แต้เจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1509
58003405070
นางสาวนิสา ตันเจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1510
58023405217
นางสาวนิอร อ่ำประเสริฐ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1511
58003491036
นางสาวนุชจรินทร์ แสงจันทร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1512
58003405115
นางสาวนุชจรี พุทธทอง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1513
57023498034
นางสาวนุชจารีย์ สร้อยนวม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1514
58023405056
นายบรรพต ปรีชญานาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1515
58003405035
นางสาวบุษกร สุขอินทร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1516
58003491007
นางสาวเบญจพร บุญต่อ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1517
58003405018
นางสาวเบญจมาศ มุลศร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1518
58003492046
นายปฏิภาณ ผาสุข
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1519
58023405250
นางสาวปทุม สุขนาแซง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1520
58003405090
นายปรวรรณ พลอยประเสริฐ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1521
58023405012
นางสาวประดับดาว ขาวแก้ว
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1522
57023405485
นางสาวประภัสสร ก๊วยเจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1523
58023405176
นายประภาส เดชเรือง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1524
57003498026
นายปริวัฒน์ รัตนะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1525
58003498008
นายปรีชา เชยชม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1526
58023405288
นางสาวปัญญาพร คงช่วย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1527
58003491005
นางสาวปาณิศา ตรีธัชพร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1528
58023405218
นางสาวปิยฉัตร เพชรจิตต์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1529
58003491033
นางสาวปิยนันท์ ชนะภูมิ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1530
58003491111
นายปิยวัฒน์ ปิยะกุลดำรง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1531
58023405295
นางสาวปิยะวรรณ ตรีดิลก
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1532
58003491073
นางสาวปิยาภรณ์ ไก่แก้ว
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1533
58003492010
นางสาวปูชิดา อันทะมะโน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1534
57003405045
นายพงศกร แก้ววิเศษ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1535
58003405108
นายพงษ์ดนัย กลีบเมฆ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1536
58003405077
นายพชร พงศาปาน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1537
59003498001
นางสาวพนัชกร แสงทอง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1538
58023405202
นายพรชัย มัสเยาะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1539
58023405181
นางสาวพรนิภา ขุนพลกะวาท
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1540
58023405071
นางสาวพรพิมล ยิ่งถาวร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1541
56003405188
นางสาวพรพิมล แสงระยับ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1542
55123498028
นายพลพิพัฒน์ เณรพงษ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1543
58003492030
นายพลาธร วรรธนรียชาติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1544
58003405139
นางสาวพัชราพร เสริมนรา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1545
58003405060
นางสาวพัชรินทร์ ราชนิยม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1546
58023405247
สิบเอกหญิงพัชรี คำพาญาติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1547
58003405006
นางสาวพัชรี จันทวี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1548
58023405146
นางสาวพิชญ์ธนัน ดีเทศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1549
58023405097
นายพิชัย ขาวผ่อง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1550
57003491063
นายพิเชษฐ ฉำสมบูรณ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1551
58023405258
นางสาวพินญพัฒณ์ ชาญกอบเกียรติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1552
58003405125
นางสาวพิราวรรณ อินทร์ณรงค์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1553
58003492043
นางสาวพิไลพร ภูวาดสาย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1554
58003405052
นายพิษณุ สุมาลี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1555
58003498005
นายพีรพล สุวรรณกูล
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1556
57003491116
นายพีรศักดิ์ ชำนาญเกษตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1557
57003405167
นางสาวพูนสุข จั่นแก้ว
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1558
58003405026
นางสาวเพชรน้ำทิพย์ ทรัพย์สิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1559
58003492041
นางสาวเพชรีพร หงษ์คำ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1560
57003491070
นางสาวแพรทอง เปรี่ยมงูเหลือม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1561
58003491072
นางสาวแพรวพรรณ พัดจ้อย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1562
58003405041
นางสาวแพรวพรรณ วิงวอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1563
58023405261
นายไพรวรรณ ขำยวง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1564
58023405121
นางสาวไพรินทร์ แจ้งจำรัส
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1565
58003405043
นางสาวภัตราพร มาลัยรักษ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1566
58003491087
นางสาวภัทรภรณ์ โกศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1567
58003405040
นางสาวภัทรวดี กันหะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1568
58003491112
นางสาวภัทรวดี เกตุสุวรรณ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1569
58003491019
นางสาวภัสส์ศา สมบัติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1570
57023405477
นายภากร แก่นประกอบ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1571
58003405032
นางสาวภาคินี เจริญศิริ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1572
58003405065
นายภาณุมาศ เอี่ยมพินิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1573
57003405158
นายภุชงค์ โสภณแพทย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1574
58003405141
นายภูธร กันนิกา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1575
58003491049
นางสาวมาลัยทิพย์ คันธะมาตย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1576
58003491044
นางสาวเมทิรา แสวงผล
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1577
55123405158
นางสาวเมธาวี สุขเกษม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1578
