สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนเมนู 29

เล่มที่ ๒๙


เรื่องที่ ๑ ศิลปาชีพ

เรื่องที่ ๒ พระพุทธรูป

เรื่องที่ ๓ การผลิตทองรูปพรรณ

เรื่องที่ ๔ อุทยาน ประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย

เรื่องที่ ๕ สวนพฤกษาศาสตร์

เรื่องที่ ๖ เงินตรา

เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม

เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย

เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพ ที่บ้าน

รายชื่อผู้เขียน

กลับหน้าแรก

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๙ / เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย / การรักษาโรคธาลัสซีเมียการรักษาโรคธาลัสซีเมีย

การรักษาโรคธาลัสซีเมีย

จุดมุ่งหมายของการรักษา
คือ บรรเทาอาการของโรค เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พอที่จะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ หรือจนมีสุขภาพดีเช่นคนปกติทั่วไป
หรือให้หายขาดจากโรค การรักษาบางอย่างเป็นการรักษาตามอาการ
บางอย่างเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อน


ผู้ป่วยธาลัสซีเมียควรดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่

ผู้ป่วยธาลัสซีเมียควรดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่

๑. การดูแลรักษาสุขภาพทั่วไป

ก. การปฏิบัติตน

 • รักษาสุขภาพอนามัยที่ดี
  และสะอาด ออกกำลังกายเท่าที่ทำได้ ไม่เหนื่อยจนเกินไป
  หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทก เพราะกระดูกบางเปราะ อาจหักได้ง่าย
 • ในเด็ก ฉีดวัคซีนตามกำหนดให้ครบถ้วนตามปกติ
 • ผู้ใหญ่ไม่ควรสูบบุหรี่
  เพราะมีอาการซีดอยู่แล้ว ร่างกายจะขาดออกซิเจนมากขึ้น
  ไม่ควรดื่มเหล้าเพราะมีผลเสียต่อตับ ซึ่งมีธาตุเหล็กสะสมเป็นปัญหาอยู่แล้ว

ข. อาหาร

 • รับประทานอาหารครบ ๕ หมู่มีคุณภาพ
  และมีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ไข่ นม และอาหารที่มีวิตามินโฟเลต (folate)
  มาก ได้แก่ พืชผักต่างๆ อาหารเหล่านี้ จะถูกนำไปสร้างเม็ดเลือดแดง
  ช่วยทดแทนเม็ดเลือดแดงที่แตกสลายไป
 • อาหารที่ควรละเว้นคือ
  อาหารที่มี ธาตุเหล็กสูงมากเป็นพิเศษได้แก่ เลือดสัตว์ต่างๆ เช่น เลือดหมู
  เลือดเป็ด เลือดไก่แต่ถ้าดื่มน้ำชา น้ำนมถั่วเหลือง
  จะช่วยลดการดูดซึมธาตุเหล็กลงได้บ้าง
 • รับประทานยา “โฟเลต” ตามที่แพทย์สั่งให้
 • ไม่ควรซื้อยาบำรุงเลือดมารับประทานเอง
  เพราะอาจเป็นยาที่มีธาตุเหล็กสูง ซึ่งใช้สำหรับคนที่ขาดธาตุเหล็ก
  ไม่ใช่สำหรับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่มีธาตุเหล็กเกินอยู่แล้ว

