การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย เพียงแค่เรารู้เทคทิคในการท่องจำ การเขียน และการนำไปใช้อย่างไรให้ถูกต้อง ฝรั่งฟังแล้วจะได้ไม่งง แล้วจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องที่สนุกสำหรับเราแน่นอน สำหรับบทความนี้เรามีตัวช่วยที่จำให้เพื่อนๆ สามารถแต่งประโยคภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ มาฝากกัน จัดเต็มไปเลย 90 คำกริยาภาษาอังกฤษ ที่เอาไว้ใช้ในการแต่งประโยค ที่ยังไงเราก็ได้ใช้ชัวร์ๆ ซึ่งเราได้แบ่งออกเป็น 9 หมวดด้วยกัน เราลองไปศึกษากันเลยทีละหมวด เรียนรู้แล้วนำไปใช้กันให้ถูกวิธีกันค่ะ

90 คำกริยาภาษาอังกฤษ ใช้แต่งประโยค

1. หมวดทักษะการจัดการ

คำศัพท์ Administer : จัดการ, ดำเนินงาน, บริหาร, ดูแล
As a president of the united states, I helped the chief administer the school. ( ในฐานะประธาน ฉันช่วยครูใหญ่ดูแลโรงเรียน )
คำศัพท์ Analyze : วิเคราะห์

I am beneficial at analyzing the situation. ( ฉันเก่งในการวิเคราะห์สถานการณ์ )
คำศัพท์ Assign : มอบหมาย, กำหนด, สั่งให้
During the Work and Travel plan end class, I was assigned to supervise my friends. ( ช่วงโครงการเวิร์คแอนด์ทราเวลปีที่แล้ว ฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลเพื่อนๆ )
คำศัพท์ Attain : ถึง, ได้มา, สำเร็จ, บรรลุเป้าหมาย
I have attained the highest grade in the Biology exams. ( ฉันได้เกรดสูงสุดในข้อสอบชีววิทยา )
คำศัพท์ Coordinate : ประสานงาน, ทำงานด้วยกัน
I coordinated the school activity. ( ฉันประสานงานกิจกรรมโรงเรียน )
คำศัพท์ Develop : พัฒนา, เติบโต, ทำให้เจริญ
I want to develop my country ? sulfur economy. ( ฉันอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉัน )
คำศัพท์ Improve : ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง
I calm have one more semester ; I will improve my grade to meet the school requirements. ( ฉันยังเหลืออีกหนึ่งเทอม ฉันจะทำเกรดให้ดีขึ้นเพื่อให้ถึงเกณฑ์สมัครเข้าเรียนคณะนี้ )
คำศัพท์ Increase : เพิ่ม, เพิ่มขึ้น, มากขึ้น
due to the increasing of the unemployment rate, better education is not the only solution. ( เนื่องจากอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น การศึกษาที่ดีขึ้นจึงไม่ใช่ทางแก้เพียงทางเดียว )
คำศัพท์ Organize : จัดตั้ง, จัดระบบ, จัดระเบียบ
My scholar committee organized a confluence between the teachers and students. ( คณะกรรมการนักเรียนได้จัดการประชุมระหว่างอาจารย์และนักเรียน )
คำศัพท์ Prioritize : จัดลำดับความสำคัญ
I have an ability to prioritize work. ( ฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ )
คำศัพท์ Arrange : จัดเตรียม, เตรียมการ, ตกลง
last class I arranged an informal visit to the Ministry of Commerce. ( ปีที่แล้วฉันเตรียมการไปเยี่ยมชมที่กระทรวงพาณิชย์อย่างไม่เป็นทางการ )
คำศัพท์ Author : เขียน, แต่งหนังสือ, ประพันธ์
I always wanted to be person so person could author my biography. ( ฉันอยากเป็นคนดัง/มีค่าเพื่อที่จะได้มีคนเขียนหนังสือชีวประวัติของฉัน )
คำศัพท์ Correspond : เขียนโต้ตอบกัน, เหมือนกัน, สอดคล้อง
Your course of study precisely corresponds with my study plan. ( หลักสูตรของคุณสอดคล้องกับแผนการเรียนของฉัน )
คำศัพท์ Edit : แก้ไข, ตรวจแก้, ทำให้ถูกต้อง, เรียบเรียง, เป็นบรรณาธิการ
As a president of the school newspaper club, one of my duties was to edit the school newspaper. ( ในฐานะที่เป็นประธานชมรมหนังสือพิมพ์โรงเรียน หนึ่งในหน้าที่ของฉันคือตรวจแก้หนังสือพิมพ์โรงเรียน )
คำศัพท์ Influence : มีอิทธิพลต่อ, ชักจูง
Influenced by Mozart, I produced this musical composition. ( ฉันสร้างผลงานชิ้นนี้โดยได้อิทธิพลจากโมสาร์ท )
คำศัพท์ Interpret : เข้าใจ, ตีความ, อธิบาย, แปลความ
I interpreted the quantum physics textbook to my schoolmate. ( ฉันอธิบายหนังสือเรียนเรื่องควอนตัมฟิสิกส์ให้เพื่อนร่วมชั้นฟัง )
90 คำกริยาภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้แต่งประโยค