58003492048
นายเมธิชัย ศรีมาวงศ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1579
58003405134
นางสาวเมวิยา คำลือ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1580
57003405135
นายยศธร อาจวิชัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1581
58003405010
นางสาวยุพา ศรีตระเวร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1582
58023405117
นางสาวยูถิกา ขันทอง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1583
58003405049
นางสาวรจนา นาดี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1584
58023405112
นายรณชัย คงขาว
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1585
58003498074
นางสาวรวีวรรณ เมธสาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1586
58023405045
นางสาวรัชดาพร สีหานู
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1587
58003405101
นางสาวรัชดาภรณ์ ธรรมสถิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1588
58023405223
นางสาวรัชนีกร เที่ยงเจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1589
58003405039
นางสาวรัตนาภรณ์ จุลกลาง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1590
58023405183
นางสาวรัลล์ลิล คำเกิด
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1591
58003491050
นางสาวรุ่งรัตน์ ลิ่มเชย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1592
58023405254
นางสาวรุ่งอรุณ ความดี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1593
58003491099
นายเรวัฒน์ แซ้เฮ้ง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1594
58023405286
นางสาวลลิตา ฉิมพาลี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1595
58003492033
นายลิขิต คล้อลมัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1596
59003498034
นางสาววนิดา พึ่งเกษม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1597
57003405011
นางสาววนิดา วันวงษ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1598
58023405186
นางสาววนิศรา พรมวงค์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1599
58023405310
นางสาววรญา กัดดามัน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1600
58003491097
นางสาววรดา วุฒิศิริ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1601
58023498019
นายวรพงษ์ สุริยงค์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1602
58003491037
นางสาววรรณทิตา เกตุมณี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1603
58003491093
นางสาววรรณภา สุธรรมวงค์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1604
58003405036
นางสาววรรธมณ ทองประเสริฐ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1605
58003405053
นางสาววรวรรณ เนียมบุญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1606
58003405059
นายวรัญญู ดีไทร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1607
58003491008
นางสาววรินดา วิเศษธรรม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1608
58003498075
นายวัชรพงศ์ มูลมณี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1609
58003498043
นางสาววัลยาภรณ์ เจดีย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1610
58003491095
นางสาววิชุดา เกตุแก้ว
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1611
57023405192
นายวิทยา อินป้องแก้ว
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1612
58003405088
นางสาววิภา ทามัน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1613
58003405131
นางสาววิไลพันธ์ โยธัยหาญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1614
58003405054
นายวุฒิฉัตร ยิ้มวาย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1615
58003492006
นางสาวศรัณยา ปุญญะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1616
58023405225
นางสาวศรินยา กิจสิพงษ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1617
58003491079
นางสาวศศินภา เพียรพยุงพงษ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1618
58003491001
นางสาวศศิวิมล ปิยเจริญเกียรติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1619
58003498010
นางสาวศิราภรณ์ บาลสันเทียะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1620
58023405311
นางสาวศิริพร นุ่มเจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1621
58003491107
นางสาวศิริพร สุขสงเคราะห์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1622
58023405214
นางสาวศิริพร อักษร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1623
58003405012
นางสาวศิริรักษา นฤภัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1624
58003405028
นางสาวศิริลักษณ์ เอมโอด
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1625
58003405066
นางสาวสกุลนภา เกิดศิริ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1626
58023405111
นายสถิตย์พร มหานุสิงห์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1627
57023405378
นางสาวสมหญิง เอี่ยมสอาด
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1628
58023405282
นางสาวสมัย เหง้าพรมมินทร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1629
58003405128
นางสาวสโรชา ศรีขะโชติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1630
57003405145
นายสหโชค จ้อยเจริญสุข
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1631
58003491032
นายสหรัฐ ช้อยนิยม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1632
58023405086
นายสันติ ประภักดี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1633
58003405078
นางสาวสาวิตรี เกิดอยู่
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1634
58003491053
นายสิทธิพงษ์ บุญไทย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1635
58003405126
นายสิทธิศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1636
58003498011
นางสาวสิริพร มาเจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1637
58003491011
นางสาวสิริรัตน์ บุญธีรานนท์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1638
58023405109
นางสาวสิริวิมล ใหญ่กลาง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1639
57003498012
นางสาวสุกัญญา กาหลง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1640
58003405072
นางสาวสุกัญญา โรจนปรีดา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1641
58023405213
นางสาวสุกัญญา อังศุมงคลกุล
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1642
58023405199
นางสาวสุจิตรา แสงธูป
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1643
58003405086
นางสาวสุจิตราภรณ์ เนตรอำพร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1644
58003491071
นางสาวสุชญา แสงสว่าง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1645
58023405226
นางสาวสุชาดา นุตตานนท์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1646
58003491082
นางสาวสุชาดา มีสุข
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1647
58003492049
นางสาวสุทจิตรา บูรณเจริญกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1648