๒. การให้เลือด

มี ๒ แบบ คือ

 • การให้เลือดเมื่อจำเป็น
  เพื่อเพิ่มระดับเฮโมโกลบินให้สูงกว่า ๖ – ๗ กรัม/เดซิลิตร
  พอให้ผู้ป่วยหายจากอาการอ่อนเพลีย เหนื่อย มึนงง จากการขาดออกซิเจน
 • การให้เลือดอย่างสม่ำเสมอจนหายซีด
  เพื่อเพิ่มระดับเฮโมโกลบินให้สูงใกล้เคียงคนปกติ (๑๒ กรัม/เดซิลิตร)
  โดยให้เลือด อย่างสม่ำเสมอทุก ๒๑-๒ – ๓ สัปดาห์
  ระดับเลือดที่ปกติจะยับยั้งการสร้างเม็ด@ % 7 – A – 9 I H ‘ ” @ –
  2 # 9 6 ! 2 8 @ + % G 2 % 3 D * I 0 % %
  ‘ 4 5 5 I * H ‘ ! 2 C
  I 1 9 I H ‘ ” 5 H @ G B #
  4 5 H # 8 A #
  A % 0 ! 1 C + I 1 I A H 9 I H ‘ ” – 2 ” 8 ” 1 I – ” 9 I H ‘ ” 0 A G A # @ + ! 7 – @ G 4
  A % 0 0 I – 1 ! 4 C + I % 1 ) 0 C + I 2 @ % 5 H ” ! I 2 ! 0 D ! H B
  + # 7 – I 2 B – ” 9 H H – 0 ” 8 % I – @ * 5 ” – 2 # C + I @ % 7 – ‘ 4 5 5 I 7 –
  I – ! 2 # 1 @ % 7 – – ” H 2 * ! H 3 @ * ! – A % 0 0 ! 5 1
  + 2 A # I – 2 2 # C + I @ % 7 –
  B ” @ 2 0 – ” H 2 ” 4 H ! 5 2 ‘ 0 @ + % G @ 4 2 ! ! 2
  I – C + I 2 # A I D I ‘ ” 2 # 1 2 8 @ + % G / l i > / u l > s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 5 3 , 1 0 2 , 5 1 ) ; ” > S . 2 # C + I ” 2 1 2 8 @ + % G / s p a n > b r > b r > ” 2 1 2 8 @ + % G 5 H 4 ” ! C
  I 1 1 I A H – 5 6 1 8 1
  A % 0 A # H + % 2 ” ! 2 5 H * 8 7 – ” 2 D e s f e r r i o x a m i n e ( D e s f e r a l , N o v a r t i s )
  6 H I – C + I B ” ‘ 4 5 5 @ H 2 1 I @
  H 5 @ I 2 @ * I @ % 7 – 5 @ I 2 % I 2 ! @ 7 I –
  A H ‘ 4 5 5 H 4 ” ! 7 – 5 @ I 2 C I 4 ‘ + 1
  @ 7 H – 2 ” 2 9 1 – – 2 # H 2 2 ” @ # G ‘ ! 2 6 I – C + I ” 2
  I 2 F
  4 @ ‘ % 2 2 # 1 I % 0 Q P – Q R
  1 H ‘ B ! B ” C
  I @ # 7 H –
  H ‘ ” C + I ” 2 ( I n f u s i o n
  p u m p ) + 2 ! 5 2 ‘ 0 @ + % G @ 4 ! 2 + # 7 – C # 2 ” 5 H C + I @ % 7 – * ! H 3 @ * ! –
  I – C + I ” 2 C 2 T P – V P ! 4 % % 4 # 1 ! H – I 3 + 1 1 ‘ Q 4 B % # 1 ! * 1 2 + L % 0 U –
  V ‘ 1 6 0 1 2 8 @ + % G – – D I @ G ! 5 H D ! H ! 5 @ + % G @ 4
  9 I # – + # 7 – 9 I H ‘ ” ! 1 @ G 9 I 5 ” 2 @ – 4 ” ! 5 H – –
  A % 0 – @ G ! – – @ ! 7 H – 7 H – – @
  I 2 2 8 @ + % G 0 9 1 H 2 ” – – 2 # H 2 2 ”
  2 1 * * 2 ‘ 0 A % 0 – 8 2 # 0
  0 * 1 @ D I 2 * 5 – 1 * * 2 ‘ 0 5 H @ I ! 6 I ! 2 0 1 2 8 @ + % G
  I – ! 5 2 # 4 2 ! – 2 2 # 9 I H ‘ ” A % 0 # 0 1 2 8 @ + % G C # H 2 2 ”