2. หมวดทักษะการสื่อสาร

คำศัพท์ Mediate : ไกล่เกลี่ย, ทำให้ประนีประนอม, ทำให้ตกลงกันได้
In many students ? fights, I was appointed to mediate the arguments. ( ในการทะเลาะเบาะแว้งของนักเรียนหลายๆ ครั้ง ฉันจะได้รับมอบหมายให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท )
คำศัพท์ Motivate : กระตุ้น, ให้แรงบันดาลใจ, ดลใจ, จูงใจ
My action was motivated by a desire to make a better community. ( ความต้องการที่จะทำให้ชุมชนดีขึ้นเป็นแรงกระตุ้นให้ฉันทำลงไป )
คำศัพท์ Negotiate : เจรจาต่อรอง, เจรจาตกลง
I have good negociate skills. ( ฉันมีทักษะการต่อรองที่ดี )
คำศัพท์ Persuade : ชักจูง, ชักนำ, เกลี้ยกล่อม, โน้มน้าว
nothing could persuade me to change my mind. ( ไม่มีอะไรมาทำให้ฉันเปลี่ยนใจได้ )

SEE ALSO  ปลายอวัยวะเพศชายอักเสบ ป้องกันได้ด้วยการขลิบ

3. หมวดทักษะงานธุรการ

คำศัพท์ Classify : จัดกลุ่ม, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดหมวดหมู่
No matter what they say about his function, I classify his music as rock. ( ไม่ว่าคนจะว่ายังไงกับผลงานของเขา ฉันจัดให้เพลงของเขาเป็นเพลงร็อค )
คำศัพท์ Collect : เก็บ, รวบรวม, สะสม, ได้มา
We were collecting money for the homeless. ( เราเรี่ยไรเงินให้คนไร้บ้าน )
คำศัพท์ Dispatch : ส่งออก, จ่ายงาน, รีบทำ, เดินหนังสือ, ส่งอย่างรวดเร็ว, กำจัด
I resigned from being a messenger because sometimes I got a name to dispatch the tract during my class. ( ฉันลาออกจากการเป็นพนักงานส่งของ เพราะบางครั้งฉันถูกเรียกตัวออกไปส่งพัสดุในเวลาเรียน )
คำศัพท์ Execute : ดำเนินการ, ปฏิบัติการ, กระทำการ, สร้าง
I carefully execute the design. ( ฉันปฏิบัติตามแผนด้วยความระมัดระวัง )
คำศัพท์ Inspect : ตรวจสอบ, พินิจ, สำรวจ
I want to learn how to inspect counterfeit bank notes. ( ฉันอยากเรียนวิธีตรวจสอบธนบัตรปลอม )
คำศัพท์ Operate : ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ
My final project is making a radio router that can operate subaqueous. ( โปรเจ็คต์จบของฉันคือสร้างไวร์เลสเราเทอร์ที่ทำงานใต้น้ำได้ )
คำศัพท์ Prepare : จัดเตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม
I prepared well for exams. ( ฉันเตรียมตัวมาสอบอย่างดี )
คำศัพท์ Process : ดำเนินการ, ลงมือปฏิบัติ
I would like to have this film processed. ( ฉันอยากให้ลงมือทำหนังเรื่องนี้ )
คำศัพท์ Screen : ปกปิด, กลั่นกรอง, คัดเลือก, แยกออก, ปกป้องคนผิด
I want to join the movie committee to help screening kids ? movies. ( ฉันอยากทำงานในคณะกรรมการภาพยนตร์เพื่อที่จะได้ช่วยกรองภาพยนตร์สำหรับเด็ก )
คำศัพท์ Specify : กำหนด, ระบุ, เจาะจง
I can specify the campaign of the problem. ( ฉันสามารถระบุสาเหตุของปัญหานี้ได้ )

