คุณัสปกรณ์ มัคคัปผลานนท์ และปุณฑรี ศุภเวช. ( 2559 ). การดูแลผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม. Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University, 3 ( 6 ), 57-66 .
จารุพรรณ ลีละยุทธโยธิน. ( 2559 ). ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันอาการท้องผูกในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. วชิรสารการพยาบาล, 18 ( 1 ), 1-11 .
จิณพิชญ์ชา มะมม. ( 2562 ). การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ.กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
จิราภรณ์ พลแก้ว และ จินต์จุฑา รอดพาล. ( 2560 ). ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมต่อความวิตกกังวลของผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม. วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, 7 ( 3 ), 252-261.

ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ์. ( 2550 ). กระดูกหักและข้อเคลื่อนที่สะโพกและต้นขา. ใน วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ, ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์, ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร, สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ และสรศักดิ์ ศุภผล ( บรรณาธิการ ). ออร์โธปิดิกส์ ฉบับเรียบเรียงใหม่ ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง .
ประเสริฐ หลิ่วผลวณิชย์, เจริญชัย พากเพียรไพโรจน์ และสมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์. ( 2558 ). บูรณาการในการป้องกันและรักษากระดูกหักซ้ำซ้อนจากโรคกระดูกพรุน. วารสารกรมการแพทย์, 40 ( 4 ), 16-9 .
พรรณงาม พิมพ์ชู. ( 2557 ). ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. ( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่ .
มลฤดี เพ็ชร์ลมุล และ สุภาพ อารีเอื้อ. ( 2552 ). การชะลอการผ่าตัดในผู้ป่วยสูงอายุที่กระดูกสะโพกหัก : ปรากฏการณ์ทางคลินิกที่ท้าทายการจัดการ. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 15 ( 2 ), 233-248 .
วิไลวรรณ ทองเจริญ. ( 2554 ). ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล .
สมบัติ โรจน์วิโรจน์. ( 2558 ). ผู้สูงอายุ ‘กระดูกหัก ‘ อาจอันตรายถึงชีวิต ต้องรีบรักษา. สืบค้นจาก hypertext transfer protocol : //www. bangkokhospital.com/index.php/th/diseases- treatment/the-danger-of-the-elderly-hip-fracture/
อรพรรณ โตสิงห์. ( 2559 ). การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์.กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล .
อัญชลี คันธานนท์. ( 2556 ). การพยาบาลผู้สูงอายุกระดูกข้อสะโพกหักที่มีโรคเรื้อรังร่วมด้วย : กรณีศึกษา.วารสารวิชาการแพทย์เขต 11, 7 ( 2 ), 271-280 .
อำนวย จิระสิริกุล. ( 2557 ). กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ. สืบค้นจาก hypertext transfer protocol : //haamor.com/th/

SEE ALSO  Buy L&T Switchgear Electrical Products at Online https://usakairali.com

Read more: Pablo Picasso – Wikipedia

American Academy of Orthopaedic Surgeons [ AAOS ]. ( 2009 ). Hip Fractures. Retrieved from hypertext transfer protocol : //orthoinfo.aaos.org/en/diseases — conditions/hip-fractures/
Bourque, L.B., Shen, H., Dean, B.B., & Kraus, J.F. ( 2007 ). intrinsic risk factors for falls by community-based seniors : implications for prevention. International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 14 ( 4 ), 267-270 .
Carpintero, P., Caeiro, J. R., Carpintero, R., Morales, A., Silva, S., & Mesa, M. ( 2014 ). Complications of hip fractures : a review. World diary of orthopedics, 5 ( 4 ), 402-411 .
Carter, S.E., Campbell, E.M., Sanson-Fisher, R.W., Redman, S., Gillespie, W.J. ( 1997 ). environmental hazards in the homes of older people. Age and Ageing, 26 ( 3 ), 195–202 .
Chong, C.P., Savige, J.A., & Lim, W.K. ( 2010 ). checkup problems in hip fault patients. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 130 ( 11 ), 1355-61 .
Dehbozorgi, A., Khan, M., and Rahmani, MJH. ( 2016 ). Delayed Hospital Discharges ; Could Pressure Sore Incidents in Fractured Neck of Femurs Patients and Elevated Nutritional Needs be a Contributing Factor ?. Global Journal of Medical Research, 16 ( 4 ), 1-4 .
Folbert, E.C., Hegeman, J.H., Gierveld, R., avant-garde Netten J.J., Velde D.V., Ten Duis H.J., Slaets J.P. ( 2017 ). Complications during hospitalization and gamble factors in aged patients with hip fracture following integrate orthogeriatric discussion. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 137 ( 4 ), 507-515 .
Hung, W. W., Egol, K. A., Zuckerman, J. D., Siu, A. L. ( 2012 ). Hip Fracture Management : Tailoring Care for the Older Patient. The Journal of the American Medical Association, 307 ( 20 ), 2185–2194 .
Jonathan, C. ( 2020 ). Hip Fracture Types and Complication. Retrieved hypertext transfer protocol : //www.verywellhealth.com/hip-fracture/

SEE ALSO  Furetic generic. Price of furetic. Uses, Dosage, Side effects

Read more: R SMD 0805

Kanis, J.A., Oden, A., McCloskey, E.V., Johansson, H., Wahl, D.A., Cooper C ; IOF Working Group on Epidemiology and Quality of Life. ( 2012 ). A taxonomic review of hep fracture incidence and probability of fracture global. Osteoporosis International, 23 ( 9 ), 2239–2256 .
Poh, K. S., & Lingaraj, K. ( 2013 ). Complications and Their Risk Factors following Hip Fracture Surgery. Journal of Orthopaedic Surgery, 21 ( 2 ), 154–157 .
Sassoon, A., D’Apuzzo, M., Sems, S., Cass J., Mabry, T. ( 2013 ). sum hip arthroplasty for femoral neck fracture : Comparing in-hospital deathrate, complications, and inclination to an elective course affected role population. The journal of Arthroplasty, 28 ( 9 ), 1659-1662 .

SEE ALSO  Ivan Pavlov - Wikipedia

beginning : https://usakairali.com
Category : Nutrition

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

https://www.escapefromwatchtower.com/slot-online/ https://thebakersavenue.com/wp-includes/slot-online/ https://www.antiquavox.it/live22-indonesia/ https://ogino.co.uk/wp-includes/slot-gacor/ https://www.amarfoundation.org/slot-gacor/