  B ” 2 # # ‘ @ % 7 – 9 # 0 1 5 # 1 ! @ – # L D # 4 @ G # 0 ” 0 F 8 V @ 7 –
  I 2 5 # 1 ! @ – # L D # 4 – ” 9 H C # 0 1 Q , P P P 2 B # 1 ! / ! 4 % % 4 % 4 #
  + # 7 – H 3 ‘ H 2 A * ‘ H 2 ‘ 8 ! # 0 1 2 8 @ + % G D I 5
  9 I H ‘ ” 2 % 1 * 5 @ ! 5 ” 5 H D I # 1 @ % 7 – + 2 ” 5
  A % 0 D I ” 2 1 2 8 @ + % G – ” H 2 * ! H 3 @ * ! – D ! H ! 5 2 ‘ 0 @ + % G @ 4 0 @ # 4
  @ 4 B 5
  ! 5 * 8 2 A G A # A % 0 – 2 ” 8 ” 7 ” 2 ‘ A H I – – C 2 # # 1 2 # # 1 ) 2
  A % 0 @ * 5 ” H 2 C
  I H 2 ” H – I 2 * 9 ” 2 1 2 8 @ + % G
  4 # 1 # 0 2
  6 H @ G ” 2 5 H D I ! 5 2 # ‘ 4 1 ” C 9 I H ‘ ” 2 % 1 * 5 @ ! 5 ” C # 0 @ ( D ” A % I ‘ 7 –
  D e f e r i p r o n e ( L 1 ) 1 8 1 – L 2 # @ * 1
  # # ! 3 % 1 3 @ 4 2 # % 4 ” 2 5 I 6 I
  A % 0 2 ‘ H 2 0 * 2 ! 2 # 3 ! 2 C
  I D I C . ( . R U T X + % 1 2 H 2 1 I – H 2 F
  2 ! # 0 @ 5 ” A % I ‘ b r > b r > d i v s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 2 9 / l 2 9 – 2 6 1 b . j p g ” a l t = ” ” s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 2 1 8 p x ; h e i g h t : 3 0 8 p x ; ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > 9 I H ‘ ” 2 % 1 * 5 @ ! 5 ” R # 2 ” 5 H @ G 2 A I – B @ # 2 0 ! 5 ! I 2 ! ( I 2 I 2 ” ) A % 0 1 ( I 2 ‘ 2 ) B ! 2 ( 2 ! # – ” 2 2 5 H 5 D ‘ I ) b r > / d i v > b r > s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 5 3 , 1 0 2 , 5 1 ) ; ” > T . 2 # 1 ! I 2 ! ( S p l e n e c t o m y ) / s p a n > b r > b r > ! I 2 ! @ G – ‘ 1 ” ‘ 0 C
  H – I – I 2 2 I 2 ”
  4 0 ! 5 2 @ % G D ! H * 2 ! 2 # % 3 D I C 9 I H ‘ ” 2 % 1 * 5 @ ! 5 ” 0 ! 5 ! I 2 ! C +
  H
  B ” ! I 2 ! 0
  H ‘ ” C 2 # * # I 2 @ ! G @ % 7 – A % 0 ! 5 + I 2 5 H 3 % 2 ” @ ! G @ % 7 – A H F
  5 H 0 2 ” I ‘ ” C 9 I H ‘ ” 2 % 1 * 5 @ ! 5 ” @ ! G @ % 7 – 4 4 0 2 ” @ # G ‘
  ! I 2 ! I – 3 + I 2 5 H ! 2 6 B 6 I @ # 7 H – ” F @ ! 7 H – ! I 2 ! B ! 2
  2 # 2 ” B % 3 D I H 3 ‘ H 2 * 0 7 – 6 + 1 ‘ + H 2 ‘ 3 C + I I – H – # 9 I * 6 – 6 – 1
  A % 0 % 1 @ 4 H ! 2 # 3 % 2 ” @ ! G @ % 7 – ! 2 6 I 9 I H ‘ ” 5 % I – C + I @ % 7 – H – ” 6 I
  A ” L 6 4 2 # 2 1 ! I 2 ! 6 H ! 5 % 5 + % 1 2 # 1 ! I 2 ! 3 C + I + 2 ” – 6 – 1
  A % 0 – 1 # 2 2 # C + I @ % 7 – 0 % % ! 2 B ” @ 2 0 – ” H 2 ” 4 H B # @ . B ! B % 4 @ –