4. หมวดทักษะการวิจัย

คำศัพท์ Clarify : ทำให้เข้าใจง่าย, ทำให้ชัดเจน
Allow me to clarify my affirmation. ( ขออนุญาตอธิบายคำพูดของฉันให้ชัดเจน )
คำศัพท์ Critique : วิจารณ์, ถกประเด็นอย่างจริงจัง
I critiqued their paintings. ( ฉันวิจารณ์ภาพเขียนของพวกเขา )
คำศัพท์ Diagnose : วินิจฉัย, วิเคราะห์, พิจารณา
More than 30,000 women are diagnosed with peel cancer every year. ( ทุกปีผู้หญิงกว่าสามหมื่นคนวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งผิวหนัง )
คำศัพท์ press out : สกัด, ดึง, คัดลอก, ได้มาจาก
The comply mesa is extracted from my report card. ( ตารางต่อไปนี้ดึงมาจากรายงานของฉัน )
คำศัพท์ Identify : แยกแยะ, ชี้ตัว, ระบุ
Because of my personality, my classmates identified me as a happy swot. ( บุคลิกของฉันทำให้เพื่อนร่วมชั้นระบุว่าฉันเป็นเด็กเรียนที่มีความสุข )
คำศัพท์ Interview : สัมภาษณ์
After I interviewed your alumni for my school presentation, I knew that I had to further my study here. ( หลังจากที่ฉันได้สัมภาษณ์ศิษย์เก่าของคุณเพื่อการนำเสนอที่โรงเรียน ฉันก็รู้เลยว่าฉันต้องมาเรียนต่อที่นี่ )
คำศัพท์ Investigate : สอบสวน, สืบสวน, สำรวจ, เจาะลึก
The course course of study of Bioethics 101 said that the student will investigate the use of the cloning technology. ( ใบประมวลรายวิชาชีวจริยธรรม101 บอกว่านักศึกษาจะได้สำรวจการใช้เทคโนโลยีการโคลน )
คำศัพท์ Review : ทบทวน, พิจารณาใหม่
My book has been published for more than 500,000 copies. I besides reviewed others ? books. ( หนังสือของฉันตีพิมพ์ไปแล้วกว่าห้าแสนเล่ม และฉันยังพิจารณาผลงานของคนอื่นด้วย )
คำศัพท์ Summarize : สรุป, ย่อ, รวมความ
I summarized the lectures. ( ฉันสรุปย่อเล็กเชอร์ในห้อง )
คำศัพท์ Survey : สำรวจ, ตรวจสอบ
I believe in surveying the trouble in wide perspective. ( ฉันเชื่อในการตวจสอบปัญหาให้แง่มุมต่างๆ )

5. หมวดทักษะทางเทคนิค

คำศัพท์ Assemble : รวบรวม, ชุมนุม, ประชุม, เอามารวมกัน
I love building furniture. I assembled every bookcase myself. ( ฉันชอบสร้างเฟอร์นิเจอร์ ฉันประกอบตู้หนังสือด้วยตัวเองทุกตู้ )
คำศัพท์ Calculate : คำนวณ, คาดคะเน, คิดเงิน
After calculating the living expenses, I am going to apply for a lend. ( หลังจากคำนวณค่าใช้จ่ายแล้ว ฉันจะต้องสมัครขอเงินกู้ยืม )
คำศัพท์ Design : ออกแบบ, จงใจ, วางแบบแผน
I had designed the future eco-house. ( ฉันได้ออกแบบบ้านประหยดพลังงานอนาคต )
คำศัพท์ Engineer : วางแผน, จัดโครงสร้าง, กำหนดโครงงาน, สร้าง
I want to engineer a singular ride for the root park. ( ฉันอยากทำเครื่องเล่นที่ไม่เหมือนใครในสวนสนุก )
คำศัพท์ Fabricate : ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้างบางอย่างโดยนำหลายสิ่งมารวมกัน, สร้างข้อมูลเท็จ
I confirm that the information was not fabricated. ( ฉันยืนยันว่าข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกปลอมแปลงขึ้นมา )