58003498003
นางสาวสุทธิดา อุทธวงค์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1649
58003491088
นางสาวสุทิตา วรรษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1650
58003492019
นายสุธางค์ รอดภัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1651
58003492051
นางสาวสุธาทิพย์ สุขศรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1652
58003492023
นางสาวสุธาสินี แย้มยิ้ม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1653
58003405037
นางสาวสุนันทา คงเจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1654
58003491109
นางสาวสุนันทา ชุ่มชูจันทร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1655
58003405096
นางสาวสุนิตตา จันทร์แดง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1656
58003491021
นางสาวสุนิตา เชื้อหอม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1657
58023405182
นางสาวสุนิสา คุ้มสังข์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1658
58023405231
นางสาวสุนิสา ผสมสี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1659
58003405029
นางสาวสุนิสา ภิญโญยง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1660
58003491029
นางสาวสุพรรษา วิลาศ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1661
58003491003
นางสาวสุพัตรา สุริยะ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1662
58023405173
นางสาวสุภาพร ทองคำ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1663
58023405242
นางสาวสุภาพร ยศโชติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1664
58023498015
นางสาวสุภาภรณ์ มนตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1665
58003491034
นางสาวสุภาวดี แจ่มสร้อย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1666
58003405122
นางสาวสุภาวดี นันทวิสิทธิ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1667
58003405009
นางสาวสุภาวดี ฟุ้งโล่ห์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1668
58023405124
นางสาวสุภาวรรณ์ แรกข้าว
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1669
58003491020
นางสาวสุมินตรา เจริญสุข
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1670
58003498029
นางสาวสุริชฌา กุศลมหาโชค
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1671
58023405229
นางสาวสุรีย์พร สีม่วง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1672
58003405044
นางสาวสุรีย์วรรณ ภู่อร่าม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1673
58003498067
นางสาวสุวรรณวารี ศุภธรรมนิตย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1674
58023405260
นางสาวสุวัฒนาวดี อับดิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1675
57003405134
นายสุวัตถิ์ ทองไพจิตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1676
58023405298
นางสาวสุวิสา พยามาตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1677
58003498018
นางสาวเสาวดี จูเจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1678
58003405111
นางสาวเสาวนีย์ แพงแพน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1679
58003405149
นางสาวเสาวลักษณ์ จั่นจำรัส
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1680
58023405198
นางสาวเสาวลักษณ์ ริดเต็ม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1681
58003491017
นางสาวเสาวลักษณ์ วชิรวิทยากร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1682
58003498070
นางสาวโสภิดา จูเปีย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1683
58003491074
นางสาวหทัยมาศ ศรีสวรรค์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1684
58003405004
นางสาวหนึ่งฤทัย บินสอั๊ด
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1685
58023405184
นางอชิรญาณ์ ชลูด
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1686
56203405121
พันจ่าเอกอดิเทพ ศรีชาติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1687
58023405036
นางสาวอนงค์นาถ พืชพันธ์ไพศาล
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1688
57023405387
นางสาวอนันตญา ใหม่โสภา
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1689
58003491067
นายอโนชา ชูญาติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1690
58003492012
นางสาวอโนชา ชูทับทิม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1691
58003491098
นางสาวอภิชญา ควรประกอบกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1692
58003491045
นางสาวอภิชญา ประยงค์เพ็ชร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1693
58003405003
นางสาวอภิญญา ใจดี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1694
58003405013
นางสาวอภิญญา นนธิสอน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1695
58003405020
นางสาวอภิญญา พลายแสง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1696
58003491056
นายอภิวัฒน์ แสนจันทร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1697
58023405285
นางสาวอมรรัตน์ นิลโพธิ์ทอง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1698
58003492013
นางสาวอมรรัตน์ สมนึก
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1699
58023405321
นางสาวอมรลักษณ์ บุญทวี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1700
58003405075
นางสาวอรทัย สินสุวรรณ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1701
58003405022
นางสาวอรษา สมเงิน
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1702
58023405289
นางสาวอรอนงค์ เลินไธสง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1703
58003491084
นางสาวอริสา ไทยเจริญ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1704
58003491062
นางสาวอัจจิมา เปรมวินัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1705
58023405297
นางสาวอัจฉรา กองทอง
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1706
58023405210
นางสาวอัญชลี บุญชัยศรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1707
58023498051
นางสาวอัมพร พิณแพทย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1708
58003405069
นายอัศวิน เอี่ยมละออ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1709
58003492025
นางสาวอาธิตา ขจร
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1710
58003491026
นายอายุทัย ด่านประชุม
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1711
58023498008
นางสาวอารยา ทรัพย์มนูทวี
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1712
58023405133
นางสาวอำพร นาคเกิด
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1713
58003405074
นางสาวอุทุมพร รอดนิล
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1714
58003405123
นางสาวอุทุมพร แสงภูคำ
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1715
58023405222
นางสาวอุบลวรรณ ปรีชารัตน์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1716
58003405113
นางสาวอุบลวรรณ วทัญญุตานนท์
บริหารธุรกิจบัณฑิต