  ! 1 D ! H I – C + I @ % 7 – – 5 @ % ” A H % @ * 5 ” – 2 # 1 ! I 2 ! G ! 5 7 –
  – 2 ! 5 2 ‘ 0 4 @
  7 I – D I H 2 ” @
  H @
  7 I – 4 ‘ B ! – 1 *
  B ” @ 2 0 – ” H 2 ” 4 H C @ G @ % G – 2 ” 8 I – ” ‘ H 2 T 5
  A ” L 6 ! 1 D ! H 1 ! I 2 ! @ G 5 H ! 5 – 2 ” 8 I – ” ‘ H 2 T 5
  A % 0 ‘ # 5 ‘ 1 5 I – 1 2 # 4 @
  7 I – 4 ‘ B ! – 1 * ( P n e u m o c o c c a l v a c c i n e ) Q – R
  @ 7 – H – 1 ! I 2 ! + % 1 2 # 1 ! I 2 ! 9 I H ‘ ” ‘ # 4 ” 2 4
  5 ‘ 0 @ 4 4 % % 4 ‘ 5
  ( P e n V ) Q @ ! G @
  I 2 – @ ” G – ” H 2 I – ” R – S 5 + # 7 – I ‘ 1 ” @ G b r > b r > * 4 H 5 H * 3 1
  C 9 I H ‘ ” B # 2 % 1 * 5 @ ! 5 ” 1 I H – A % 0 + % 1 2 # 1 ! I 2 !
  7 – + 2 ! 5 D I * 9 – H – @ % 5 ” ! 2 5 % + # 7 – I – # H ‘ # H ‘ ! I ‘ ”
  ‘ # # 5 # 6 ) 2 A ” L B ” H ‘ @ # 2 0 – 2 @ 4 2 2 # 4 @
  7 I – 5 H # 8 A # b r > b r > 2 ” + % 1 1 ! I 2 ! 2 # 9 6 ! 2 8 @ + % G @ 4 H ! 6 I @ + % G 0 D * 0 * ! C – ‘ 1 ” ‘ 0 H 2 F A ” L 6 I – 4 2 # 2 – ” H 2 # – – H – 2 # 1 ! I 2 ! b r > b r > d i v s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; ” > i m g s r c = ” . . / . . / p i c t u r e s 2 9 / l 2 9 – 2 6 3 a . j p g ” a l t = ” ” s t y l e = ” b o r d e r : 1 p x s o l i d ; w i d t h : 2 1 7 p x ; h e i g h t : 3 0 7 p x ; ” h s p a c e = ” 3 ” v s p a c e = ” 3 ” > b r > 9 I H ‘ ” 2 % 1 * 5 @ ! 5 ” 5 H # 1 ) 2 + 2 ” 2 2 B # B ” 2 # % 9 H 2 ” @ % 7 – 2 D # 0 9 – 5 H
  2 ” / d i v > s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 5 3 , 1 0 2 , 5 1 ) ; ” > b r > U . 2 # % 9 H 2 ” @ % % L I 3 @ 4 @ ! G @ % 7 – ( S t e m c e l l t r a n s p l a n t a t i o n ) / s p a n > b r > b r > @ G ‘ 4 5 @ 5 ” ‘ C 1 8 1 5 H * 2 ! 2 # # 1 ) 2 B # 2 % 1 * 5 @ ! 5 ” C + I + 2 ” 2 D I b r > b r > # .
  – 5 . – 2 % . – ! 1 * A % 0 0 A ” L 2 # 0 @ ( * + # 1 – @ ! # 4 2
  D I 3 2 # % 9 H 2 ” @ % % L I 3 @ 4 @ ! G @ % 7 – B ” C
  I @ % % L 2 D # 0 9 @ # 5 ” ‘ H 2
  2 # % 9 H 2 ” D # 0 9 ( b o n e m a r r o w s t e m c e l l
  t r a n s p l a n t a t i o n ) @ 7 H – # 1 ) 2 9 I H ‘ ” B # 2 % 1 * 5 @ ! 5 ” @ G # 1 I A # C . ( . R U R T
  H – ! 2 2 # # 1 ) 2 ‘ 4 5 5 I D I A # H + % 2 ” D – 5 C + % 2 ” # 0 @ ( 1 H ‘ B %
  B ” @ 2 0 # 0 @ ( – 4 2 % 5 3 ! 2 A % I ‘ ! 2 ‘ H 2 Q , P P P # 2 ”
  C # 0 @ ( D ” D I % 9 H 2 ” D # 0 9 9 I H ‘ ” 2 % 1 * 5 @ ! 5 ” # 2 ” A #
  A % 0 * 3 @ # G I ‘ ” 5 C . ( . R U S Q b r > b r > + % 1 2 # * 3 1
  7 –
  @ % % L I 3 @ 4 @ ! G @ % 7 – ( h e m a t o p o i e t i c s t e m c e l l )
  6 H * H ‘ C +
  H – ” 9 H C D # 0 9 ! 5 8 * ! 1 4 A H 1 ‘ @ 4 H ! 3 ‘ D I
  A % 0 1 2 D @ G @ % % L @ ! G @ % 7 –
  4 H 2 F D I
  6 * 2 ! 2 # 3 @ % % L I 3 @ 4 @ ! G @ % 7 – 1 % H 2 ‘ 2 9 I # 4 2 5 H D ! H @ G B #
  A % 0 ! 5 % 1 ) 0 2 1 8 # # ! – @ 7 I – @ ” 7 H – 5 H @ # 5 ” ‘ H 2 @ –
  A – % @ – ( H u m a n
  L y m p h o c y t e A n t i g e n : H L A ) # 1 – 9 I H ‘ ” ! 2 % 9 H 2 ” C + I A H 9 I H ‘ ” D I
  B ” I – 3 1 @ % % L I 3 @ 4 @ ! G @ % 7 – 5 H 4 4 – 9 I H ‘ ” @ – @ * 5 ” H –
  I ‘ ” 2 # C + I ” 2 @ ! 5 3 1 C 2 * 9 @ % % L 1 % H 2 ‘ % % @ + % 7 – I – ” 5 H * 8
  + # 7 – + ! D # 0 9 0 ‘ H 2 %
  @ 7 H – C + I @ % % L I 3 @ 4 @ ! G @ % 7 – C + ! H – 9 I # 4 2 @ I 2 D A 5 H
  A % 0 0 * # I 2 @ % % L @ ! G @ % 7 – H 2 F 5 H @ + ! 7 – 1 @ % % L 9 I # 4 2 6 H D ! H @ G B #
  9 I H ‘ ” 6 + 2 ” 2 B # 2 % 1 * 5 @ ! 5 ” D I b r > b r > s p a n s t y l e = ” f o n t – w e i g h t : b o l d ; c o l o r : r g b ( 1 5 3 , 1 0 2 , 5 1 ) ; ” > V . 2 # # 1 ) 2 I ‘ ” 2 # # 1 @ % 5 H ” 2 # A * – – – ” 5 ( G e n e t h e r a p y ) / s p a n > b r > b r > @ G 2 # A I D 2 # 3 2 – ” 5 5 H % 2 ” 1 8 L C + I % 1 ! 2 3 2
  B ” A I D ‘ 2 ! 4 4 – ” 5 + # 7 – C * H ” 5 4 @ I 2 D A 5 H ” 5 – 9 I H ‘ ”
  ! 5 2 ‘ 4 1 ” 5 H A * C + I @ + G ‘ H 2 2 # ‘ 8 ! 2 # A * – – – ” 5 5 H 4 4
  % – ‘ 4 5 5 H 0 C * H ” 5 4 @ I 2 D A 3 D I + % 2 ” ‘ 4 5 B ” – 2 ( 1 ” 1 ‘ 3 ( v e c t o r )
  6 H * H ‘ C +
  H @ G @
  7 I – D ‘ # 1 * A H – 2 ! 5 % – 1 D ! H 6 # 0 * L 2 ! ! 2 7 –
  ” 5 – D ‘ # 1 * @ – – 2 D # 0 8 I + # 7 – 1 ‘ 2 2 # 3 2 – ” 5 – 7 H
  B ” @ 2 0 ” 5 5 H 3 C + I @ 4 B # ! 0 @ # G b r > b r > 0 5 I % 2 # % – ‘ 4 5 # 1 @ % 5 H ” 2 # A * – – – ” 5
  I ‘ ” * 2 ” 5 @ – G @ – H – * 1 I F ( a n t i s e n s e t h e r a p y ) D I % 5 C @ % % L @ 2 0 @ % 5 I ”
  A % 0 – ” 9 H C 1 I 2 # ( 6 ) 2 ‘ 4 1 ” C * 1 ‘ L % – 7 –
  C + 9 5 H 3 C + I @ G B # 2 % 1 * 5 @ ! 5 ” &n b s p ; / t d >
  / t r >
  / t b o d y >
  / t a b l e >