SEE ALSO  ประโยคคำถามภาษาอังกฤษ การสนทนาพื้นฐาน เมื่อเจอกันครั้งแรก 70 กว่าประโยค

Read more: Let’s Go (book series) – Wikipedia

คำศัพท์ Maintain : เก็บ, รักษา, ยืนยัน, สานต่อ, ประคับประคอง
I believe I can maintain good grades while playing sports for the college. ( ฉันเชื่อว่าฉันสามารถรักษาเกรดให้ดีพร้อมๆ กับเล่นกีฬาให้มหาวิทยาลัย )
คำศัพท์ Program : วางวิธีการให้, เขียนโปรแกรม
I have programmed for 5 years. ( ฉันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาห้าปีแล้ว )
คำศัพท์ Remodel : ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, สร้างใหม่
I noticed that the library has been remodeled. ( ฉันสังเกตว่าห้องสมุดปรับปรุงใหม่แล้ว )
คำศัพท์ Solve : แก้, แก้ปัญหา, ตีความ, คิดออก
Solving Sudoku puzzles is my favored hobby. ( การแก้ปริศนาซูโดกุเป็นงานอดิเรกที่ฉันชอบที่สุด )
คำศัพท์ Train : ฝึกอบรม, ฝึกฝน, ฝึกหัด, กล่อมเกลา
I trained three times a week. ( ฉันฝึกสัปดาห์ละสามครั้ง )

6. หมวดทักษะการสอน

คำศัพท์ Adapt : ประยุกต์ใช้, ปรับ, ดัดแปลง, ทำให้เหมาะสม
The college ’ s motto can be adapted for everyday use. ( คติพจน์ของมหาวิทยาลัยสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ )
คำศัพท์ Advise : แนะนำ, ให้คำปรึกษา, ตักเตือน
While I was a university scholar, I normally advised high school students. ( ตอนที่ฉันเป็นนักศึกษา ฉันให้คำปรึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลายบ่อยครั้ง )
คำศัพท์ Coach : ฝึก, สอน, อบรม
I coached the freshmen in french. ( ฉันสอนภาษาฝรั่งเศสให้เด็กปีหนึ่ง )
คำศัพท์ Communicate : สื่อสาร, ติดต่อสื่อสาร, ถ่ายทอด, แจ้ง, ให้ความรู้
I can communicate in japanese, spanish and Arabic. ( ฉันสามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาญี่ปุ่น สเปนและอาหรับ )
คำศัพท์ Enable : ทำให้สามารถ, มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, ให้อำนาจ, ทำให้เป็นไปได้
This scholarship will enable me to study overseas. ( ทุนนี้จะทำให้ฉันสามารถเรียนต่อต่างประเทศได้ )
คำศัพท์ Encourage : ส่งเสริม, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, เชียร์
My class encourages me in my studies. ( ครอบครัวสนับสนุนการเรียนของฉัน )
คำศัพท์ Guide : แนะนำ, แนะแนว, ชี้แนะ, ชักนำ
My life was guided by the family tradition. ( ชีวิตของฉันถูกชี้นำโดยประเพณีของครอบครัว )
คำศัพท์ Initiate : ริเริ่ม, ประเดิม, ก่อเกิด, เริ่มต้น, พาไปให้รู้จัก, สอนทางประเพณี
I was initiated into the artwork of video games by my brother at the historic period of ten. ( พี่ชายทำให้ฉันได้รู้จักศิลปะในวิดีโอเกมเป็นครั้งแรกเมื่อตอนฉันอายุสิบปี )
คำศัพท์ Instruct : สั่ง, แนะนำ, ชี้นำ, สั่งสอน
I was in the educate library cabaret instructing people the function of computer system. ( ฉันอยู่ชมรมห้องสมุดโรงเรียน คอยสอนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก่คนอื่น )
คำศัพท์ Set goals :  ตั้งเป้า
I have already set my finish since I was 15. ( ฉันตั้งเป้าหมายไว้แล้วตั้งแต่ตอนอายุสิบห้าปี )