1717
54023305071
นายเอกธนพัฒน์ ใยบัว
บริหารธุรกิจบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

1
54027377009
นายเฉลิมเกียรติ จอมแก้ว
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

2
58027377007
นายทวีวัฒน์ จิตติเวทย์กุล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

3
57027377013
นางสาวธนัญญา รุ่งเรือง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

4
54027377007
นางสาวเพ็ญนภา หัสรังค์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

1
56025176010
นางสาวกมลณรัตน์ ทรัพย์ประกอบ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

2
59025114016
นางจินตนา ยนต์ศิริ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

3
56025114012
นายชัยรัตน์ พงษ์ศิริ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

4
59025114006
นางสาวชิดกมล ยะสุรินทร์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

5
59025114021
นางสาวณัฐธิญา กับปุลาวัลย์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

6
60025114007
นางสาวทิศากร กลิ่นบุบผา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

7
57025114006
นายบุญคิด หง้าฝา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

8
60025114018
นางสาวพรนิภา กัญญาหัตถ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

9
56025176018
นางสาวพรเพ็ญ ศรีเกษม
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

10
60025114002
นายภัลลพ สุขพราย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

11
55025153007
นางสาวมัทนา ชาญกิจ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

12
56025114028
นายยิ่งยศ เปรมฤดีปรีชาชาญ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

13
59025114001
นางสาววาริน แซ่ตู
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

14
59025114010
นางศวัสมน แป้นทิม
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

15
56025114016
นางสุดาวรรณ ยังให้ผล
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

16
59025114019
นางสาวสุมาลี สะโรบล
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

17
60025114009
นายอภิชาติ อนุกูลเวช
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

18
60025114013
นายเอกราช เจริญสวัสดิ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

19
56025362035
ร้อยตำรวจเอกชาญณรงค์ พุทธิพงษ์
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

20
58025362034
พันจ่าเอกถาวร วิงวอน
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

21
58025362015
นายภูมินทร์ ตุ่มไทยสาคร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

22
56025362002
นางสาวอรุณี ละมั่งทอง
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

23
56025161008
นายบรรณพ นภบุตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

24
57025269002
นายปกรณ์ แสนจิตต์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

25
57025269013
ร้อยเอกหญิงภัทริน เชนะโยธิน
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

26
57025269003
นายมงคล เหล่าวราพันธุ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

27
57025269007
นางสาววราภรณ์ ขมพานิช
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

28
57025269011
นางสาวอริษา แซ่โค้ว
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

29
56025395025
นางสาวชรินทร เขียวจันทร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

30
58025395003
นายณัฐกานต์ จันทราภิรมย์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

31
58025395016
นายธนาพัฒน์ กฤตนนท์พงศ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

32
55025395017
นางสาววราภรณ์ จันทร์ศรี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

33
58025395014
นายสิทธิกร พันศิริ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

34
56025395006
นายอานนท์ เสนาวงษ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

35
56025395007
นางอารยา สิงห์เดช
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น