  c e n t e r > c e n t e r >
  t a b l e s t y l e = ” b a c k g r o u n d – c o l o r : w h i t e ; w i d t h : 7 8 0 p x ; t e x t – a l i g n : l e f t ; m a r g i n – l e f t : a u t o ; m a r g i n – r i g h t : a u t o ; ” b o r d e r = ” 0 ” c e l l p a d d i n g = ” 3 ” c e l l s p a c i n g = ” 3 ” >
  t b o d y >
  t r >
  t d s t y l e = ” w i d t h : 5 0 % ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 5 5 , 2 5 5 ) ; ” > a h r e f = ” b o o k . p h p ? b o o k = 2 9 &a m p ; c h a p = 8 &a m p ; p a g e = t 2 9 – 8 – i n f o d e t a i l 0 7 . h t m l ” > + 1 ‘ I – H – + I 2 / a > / t d >
  t d s t y l e = ” t e x t – a l i g n : r i g h t ; b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 0 4 , 2 5 5 , 2 5 5 ) ; ” > a h r e f = ” b o o k . p h p ? b o o k = 2 9 &a m p ; c h a p = 8 &a m p ; p a g e = t 2 9 – 8 – i n f o d e t a i l 0 8 . h t m l ” > b r > / a > / t d > / t r > / t b o d y > / t a b l e > / c e n t e r >
  / c e n t e r >
  / c e n t e r >