7. หมวดทักษะทางการเงิน

คำศัพท์ Allocate : จัดสรร, จัดแบ่ง, แบ่งปันสัดส่วน
The educate allocates funds to improve the gymnasium. ( โรงเรียนจัดสรรเงินทุนไปพัฒนาโรงยิม )
คำศัพท์ Appraise : ประเมินค่า, ประเมินราคา, ตีราคา, ประเมิน
Teachers are asked to appraise their own performance after each classify. ( ครูถูกขอให้ประเมินผลการสอนของตนหลังจบแต่ละคาบ )
คำศัพท์ Audit : ตรวจสอบบัญชี
As a treasurer, I audited the account of the class. ( ในฐานะเหรัญญิก ฉันตรวจสอบบัญชีห้อง )
คำศัพท์ Balance : คิดงบดุล, ทำให้สมดุล
I will change my life style so the expenses could balance my budget. ( ฉันจะเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเพื่อให้รายจ่ายสมดุลกับงบที่มี )
คำศัพท์ Budget : ให้งบประมาณ, ทำงบประมาณ
My scholarship came from the fund that has been budgeted from the educate committee. ( ทุนการศึกษาของฉันมาจากกองทุนที่คณะกรรมการโรงเรียนให้งบประมาณมาณ )
คำศัพท์ Forecast : ทำนาย, พยากรณ์, คาดการณ์, คำนวณล่วงหน้า
The popularity of this major is forecast to increase. ( ความเป็นที่นิยมของสาขาเอกนี้ถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น )
คำศัพท์ Market : ขาย, วางตลาด, โฆษณาขาย, ทำการตลาด
Their products are very cleverly marketed. ( สินค้าของพวกเขาทำการตลาดไว้อย่างชาญฉลาดมาก )
คำศัพท์ Plan : วางแผน, วางแผนงาน, วางโครงการ, ออกแบบ
I am planning to visit my sister in Egypt adjacent class. ( ฉันวางแผนไปเยี่ยมพี่สาวที่อียิปต์ปีหน้า )
คำศัพท์ Project : คำนวนตัวเลขในอนาคตจากข้อมูลปัจจุบัน, เสนอ, เสนอผลงาน, ทำให้เห็น, ทำให้ได้ยินชัดเจน
politics outgo is projected to rise by 10 % in 2 years. ( รายจ่ายของรัฐบาลคำนวนไว้ว่าจะสูงขึ้นถึงร้อยละสิบในสองปี )
คำศัพท์ Research : วิจัย, ศึกษา, ค้นคว้า, สืบค้น
survive year I was here researching my raw fresh. ( ปีที่แล้วฉันมาที่นี่เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเขียนนิยายเล่มใหม่ )

SEE ALSO  โครงงานคอมพิวเตอร์ Flipbook PDF | DOKUMENT.PUB

8. หมวดทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

คำศัพท์ Act : ปฏิบัติ, ทำตัว, ประพฤติตัว
Don ’ t act without thinking ? is my motto. ( อย่าทำโดยไม่คิดเป็นคติพจน์ของฉัน )
คำศัพท์ Create : สร้าง, แต่งตั้ง, สร้างสรรค์
I created the main characters based on my family. ( ฉันสร้างตัวละครเอกขึ้นมาจากครอบครัว )
คำศัพท์ Direct : กำกับ, สั่งการ, จัดการ
I directed the school plays. ( ฉันกำกับละครโรงเรียน )
คำศัพท์ Establish : ก่อตั้ง, จัดตั้ง, สร้าง, สถาปนา
I established the jacob’s ladder club with my best friends. ( ฉันก่อตั้งชมรมการกุศลกับเพื่อนสนิท )
คำศัพท์ Found : ก่อตั้ง, สถาปนา, จัดตั้ง, สร้าง
My school was founded in 1955. ( โรงเรียนของฉันก่อตั้งขึ้นในปี 1955 )
คำศัพท์ Illustrate : แสดงให้เห็นภาพ, ตกแต่งด้วยภาพ
I illustrated the yearbook with fishy pictures. ( ฉันตกแต่งหนังสือรุ่นด้วยภาพตลกๆ )
คำศัพท์ Introduce : แนะนำ, เพิ่ม, เสริม, ทำให้รู้จัก, ใส่เข้าไป
I was introduced to computer science by my buddy. ( พี่ชายแนะนำให้ฉันรู้จักกับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ )
คำศัพท์ Invent : ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้างสรรค์
Within 5 years, I will invent the earth ’ sulfur cheap solar car. ( ภายในห้าปีฉันจะประดิษฐ์รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกที่สุดในโลก )
คำศัพท์ Perform : แสดง
My goal is to perform survive in Kodak Theatre. ( เป้าหมายของฉันคือได้แสดงสดที่โรงละครโกดัก )
คำศัพท์ Shape : ทำให้เป็นรูปร่าง, ทำให้เกิดขึ้น, มีอิทธิพลต่อ
My childhood was shaped by a love relationship with my grandparents. ( ความสัมพันธ์อันดีกับปู่ย่าตายายมีอิทธิพลต่อชีวิตในวัยเด็กของฉัน )
90 คำกริยาภาษาอังกฤษ เอาไว้ใช้แต่งประโยค