  / c e n t e r >
  / b o d y > / h t m l > ! – – e n d m a i n – – >

  / t d >
  / t r >
  / t b o d y >
  / t a b l e >

  / t d >
  / t r >
  / t b o d y >
  / t a b l e >

  t a b l e a l i g n = ” c e n t e r ” b a c k g r o u n d = ” . . / . . / i m a g e s / b g – b a r 2 . j p g ” c e l l p a d d i n g = ” 0 ” c e l l s p a c i n g = ” 0 ” w i d t h = ” 9 9 5 ” b o r d e r = ” 0 ” >
  t b o d y >
  t r >
  t d >
  d i v c l a s s = ” c o p y – r i g h t ” >
  p > i m g s r c = ” . . / . . / f o o t e r . p n g ” > / p >
  / d i v >
  ! – –
  d i v c l a s s = ” s t y l e 1 9 ” a l i g n = ” c e n t e r ” > B # 2 # * 2 # 2 8 # ! D ” * 3 + # 1 @ ” 2 ‘

  B ” # 0 # 2
  # 0 * L C # 0 2 * ! @ G # 0 @ I 2 – ” 9 H + 1 ‘ / d i v >
  / t d >
  / t r >
  t r >
  t d >
  d i v c l a s s = ” s t y l e 1 9 ” a l i g n = ” c e n t e r ” > B # 2 # * 2 # 2 8 # ! D ” /
  * 2 ! @ * 7 – H 2 ( # 5 – ” 8 ” 2 @ 8 * 4 # 8 @ / 1 0 3 0 0 / d i v >
  / t d >
  / t r >
  t r >
  t d >
  d i v c l a s s = ” s t y l e 1 9 ” a l i g n = ” c e n t e r ” > B # ( 1 L
  0 – 2 2 8 0 – 6 5 0 2 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 0 7 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 1 5 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 3 8 , 0 – 2 2 8 0 – 6 5 4 1 ,
  0 – 2 2 8 0 – 6 5 8 0 B # * 2 # 0 – 2 2 8 0 – 6 5 8 9 / d i v >
  – – >
  / t d >
  / t r >
  / t b o d y >
  / t a b l e >

  ! – – I n s t a n c e E n d – – >
  / b o d y > / h t m l >

SEE ALSO  WISDOM แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น