9. ทักษะการช่วยเหลือ

คำศัพท์ Assess : กำหนดค่า, ประเมิน, ตีค่า
I dislike the college that assesses a scholar ? randomness ability based on grades. ( ฉันไม่ชอบมหาวิทยาลัยที่ตีค่าความสามารถของนักเรียนตามเกรด )
คำศัพท์ Assist : ช่วย, ช่วยเหลือ
I do not believe that academician phonograph record will assist me in my work. ( ฉันไม่เชื่อว่าผลการเรียนจะช่วยฉันในการทำงาน )
คำศัพท์ Counsel : ให้คำแนะนำ, ให้คำปรึกษา
My father was being counseled for depression. ( พ่อของฉันเคยเข้ารับคำปรึกษาเรื่องโรคซึมเศร้า )
คำศัพท์ Demonstrate : ทดลองให้เห็น, สาธิต
I demonstrated how to use the raw software to my juniors. ( ฉันสาธิตวิธีใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ให้รุ่นน้องปีสาม )
คำศัพท์ Expedite : เร่ง, กระตุ้น, ทำให้เร็วขึ้น
With all the cognition I will gain from here, I can expedite economic reforms in my country. ( ฉันสามารถเร่งการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในประเทศให้เกิดเร็วขึ้นได้ด้วยความรู้ต่างๆ ที่ฉันจะได้รับจากที่นี่ )
คำศัพท์ Educate : ให้การศึกษา
I was educated from both school and church service. ( ฉันได้รับการศึกษาทั้งจากโรงเรียนและโบสถ์ )
คำศัพท์ Facilitate : ทำให้สะดวกขึ้น, ทำให้ง่ายขึ้น
I like the fact that all schools here were located in the like campus to facilitate the share of resources. ( ฉันชอบความจริงที่ว่าคณะทั้งหมดที่นี่อยู่ในวิทยาเขตเดียวกันทำให้การแบ่งปันแหล่งข้อมูลง่ายขึ้น )
คำศัพท์ Familiarize : ทำให้คุ้นเคย, ทำให้เคยชิน
I love exercises because they help familiarize with the technical terms. ( ฉันชอบแบบฝึกหัดเพราะพวกมันช่วยให้คุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะทาง )
คำศัพท์ Refer : อ้างถึง, กล่าวถึง, พูดถึง, อ้างอิง

America is frequently referred as a mellow pot. So are you. ( อเมริกามักถูกอ้างว่าเป็นเหมือนหม้อที่หลอมรวมวัฒนธรรมต่างๆ คุณ ( มหาวิทยาลัยคุณ ) ก็เช่นกัน )
คำศัพท์ Represent : ทำหน้าที่แทน, เป็นตัวแทน
I represented my school. ( ฉันเป็นตัวแทนโรงเรียน )

บทความแนะนำ

source : https://usakairali.com
Category : Nutrition

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.antiquavox.it/live22-indonesia/ https://ogino.co.uk/wp-includes/slot-gacor/ https://overmarket.pl/wp-includes/slot-online/ https://www.amarfoundation.org/slot-gacor/